Българско гражданство
ИмеБългарско гражданство
страница1/3
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер230.52 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mfa.bg/content/2012/8/29/.doc
  1   2   3

Българско гражданствоИнформация за чуждестранни граждани. Чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина могат да се подават документи до Министерство на правосъдието на Република България за придобиване, възстановяване, освобождаване или за установяване наличието на българско гражданство.


СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО


На основание чл. 13, чл. 13а и чл. 14 от ЗБГ


1. Молба от лицето по образец - Приложение № 1 към Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.

Молбата трябва да бъде написана на български език.

2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган. Лицата по чл. 13а от ЗБГ, при обективна невъзможност да представят документ за раждане, се идентифицират с издадения им от българските власти документ за самоличност.

3. Удостоверение от МВР за разрешено постоянно пребиваване в Република България, в което се посочва срокът на разрешеното постоянно пребиваване, което трябва да е непрекъснато и не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата.

Лицата по чл. 13, т. 1 от ЗБГ представят от съответната община по местоживеене удостоверение за семейно положение и наличие на сключен граждански брак с български гражданин преди не по – малко от 3 години към датата на подаване на молбата.

Лицата по чл. 13а, ал. 1 от ЗБГ представят удостоверение от Държавната агенция за бежанците за предоставен статут на бежанец или убежище, в което е посочена датата на предоставяне на статута, който трябва да е непрекъснат и не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата.

Лицата по чл. 13а, ал. 2 от ЗБГ представят удостоверение от Държавната агенция за бежанците за предоставен хуманитарен статут, в което е посочена датата на предоставяне на статута, който трябва да е непрекъснат и не по-малко от 5 години към датата на подаване на молбата.

4. Свидетелство за съдимост от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той пребивава дългосрочно в Република България или в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните компетентни органи. В свидетелството за съдимост се посочва, че се издава за целите на производството по българското гражданство.

Лицата по чл. 13 а и чл 14 от ЗБГ представят свидетелство за съдимост само от Република България.

5. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

6. Удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудово или служебно правоотношение, или от съответната данъчна служба за декларирани доходи за предходната година, както и документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски.

7. Документ за владеене на български език, издаден от Министерство на образованието и науката или нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование в Република България ( основно, средно, колеж или висше).

8. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал.1 от Закона за здравето, психични заболявания по чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето. При липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната болница.

9. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.

10. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;

11. Автобиография

12. Актуална фотоснимка паспортен формат– 1 брой.

13. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.

14. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 100 лв. по сметка на Министерство на правосъдието БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.

15. Документ от съответните чуждестранни органи за това, че молителят се е освободил от досегашното си гражданство. Ако няма такъв документ, той следва да се представи в тригодишен срок след получаване на съобщение, че Съветът по гражданство към Министерството на правосъдието е одобрил молителя за даване на българско гражданство.

Лицата по чл. 13 а и чл. 14 от ЗБГ не представят този документ.


Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.


Молбата се подава лично в Министерството на правосъдието или в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.


В Министерството на правосъдието молбата се регистрира в дирекция „Административно обслужване и канцелария”, ул. „Славянска” № 1 от 9,00 до 17,30 часа .


При подаването на молбата с молителя се провежда интервю на български език по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието.


В Министерството на правосъдието интервюто се провежда от служител на дирекция „Българско гражданство” в първия работен ден след регистрацията на молбата в дирекция „Административно обслужване и канцелария” всеки работен ден от 13,30 до 16,00 часа на ул. „Аксаков” № 5, ет. 1.


При нередовност на документите, интервюто с молителя се провежда при отстраняването им в определения двумесечен срок.


Когато молбата се подава в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина интервюто с молителя се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.

Ако молителят желае след приключване на производството за придобиване на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи заверено ксерокопие на този документ.


СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО


На основание чл. 16 от Закона за българското гражданство


1. Мотивирано предложение за придобиване на българско гражданство до министъра на правосъдието от министъра, отговарящ за съответната област, в която Република България има интерес от натурализацията на лицето или в която то има особени заслуги. В предложението се посочва конкретния интерес на Република България от натурализацията на лицето или конкретния принос на лицето в съответната област, в която то има особени заслуги.

2. Предварително писмено съгласие на лицето, което ще придобива българско гражданство с нотариално заверен подпис.

За лица до 14-годишна възраст съгласието се дава от двамата родители. То се дава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

Лице от 14- до 18-годишна възраст дава съгласието лично, със съгласието на родителите. То се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители. Съгласието се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите, към съгласието се прилага решението, с което районният съд се е произнесъл по спора.

3. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.

4. Свидетелство за съдимост от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той пребивава дългосрочно в Република България или в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните компетентни органи. В свидетелството за съдимост се посочва, че се издава за целите на производството по българското гражданство.

5. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето пребивава дългосрочно в Република България.

6. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал.1 от Закона за здравето, психични заболявания по чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето. При липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната болница. Този документ се издава от съответните чуждестранни органи, ако молителят живее в чужбина.

7. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.

8. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;

9. Автобиография

10. Актуална фотоснимка паспортен формат – 1 брой.

11. Фотокопие от документ, удостоверяващ самоличността на молителя.

12. Документ за внесена държавна такса в размер на 100 лв., внесена по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.


Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.


СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО


- ОТ ЛИЦА ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД,

- ОТ ЛИЦА, ОСИНОВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ И

- ОТ ЛИЦА, НА КОИТО ЕДИНИЯТ РОДИТЕЛ Е БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ИЛИ Е ПОЧИНАЛ КАТО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН


На основание - чл.15 от Закона за българското гражданство


1. Молба от лицето по образец - Приложение № 1 към Наредба № 1от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.

Молбата трябва да бъде написана на български език.

Лицата по чл. 15, т. 1 от ЗБГ представят удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.

Лицата по чл. 15, т. 2 от ЗБГ представят официален препис от влязло в сила решение за допускане на пълно осиновяване и официален документ, че осиновителят е български гражданин.

Лицата по чл. 15, т. 3 от ЗБГ представят официален документ за българско гражданство на родителя, издадено от съответната община или от Министерството на правосъдието, че единият родител е български гражданин или е починал като български гражданин.

2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.

3. Свидетелство за съдимост от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той пребивава дългосрочно в Република България или в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните компетентни органи. В свидетелството за съдимост се посочва, че се издава за целите на производството по българското гражданство.

4. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето пребивава дългосрочно в Република България.

5. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал.1 от Закона за здравето, психични заболявания по чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето. При липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната болница. Този документ се издава от съответните чуждестранни органи, ако молителят живее в чужбина.

6. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.

7. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;

8. Автобиография

9. Актуална фотоснимка паспортен формат– 1 брой.

10. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.

11. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 30 лв.; за учащите се до 26 г. възраст - 10 лв. при представяне на Уверение от ВУЗ. Сумата се внася по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.


Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.


Молбата се подава лично в Министерството на правосъдието или в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.


В Министерството на правосъдието молбата се регистрира в дирекция „Административно обслужване и канцелария”, ул. „Славянска” № 1 от 9,00 до 17,30 часа .


При подаването на молбата с молителя се провежда интервю на български език по въпросник, утвърден от министъра на правосъдието. Когато молителят не ползва български език си осигурява преводач.


В Министерството на правосъдието интервюто се провежда от служител на дирекция „Българско гражданство” в първия работен ден след регистрацията на молбата в дирекция „Административно обслужване и канцелария” всеки работен ден от 13,30 до 16,00 часа на ул. „Аксаков” № 5, ет. 1.


При нередовност на документите, интервюто с молителя се провежда при отстраняването им в определения двумесечен срок.


Когато молбата се подава в дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина интервюто с молителя се провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.


Ако молителят желае след приключване на производството за придобиване на българско гражданство да му бъде върнат приложения към молбата препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган, следва при подаването на молбата да приложи заверено ксерокопие на този документ.


СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ОТ
  1   2   3

Свързани:

Българско гражданство iconЗакон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40
Министерство на правосъдието /чл. 39, ал. 1 от збг/. Тези регистри са: на лицата, придобили българско гражданство по натурализация;...
Българско гражданство iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Българско гражданство iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Българско гражданство iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Българско гражданство iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Българско гражданство iconЗакон за гражданска регистрация
Указ на Вицепрезидента на Република България. Получилите и възстановили българско гражданство се обслужват административно по постоянен...
Българско гражданство iconПридобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход
Молба до Консулска служба (по образец; получава се от Консулска служба или се изтегля от сайта на посолството)
Българско гражданство iconОсвобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство
Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва...
Българско гражданство iconДирекция "Българско гражданство" обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство,...
Българско гражданство iconПридобиване на българско гражданство по обща натурализация Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом