Регламент (ЕС) № / на комисията
ИмеРегламент (ЕС) № / на комисията
страница1/3
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер190.3 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie
  1   2   3
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА

от XXX година

за изменение на някои разпоредби, отнасящи се до търговията с видове от дивата фауна и флора, от Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях1, и по-специално член 19, параграфи 2, 3 и 4 от него,

като има предвид, че:

  1. С оглед прилагането на определени резолюции, приети на петнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), наричана по-долу „Конвенцията“, следва някои разпоредби да бъдат изменени и да се добавят допълнителни разпоредби към Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях2.

  2. Събраният при прилагането на Регламент (ЕО) № 865/2006 опит показа, че някои от неговите разпоредби следва да бъдат изменени, за да се гарантира хармонизираното и ефикасно прилагане на регламента в целия Европейски съюз.

  3. Следователно разпоредбите, свързани с условията, които се прилагат по отношение на идентифицирането и маркирането на екземплярите, издаването на определени документи със задна дата, условията за издаване на сертификати за лична собственост, режимът, който се прилага по отношение на личното и домашното имущество в рамките на Съюза, както и по отношение на неговия реекспорт, условия, при които екземпляри от видове, посочени в приложение А, могат да бъдат предмет на търговски дейности в рамките на Съюза, както и условията, които се прилагат по отношение на предварително издадени сертификати, следва да бъдат изменени.

  4. Следователно членове 2 и 3, както и приложения І—VІ към Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъдат заличени от посочения регламент, тъй като ще станат неразделна част от нов регламент за изпълнение3, приет в съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97 след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията4.

  5. На петнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията, стандартизираните позовавания за номенклатурата, които следва да се използват за обозначаване на научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите, бяха актуализирани. Поради това тези промени следва да бъдат отразени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

  6. Поради това Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъде съответно изменен.

  7. Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по търговия с дивата флора и фауна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 865/2006 се изменя, както следва:

(1) В преамбюла изречението, отнасящо се до правното основание на Регламент (ЕО) № 865/2006 се заменя със следното:

„като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. за защитата на видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях[*], и по-специално член 19, параграфи 2, 3 и 4 от него,

______________________

[*] ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1.“;

(2) В член 1 се вмъкват следните точки 4а и 4б:

„4а. „култивирани родителски клетки“ означава растенията, израснали при контролирани условия, които се използват за размножаване, и които удовлетворяват следните изисквания на компетентния управителен орган, след консултация с компетентен научен орган на съответната държава-членка:

i) придобити съгласно разпоредбите на CITES и съответните национални законодателства и по начин, който не застрашава оцеляването на вида в природата; както и

ii) поддържани в достатъчни количества за размножаване, така че да се сведе до минимум или премахне необходимостта от вземане от природата, като такова вземане се допуска само по изключение и е ограничено до количеството, необходимо за поддържане на жизнеността и продуктивността на култивираните родителски клетки;

4б. „ловен трофей“ означава цяло животно или лесно разпознаваема част или продукт от животно, посочен/о в придружаващо разрешително или сертификат по CITES, отговарящ/о на следните условия:

i) е необработен/о, обработен/о или изработен/о

ii) е законно придобит/о от ловеца при ловуване за негова лична употреба;

iii) се внася, изнася или реекспортира от ловеца или от негово име при пренасяне от страната на произход, като крайната цел е държавата-членка на обичайното местопребиваване на ловеца;

(3) Член 4 се изменя, както следва:

a) в параграф 1 първото изречение се заменя със следното:

„1. Формулярите, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № […..] се попълват с печатни букви.“;

б) Параграф 2 се заменя със следното:

„2. Формуляри от 1 до 4 от приложение I, посочени в Регламент (ЕС) № […..], формуляри 1 и 2 от приложение II, посочени в Регламент (ЕС) № […..], формуляри 1 и 2 от приложение III, посочени в Регламент (ЕС) № […..], формуляри 1 и 2 от приложение V, посочени в Регламент (ЕС) № […..], листовете за продължение, посочени в член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № […..] и етикетите, посочени в член 2, параграф 6 от Регламент (ЕС) № […..], не могат да съдържат никакви заличавания или поправки, които не са потвърдени с подпис и печат на издаващия документа управителен орган. В случаите на нотификациите за внос, както е посочено в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № […..], и листовете за продължение, посочени в член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № […..], заличавания и поправки могат да бъдат потвърдени също така с подпис и печат от митническото учреждение на въвеждане на стоките.“;

(4) В член 5a, първа алинея се заменя със следното:

„В случай на растителни екземпляри, които престават да отговарят на условията за освобождаване от разпоредбите на Конвенцията или от тези на Регламент (ЕО) № 338/97 в съответствие с „Бележки относно тълкуването на приложения А, B, C и D“ в приложението към него, съгласно които те са били законно изнесени и внесени, държавата, която трябва да се посочи в клетка 15 от формулярите в приложения I и III, посочени в Регламент (ЕС) № […..], клетка 4 от формулярите в приложение II, посочени в Регламент (ЕС) № […..], и клетка 10 от формулярите в приложение V, посочени в Регламент (ЕС) № […..], може да бъде държавата, в която екземплярите са престанали да отговарят на условията за освобождаване.“;

(5) Член 6 се заменя със следното:

Член 6

Приложения към формулярите

1. Ако приложението към някой от формулярите, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № […..], е неразделна част от този формуляр, този факт, както и броят на страниците трябва да са ясно посочени в разрешителното или сертификата, към който то принадлежи, като всяка страница на приложението трябва да съдържа следното:

a) номера на разрешителното или сертификата и датата на неговото издаване;

б) подпис и печат на управителния орган, издаващ разрешителното или сертификата.

2. Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № […..], са използвани за повече от един вид в една пратка, се добавя приложение, в което в допълнение към изискваната съгласно параграф 1 от настоящия член информация, за всеки вид от пратката се копират клетки 8—22 от съответния формуляр, както и полетата, които се съдържат в клетка 27 от него, мястото, определено за „количество/нетно тегло, действително внесено или изнесено/реекспортирано“ и, когато е необходимо, „брой на мъртвите животни при пристигането“.

3. Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) № […..], са използвани за повече от един вид, се добавя приложение, в което в допълнение към изискваната в параграф 1 от настоящия член информация, за всеки вид се копират клетки 8—18 от съответния формуляр.

4. Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕС) № […..], са използвани за повече от един вид, се добавя приложение, в което в допълнение към изискваната в параграф 1 от настоящия член информация, за всеки вид се копират клетки 4—18 от съответния формуляр.“;

(6) В член 7 се добавя следният параграф 5:

„5. Разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт се заверяват за количеството с подпис и печат от официален орган от страната на износа или реекспорта, в частта на документа, предвидена за заверка при износ. Ако документът за износ не е заверен при износа, управителният орган на страната вносител се свързва с управителния орган на страната износител, за да разгледат всички обстоятелства и документи, оправдаващи пропуска, с цел да определят допустимостта на документа.“;

(7) В член 8, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„1. Документи се издават и използват в съответствие с разпоредбите и съгласно условията, установени в настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 338/97, и по специално в член 11, параграфи 1—4 от Регламент (ЕО) № 338/97. Разрешителните и сертификатите могат да се издават на хартиен носител или в електронен формат.“;

(8) В член 11, параграф 3 първата алинея се заменя със следното:

„3. Сертификатите, издадени в съответствие с членове 48 и 63, са за специфични прехвърляния, освен в случаите, когато екземплярите, за които са издадени, са маркирани с индивидуална и постоянна маркировка, или в случаите на мъртви екземпляри, които не могат да бъдат маркирани — са идентифицирани по друг начин.“;

(9) В член 15, параграф 3а се заменя със следното:

„3а. За лично притежавани живи животни, които са законно придобити и отглеждани за лични нетърговски цели, за които е издадено разрешително за внос съгласно параграф 2, втора алинея, търговските дейности, предвидени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, се забраняват за 2 години, считано от датата на издаване на разрешителното, и през този период не се разрешават никакви изключения за екземпляри от видовете, включени в приложение А, както е предвидено в член 8, параграф 3 от посочения регламент.

В случай на разрешителни за внос, издадени в съответствие с параграф 2, втора алинея, за лично притежавани живи животни и екземпляри от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 и посочени в член 4, параграф 5, буква б) от същия регламент, в клетка 23 се включва текстът „чрез дерогация от член 8, параграф 3 или 5 от Регламент (ЕО) № 338/97, търговските дейности, предвидени в член 8, параграф 1 от същия регламент, се забраняват за най-малко 2 години, считано от датата на издаване на настоящото разрешително.“

(10) В член 30 параграф 4 се заменя със следното:

„4. Когато екземплярите не са живи животни, управителният орган прикрепя към сертификата за пътуваща изложба инвентарен лист, представящ пълна информация за всеки екземпляр, както се изисква в клетки 8—18 от образеца, установен в приложение III към Регламент (ЕС) № […..].“;

(11) В член 37 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Държавите-членки могат да издават сертификати за лична собственост на законните собственици на законно придобити живи животни, отглеждани за собствени нетърговски цели.“;

(12) В член 45, параграф 1, втората алинея се заменя със следното:

„Управителните органи, получили тези документи, незабавно препращат документите, издадени от друга държава-членка, на съответните управителни органи, заедно с всякаква допълнителна документация, издадена съгласно Конвенцията. За целите на отчетността оригиналът на нотификацията за внос също се препраща на управителните органи на страната на внос, когато тя е различна от страната, в която екземплярът е въведен в Съюза.“;

(13) В член 52 параграф 1 се заменя със следното:

„1. Етикетите, описани в член 2, параграф 6 от Регламент (ЕС) № […..] се използват само при движението на нетърговски пратки между надлежно регистрирани научни институции, дарения, заемни и разменни хербарийни екземпляри, консервирани, изсушени или запечатани музейни екземпляри, както и жив посадъчен материал за научни изследвания.“;

(14) Член 56 се изменя, както следва:

a) в параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б) култивираните родителски клетки се установяват и поддържат в съответствие с определението по член 1, част 4а.“;

б) буква в) се заличава;

в) Параграф 2 се заменя със следното:

„2. Дървен материал и други части или продукти от дървета, расли в монокултури, се считат за размножени по изкуствен път съгласно параграф 1.“;

(15) В член 58, се вмъква нов параграф 3a:

„3а. При реекспорт от страна на лице, което обичайно не пребивава в Съюза, на лично или домашно имущество, придобито извън държавата на обичайното му пребиваване, включително лични ловни трофеи, представляващи екземпляри от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, се изисква представяне пред митническите власти на сертификат за реекспорт.“;

(16) Вмъква се следният член 58а:

Член 58а

Използване за търговски цели на лично и домашно имущество в рамките на Съюза

1. Търговските дейности с екземпляри от видовете, описани в приложение B, които се въвеждат в Съюза в съответствие с член 57 могат да бъдат разрешени от управляващия орган на държавата-членка само ако са изпълнени следните условия:

a) заявителят трябва да докаже, че екземплярът е въведен в Съюза най-малко две години преди да може да бъде използван за търговски цели и

б) управителният орган на съответната държава-членка е проверил, че е било възможно въпросният екземпляр да бъде внесен за търговски цели в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 338/97 при въвеждането му в Съюза.

Когато тези условия са изпълнени, управителният орган издава писмено становище, с което удостоверява, че екземплярът може да бъде използван за търговски цели.

2. Търговските дейности с екземпляри от видовете, описани в приложение А, които се въвеждат в Съюза в съответствие с член 57, се забраняват.“;

(17) В член 59 се вмъква следният параграф 1а:

„1а. Изключението за екземпляри, посочени в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато заявителят е направил необходимото, за да убеди компетентния управителен орган, че въпросните екземпляри са придобити съгласно действащото законодателство за защита на дивата фауна и флора“.

(18) В член 62 се добавят следните точки 4 и 5.:

„4. мъртви екземпляри от вида Crocodylia, включени в приложение А с код за произход „D“, при условие че са маркирани или идентифицирани по друг начин в съответствие с настоящия регламент;

5. хайвер от Acipenser brevirostrum и неговите хибриди с код за произход „D“, при условие че се държи в съд, маркиран в съответствие с настоящия регламент.“;

(19) В член 63 се добавя следният параграф 3:

„3. Предварително издадените сертификати са валидни само ако са попълнени и заявителят е предоставил копие от сертификата на издаващия управителен орган.“;

(20) В член 65, параграф 4 се добавя следното изречение:

„Това не се прилага за екземпляри от видовете, посочени в приложение X към настоящия регламент, освен ако с анотация в приложение X се изисква маркиране.“;

(21) В член 66, параграф 4 третата алинея се заменя със следното:

„За живи екземпляри, обхванати от този параграф не се издават сертификати за екземпляри, сертификати за пътуващи изложби и сертификати за лична собственост.“;

(22) В член 72 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Държавите-членки могат да продължат издаването на разрешителни за внос и износ, сертификати за реекспорт, пътуващи изложби и сертификати за лична собственост, издадени по формулярите от приложения I, III и IV, нотификациите за внос по формуляра от приложение II и сертификатите на ЕС по формуляра от приложение V към Регламент (ЕО) № 865/2006 в продължение на една година след влизането в сила на Регламент (ЕС) № […..].“;

(23) Приложение VIII се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

(24) Точка 2 от приложение IX се изменя, както следва:

a) Редът относно код за произход „R“, се заменя със следното:

„R Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато е била много ниска вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст.“;

б) Редът относно код за произход „D“, се заменя със следното:

„D Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписана в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf 12.10 (Rev. CoP15), и растения от приложение А, изкуствено размножени за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях“;

в) Редът относно код за произход „C“, се заменя със следното:

„C животни, отгледани в плен в съответствие с глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от [xx юни 2012 г. (предстои да бъде потвърдено)].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Комисията

Председател
  1   2   3

Свързани:

Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на емисиите...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Регламент (ЕС) № / на комисията icon2. Случаи по митническото законодателство, за които се изисква подаване на eori номер
Регламент (еио) №2454/93 на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) №312/2009 на Комисията)
Регламент (ЕС) № / на комисията iconСведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с
Регламент (ЕО) №68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г., изменен с Регламент (ЕО) №363/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г.,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №50/2004 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16.
Б III б) 1 на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент (еио) №2184/86 на Комисията комисията на европейските общности,...
Регламент (ЕС) № / на комисията iconРегламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета по отношение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом