Община елена наредба за управление на общинските пътища в община елена
ИмеОбщина елена наредба за управление на общинските пътища в община елена
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер128.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/documents/naredbi/n_patishta.docx

emblema

ОБЩИНА ЕЛЕНАНАРЕДБА


ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЕЛЕНА


Приета с Решение № 105 от 27.11.2008 година на
Общински съвет Елена2008 година


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят редът и условията за уреждане само на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища в община Елена.

(2) Тази Наредба не се прилага за:

 1. селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;

 2. горските пътища;

 3. частните пътища.

Чл. 2. (1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и служат основно за превоз на пътници и товари.

(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията в нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

(3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища, частните пътища или улиците в населените места.

Чл. 3. (1) Общинските пътища са публична общинска собственост.

(2) Собствеността на пътищата се разпростира върху всички основни елементи по чл. 5 от Закона за пътищата.

(3) Собствеността на пътищата се променя по реда на Закона за общинската собственост, Закона за пътищата и Правилника за неговото прилагане.

(4) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища.

(5) Общинските и частните пътища, които са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки с местно значение.


ГЛАВА ВТОРА

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 4. (1) Общинските пътища се управляват от Кмета на Общината.

(2) Общината съгласува с Национална агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от републиканската пътна мрежа и свързването на общинските пътища с републиканските.

Чл. 5. Кметът на общината:

 1. организира, възлага, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинските пътища;

 2. организира и осъществява защитата на общинските пътища, включително на пътните съоръжения и принадлежности;

 3. упражнява контрол над превозните средства с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване;

 4. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата;

 5. упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.

Чл. 6. (1) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.

(2) В обхвата на пътя се забранява:

 1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;

 2. поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;

 3. движението на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и железни грайфери, гуми с шипове по пътищата с асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване и аварийни ситуации;

 4. превозването на мокри товари, които овлажняват пътното платно;

 5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности;

 6. влаченето на дървета, слама и други подобни по пътното платно.

 7. косенето на трева и пашата на добитък

Чл. 7. Специалното ползване на общинските пътища се осъществява с разрешение на кмета на общината по реда на чл.18 от Закона за пътищата.

Чл. 8. (1) За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забраняват:

1. В обхвата на пътя:

а) засаждането или изсичането и изкореняването на дървета и храсти;

б) поставянето на пътни знаци;

в) прекъсването, отклоняването или спирането на движението;

г) изграждането на рекламни съоръжения и поставянето на рекламни материали;

д) поставянето на възпоменателни знаци и плочи;

е) движението на тежки и извънгабаритни превозни средства.

2. В обхвата на пътя и обслужващите зони:

а) изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията и промяната на тяхното предназначение;

б) прокарването на нови и реконструкцията на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура;

в) добиването на кариерни и други материали;

г) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и гори и земи от горския фонд.

(2) За дейности от специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забраняват:

1. В обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:

а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;

б) изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения;

в) изграждането, реконструкция и експлоатация подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;

г) временно ползуване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

2. В обхвата на пътя и обслужващите зони:

а) изграждането на търговски крайпътни обекти;

б) експлоатацията на търговски крайпътни обекти.

(3) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намираща се в обхвата на пътя и обслужващите зони, при аварийни ситуации може веднага да започне възстановителни работи, като уведоми за това общината и при условие, че е гарантирана безопасността на движението.

ГЛАВА ТРЕТА

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА


Раздел I

Общи положения

Чл. 9. Общинска администрация ежегодно планира дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища.

Чл. 10. НАПИ и общината осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в чертите на населените места, при условия и ред, произтичащи от разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП) и Правилника за прилагане на закона за пътищата (ППЗП).

Чл. 11. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазването на околната среда.

Чл. 12. (1) Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.

(2) Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по общинските пътищата се съгласува с РДВР, сектор “Пътна полиция - КАТ” и Кмета на общината и се извършва при условия и по ред, определени с Наредба № 16 от 23.07.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройство „За временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”.

Чл.13. (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяването на мерки за защита на неговите съоръжения и принадлежности.

(2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината.


Раздел II

Съгласуване на проекти

Чл. 14. (1) На задължително съгласуване подлежат:

 1. проектите за изграждане или реконструкция на общински пътища;

 2. проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на:

а) общински с републикански пътища;

б) частни пътища с общински;

в) прилежащи територии с общинските пътища;

3. инвестиционни проекти, които засягат общинските пътища;

(2) Съгласуването на проектите по т. 1 и т. 2, буква “а” се извършва от Директора на Областно пътно управление – Велико Търново и Общината.

(3) Съгласуването на проектите по т. 2, букви “б” и “в” и т. 3 се извършва от Общината.

(4) Съгласуването се извършва от органите, одобряващи проектите по Закона за устройство на територията.

Чл. 15. (1) Отказ за съгласуване на проектите може да бъде направен в следните случаи:

 1. ако нанасят повреди на публичната собственост или пречат на нейното използване на дейности от обществен интерес;

 2. при промяна на предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка;

 3. когато това е наложително поради преустройството на пътищата и на пътните връзки;

 4. когато се изисква привеждане на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план;

5. В други случаи, определени със закон или друг акт на компетентния орган.

(2) При отказ за съгласуване на проекта, се представя писмена обосновка с мотивите за това решение.


Раздел III

Зимно поддържане

Чл. 16. Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия.

Чл. 17. При зимно поддържане се изпълняват следните видове работи:

 1. снегозащита на пътищата;

 2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;

 3. снегопочистване и почистване от лед;

 4. разпръскване на минерални материали (опесъчаване) за стопяване на снега и леда;

 5. организиране на работа при влошени метеорологични условия;

 6. други дейности, при необходимост.

Чл. 18. Възлагането на дейностите по зимното поддържане на общинските пътища се извършва при условия и ред, определени със закон или друг акт на компетентния орган.


Раздел IV

Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища

Чл. 19. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общинската администрация.

Чл. 20. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която съдържа:

 1. списък на пътищата и дължината им;

 2. вид основа;

 3. широчина на пътните платна;

 4. вид на покритието (конструкцията);

 5. банкети, канавки;

 6. водоотводни съоръжения;

 7. други данни.

Чл. 21. За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване, като се извършва оценка по следните показатели:

 1. конструктивни нарушения;

 2. отводняване;

 3. удобство при пътуване.

Чл. 22. (1) Критериите за приоритетите, за ремонт на пътни участъци са:

 1. необходимост от извършване на ремонтни работи;

 2. връзка с други селища;

 3. интензивност на движението;

 4. осигурено допълнително финансиране.

(2) След определянето на приоритетните за ремонт участъци се изготвя поименен списък за включване в годишната инвестиционна програма на общината.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 23. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общинските пътища се финансира със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с безвъзмездно предоставени средства и със заеми от финансови институции.

(2) Зимното поддържане на общинските пътища се финансира със средства от държавния бюджет и от бюджета на общината.

Чл. 24. Предложенията за годишното финансиране и обосновката към тях се представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение от общинския съвет.


ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. (1) Наказват се с глоба от 50 до 1500 лв. физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:

1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева без разрешение на администрацията, която управлява пътя;

2. паша на добитък и опожаряване на растителността;

3. движение с непочистени от кал машини;

4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;

5. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;

6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на пътя;

7. влачене на дървета и други предмети;

8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 300 до 3000 лв.

Чл. 26. (1) Наказват се с глоба от 300 до 3000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите за забрана за строителство в ограничителните зони и извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:

1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;

2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя;

3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда;

4. извършване в обхвата на пътя на:

а) дейности, застрашаващи безопасността на движението или използването на пътищата извън тяхното предназначение;

б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на движението;

5. извършване в обхвата на пътя и обслужващите зони без разрешение на администрацията, управляваща пътя, на:

а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на урбанизираните територии и в населените места без регулационни планове;

б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи, напоителни и други канали;

в) откриване на нови и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към съседни имоти;

г) изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали;

6. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на администрацията, която управлява пътя.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 5000 лв.

(3) При нарушение по ал. 1, т. 5 кметът, уведомява писмено Районната дирекция за национален строителен контрол.

Чл. 27. (1) В случаите на нарушения по чл. 25 и 26 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от 2000 до 30 000 лв.

(3) Работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от тях щети.

Чл. 28. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания и Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени със заповед от кмета на общината.

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него лица.

(4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора за възбуждане на наказателно преследване.

Чл. 29. (1) За нарушение по чл. 25, ал. 1 и по чл. 26, ал. 1 освен наложените санкции нарушителят се задължава в определен срок да отстрани последиците от нарушението.

(2) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 последиците се отстраняват от общината, за сметка на нарушителя, като стойността на извършените работи се събира въз основа на изпълнителен лист, издаден по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(3) При извършване на дейности, определени като специално ползване на пътищата без разрешение на собственика на пътя или на администрацията, управляваща пътя, се налагат санкциите, предвидени в чл. 57, ал.3, т. 1-4 от Закона за пътищата.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в тази наредба въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 23 от Закона за пътищата.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 година.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на

Общински съвет Елена

Свързани:

Община елена наредба за управление на общинските пътища в община елена iconОбщина елена наредба за
Условията и реда за упражняване правата на община елена върху общинската част от капитала на търговските дружества
Община елена наредба за управление на общинските пътища в община елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба за управление на общинските пътища в община елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Община елена наредба за управление на общинските пътища в община елена iconНаредба за управление на общинските пътища
Чл. /1/ С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта,...
Община елена наредба за управление на общинските пътища в община елена iconСтроителна програма за изграждане и ремонт на общинските пътища в община иваново
Общинските пътища са свързани с републиканските пътища или с улиците в населените места. В приложение 1 е представен списък на всички...
Община елена наредба за управление на общинските пътища в община елена iconОбщина елена общинска стратегия за закрила на детето в община елена
Оон за правата на детето 2006-2009 г. Тя е в унисон с реформата на правителството в системата за закрила на детето и цели синхронизиране...
Община елена наредба за управление на общинските пътища в община елена iconОбщина елена 5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски №24
За изпълнението на актовете на Общински съвет – Елена от Общинската администрация за 2007 година
Община елена наредба за управление на общинските пътища в община елена iconНаредба за опазване на обществения ред в община елена
Приета от Общински съвет Елена с Решение №46 от 22. 09. 1992 г на Общински съвет – Елена и изменена и допълнена с Решения №№38 и...
Община елена наредба за управление на общинските пътища в община елена iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Община елена наредба за управление на общинските пътища в община елена iconОбщина елена
Активизиране на държавната политика по Енергийна ефективност (ЕЕ), съобразно специфичната ситуация в Община Елена
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом