Постановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г
ИмеПостановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер118.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.director-pv.net/normativi/postanovleniq/p104eu.doc
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 17 МАЙ 2008 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В сила от 20.05.2008 г.

Обн. ДВ. бр.47 от 20 Май 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2008г.

[Препратки от актове]

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ


ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Цялостната координация по планирането, програмирането, управлението, наблюдението и контрола на средствата от предприсъединителните програми на Европейския съюз, преходния финансов инструмент, инструмента "Шенген" и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство, се осъществява от заместник министър-председател, определен от министър-председателя.


[Препратки от актове]

Чл. 2. Заместник министър-председателят по чл. 1:


1. следи за изпълнението на целите и приоритетите на стратегическите програмни документи за управлението на средствата по смисъла на чл. 1;


2. предлага и съгласува промени в стратегическите програмни документи, в т. ч. за преразпределение на средства, които се утвърждават в съответствие с действащата нормативна уредба;


3. изисква доклади за изпълнението на предприсъединителните инструменти, преходния финансов инструмент, инструмента "Шенген", оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., изготвени от отговорните административни структури и звена и представени чрез съответния координатор на национално ниво;


4. изисква доклади, изготвени от Националния координатор на помощта, координатора на помощта от Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94 (OB, L 130, 25.05.1994 г.), Централното координационно звено и Компетентния орган за акредитиране на Разплащателната агенция за цялостния процес по усвояването на средствата от фондовете на Европейския съюз;


5. изисква доклади за финансовото управление и изпълнение на помощта от предприсъединителните програми, преходния финансов инструмент, инструмента "Шенген" и от Структурните фондове, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство на Европейския съюз, изготвени от националния ръководител на помощта и съответния сертифициращ орган и представени чрез съответния координатор на национално ниво;


6. изисква доклади за контрол на предприсъединителните инструменти, преходния финансов инструмент, инструмента "Шенген", оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., изготвени от одитиращите органи и от други външни и вътрешни контролни органи и представени чрез съответния координатор на национално ниво;


7. изисква информация, придружена с анализ и становище, от ръководителите на Централното координационно звено и от управляващите органи на оперативните програми и на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Националния координатор на помощта и координатора на помощта от Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94 за заключенията и препоръките от извършените оценки на Националната стратегическа референтна рамка и на програмите;


8. изисква информация от секретариатите на комитетите за наблюдение на оперативните програми и на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., от Съвместните комитети за наблюдение и от Комитета за наблюдение по инструмента "Шенген" относно решенията, взети по време на проведените заседания на комитетите;


9. изисква информация, придружена с анализ и становище, чрез Централното координационно звено от Националния координатор на помощта, Националния ръководител на помощта, съответния одитиращ орган, съответния сертифициращ орган, управляващите органи и изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на предприсъединителните инструменти, на оперативните програми и на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;


10. изисква информация, придружена с анализ и становище, чрез Централното координационно звено и Звеното за наблюдение и координация на дейността на Разплащателната агенция за разработването и функционирането на информационните системи за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство;


11. предписва корективни мерки въз основа на получените доклади, информации, анализи и становища по т. 3 - 10 и одобрява отчета за изпълнението на корективните мерки;


12. взема решения по проблемни въпроси, свързани с усвояването на средствата от Европейския съюз, по предложение на отговорните министри;


13. дава методически указания във връзка с управлението на средствата от Европейския съюз;


14. съгласува предложенията до Европейската комисия за големите проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент № 1083/2006 на Съвета (ОВ, Специално издание, 2007 г., глава 14, том 02), представени чрез Централното координационно звено;


15. следи за прилагането на хоризонталните политики във връзка с усвояването на средствата от Европейския съюз;


16. участва в работата на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка;


17. упражнява надзор за работата на звената за предварителен, текущ и последващ контрол при провеждането на обществените поръчки във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз;


18. ръководи Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS);


19. координира и контролира дейностите по засилване на административния капацитет на централно, регионално и местно ниво при усвояването на средствата от Европейския съюз;


20. координира и контролира ефективното прилагане на мерките за публичност и прозрачност при усвояването на средствата от Европейския съюз;


21. изпълнява и други задачи, свързани с управлението на средствата от Европейския съюз, възложени от министър-председателя.


[Препратки от актове]

Чл. 3. (1) За изпълнението на своите функции заместник министър-председателят по чл. 1 се подпомага от административни структури и звена съгласно приложението.


(2) Министърът на финансите, министърът на икономиката и енергетиката, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на труда и социалната политика, министърът на транспорта, министърът на околната среда и водите, министърът на държавната администрация и административната реформа, министърът на земеделието и храните, министърът на вътрешните работи, министърът на образованието и науката и председателят на Държавната агенция по горите осигуряват организацията по изпълнението на дейностите по чл. 2 чрез подчинените им административни структури и звена.


Заключителни разпоредби

[Препратки от актове]

§ 1. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г.; попр., бр. 92 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 19, 48, 54, 55, 71 и 81 от 2006 г., бр. 35, 36 и 100 от 2007 г. и бр. 2 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:


1. Член 16 се изменя така:


"Чл. 16. (1) Министерският съвет се състои от:


1. министър-председател;


2. заместник министър-председател и министър на външните работи;


3. заместник министър-председател и министър на образованието и науката;


4. заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации;


5. заместник министър-председател;


6. министър на финансите;


7. министър на вътрешните работи;


8. министър на отбраната;


9. министър на правосъдието;


10. министър на държавната администрация и административната реформа;


11. министър на икономиката и енергетиката;


12. министър на транспорта;


13. министър на регионалното развитие и благоустройството;


14. министър на околната среда и водите;


15. министър на земеделието и храните;


16. министър на труда и социалната политика;


17. министър на здравеопазването;


18. министър на културата;


19. министър по европейските въпроси.


(2) Заместник министър-председателите и министрите ръководят министерства с изключение на заместник министър-председателя по ал. 1, т. 5 и министъра по европейските въпроси."


2. В чл. 23:


а) алинея 1 се изменя така:


"(1) Заместник министър-председателите са еднолични органи на изпълнителната власт, които подпомагат министър-председателя при осъществяване на неговите правомощия по чл. 18, т. 4 и 10.";


б) създава се нова ал. 2:


"(2) Заместник министър-председателят по чл. 16, ал. 1, т. 5 подпомага министър-председателя при осъществяването на координацията, контрола и комуникацията на дейностите, свързани с управлението на средствата от Европейския съюз.";


в) създава се ал. 3:


"(3) Министър-председателят определя със заповед министерствата и другите административни структури, чиято дейност се координира от съответния заместник министър-председател.";


г) досегашната ал. 2 става ал. 4.


3. В чл. 100, ал. 2 се създава т. 9:


"9. дирекция "Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата от Европейския съюз."


4. Създава се чл. 108а:


"Чл. 108а. Дирекция "Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата от Европейския съюз" осигурява експертно и административно-технически организацията, координацията и комуникацията на дейностите по управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз."


5. В приложение № 3 към чл. 88, ал. 2:


а) в наименованието числото "386" се заменя с "404";


б) след ред "Политически кабинет на заместник министър-председателя и министър на образованието и науката" се създава ред "Политически кабинет на заместник министър-председателя по чл. 16, ал. 1, т. 5 9";


в) на ред "Специализирана администрация" числото "147" се заменя със "156";


г) след ред "дирекция "Процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз" се създава ред "дирекция "Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата от Европейския съюз" 9".


§ 2. (1) Министърът на финансите да предостави от централния бюджет за 2008 г. средства в размер 725 500 лв. по бюджета на Министерския съвет във връзка с направените с § 1 изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.


(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на целевите разходи по централния бюджет за 2008 г.


(3) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по съответните бюджети за 2008 г.


§ 3. В чл. 3 от Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 от 2006 г. и бр. 37 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:


1. В ал. 2 думите "министърът на вътрешните работи" се заменят със "заместник министър-председател".


2. В ал. 3 след думите "заместник-министър на вътрешните работи" се поставя запетая и се добавя "предложен от министъра на вътрешните работи".


§ 4. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министрите по чл. 3, ал. 2 да предложат промени в актовете на Министерския съвет във връзка с изпълнението на чл. 2.


§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 27 от Закона за международните договори на Република България във връзка с Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2008 Г.)


§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"

(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)


§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.


Приложение към чл. 3, ал. 1

[Препратки от актове]

Приложение към чл. 3, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)


1. Дирекция "Координация и контрол върху дейностите по управлението на средствата от Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет;


2. Дирекция "Управление на средствата от Европейския съюз" на Министерството на финансите, определена за Централно координационно звено за управление на средствата от Структурните фондове на Европейския съюз, за структура, подпомагаща Националния координатор на помощта, за Национално координационно звено за управление на помощта от Кохезионния фонд по Регламент на Съвета № 1164/94 от 16.05.1994 г. за създаване на Кохезионен фонд, за Национална точка за контакти за инструмента "Шенген" и за управляващ орган на Оперативна програма "Техническа помощ";


3. Дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите, определена за сертифициращ орган по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за Разплащателен орган по Програма ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент № 1164/94 на Съвета от 16.05.1994 г. за създаване на Кохезионен фонд), за звено, подпомагащо Националния ръководител, и за сертифициращ орган по инструмента "Шенген";


4. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите, определена за одитен орган по оперативните програми, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за орган, издаващ декларации за приключване на проектите, финансирани от Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94, и за одитен орган по инструмента "Шенген";


5. Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, определена за управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие";


6. Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката и енергетиката, определена за управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" и за изпълнителна агенция по Програма ФАР;


7. Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" на Министерството на труда и социалната политика, определена за управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и за изпълнителна агенция по Програма ФАР;


8. Дирекция "Координация на програми и проекти" на Министерството на транспорта, определена за управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" и за изпълнителна агенция по Програма ИСПА;


9. Дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на Министерството на околната среда и водите, определена за управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда";


10. Дирекция "Управление на проекти и програми" на Министерството на държавната администрация и административната реформа, определена за управляващ орган на Оперативна програма "Административен капацитет";


11. Дирекция "Развитие на селските райони" на Министерството на земеделието и храните, определена за управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;


12. Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" на Министерството на образованието и науката;


13. Дирекция "Фондове на Европейския съюз за околна среда" на Министерството на околната среда и водите, определена за междинно звено на Оперативна програма "Околна среда" и за изпълнителна агенция по Програма ИСПА;


14. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) Дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в администрацията на Министерския съвет, подпомагаща организацията на работата и дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности;


15. Дирекция "Изпълнителна агенция - Програма ФАР" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, определена за изпълнителна агенция по Програма ФАР;


16. Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" на Министерството на финансите, определена за изпълнителна агенция по Програма ФАР и по инструмента "Шенген";


17. Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, определена за изпълнителна агенция по Програма ИСПА;


18. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.) Дирекция "Изпълнение на проекти със средства от Европейския съюз" на Национална агенция "Пътна инфраструктура", определена за изпълнителна агенция по Програма ИСПА;


19. Звеното за наблюдение и координация на дейността на Разплащателната агенция към министъра на земеделието и храните;


20. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, определена за управляващ орган на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство";


21. Държавната агенция по горите;


22. Държавен фонд "Земеделие", определен за разплащателна агенция по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., съфинансирана със средства от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони, а по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство", съфинансирана със средства от Европейския фонд за рибарство - за разплащателна агенция и за сертифициращ орган;


23. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката, определена за междинно звено на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика";


24. Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика, определени за междинни звена на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Свързани:

Постановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г iconПостановление №85 от 17 април 2007 Г. За организация и координация по въпросите на европейския съюз в сила от 27. 04. 2007 г
Постановление №85 от 17 април 2007 Г. За организация и координация по въпросите на европейския съюз
Постановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г iconПостановление №145 на мс от 07. 2005 г за организация и координация по въпросите на Европейския съюз

Постановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г iconНаредба №16 от 30 май 2008 Г. За търговия на посевен материал от картофи на пазара на европейския съюз в сила от 13. 06. 2008 г
Наредба №16 от 30 май 2008 Г. За търговия на посевен материал от картофи на пазара на европейския съюз
Постановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г iconЗакон за професионалното образование и обучение
Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз 01. 2007 г., попр., бр. 63 от 08. 2006 г., изм и доп., бр....
Постановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г iconЕвропейски парламент 2004 2009
...
Постановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г iconОбн., Дв, бр. 66 от 25. 07. 2008 г
Постановление №174 на мс от 15. 07. 2008 г за разпределяне на средствата по т. 23 от приложение №4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за...
Постановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г iconПостановление №47 на мс от 10. 03. 1999 г за оптимизиране на диалога с Европейския съюз и механизма за координация на дейността по подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз

Постановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г iconПриети текстове
Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел ІІІ комисия (C6-0287/2007 – 2007/2019(bud)) и Писмо №1/2008 (13659/2007 C6-0341/2007)...
Постановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г iconЗ акон за Комисията за финансов надзор
Република България към Европейския съюз 01. 2007 г., изм и доп., бр. 84 от 17. 10. 2006 г., в сила от 01. 2007 г., бр. 52 от 29....
Постановление №104 от 17 май 2008 Г. За организация и координация при управлението на средствата от фондовете на европейския съюз в сила от 20. 05. 2008 г iconЗакон за достъп до обществена информация
Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз 01. 2007 г., изм и доп., бр. 49 от 19. 06. 2007 г., изм., бр....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом