Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност
ИмеНапредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност
страница1/6
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер0.68 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/EU/RESUME_July_2010_May_2011_BG.doc
  1   2   3   4   5   6

НАПРЕДЪК НА БЪЛГАРИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА И БОРБАТА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ


ЮЛИ 2010 г. – МАЙ 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


РЕЗЮМЕ Резултати, постигнати от Република България в изпълнение на показателите за напредък в съдебната реформа и в противодействието на организираната престъпност и на корупцията по високите етажи на властта, юли 2010 г. – май 2011 г. Стр. 7


ТЕХНИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Към Резюме за постигнатия напредък на България по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност, юли 2010 г. – май 2011 г.

Стр. 20


ПОКАЗАТЕЛ 1 Да се приемат конституционни промени, които да отхвърлят всякакво двусмислие относно независимостта и отчетността на съдебната система

Стр. 21


ПОКАЗАТЕЛ 2 Гарантиране на по-прозрачен и ефективен съдебен процес. Докладване за въздействието на новите закони, преди всичко върху досъдебната фаза

Стр. 26


ПОКАЗАТЕЛ 3 Да продължи реформата на съдебната система с оглед повишаване на професионализма, отчетността и ефективността. Да се оцени въздействието на тази реформа и да се публикуват ежегодно резултатите

Стр. 35


ПОКАЗАТЕЛ 4 Провеждане и докладване на професионални разследвания по обвинения за корупция по високите етажи на властта. Вътрешни проверки на публичните институции, огласяване на имуществото на високопоставени длъжностни лица

Стр. 38


ПОКАЗАТЕЛ 5 Предприемане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното самоуправление

Стр. 48


ПОКАЗАТЕЛ 6 Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, прането на пари, както и върху системното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области

Стр. 56


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


АДФИ Агенция за държавна финансова инспекция, МФ

АПСК Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

АС Апелативен съд

АУАН Акт за установяване на административно нарушение


БДЖ Български държавни железници

БОП Борба с организираната престъпност

БОРКОР Комплексен модел за борба с корупцията и организираната престъпност


ВАИС Ведомствена автоматизирана информационна система

ВАС Върховен административен съд

ВКП Върховна касационна прокуратура

ВКС Върховен касационен съд

ВСС Висш съдебен съвет


ГДБОП Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

ГДГП Главна дирекция „Гранична полиция”

ГДИН Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, МП

ГДКП Главна дирекция „Криминална полиция”

ГИ Главен инспекторат към МС

ГПК Гражданскопроцесуален кодекс

ГПУ Гранично полицейско управление


ДАНС Държавна агенция „Национална сигурност”

ДДС Данък върху добавената стойност

ДОПК Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

ДП Досъдебно производство

ДФ Държавен фонд


ЕИСПП Единна информационна система за противодействие на престъпността

ЕК Европейска комисия

ЕС Европейски съюз


ЗАДФИ Закон за Агенцията за държавна финансова инспекция

ЗЗД Закон за задълженията и договорите

ЗОП Закон за обществените поръчки

ЗПУКИ Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

ЗСВ Закон за съдебната власт


ИА Изпълнителна агенция

ИАМО Изпълнителна агенция „Медицински одит”

ИАНМСП Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

ИВСС Инспекторат към Висшия съдебен съвет


КИМОРДООИ Комисия по изпълнение мерките за организация на работата по делата с особен обществен интерес в органите на съдебната власт към ВСС

КУИППД Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност


МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение

МВР Министерство на вътрешните работи

МЗ Министерство на здравеопазването

МЗХ Министерство на земеделието и храните

МИЕТ Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МК Министерство на културата

МОМН Министерство на образованието, младежта и науката

МОСВ Министерство на околната среда и водите

МП Министерство на правосъдието

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС Министерски съвет

МТСП Министерство на труда и социалната политика

МФ Министерство на финансите


НАП Национална агенция за приходите

НИП Национален институт на правосъдието

НК Наказателен кодекс

НОИ Национален осигурителен институт

НПК Наказателно-процесуален кодекс

НСИ Национален статистически институт


ОДМВР Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи

ОДП Областна дирекция „Полиция”

ОЛАФ Европейска служба за борба с измамите

ОП Окръжна прокуратура

ОПАК Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПГ Организирана престъпна група

ОС Окръжен съд

ОСлС Окръжна Следствена служба


ПРБ Прокуратура на Република България


РИО Регионален инспекторат по образованието

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите

РС Районен съд

РП Районна прокуратура

РЦЗ Регионален център по здравеопазване


САС Софийски апелативен съд

СГП Софийска градска прокуратура

СГС Софийски градски съд

СЕМ Съвет за електронни медии

СРП Софийска районна прокуратура

СРС Софийски районен съд


ЦОИДУЕМ Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства


РЕЗЮМЕ


В публикувания на 22 юли 2010 г. четвърти Годишен доклад за напредъка на България по изпълнение на показателите на Механизма за сътрудничество и оценка в областта на съдебната реформа и противодействието на организираната престъпност и корупцията Европейската комисия (ЕК) оцени наличието на силен устрем и политическа воля за трайна реформа на съдебната власт. Отправени бяха серия препоръки как постигнатият напредък да бъде капитализиран в по-нататъшни резултати и тенденции.

Отчитайки резултатите от изпълнението на Механизма от юли 2010 г. до май 2011 г., българската страна прави заключението, че всички критики и препоръки от Годишния доклад през 2010 г. бяха адресирани чрез съответните законодателни, управленски или организационни мерки.


Реформа на съдебната власт

За осъществяването на целите на приетата през май 2010 г. Стратегия за продължаване на съдебната реформа в края на 2010 г. Парламентът одобри предложените от Министерството на правосъдието изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ). Новият закон предвижда гаранции за публичност на процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота и от квотата на съдебната власт – един от основните обекти на критика през последните години. Засилват се управленските правомощия и отчетността на Висшия съдебен съвет и Инспектората към него, прецизират се етапите на обучението, атестирането и кариерния растеж в съдебната система. Утвърдена бе конкурсната процедура като единствен способ за постъпване и растеж в системата.

Целта системата на атестиране да се превърне от чисто формален процес в действен инструмент за разграничаване на работещите от неработещите магистрати бе адресирана с някои съществени изменения. Функциите на Комисията на ВСС по професионална етика бяха регламентирани в новия закон, с което оценката за моралните качества на магистратите бе утвърдена като неделима част от кариерното им развитие.

ВСС изготви и прие Правила за дейността на комисиите по професионална етика в цялата система и регламентира основания за предприемане на проверки. Приета бе Информационна стратегия на съдебната власт до 2013 г., самостоятелна част от която е унифицирането на интернет страниците на съдилищата за публикуване на съдебните решения и окончателното изграждане на Единната информационна система за противодействие на престъпността.

На 30.05.2011 г., в изпълнение на изискванията на ЗСВ, ВСС прие нова Наредба за атестирането на съдии, прокурори, следователи, административни и заместник-административни ръководители. Сред целите на наредбата е гарантирането на прозрачна и справедлива процедура за кариерно израстване в съдебната система, противодействие на корупцията и повишаване на доверието в съдебната власт. Критериите за атестиране включват паралелно количествени и качествени измерители за оценката на магистратите, въведени са специфичните критерии за „поведение, което издига авторитета на съдебната власт” и „умение за комуникация” с институциите и гражданските организации.

Утвърди се приложението на Етичния кодекс в дисциплинарната практика на ВСС – магистрати на високи позиции бяха принудени да напуснат съдебната система. Един от скандалите с магистрати със съмнения, че чрез търговия с влияние са се облагодетелствали лично, завърши с дисциплинарни наказания за намаляване на трудовото им възнаграждение за продължителен период, с отстраняването на 1 магистрат от позицията административен ръководител и с уволнението на 1 магистрат.

Кадровата практика на ВСС при назначаването на административни ръководители на Върховния административен съд (ВАС) и на Софийския градски съд (СГС) предизвика в различна степен критики и съмнения за недостатъчна прозрачност, липса на мотиви и прецизност в предварителното проучване на кандидатурите – епизодични при избора на председател на ВАС и остри при избора на председател на СГС. Следва да се отбележи, че на практика тези два предизвикали публичен интерес избора бяха осъществени по старата процедура, преди измененията в ЗСВ, които са в сила от 4.01 и които предвиждат сериозна промяна в целия процес за избиране на административни ръководители. След избора на председател на СГС се разгоря медийна и гражданска дискусия. Неправителствени организации, на организирана от министъра на правосъдието среща на Обществения съвет, се обявиха за дебат за начина, по който се структурира ВСС, и за промени в Конституцията. Вследствие и на обществения натиск по случая ВСС възложи на Инспектората към ВСС (ИВСС) да провери конкретно дело на избрания магистрат, а комисията на ВСС за конфликт на интереси се самосезира за проверка на твърдения за конфликт на интереси на съдия Янева по същото дело. Въпреки негативната атмосфера около ВСС като орган за управление на съдебната система в контекста на този избор следва да се отбележи, че една от претенциите бе именно Етичната комисия на ВСС да провери случая, след като неведнъж в последната година при обвинения за уронване на престижа на съдебната власт тя е инициирала дисциплинарни производства и са били наложени дисциплинарни санкции на магистрати по Етичния кодекс. Обективната оценка показва, че именно основните пунктове на обществените критики към тези два избора са получили адекватно разрешение в измененията на ЗСВ – премахването на дискусионната система за номиниране и въвеждането на конкурса в чистата му форма, изискването за предварително анонсиране на кандидатурите и цялостен дебат. Въвеждането на задължения оценка на кандидатите да дадат Етичната комисия на ВСС и Инспекторатът създават добра законова основа. Подобряването и детайлизирането на процедурите в подзаконовите актове на ВСС и публичната среда, в която съветът следва да установи практиката си по тези нови разпоредби, са допълнителна гаранция, че посоката на оздравителния процес е необратима.

ЗСВ въвежда задължението ВСС ежегодно да анализира и отчита степента на натовареност на органите на съдебната власт, въз основа на което ВСС ще определя броя на съдиите, прокурорите и следователите, и броя на съдебните служители. Създадена бе Комисия за определяне на качествени показатели за натовареност на магистратите, в състава й са включени членове на ВСС и магистрати като експерти. Комисията ще предприеме действия за прехвърляне на незаети щатни бройки от съдилищата с по-малка от средната натовареност в съдилища с по-висока натовареност. Ще бъдат изработени критерии за натовареността, така че да бъде постигнато оптимално сечение на достъп и цена на правосъдието. Като основен последващ ефект от работата на ВСС по критериите за натовареност се очертава осъществяването на един от основните приоритети на Стратегията – постигане на програмно, резултатно-ориентирано бюджетиране в съдебната власт.

Активно се работи по проекта на нов Наказателен кодекс, общата му част и структурата на особената част вече са в процес на публично обсъждане, очакването е към началото на 2012 г. да бъде готов интегрираният проект. Концепцията му включва засилване на строгостта на наказателната репресия, най-вече по отношение на тежките престъпления (наказуеми с лишаване от свобода повече от пет години или друго по-тежко наказание). Същевременно ще бъде облекчена наказателната отговорност при леките престъпления. От съществено значение е извършването на прецизен преглед на всички текстове в Особената част на кодекса за определяне на престъпленията, изгубили обществената си опасност, с цел тяхната декриминализация.

Към отстраняване на недостатъците в съдебната практика бяха насочени срещите на ВСС по апелативни райони, плановите, тематичните и ад-хок проверките на Инспектората, анализите и препоръките на Комисията за последващи действия на констатациите на ИВСС.

През февруари и март 2011 г. ВСС организира с административните ръководители от всички апелативни райони дискусии за хода на наказателните дела от особен обществен интерес, обсъдено бе приложението на новото законодателство и проблемите, оказващи традиционно негативно влияние върху делата. В изготвения Аналитичен доклад се отбелязва положителния дисциплиниращ ефект на въведената с промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) фигура на резервния защитник. Позитивно се оценява и приложението на новата разпоредба, предвиждаща възможността за прочитане на показанията на свидетел, дадени пред орган на досъдебното производство, при констатирани съществени противоречия или отказ от даване на показания. Констатираният сериозен проблем със съдебно-медицинските експертизи бе своевременно адресиран с решението на министрите на правосъдието и на здравеопазването да бъде разработена цялостна концепция за съдебните експертизи за всички видове дела. Концепцията предвижда диференцирано заплащане в зависимост от нивото на компетентност, специална контролна система за качеството на експертизите, лицензиране на вещите лица в съдебната система.

Все още резултатите от усилията нa ВСС в тази посока могат да се отчетат като по-скоро незадоволителни. Очакванията са, че натрупаният опит ще доведе до преформулиране на задачите на ВСС по отношение на работата по делата от особен обществен интерес, за да се превърне от регистратор на недостатъците в създател на позитивни практики.

Паралелно Главният прокурор утвърди Указания за засилена методическа помощ при делата от особен обществен интерес, фокусирани върху подобряване на резултатността на прокурорската работа и прецизиране на контрола върху срочността и ритмичността на разследването. През март бе подписана съвместна Инструкция между Главния прокурор и Министерството на вътрешните работи (МВР) за предварителните проверки по жалби и сигнали, с цел редуциране на извънпроцесуалната дейност и регламентиране на реда, по който сигналите се насочват към разследващите и контролните органи за проверка. През периода Върховна касационна прокуратуре (ВКП) приключи изпълнението на проект по ОПАК за укрепване на капацитета на прокуратурата във взаимодействието й с контролните органи. Очертава се положителна тенденция внесените прокурорски актове по делата, образувани за престъпления от особен обществен интерес, непрекъснато да нарастват. В съда са внесени с прокурорски акт почти половината от решените дела или относителен дял от 43,5%, който е значително по-висок от средния за страната.

Комисията за последващи действия на констатациите на Инспектората прие 3 анализа на обобщените резултати от проверките, дадените препоръки и тяхното изпълнение – по гражданските и търговските дела в Апелативен район София, в СГС и Софийския районен съд (СРС), и в Софийската районна и Софийската градска прокуратура. Формулирани бяха серия препоръки към административните ръководители, с акцент върху задълбоченото проучване на делата преди заседание, разработване на методология за мотивиране на магистратите, организиране на работни дискусии по случаите на противоречива практика.

Констатираната от ИВСС противоречива съдебна практика бе повод за приемането на 3 тълкувателни решения /2 от Върховен касационен съд (ВКС) и 1 от ВАС/. Сериозна инвестиция бе вложена в организирането на обучения за магистрати и разследващи полицаи за усвояване на най-добрите европейски практики.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност iconНапредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност
Резюме резултати, постигнати от Република България в изпълнение на показателите за напредък в съдебната реформа и в противодействието...
Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност iconРезюм е
На постигнатия напредък на България по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията...
Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност iconРезюм е
...
Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност iconРезюм е
...
Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност iconДокла д
...
Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност iconРезюм е
...
Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност iconДоклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г
Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната...
Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност iconРезюм е
България по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност...
Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност iconПлан за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност
От 18 януари 2007 г за приемане на механизъм за засилено наблюдение и координация на изпълнението на показателите за напредък, определени...
Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност iconРолята и приносът на Висшия съдебен съвет за изпълнение на показателите в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност
Значението на Механизма за сътрудничество и проверка за реформата в съдебната система и борбата с корупцията в България
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом