Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и
ИмеНаредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер63.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ohrananatruda.com/files/documents/592.doc
НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г., ДОП. - ДВ, БР. 56 ОТ 2011 Г.)

В сила от 01.01.2009 г.

Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) С наредбата се определят условията и редът за ползване от страна на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст на пътната инфраструктура - републикански пътища или техни участъци, за които се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.

(2) Лицата по ал. 1 получават безплатно една едногодишна винетка за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил по реда, определен в глава втора.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена, до 31 януари на следващата година.


Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) Лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане подава заявление-декларация по образец (приложение № 1) за получаване на безплатна едногодишна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане по постоянния си адрес.

(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) По реда на ал. 1 заявление-декларация подават и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) Заявление-декларация може да бъде подадена и чрез упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето по ал. 1.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:

1. копие от експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК;

2. копие на пълномощното по ал. 3;

3. копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил и копие от застрахователна полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с едногодишен срок, с които се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата;

4. (отм. с Решение № 2847 от 27.02.2012 г. на ВАС в частта относно израза "на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и" - ДВ, бр. 29 от 2012 г.) лична карта или личен паспорт на лицата по ал. 2 и 3 (за справка);

5. копие на удостоверение за раждане на детето;

6. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

7. удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години, до навършване на 20 години).


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Дирекциите "Социално подпомагане" подготвят и изпращат до областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" заявка по образец (приложение № 2) за получаване на безплатни едногодишни винетки.

(2) Заявката по ал. 1 съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) трите имена и единния граждански номер (ЕГН) на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и на упълномощеното от него лице, както и на лицата по чл. 2, ал. 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) регистрационния номер на лекия автомобил с данни за обема и мощността на двигателя.

(3) Заявката по ал. 1 се изпраща два пъти месечно - на 15-о и 30-о число.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" предоставят на дирекциите "Социално подпомагане" заявения брой едногодишни винетки в срок до 5 работни дни след получаване на заявката, за което се съставят приемателно-предавателни протоколи в два екземпляра, в които се описват предоставените винетки по номера.


Чл. 5. (1) Дирекциите "Социално подпомагане" предоставят заявените едногодишни винетки на лицата по чл. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Неполучените до 31 януари винетни стикери от правоимащите лица се връщат за унищожаване с протокол от дирекциите "Социално подпомагане" на областните пътни управления до 15 февруари на следващата година.


Чл. 6. Дирекциите "Социално подпомагане" водят регистрационен дневник, който съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) трите имена и ЕГН на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и на упълномощеното от него лице, както и на лицата по чл. 2, ал. 2;

2. номер на предоставената на лицето винетка;

3. име на лицето, получило винетката, единен граждански номер и подпис.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" съхраняват предоставените от дирекции "Социално подпомагане" заявки и екземпляр от приемателно-предавателните протоколи по чл. 4, както и протоколите по чл. 5, ал. 2 за неполучени винетни стикери.


Глава трета.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява по компетентност от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или упълномощени от него длъжностни лица и от изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" или от упълномощени от него длъжностни лица.


Чл. 9. (1) Ползването на републиканските пътища или на техни участъци от лек автомобил, който не е снабден с валидна винетка, е административно нарушение и се санкционира по реда на чл. 179, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

(2) Валидна винетка е тази, която съответства на вида на лекия автомобил, на който е поставена, със срок на действие, съвпадащ със срока на ползване на съответния републикански път или негов участък, и съдържа всички реквизити за графичното й оформяне.


Чл. 10. Установяването на нарушения по наредбата, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби


§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Определените с наредбата условия и ред за освобождаване от винетни такси при ползване на републикански пътища или техни участъци се прилагат и за лица с трайни увреждания, на които намалената работоспособност или вид и степен на увреждане е установена след навършване на възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. Тези лица ползват правата си по наредбата пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.


Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (В сила от 01.12.2008 г.) Молби-декларации по чл. 2 за получаване на едногодишни безплатни винетки се подават в дирекциите "Социално подпомагане" от 1 декември на предходната година.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата и отменя Наредба № 1 от 2005 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища (ДВ, бр. 11 от 2005 г.).


§ 4. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика.


§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 декември 2008 г.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)


§ 9. Навсякъде в наредбата, съответно в приложенията към нея, преди абревиатурата "ТЕЛК" се изписва абревиатурата "ДЕЛК" и се поставя наклонена черта.


§ 10. Навсякъде в наредбата думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)


§ 11. (В сила от 01.12.2009 г.) Молби-декларации по чл. 2 за получаване на безплатни едногодишни винетки се подават в дирекциите "Социално подпомагане" от 1 декември 2009 г.


§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на § 11, който влиза в сила от 1 декември 2009 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2011 Г.)


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1


(Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.)


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1


(Доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.)

Свързани:

Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и iconНаредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане от винетни такси при ползване на републиканските пътища (загл. Доп. Дв, бр. 6 от 2010 Г., В сила от 01. 01. 2010 Г.)

Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и iconНа сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социална адаптация
Наредба №35 от 29 декември 2006 Г. За условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти...
Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и iconПолезнаинформаци я основни понятия и процедури
Инвалид с трайно увреждане” е лице с установена степен на намалена работоспособност 50 и над 50
Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и iconПо-важното от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (зддфл) за 2008 г
От годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение...
Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и iconРешение на телк за 71 и над 71 на сто трайно намалена работоспособност
Бащата / майката е загинал/а при производствени аварии, природни бедствия или при
Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и iconНаредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми
Чл. При увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и при неспазване на определените в разрешителните емисионни...
Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и iconНационално читалище на слепите
Степен на зрителното увреждане (група инвалидност или процент загубена работоспособност)
Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и iconДанъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
По-важното от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (зддфл) за 2010 г
Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и iconДа използваме правото си на безплатна почивка За лица с над 90% трайно намалена работоспособност с чужда помощ
Петър Мутафчиев стартира версията на Интернет портала за незрящи, в присъствието на изпълнителния директор на Агенция за хората с...
Наредба № н-19 от 2 декември 2008 Г. За условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и iconЗакон за изменение и допълнение на закона за интеграция на хората с увреждания
Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности и съобразно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом