Програма за развитие на селските райони
ИмеПрограма за развитие на селските райони
страница2/4
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер0.62 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.valchidol-bg.com/pages/bg/docs/obshtestveni_porachki/322-01.10.2012/VD_SN_322_Dokumen
1   2   3   4
Раздел ІІІ: Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация.


1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

1.1. В процедурата могат да участват лица, чийто оборот от консултантски услуги за упражняване на строителен надзор общо за последните три години (2009, 2010 и 2011 год.), в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал да развива дейността си, е не по – малко от 70 000 лева (седемдесет хиляди лева).

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.


1.2. В процедурата могат да участват лица, които имат сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Същата трябва да е валидна минимум срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора.

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще бъдат ангажирани пряко с осъществяването на строителния надзор.


1.3. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

1.3.1. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години /2009, 2010 и 2011/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови /2009, 2010 и 2011/ години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови /2009, 2010 и 2011/ години;

1.3.2. Информация за общия оборот и за оборота от услуги за упражняване на строителен надзор за последните 3 (три) години /2009, 2010 и 2011/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

1.3.3. Копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на групата и категорията на поръчката, за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени, придружена от декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.

1.4. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 1.3.1 и т. 1.3.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:


2.1. Участникът следва да представи списък на основните договори за упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011 година), в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал да развива дейността си, на обща стойност не по-малко от 70 000 (седемдесет хиляди) лева, придружен от заверено от участника копие на Разрешение за ползване (Удостоверение за въвеждане в експлоатация) на всеки посочен обект на договорите и препоръки за добро изпълнение за всеки посочен договор. В препоръките задължително се посочва датата, мястото на изпълнение и наименованието на възложителя и телефон и адрес за контакт, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания и условията на договора.

Когато участникът е обединение, изискването е общо за обединението. Когато е предвидено участие на подизпълнители изискването се прилага по отношение на тях съобразно вида и дела на участието им.


2.2. В процедурата могат да участват лица, които притежават валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор съгласно чл166 ал.2 от ЗУТ и "Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор" (ДВ бр. 99/2003г.) за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Лицензът следва да е със срок на валидност покриващ срока на валидност на офертата и срока на действие договора и строителството. В случай, че срока на валидност на лиценза изтича по време на валидността на офертата и/или по време на действието на договора и строителството, то участника представя декларация, че ще получи и представи нов валиден лиценз. В случай, че не бъде представен такъв, то участника ще бъде отстранен от участие в процедурата, респ. договора за изпълнение на поръчката ще бъде прекратен.

В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както в случаите, когато се ползва подизпълнител, горният Лиценз следва да притежава всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и подизпълнителите, които ще бъдат ангажирани пряко с осъществяването на строителния надзор.


2.4. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи:

2.4.1. Списък на основните договори (съгласно образец) за упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011 година), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал да развива дейността си, придружен от заверено от участника копие на Разрешение за ползване (Удостоверение за въвеждане в експлоатация) на всеки посочен обект на договорите и препоръки за добро изпълнение за всеки посочен договор

2.4.2. Заверено от участника копие на Лиценз за упражняване на строителен надзор, придружен от Списък на екипа на правоспособните физически лица, назначени по трудов или граждански договор, който списък е неразделна част от Лиценза за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ и "Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор" (ДВ бр. 99/2003г.) за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2.3. Декларацията по т. 2.4.1., се подписва от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

3. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, на минималните изисквания на Възложителя, съгласно този раздел, трябва да отговаря обединението като цяло.

5. Когато участникът в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.


Раздел ІV: Изисквания при изготвяне и представяне на офертата. Общо съдържание на офертата и на документите към нея.


1. Срок на валидност на офертите

1.1. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-малък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

1.2. Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

1.3. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по - кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на Възложителя.

1.4. При удължаване срока на валидност на офертата, участникът, представил банкова гаранция за участие, е длъжен да удължи срока и до края на новия срок на валидност на офертата.


2. Изчисляване на срокове

2.1. Сроковете, посочени в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка се изчисляват, както следва:

 • когато срокът е посочен като определен час на дата, той изтича в посочения час.

 • когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период:

 • когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ съответния почивен ден или официален празник.

2.2. Сроковете, посочени в настоящата документация, са в календарни дни/календарни месеци респективно. Когато срокът трябва да се чете като срок в работни дни - то това е изрично указано след посочването на съответния срок.


3. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата

3.1. Всяка оферта се изготвя в един оригинал и едно копие и се подава в запечатан общ непрозрачен плик трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

3.1.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл.56, ал.1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

3.1.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

3.1.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ и фирмата на участника, който съдържа ценовото предложение на участника В този плик се поставя Ценовата оферта – по образец № 12. Всеки лист на офертата трябва да бъде подписан и подпечатан от участника.

Забележка. Извън Плик 3 „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

3.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56 ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

3.3. Всички документи, поставени в плик 1,2 и 3, задължително се подписват и подпечатват. Документите, приложени като ксерокопия задължително се парафират “Вярно с оригинала”, подпис и печат, а когато е изрично указано, се представят нотариално заверени копия.


Всички документи от всеки един плик от офертата се сканират последователно в един общ файл в PDF формат (или еквивалентен) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.


Документите, задължително систематизирани и подредени в папки съобразно изискванията, се запечатват в непрозрачни пликове.

Трите плика се запечатват в четвърти плик/кутия/кашон.

Върху плика/кутията/кашона се изписва името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес и следната информация:


ОФЕРТА

за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:


Упражняване на строителен надзор на обект “Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”

3.4. Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени знаци.

3.5. Участник, чиято оферта и документите в нея не отговарят на изискванията на чл.57 ал.1 и ал.2 от ЗОП, се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

3.6. При подготовката на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта означава, че участникът приема изцяло всички общи и специални правила, определени в настоящата документация. Поставянето на различни условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

3.7. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са изцяло за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата.

3.8. Офертата трябва да бъде изготвена и представена на български език. Ако кандидатът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в изрично посочените случаи, преводът трябва да бъде официален по смисъла на ЗОП. При несъответствие с това изискване се счита, че съответният документ не е представен.

3.9. Всеки участник преди изготвяне на офертата и ценовото предложение задължително се запознава с изходните данни предоставени от Възложителя. Непознаване на условията на техническото задание или документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на спечелилия участник.


4. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“

4.1. Оферта по образец – Приложение № 1

4.2. Списък на документите, които трябва да съдържа офертата на участника

4.3. Документ за закупена документация за участие в настоящата процедура (копие)

4.4. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция)

4.5. Административни сведения за участника - Приложение №2

4.6. Регистрационни документи на участника - Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние, което да е актуално към датата на подаване на офертата (т.е. да е издадено до 3 /три/ месеца преди датата на подаване на офертата). Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

4.7. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане им - Приложение №3

4.8. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Приложение №4

4.9. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение №5

4.10. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение №6

4.11. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители - Приложение №7

4.12. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) - Приложение №8 с приложени документи от подизпълнителя съгласно чл.56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП

4.13. Споразумение за създаване на обединение / консорциум (представя се в случаите когато участника е обединение / консорциум) /оригинал или нотариално заверено копие

4.14. Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участникът е обединение / консорциум) - Приложение №10

4.15. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участникът е обединение / консорциум) - Приложение №11

4.16. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.166 ал.3 от ЗУТ - Приложение №20

4.17. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.167 ал.4 от ЗУТ - Приложение №21

4.18. Декларация (по образец съгласно Приложение №9) за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС

4.19. Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние на участника, съгласно условията на чл.50 от ЗОП и обявлението за настоящата поръчка:

4.19.1. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години /2009, 2010 и 2011/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови /2009, 2010 и 2011/ години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови /2009, 2010 и 2011/ години;

4.19.2. Информация за общия оборот и за оборота от услуги за упражняване на строителен надзор (съгласно образец Приложение №14) за последните 3 (три) години /2009, 2010 и 2011/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

4.19.3. Копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на групата и категорията на поръчката, за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени, придружена от декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.

Забележка: За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, сключена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.


4.20. Доказателства за изпълнение на минималните изисквания за технически възможности и квалификация, съгласно чл.51 от ЗОП и обявлението за настоящата поръчка:

4.20.1. Списък на основните договори (съгласно образеца – Приложение 15) за упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011 година), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал да развива дейността си, придружен от заверено от участника копие на Разрешение за ползване (Удостоверение за въвеждане в експлоатация) на всеки посочен обект на договорите и препоръки за добро изпълнение за всеки посочен договор.

4.20.2. Заверено от участника копие на Лиценз за упражняване на строителен надзор, придружен от Списък на екипа на правоспособните физически лица, назначени по трудов или граждански договор, който списък е неразделна част от Лиценза за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ и "Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор" (ДВ бр. 99/2003г.) за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

4.21. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал). Този документ се представя, когато лицето, подписващо документи от офертата, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. При обединение - ако в споразумението няма посочено лице, което да е упълномощено да представлява всички членове на обединението, тогава се изисква нотариално заверено пълномощно от всеки член на обединението, което да упълномощава същото лице да представлява участника в настоящата процедура;

4.22. Парафиран от участника формат на гаранция за изпълнение на договора – (Приложение №18)

4.23. Парафиран от участника (БЕЗ ПОПЪЛНЕНИ ЦЕНИ) проект на договор за възлагане на обществена поръчка съгласно Приложение № 19

4.24. Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в документацията за участие, или такива, които участника смята за важни

В случай, че участникът ще ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката, се попълва декларацията по образец № 7 от участника и декларацията по образец № 8 от подизпълнителя. Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в този плик документите по т.4.6; 4.8, 4.9, 4.10, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 и за подизпълнителя, съобразно дела и вида на участието му.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 4.6; 4.8, 4.9, 4.10, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. За обединението не се прилага удостоверение за актуално състояние. Вместо него следва да се представи нотариално заверено копие от договора за учредяване, с който се доказва създаването на обединението.

Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 4.6 се представят в официален превод, а документите по т. 4.8, 4.9, 4.10, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

По своя преценка участникът може да представи и други допълнителни документи, доказващи техническите възможности и професионална квалификация.

В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства.


5. Съдържание на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”

5.1. Техническо предложение - Приложение № 13 - следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката. Техническото предложение включва подробно описание на предлагания подход, план за работа и организацията на работа с указанията на възложителя за изготвянето му, съобразно целите и дейностите на поръчката, изложени в техническата спецификация. техническото предложение задължително трябва да съдържа предлаган подход, план за работа и организация, описани в техническото предложение и стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описана в техническото предложение


6. Съдържание на Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.

6.1. Попълнено Ценово предложение - Приложение №12 поставено в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис: Плик 3 „Предлагана цена“ и фирмата на участника. Ценовото предложение се подготвя от участника по образец № 12 и се представя на хартиен и електронен носител.

 • Цената, предлагана от участника за изпълнение на настоящата обществена поръчка, се определя като обща сума в лева без ДДС.

 • Извън Плик № 3 - с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника.

 • Цената трябва да бъде посочена в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.

 • Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни, налози, данъци, такси и осигуровки, както и други необходими разходи по изпълнението.

 • Ценовото предложение се проверява с цел да се установи дали е подготвено и представено в съответствие с условията и изискванията на документацията за участие в процедурата.

 • На този етап всяко предложение ще бъде незабавно отстранено, ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или както следва:

 • Не е упомената общата предлагана стойност.

 • Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.7. Подаване на офертите

7.1. Офертата следва да бъде представена на Възложителя на посочения адрес, не по-късно от датата и часа, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Офертата се представя лично от кандидата или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата си така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата се носи изцяло от участника.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване на офертите или същите са поставени в не запечатан, прозрачен или скъсан плик.

7.2. Краен срок за подаване на офертите: посочен в обявлението за възлагане на обществена поръчка.

7.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

7.4. Оферти, получени по начин, неотговарящ на изискванията на тези указания, няма да бъдат разглеждани.


8. Промени, оттегляне на оферти

8.1. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

8.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако не я подаде наново до изтичане на срока за подаване на оферти.

8.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст "Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)".


9. Удължаване на срока за подаване на оферти

9.1. Срокът за подаване на оферти се удължава при условията и реда описани в чл. 27а, ал.8 и ал.9 от ЗОП.


10. Приемане на оферти/връщане на оферти

10.1. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.

10.2. За подаването на офертата на участника се издава документ.

10.3. Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са незапечатани или са с нарушена цялост, които недостатъци не са отстранени и на място, се връщат на подателя незабавно. Тези оферти не се вписват в регистъра, но обстоятелствата за тях се отбелязват в регистъра.

10.4. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на чл.57, ал. 1 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.


1   2   3   4

Свързани:

Програма за развитие на селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...

Програма за развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

Програма за развитие на селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...

Програма за развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

Програма за развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

Програма за развитие на селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...

Програма за развитие на селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...

Програма за развитие на селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...

Програма за развитие на селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...

Програма за развитие на селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом