Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г
ИмеДоклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г
страница3/6
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер0.85 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/EU/RESUME_MARCH_APRIL_2011_BG.doc
1   2   3   4   5   6

2. Проверки за публикуването на съдебните решения на интернет-страниците на съдилищата при спазване на Закона за защита на личните данни.Съд

Публикувани актове на съда

Заличени лични данни

Публикуван график на заседанията

Забележка

АС Пловдив

да

да

да

Справката е по номер на дело
АдмС-Враца

да

да

да
АдмС-Разград

да

да

даОС-Добрич

да

да

да
ОС-Сливен

да

да

даРС-Девин

да

да

да
РС-Кюстендил

да

да

да
РС-Ихтиман

да

да

да
РС-Димитровград

да

да

да
РС-Несебър

да

да

да


3. Изготвяне и публикуване на периодични доклади на специализираната Комисия към ВСС за анализ и контрол на препоръките на Инспектората. • Анализ на обобщените резултати от извършени планови проверки, дадените препоръки и тяхното изпълнение, последващи действия по препоръките по граждански и търговски дела в Апелативен съдебен район - София

На 5.05 ВСС прие Анализ на обобщените резултати от извършени планови проверки, дадените препоръки и тяхното изпълнение, последващи действия по препоръките по граждански и търговски дела в Апелативен съдебен район – София. Анализът е публикуван и на интернет страницата на ВСС (www.vss.justice.bg).

Анализът обобщава следните КОНСТАТАЦИИ:


Положителни констатации:

 • делата се разпределят на принципа на случайния подбор на съдия- докладчик чрез електронно разпределение;

 • създадена е добра организация по образуването на всички граждански дела;

 • проверените дела са разглеждани и приключвали в разумни срокове.Негативни констатации:

 • по някои дела се констатира недостатъчна предварителна подготовка преди насрочването им в открито съдебно заседание и проучване на делата преди даване ход по същество;

 • следва да се съкратят значително сроковете за произнасяне с разпореждане по чл. 131 от ГПК. В някои случаи се констатира, че актовете по са постановявани със забавяне от един до шест месеца. Така спорът остава висящ по-продължително и се отлага моментът на постановяване на акта по същество;На административните ръководители от Апелативен район – София се препоръчва да организират обсъждане по различната практика на съдилищата.


Направени са следните ПРЕПОРЪКИ:

 • да се разработи методология за мотивиране на магистратите – поощрения, принципи за мотивация, които да са резултат от непосредствените постижения в работата, други подходи, които допълват атестациите и повишаването в ранг;

 • осъществяване на своевременен контрол от страна на административните ръководители и налагане на санкции при констатирани нарушения;

 • анализ на тенденциите, които влияят върху работата на съда, и изследване на причините за забавянето;

 • статистиката относно брой дела – висящи и свършени, следва да се използва при общи срещи на съдиите;

 • разработване на времеви стандарти и изготвяне на правила, изискващи спазването им;

 • разработване на индивидуални планове за съдиите, когато се установят проблеми с навременното издаване на съдебни актове;

 • участието в обучения по специфични теми на голям брой съдии от конкретен съд;

 • включване на участието в обучения като критерий в атестационния формуляр;

 • административните ръководители да организират периодични, а по искане на съдиите и инцидентни работни срещи за дискусии и обсъждане на казуси с правна и фактическа сложност и на дела, по които има противоречива практика. • Анализ на обобщените резултати от извършени планови проверки, дадените препоръки и тяхното изпълнение, последващи действия по препоръките по граждански и търговски дела в СГС и СРС

На 5.05 ВСС прие Анализ на обобщените резултати от извършени планови проверки, дадените препоръки и тяхното изпълнение, последващи действия по препоръките по граждански и търговски дела в СГС и СРС.

Важни изводи и препоръки:

 • Във връзка с констатирани случаи на недостатъчна подготовка на делата в закрити заседания и недостатъчно задълбоченото проучване на делата преди съдебните заседания, което води до постановяване на определения за отмяна на хода по същество и до забавяне на производствата,

ПРЕПОРЪЧВА да се разработи методология за мотивиране на магистратите – поощрения, принципи за мотивация, които да са резултат от непосредствените постижения в работата, други подходи, които допълват атестациите и повишаването в ранг;

 • Във връзка с направените констатации за разнопосочна практика на съдебните състави по прилагането на действащия ГПК по отношение на различните правни институти, каквито са бързите производства, заповедните производства и обезпечителните производства, което създава необходимост от уеднаквяването й,

ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители да организират и провеждат периодични, а по искане на съдиите и инцидентни работни дискусии по казуси с правна и фактическа сложност, както и на дела, по които има противоречива практика;

 • Във връзка с констатираните нарушения на службите „Съдебно деловодство” и неспазването на разпоредбите на ПАРОАВАС,

ПРЕПОРЪЧВА ръководствата на съдилищата да създадат организация за взаимодействие между съдиите и служба „Деловодство”, както и да активизират и контролират изпълнението на задълженията на съдебните администратори;

 • Анализът е изпратен на административните ръководители и е публикуван на www.vss.justice.bg. • Анализ на обобщените резултати от извършена планова проверка от ИВСС в СГП и СРП, направените препоръки, тяхното изпълнение и последващи действия по препоръките

На 5.05 ВСС прие Анализ на обобщените резултати от извършена планова проверка от ИВСС в СГП и СРП, направените препоръки, тяхното изпълнение и последващи действия по препоръките:


Във връзка с констатираните недостатъци Комисията ПРЕПОРЪЧВА:

 • на административните ръководители на СГП и СРП на шестмесечие да извършват контролни проверки по спазването на направените от ИВСС препоръки и да информират за резултатите Комисията по изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на ИВСС;

 • да не се допуска удължаване на сроковете за разследване по дела, които не представляват фактическа и правна сложност;

 • да се подобри работата на наблюдаващите прокурори по спазване на законовите предпоставки за спиране на наказателното производство, като се преодолее негативната практика за спиране на наказателните производства без наличие на процесуални основания за това;

 • изготвените периодични анализи в прокуратурите за причините, довели до прекратяване и връщане на наказателните дела от съда на прокуратурата, както и причините, довели до възстановяване на вече влезли в сила оправдателни присъди, да се предоставят за информация и да се обсъждат от всички прокурори в съответните органи на съдебната власт

 • възлага на Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи на ВСС да предприеме съответните мерки за трайно заемане на свободните щатни бройки в СГП;


Анализът е изпратен на административните ръководители и е публикуван на www.vss.justice.bg.


4. Обучения на магистрати

През отчетния период в НИП са проведени 47 обучения с участието на 827 съдии, 148 прокурори, 84 младши съдии, 94 младши прокурори, 7 следователи, 24 съдебни помощници, 36 държавни съдебни изпълнители и 157 съдебни служители. • Текущо обучение на магистрати

В направление „Текущо обучение на магистрати” са проведени 16 обучения, в които са участвали 467 магистрати -388 съдии и 79 прокурори:

Семинарите се проведоха, както следва:

  • Семинар „Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Последни изменения по ЗУТ. Приложение и съдебна практика по Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за митниците. Местни данъци и такси” – участие взеха 48 съдии;

  • Семинар „Теоретични и практически аспекти при разследване на престъпления, извършени от организирана престъпна група” – участие взеха 32 магистрати - 22 съдии и 10 прокурори;

  • Семинар “Банкови измами и злоупотреби. Умишлени фалити” – участие взеха 24 прокурори.

  • Семинар „Актуални въпроси, свързани с приложението на НПК”, в който са участвали 43 магистрати - 28 съдии и 15 прокурори.Семинари в рамките на програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в страната:

  • Семинар „Последните промени в НПК. Видове негаторни искове. Уеднаквяване практиката на РС”, организиран от ОС-Ловеч, в който са участвали 23 съдии;

  • Семинар „Заповедно производство”, организиран от ОС-Пазарджик, в който са участвали 34 съдии;

  • Семинар „Въведение в Европейската интеграция. Приложение на европейското право в административния процес - преюдициално запитване, ролята на националния съдия при приложение на европейското право, принципите на прилагането на правото на ЕС в административното производство”, в който са участвали 17 съдии;

  • Семинар „Особености на престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителната системи”, в който са участвали 36 съдии;

  • Семинар „Престъплението „Пране на пари”. Организирана престъпна група. Особени белези на производството по ЗОПДИППД – предмет, условия и ред за налагане обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност”, в който са участвали 21 съдии;

  • Семинар „Обобщаване на практиката на търговската колегия на ВКС въз основа на решенията, постановени след допускане по чл. 280 от ГПК”, в който са участвали 23 съдии;

  • Семинар „Дейността на прокурора в досъдебното производство по възстановяване и обезпечаване на причинените от престъплението щети, обезпечаване на глобата,конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата”, в който са участвали 30 прокурори;

  • Семинар „Съдебни производства по Закона за митниците. Производство по ЗОДОВ. Субсидиарно прилагане на ГПК в производствата по Закона”, 28-29.04.2011 г., в който са участвали 25 съдии;

  • Семинар „Наказателен процес. Изпълнение на наказанията”, в който са участвали 30 съдии;

  • Семинар „Промените в НК. Проблеми на съкратеното производство в НПК”, в който са участвали 30 съдии.   • Направление „Европейско право”

В направление „Европейско право” са проведени 7 обучения, в които са взели участие 213 магистрати - 187 съдии, 19 прокурори и 7 следователи. Семинарът се проведе, както следва:

  • Семинар „Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела в ЕС. Съдебна практика на българските съдилища.”, в който са взели участие 32 съдии;

  • Семинар „Основи на европейското право”, в който са взели участие 27 магистрати - 18 съдии, 7 прокурори и 2 следователи;

  • Семинар „Европейско наказателно право – обучение за съдии-координатори по европейско право”, в който са взели участие 33 магистрати - 22 съдии, 8 прокурори и 3 следователи;

  • Семинар „Съдебно сътрудничество по граждански дела в ЕС”, в който са взели участие 27 съдии.   • Направление „Интердисциплинарни обучения”

В направление „Интердисциплинарни обучения” е проведено 1 обучение, в което са участвали 16 съдии и 10 прокурори.

 • Семинар „Учебен курс за ръководителите на съдебната система - лекции по управление на бюджет, обществени поръчки, управление на човешките ресурси, класифицирана информация, специални разузнавателни средства”.  • Начално обучение на магистратите

В рамките на Дирекция „Начално обучение на магистратите” са проведени 4 обучения, в които са взели участие 178 младши магистрати - 84 младши съдии и 94 младши прокурори. Семинарите се проведоха, както следва:

 • Задължителен курс за първоначално обучение на младши съдии;

 • Задължителен курс за първоначално обучение на младши прокурори.  • Учебно-информационния център

 • В рамките на Учебно-информационния център сe провеждат 12 дистанционни обучения, в които участие взеха 276 магистрати - 236 съдии и 40 прокурори, 24 съдебни помощници, 36 държавни съдебни изпълнители и 2 съдебни служители. • Обучение на съдебната администрация

В рамките на Дирекция „Обучение на съдебната администрация” през март 2011 г. са проведени 7 обучения с участието на 155 съдебни служители.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Анализ на действията на Прокуратурата на Република България (ПРБ)

Образувани досъдебни производства, внесени обвинителни актове и произнесени присъди за тежка и организирана престъпност

Март - април 2011 г. 1. Противодействие на престъпността по високите етажи на властта, противодействие на престъпления, извършени от „знакови” фигури, свързани с организираната престъпност; случаи, предизвикали значим обществен интерес • Разследване срещу председателя на Административен съд -Бургас

В СГП е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител, за това, че през октомври 2009 г. в Бургас в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – председател на АдмС-Бургас, посредством злоупотреба със служебното положение е поискало и приело дар, който не му се следва, за да извърши действие по служба.

В хода на разследването, след извършени процесуални следствени действия и използвани специални разузнавателни средства – агент под прикритие - като обвиняеми са били привлечени председателят на АдмС-Бургас - Атанас Вълков и неговата майка. Повдигнати са им обвинения за опит за извършване на сделка с недвижимо имущество, за което се знае, че е придобито чрез документно престъпление, като престъплението е извършено в съучастие – Вълков като помагач, а Вълкова – като извършител.

С определение на СГС от 03.04.2011 г. на Атанас Вълков е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража”.

На Руска Вълкова е определена мярка за неотклонение „подписка“. • Разследване срещу бившия заместник-министър на външните работи – Феим Чаушев

Спрямо Феим Чаушев и Ивайло Геков са повдигнати обвинения, за това, че за времето от 19.02.2011 г. до 08.03.2011 г. в София, в съучастие помежду си са предложили съдействие на турски гражданин, за връщане на противозаконно отнетото му моторно превозно средство срещу получаване на парична сума в размер на 25 000 евро.

На Феим Чаушев е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 5 000 лв.

На Ивайло Геков е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция” в размер на 2 000 лв. • Случаят в „Инвестбанк“ – Сливен

Досъдебното производство е започналото на 23.03.2011 г. срещу неизвестен извършител за това, че на 23.03.2011 г. в Сливен направил опит да отнеме чужди движими вещи от владението на другиго с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила и заплаха, като деецът е бил въоръжен и деянието е придружено с опит за убийство.

В хода на разследването с постановление от 25.03.2011 г. е повдигнато обвинение на Стефан Стефанов от Сливен за това, че:

   • на 23.03 е направил опит да отнеме чужди движими вещи, собственост на ТД „Инвестбанк" АД - Сливен в особено големи размери - сумата от 335 386 лв., 23 800 щ.д., 13 000 евро и 885 британски лири, с намерението противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване, като деецът е бил въоръжен и грабежът е придружен с опит за убийство на Станчо Станев от Сливен;

   • за периода 23-24.03.2011 г. в Сливен е държал като заложници 5 лица от Сливен, чието освобождаване поставил в зависимост от изпълнението на определени условия от страна на държавата;

   • от неустановена дата до 24.03.2011 г. в с. Кортен и в Сливен е държал без надлежно разрешително боеприпаси.

На Стефан Стефанов е наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража''. Разследването продължава. • Приключи разследването срещу заместник-административния ръководител на ОП–Перник - Бисер Михайлов

Бисер Михайлов е предаден на съд за това, че на 12.04.2010 г. в Перник, с цел да принуди Ирина Лекова да поеме имуществено задължение на съпруга й в размер на 10 000 евро, я заплашил с насилие, чрез заливане с киселина, престъплението е извършено от длъжностно лице - прокурор, заместник на административния ръководител на ОП-Перник. • Разследване срещу висш служител на МВР - началник на Териториално звено „Борба с организираната престъпност“ – Велико Търново Орлин Тодоров

На 11.03.2011 г. в рамките на досъдебно производство, наблюдавано от ОП-Ловеч, е повдигнато обвинение срещу Орлин Тодоров за:

 • разгласяване на информация, представляваща държавна тайна, която му е била поверена или станала известна по служба или работа, като от деянието са настъпили или могат да настъпят особено тежки последици за сигурността на държавата;

 • злоупотреба с власт или служебно положение, или неизпълнение на задължения по служба или превишаване на власт, извършено с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага или да причини другиму вреда.

На Орлин Тодоров е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. • Разследване срещу главния архитект на Пещера

Досъдебното производство е образувано с постановление от 23.03.2011 г. на ОП-Пазарджик за поискан подкуп от главния архитект на община Пещера - Надя Грудева. Тя е привлечена като обвиняемо лице за това, че като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение- главен архитект на община Пещера и директор на дирекция, е приела дар-парична сума която не й се следва, за да извърши действия по служба - подписване на удостоверение за описание на имот.

Грудева е с мярка за неотклонение „парична гаранция” и е отстранена от заеманите две длъжности в община Пещера. • Специализирана полицейска операция „Лабораториите

С постановление на ОП-Сливен от 04.10.2010 г. е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител за това, че в периода 01.01.2010 г. - 03.10.2010 г., на територията на община Сливен, без надлежно разрешително произвежда, държи с цел разпространение и разпространява наркотични вещества.

В хода на работата са използвани специални разузнавателни средства срещу група лица от Сливен в продължение на пет месеца, вследствие на което е проведена специализирана полицейска операция „Лабораториите". Задържана е група от лица, произвеждащи амфетамин с цел разпространение. На 01.03.2011 г. са повдигнати обвинения на:

 • на Красимир Станков и Милен Георгиев за ръководене на престъпна група и за произвеждане с цел разпространение на наркотични вещества. Наложена е мярка за неотклонение "задържане под стража";

 • на Иван Иванов за разпространение на наркотични вещества и за участие в ОПГ. Наложена е мярка за неотклонение "задържане под стража";

 • на Димитър Богданов и Атанас Костадинов също са повдигнати обвинения. • Присъда по дело, предизвикало значим обществен интерес – срещу бизнесмена Ивайло Зартов - заместник-председател на политическа партия «Движение за социален хуманизъм».

С присъда от 17.03.2011г. Ивайло Зартов бе признат за виновен, за това че за периода от ноември 2004 до октомври 2007 г. в Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – управител на «Инглиш вилидж» ООД, присвоил чужди пари в особено големи размери – 3 110 036,80 лв., собственост на дружеството, връчени в това му качество и поверени му да ги пази и управлява, като длъжностното присвояване представлява особено тежък случай. Наложеното наказание е 13 години лишаване от свобода и конфискация на цялото имущество. • Решение по случая Ивайло Дражев (решение на ВКС)
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г iconОтчет за дейността на инспектората към висшия съдебен съвет през 2008 г. Нормативна основа на дейността на ивсс
Създаването на Инспектората към Висшия съдебен съвет е уредено в чл. 132а от Конституцията на Република България /обн в Дв бр. 12...

Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г iconРепублика българия инспекторат към висшия съдебен съвет
Захаринка Тодорова – инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет /ивсс/, след като се запознах със сигнал рег. № Ж-01-240/16....

Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г iconРепублика българия инспекторат към висшия съдебен съвет
Насрещната планова проверка в Районен съд Русе /рс – Русе/ бе извършена за времето от 19 до 23 октомври 2009 г в изпълнение на Заповед...

Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г iconГ-жа Цецка Цачева
Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс) от Народното събрание, ни ангажира още веднъж да припомним същността на своята позиция,...

Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г iconРепублика българия инспекторат към висшия съдебен съвет
Тематична планова проверка на инспектората към висшия съдебен съвет по разпределението на делата на принципа на случайния подбор...

Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г iconРепублика българия инспекторат към висшия съдебен съвет
Тематична планова проверка на инспектората към висшия съдебен съвет по разпределението на делата на принципа на случайния подбор...

Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г iconРепублика българия инспекторат към висшия съдебен съвет
Тематична планова проверка на инспектората към висшия съдебен съвет по разпределението на делата на принципа на случайния подбор...

Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г iconРепублика българия инспекторат към висшия съдебен съвет
Работна група към Министерство на правосъдието, натоварена със създаването на нова национална концепция за съдебните експерти, Ви...

Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г iconРепублика българия инспекторат към висшия съдебен съвет
На основание Заповед №сс-01-1/02. 01. 2013г на главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена проверка в...

Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ивсс), март април 2011 г iconРепублика българия инспекторат към висш съдебен съвет
Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет бе извършена проверка по образуването, движението и приключването на делата...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом