Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и
ИмеПосолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер44.85 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgqc.com/web_documents/social_security_agreement-bg-can.rtf
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г. в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада и Административна спогодба за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада.

В тази връзка, Посолството предоставя конкретна информация от практически характер по отношение на приложното поле и обхвата на Спогодбата, сроковете за влизане в сила, процедурите за подаване на документи, както следва:


Проектът на Спогодбата е разработен от двете страни при предварителни консултации, въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност, както и на правото на ЕС в тази област – Регламент 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

Проектът на Спогодба се основава на принципите за еднакво третиране на лицата; износ на пенсии; приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване.

В персоналния обхват на Спогодбата е включено всяко лице, което е или е било подчинено на законодателството на Канада или България или и на двете страни, както и спрямо лицата, чиито права произтичат от правата на първото лице, по смисъла на приложимото законодателство на която и да е от страните.

Материалният обхват е ограничен до пенсионното законодателство на двете държави.

По отношение на Република България са включени пенсиите за осигурителен стаж и възраст; пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и произтичащите от тях наследствени пенсии.

Във връзка с приложимото право като основно правило е предвидено лицата, които упражняват трудова дейност като заети лица на територията на една от договарящите страни да са подчинени на законодателството в областта на социалната сигурност на държавата, в която работят. По отношение на самостоятелно заетите лица, в случаите, когато работят за своя сметка на територията на другата страна или на територията на двете страни е предвидено същите да останат подчинени на законодателството на договарящата страна, на територията на която пребивават. Предвидени са изключения в специфични случаи, като специално при изпращане по смисъла на Спогодбата на наетите лица се предвижда срок от 60 месеца за запазване на принадлежност към законодателството на изпращащата страна.

По отношение на държавните служители и приравнените на тях лица, е приложимо законодателството на държавата в чиято администрация служат.

Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, придобити съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на пенсии от видовете, включени в материалния обхват- посочени по горе.

Периодите на осигуряване в Канада и България ще бъдат сумирани за определяне правото на пенсия във всяка от двете държави. Размерът на пенсията, която ще бъде отпусната от Канада на лицата ще бъде само за осигурителните периоди, за които са били осигурявани в Канада- и според това точно какъв период ще бъде потвърден. Съответно, размерът на пенсията, отпусната от България ще бъде определен на базата на осигурителния стаж, придобит в България и доказан със съответни документи. Така лицата ще получават „две” пенсии- българска и канадска, като размерите им ще бъдат пропорционално на осигурителните периоди.

По въпроса дали едно лице е било осигурявано в двете страни окончателно ще имат компетентност да се произнесат агенциите за връзка на двете страни, като за България това е Националния осигурителен институт, а за Канада- Направление „Международни операции”, Канадска служба, Министерство за развитие на човешките ресурси и уменията.

Потвърждаването на стажа ще се извършва служебно. Всяко лице ще може да подаде молба за пенсия чрез Агенцията за връзка, в Държавата, в която пребивава. Агенцията приела молбата, заедно със всички налични документи, ще ги изпрати на другата агенция.

Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на Спогодбата. Предвидена е и възможност да се взема предвид и осигурителен период, завършен в трета страна, с която и двете страни са обвързани с инструменти за социална сигурност.

България ще изплаща пенсии, изчислени само въз основа на българските периоди на осигуряване и в съответствие с дохода, върху който са плащани осигурителните вноски за тези периоди- т.е. възприет е принципа на пропорционалното изчисление при сумиране на осигурителни периоди с оглед придобиване на правото.

Проектът на Спогодбата дава възможност компетентния орган на България и всяка отделна провинция на Канада да могат да сключват договорености по отношение на всеки въпрос от областта на социалната сигурност, който попада в юрисдикцията на канадските провинции.

Проектът на Спогодба подлежи на ратификация- процедурата в България отнема около два месеца. В Канада ще отнеме доста повече време- с оглед федералната структура. Предвижда се Спогодбата да влезе в сила на първия ден от четвъртия месец, следващ месеца, в който Страните са разменили дипломатически ноти, потвърждаващи изпълнението на всички изисквания, необходими за влизането на Спогодбата в сила. По наши прогнози, се очаква Спогодбата, както и Административната спогодба да влязат в сила в началото на втората половина на 2013г. Това означава, че лицата, които ще се ползват от Спогодбата ще могат да подават своите документи едва след влизането и в сила.

Заедно с подписването на Спогодбата, ще бъде подписана и Административна спогодба за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада. Това е договор, който въвежда процедурните правила за техническото прилагане на Спогодбата за социална сигурност. .

Проектът на Административната спогодба конкретизира институциите и агенциите за връзка по смисъла на проекта на Спогодбата, както и техните правомощия. Определена е процедурата за издаване на удостоверения в случаите на членове 6-11 от Спогодбата за социална сигурност, т.е. определяне на приложимото право. На следващо място са развити процедурите и са посочени необходимите документи с оглед сумиране на осигурителен стаж при преценка на правата по Спогодбата за социална сигурност.

В отделен текст са изведени правила за медицинските прегледи, необходими за упражняване на правата по Спогодбата за социална сигурност, разработени са текстове и за обмен на статистическа информация.

С проекта на Административната спогодба не се въвеждат нови правила, а единствено се развива установеното с разпоредбите на проекта на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада.

Проекта на Административната спогодба предвижда да влезе в сила едновременно със Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада и да има същия срок на валидност както нея.


Свързани:

Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и iconСпогодба за социална сигурност между република българия и република корея
Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 22 октомври 2009 г. Дв, бр. 88 от 2009 г. В сила от 1 март 2010 г
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и iconСпогодба между Република България и Република Унгария за социална сигурност
Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 22. 03. 2006 г. Дв, бр. 27 от 31. 03. 2006 г. Издадена от Министерството...
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и iconСпогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея
Ратифицирана със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 22. 10. 2009 г. Дв, бр. 88 от 11. 2009 г. Издадена от министерството...
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и iconСпогодба между република българия и федерална република германия за социална сигурност
Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 26. 03. 1998 г. Дв, бр. 38 от 04. 1998 г. Издадена от Министерството на...
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и iconСпогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност
Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 22. 01. 2009 г. Дв, бр. 10 от 02. 2009 г. Издадена от Министерство на...
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и iconРепубликабългари я народно събрание
Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност, подписана на 19 септември...
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и iconВ сила от 21. 04. 1986 сиддо република Финландия
Спогодба Между Народна Република България и Република Финландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и iconВ сила от 09. 01. 2009 сиддо република Азърбейджан
Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Република Азербайджан за Избягване на Двойното Данъчно Облагане...
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и iconДоговор между република българия и руската федерация за социална сигурност
Договаряща се страна, които регулират отношенията в областите на социалната сигурност и задължителното (държавно) обществено осигуряване,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом