Шифър догово р
ИмеШифър догово р
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер38.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rtvcblagoevgrad.com/Files/Reklama/DOGOVOR_RA.doc
шифър…………..


Д О Г О В О Р


Днес ………………2007 г., в гр. между:


РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ: ....................................... регистрирана по ф.д.№ ........................ СГС със седалище и адрес на управление .............................., ЕИН № ................................

ДДС № BG........................................, представлявана от ......................................................., наричана за краткост АГЕНЦИЯТА

ИРЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – БЛАГОЕВГРАД – със седалище и адрес на управление –гр.Благоевград, ул. “Иван Михайлов” № 56, ЕИН № № 0006723500034 ДДС

№ BG000672350, IBAN BG37UNCR75273195140001 ,BIC код-UNCRBGSF, Банка УниКредит Булбанк , представляван от Юлия Караджова – Директор, Мариана Дерменджиева - Главен счетоводител, наричан за краткост РТВЦ.

се сключи настоящия договор:


I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 РТВЦ предоставя на РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ срещу заплащане телевизионно време за излъчване в програмата Канал “Пирин” на Регионален телевизионен център – Благоевград на реклама и/или обявяване на спонсорство на клиентите на РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ при условията, предвидени в настоящия договор.

Чл.2 РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ заявява и заплаща от свое име и за своя сметка предоставеното й от РТВЦ телевизионно време за излъчване на реклама и/или за обявяване на спонсорство.

Чл.3 РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ удостоверява чрез възлагателно писмо /оригинален екземпляр/ от съответния РЕКЛАМОДАТЕЛ, че на същата е възложено по негова поръчка да извършва медиа закупуването, във връзка с обслужването на неговата рекламна кампания в програмата на РТВЦ . В същото писмо, задължително са указани описанията, имената и търговските марки на продуктите и/или услугите на фирмата РЕКЛАМОДАТЕЛ, които са предмет на рекламната кампания, както и срока на провеждането й. Във Възлагателното писмо трябва да фигурират пълните фирмени данни на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ – клиент на РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ, както и неговата декларация, че притежава правото да използва с рекламни цели името и/или търговската марка на продуктите и/или услугите – предмет на рекламната кампания.


II.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4 Договорът се сключва за срока от подписването му до ...........................................


III.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5 Страните се споразумяват, остойностяването на предоставеното от РТВЦ телевизионно време за излъчване на реклама да се извършва съгласно Правилата за реклама и спонсорство в БНТ 2007 г., действащата към момента Тарифа на РТВЦ и се конкретизира в “Остойностената схема за излъчване”, надлежно подписана от законни или изрично упълномощени представители на РТВЦ и РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ.

Чл.6 РТВЦ предоставя на РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ само отстъпките, изрично уредени и фиксирани в Правилата за реклама и спонсорство в РТВЦ 2007 г. и действащата към момента на излъчване Тарифа на РТВЦ - Благоевград


IV.ЗАЯВЯВАНЕ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕКЛАМА

Чл.7 РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ заявява излъчване на реклама депозирайки “Остойностена схема за излъчване” с входящ номер в отдел “Реклама” в РТВЦ .

Чл.9 Подадените от РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ, съгласно чл.5 от настоящия договор и потвърдени от Отдел “Реклама” “Остойностени схеми за излъчване” са неразделна част от настоящия договор. Същите се изготвят и подписват в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.


V.УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10 Страните се споразумяват, че при изпълнение на предмета на настоящия договор, ще спазват условията на ПРИЛОЖЕНИЯ №1, №2, №3, №4.


VI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11 Всички уведомления по настоящия договор трябва да бъдат направени писмено – писмо с входящ номер в РТВЦ , по пощата с препоръчано писмо, в краен случай – по телефакс и се считат направени на датата на доставянето им, като при изпращане по телефакс, уведомлението се изпраща и като препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл.12 Отговорност за верността на информацията и за законосъобразността на рекламните материали, предоставени за излъчване на РТВЦ , носи РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ, независимо и въпреки приемането им за излъчване.

Чл.13 Ако на РТВЦ и бъде наложено наказание от Съвета за електронни медии, поради нарушаване на Закона за радиото и телевизията, в резултат на виновното поведение на РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ във връзка с верността на информацията и законосъобразността на рекламните материали предоставени за излъчване на РТВЦ , РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ се задължава да заплати наложената на РТВЦ глоба в срок до пет дни от връчването на съответното наказателно постановление.

Чл.14 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат Общите условия за излъчване на реклама и спонсорство в програмите на Българската национална телевизия за 2007 г. и законодателството на Република България.

Чл.15 Всички имуществени спорове между страните, произтичащи от настоящия договор ще се решават със споразумение, а ако такова не бъде постигнато по съдебен ред.

Чл.16 Неразделна част от настоящия договор са:

А/ ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Възлагателно писмо от РЕКЛАМОДАТЕЛЯ;

Б/ ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Правила за реклама и спонсорство в Регионалните телевизионни центрове за 2007 г.

В/ ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – ТАРИФА за излъчване на реклама и спонсорски обяви на РТВЦ -Благоевград;

Г/ ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – “Остойностена схема за излъчване”- РТВЦ


Чл.17 РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ декларира, че е запозната с посочените в чл.16 документи и се задължава да ги спазва безусловно.


Настоящият договор се изготвя и подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.


За РТВЦ : За РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ:


……………………….. …………………………………..

Директор Управител

/Ю.Караджова /


……………………….. …………………………………

Главен счетоводител

/М.Дерменджиева /

Свързани:

Шифър догово р iconШифър № догово р
...
Шифър догово р iconШуменски университет
Област на висше образование: шифър Педагогически науки Професионално направление: шифър Педагогика на обучението по
Шифър догово р iconШифър област на висше образование шифър
Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни вещества
Шифър догово р iconТематичен план на лекциите по учебни часове Тема
Класически шифри. Шифър на Цезар. Шифри на Виженер. Полиграфови шифри. Шифър на Върнам
Шифър догово р iconТрудове от представените от кандидата за оценка на рецензента
На научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност „професор”, в научната област „ Сигурност и отбрана”...
Шифър догово р iconСтановище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010
На конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14), обявен за нуждите на Националния природонаучен музей са подадени документи...
Шифър догово р iconРецензия по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по Органична химия с шифър 01. 05. 03. за нуждите на Медицински Университет Плевен обявен в
Органична химия с шифър 01. 05. 03. за нуждите на Медицински Университет Плевен обявен в Държавен вестник брой 91 от 18. 11. 2011...
Шифър догово р iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Шифър догово р iconКонкурс за получаване на академичната длъжност „Доцент" по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров"
Доцент” по цигулка с шифър 050802 в нма „Панчо Владигеров” – Инструментален факултет, катедра „Цигулка”
Шифър догово р iconКонкурс за академична длъжност „професор" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите"
Резюмета на предложените за рецензиране статии по конкурс за академична длъжност „професор” по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом