Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки
ИмеПримерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки
Дата на преобразуване10.11.2012
Размер45.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/353A024E-133D-4C91-9451-68936A519D2A/0/primerenspisaknaob6tinite


Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ЗЗКИ


 1. Статистическа информация за извършената от превозвачите превозна дейност, която не представлява търговска тайна – чл. 3, ал. 3 от Закона за автомобилните превози;

 2. Информация, касаеща доставеното количество нефт на получателите на нефт на територията на Република България и по-специално данни относно името/наименованието, адреса и седалището на лицето - получател на нефта, количеството получен нефт , място на разтоварване, държава/пристанище на изпращане/внос – чл. 5, 6 и 7 от Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт;

 3. Информация относно лицата, задължени да правят вноски в Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, съдържаща данните по чл. 15, ал. 2 от Конвенция FUND'92 – чл. 8, ал. 2 от Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт;

 4. Фактите и обстоятелствата, които длъжностните лица, упражняващи държавен здравен контрол, научават при изпълнение на своите задължения, с изключение на случаите, когато е налице заплаха за здравето и живота на гражданите – чл. 47 от Закона за здравето;

 5. Информация относно дейностите по вземане, диагностика, преработване, етикетиране, документиране, разпределяне, съхраняване и употреба на кръв и кръвни съставки, данни за донорите и реципиентите, информация за резултатите от проведените лабораторни изследвания, информация за всяка единица взета кръв и кръвни съставки, данни за унищожаването на всяка единица кръв и причините за това по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането - чл. 36, ал. 5 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането във вр. с чл. 36, ал. 1 от същия закон;

 6. Информация за лечебните заведения, които извършват дейности по вземане, диагностика, преработка, съхраняване и разпределение на кръв и кръвни съставки, както и данни за сериозните инциденти и сериозните нежелани реакции, свързани с вземането и употребата на кръв и кръвни съставки – чл. 40, ал. 5 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането във вр. с чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от същия закон;

 7. Информацията, съдържаща се в оценките за сигурност и в плановете за сигурност на корабите и пристанищата, както и в докладите за начина на извършване на оценките за сигурност на пристанищата – чл. 60а, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

 8. Статистическата информация, свързана с дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища или на пристанищни съоръжения – чл. 94, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България във вр. с чл. 94, ал. 1 от същия закон;

 9. Информация относно средствата за опазване на данъчната и осигурителната информация и на информацията, представляваща служебна тайна по Закона за Националната агенция за приходите – чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите;

 10. Информация относно проектиране, изграждане и функциониране на информационни системи и мрежи за предаване на данъчна и осигурителна информация, данни за пароли, кодове и средства за криптографска защита на устройства, които създават, обработват, съхраняват и предават данъчна и осигурителна информация, информация за критериите за селекция и анализ на риска във връзка с осъществяване на ревизии и проверки, сведения за организацията във връзка с осъществяване на данъчно-осигурителен контрол върху лица, произвеждащи и търгуващи с военна и специална продукция, както и върху такива, които са рискови за икономическата сигурност на държавата, информация за действията по осъществяване на вътрешен контрол и вътрешна сигурност по Закона за Националната агенция за приходите – чл. 14, ал. 4, т. 2 до т. 6 от Закона за Националната агенция за приходите;

 11. Информацията, която е станала известна на органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, при осъществяване на правомощията им по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност – чл. 14 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност;

 12. Статистическа информация, свързана с отбраната на страната, с вътрешната икономическа сигурност, със сигурността на организационните единици, информационните системи или мрежи, специализирани анализи и изследвания и с друга информация, която не е държавна тайна, но нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес – чл. 27а, ал. 2 от Закона за статистиката;

 13. Конкретните индивидуализирани данни, вписани в митническите декларации и в приложените документи, с изключение на данните, включени в публичните регистри, конкретните индивидуализирани данни, получени или събрани в процеса на осъществяването на митнически надзор и контрол или на други действия, предвидени в Закона за митниците, данните от търговските договори, включително за размера и начина на плащания - § 1, т. 24 от Допълнителни разпоредби Закон за митниците;

 14. Информацията, която е свързана с изпълнението на функциите и задачите на Държавна агенция „Национална сигурност” и с реализирането на правомощията на органите й или е получена в резултат на тази дейност, нерегламентираният достъп до която би се отразил негативно на интересите и сигурността на държавата, на дейността на агенцията, на нейните служители във връзка с изпълнението на службата им или на трети лица - § 1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”;

 15. Личните данни, обработвани по Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство – чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство;

 16. Данните от служебния регистър, създаден и поддържан от Изпълнителната агенция по трансплантация – чл. 39, ал. 4 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки;

 17. Документите и данните, свързани с личността на чужденеца, търсещ или получил закрила, станали известни по време на производството за предоставяне на статут или по време на пребиваването му на територията на Република България след получаване на статут – чл. 65 от Закона за убежището и бежанците;

 18. Информацията, която е станала известна на председателя на Комисията за финансов надзор, на членовете на комисията и на служителите от административната служба във връзка с изпълнението на техните функции, с изключение на информацията, която е оповестена публично при условия и по ред, определени в закон – чл. 10, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

 19. Информацията за физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, която не представлява държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация – чл. 116а от Закона за безопасно използване на ядрена енергия.


Свързани:

Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки iconСписък на категориите информация в Общинадевня подлежаща на класификация, като служебна тайна
Списък на категориите информация в Община д е в н я подлежаща на класификация, като служебна тайна
Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки iconСписък на категориите информация, определени като служебна тайна по чл. 26, ал. 3 от ззки
Информация, съдържаща мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органите или от тяхно име, както...
Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки iconСписък на категориите сведения, обявени от различните нормативни актове за служебна тайна, приложими в Общинска администрация Костенец
Тайна по закона за автомобилните превози ( служебна информация предоставена от превозвачите на Главна дирекция „Автомобилна администрация”)...
Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки iconКласифицираната информация е три вида: информация, представляваща държавна тайна, информация, представляваща служебна тайна, и чуждестранна класифицирана
Държавна тайна е класифицираната информация, нерегламентираният достъп до която би създал опасност и/или би увредил интересите на...
Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки iconЗакон за защита на класифицираната информация
Чл Този закон урежда обществените отношения, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, както...
Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки iconДържавна комисия по сигурността на информацията
Закона за защита на класифицираната информация (ззки) въз основа на решение на дкси по протокол №209-і от 23. 11. 2004 г издава задължителни...
Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки iconОбщина иваново
На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (змсма)...
Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание
Въпросът за достъпа на членовете на Висшия съдебен съвет до класифицирана информация не е уреден в Закона за защита на класифицираната...
Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки iconНаредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна
Приета с пмс №205 от 09. 2002 г., обн., Дв, бр. 87 от 13. 09. 2002 г., в сила от 13. 09. 2002 г., изм и доп., бр. 115 от 30. 12....
Примерен списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, по чл. 26 от ззки iconНародно събрание
В ал. 1 думите “сведения, съставляващи държавна тайна” се заменят с “класифицирана информация, представляваща държавна тайна”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом