Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт
ИмеНаредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт
страница1/19
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер1.44 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ohrananatruda.com/files/documents/590.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
НАРЕДБА № 59 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Издадена от Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.88 от 2 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. общите принципи за управление, регулиране и контрол върху безопасността в железопътния транспорт;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) изискванията и основните елементи на системите за управление на безопасността (СУБ);

3. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) изискванията към кандидатите, условията и редът за издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура и сертификат за безопасност на железопътен превозвач;

4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) отговорностите между участниците в железопътната система по отношение на безопасността на железопътния транспорт;

5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) общите показатели за безопасност (ОПБ);

6. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) националните правила за безопасност;

7. категоризацията на произшествията в железопътния транспорт;

8. редът за разследване на произшествията и инцидентите, правата и задълженията при разследването;

9. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) изискванията към кандидатите, условията и редът за издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържане на превозни средства.


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Тази наредба се отнася за железопътната система в Република България и обхваща изискванията за безопасност на системата като цяло, включително безопасното управление на инфраструктурата и на трафика, както и взаимодействието между железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Управлението и контролът по безопасността на жп линиите 3-та категория от вътрешния железопътен транспорт по чл. 2, т. 3 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) се осъществяват от лицата, които ги управляват и стопанисват в съответствие с изискванията по тази наредба и издадени от тях инструкции, съгласувани с Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Управлението и контролът по безопасността на превозни средства, представляващи културно-историческо наследство, се осъществяват от лицата, които ги управляват и стопанисват. Те се допускат за движение по железопътната инфраструктура при условие, че отговарят на националните правила за безопасност.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" като национален орган по безопасността в железопътния транспорт изпълнява функциите си по открит, недискриминационен и прозрачен начин.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Националните правила за безопасност (НПБ), определени съгласно чл. 20, са задължителни за управителя на инфраструктурата, железопътните превозвачи, лицата по чл. 2, ал. 2 и лицата, извършващи дейности по проектиране, строителство, поддържане, ремонт и експлоатация на железопътната инфраструктура и/или превозните средства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Общите показатели, общите методи, общите критерии за безопасност се предлагат, допълват и изменят в съответствие с решенията на Европейската комисия за уеднаквяване на стандартите за безопасност.

(3) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" уведомява Европейската комисия за всички изменения и допълнения на националните правила за безопасност.


Чл. 5. (1) Управителите на железопътната инфраструктура и превозвачите, както и лицата, извършващи дейности по проектиране, строителство, поддържане, ремонт и експлоатация на железопътната инфраструктура и/или подвижен железопътен състав, както и на компоненти на оперативната съвместимост, отговарят за изпълнение на изискванията за безопасност.

(2) Безопасната експлоатация на железопътната система, контролът на рисковете, свързани с нея, и мерките за контрол на риска се осъществяват от управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите чрез системите им за управление на безопасността.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Отговорността на управителите на железопътната инфраструктура и превозвачите за безопасното поддържане, експлоатация и управление на железопътната система не освобождава от отговорност по тази наредба ползвателите на вагони и лицата, извършващи дейности по производство, доставка и монтаж на детайли и оборудване, както и дейности, имащи пряко отношение към безопасността на системата.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Дейностите, свързани с безопасността на превозите, се извършват от лица, притежаващи свидетелство за заемане на длъжност и удостоверение за положен изпит, издадени по реда на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г., бр. 102 от 2009 г.).

(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 се назначават лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и документ за необходимата правоспособност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Лицата по ал. 2 са длъжни да се явят на изпит в едномесечен срок от назначаването им, като се легитимират със свидетелството за заемане на длъжност.


Чл. 7. (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" определя дейностите, свързани с безопасността на превозите, за които се изисква правоспособност.

(2) Управителите на железопътната инфраструктура, превозвачите и лицата, извършващи дейности по строителство, ремонт, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура и/или подвижния състав, представят за одобрение в ИА "Железопътна администрация" списъци с длъжностите, които се заемат от лица със съответна правоспособност.

(3) За всяка промяна на списъците, лицата по ал. 2 уведомяват ИА "Железопътна администрация" в 7-дневен срок от настъпването й.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)


Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

Раздел I.
Управление на безопасността

Чл. 8. (1) Безопасността в железопътния транспорт се осигурява чрез прилагане на национални правила за безопасност и общоприложими изисквания към участниците в железопътния транспорт, включително чрез правилата, приети от управителя на железопътната инфраструктура.

(2) Безопасността във ведомства, дружества или предприятия със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност и железопътните превозвачи се осигурява чрез прилагането на вътрешни правила, приети от ръководителя на ведомството, дружеството, предприятието или управителя на превозвача, съобразени с общоприложимите изисквания за безопасност в железопътния транспорт.


Чл. 9. (1) Развитието и подобряването на безопасността на железопътния транспорт се постига чрез:

1. внедряването на нови технологии, съоръжения и устройства;

2. усъвършенстване на съществуващите технологии, съоръжения и устройства;

3. непрекъснато развитие и подобряване на нормативната база;

4. постоянното повишаване на квалификацията на персонала.

(2) За поддържане на минимални нива на безопасност се въвеждат:

1. общи показатели за безопасност;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) общи критерии за безопасност;

3. общи методи за безопасност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) За изследване на железопътната система по отношение изпълнението на общите критерии за безопасността и ефекта от мерките за безопасност се въвеждат общите показатели за безопасност (приложение № 1).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Общите показатели за безопасност се събират, обработват и анализират от структурите за безопасност към управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите създават структури за управление на безопасността.


Чл. 11. (1) Структурите за управление на безопасността към управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите оказват пълно съдействие на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" относно наблюдението и контрола върху общото развитие и подобряване на безопасността.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) До 10-о число на всеки следващ месец управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите събират и обработват в съответствие с приложение № 1 статистическата информация за общите показатели за безопасност за предходния месец и я предоставят на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Към информацията по ал. 2 се прилагат и заповедите и предписанията, свързани с безопасността на превозите, издадени за този период.

(4) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на хартиен и магнитен носител.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Управителите на железопътна инфраструктура и железопътните превозвачи в срок до 30 юни всяка година представят на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и специализираното звено за разследване на железопътни произшествия и инциденти годишен доклад за безопасността и общите показатели за безопасност през предшестващата година със съответните анализи, констатации, предприети мерки и препоръки.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа:

1. информация относно изпълнението на целите за безопасност и изпълнението на планираните мерки за безопасност;

2. информация за общите показатели за безопасност, посочени в приложение № 1;

3. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

4. резултатите от вътрешни одити и превенция на безопасността;

5. недостатъци на процедурите, свързани с осъществяването на транспортния процес.

(3) Информацията по ал. 1 се представя на хартиен и магнитен носител.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Общите методи за безопасност (ОМБ) описват как се оценяват нивото на безопасност, постигането на общите критерии за безопасност и съответствието им с други изисквания за безопасност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Оценката по ал. 1 се осъществява чрез разработване на:

1. методи за определяне и оценка на риска;

2. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) методи за оценка на съответствието с изискванията в сертификатите и удостоверенията за безопасност;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) методи за проверка дали структурните подсистеми от железопътната система се експлоатират и поддържат съгласно съответните основни изисквания, доколкото не са обхванати от ТСОС.


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)


Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Общите критерии и цели за оценка на безопасността, за които следва да бъдат достигнати съответни нива от различните части на железопътната система, както и от системата като цяло, се изразяват като стойности на приемлив риск за:

1. индивидуални рискове, свързани с пътници, персонал, включително и персонала на лицата, извършващи дейности по строителство, ремонт, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура и/или подвижния състав, ползватели на жп прелези и др.;

2. индивидуални рискове, свързани с лица, извън тези по т. 1, в железопътни обекти;

3. обществени рискове.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Управителите на железопътната инфраструктура, превозвачите и лицата, извършващи дейности по строителство, ремонт, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура и/или подвижния състав, носят отговорност за достигане на общите критерии за безопасността чрез:

1. изпълнение на минималните технически изисквания и норми за безопасност на железопътната система;

2. изпълнение на минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Общите критерии за безопасност се приемат от Европейската комисия като първи и втори комплект и се публикуват в Официалния вестник на Европейския съюз:

1. първият комплект обхваща анализ и оценка на съществуващите критерии и ниво на безопасност в държавите членки и гарантира, че текущото ниво на безопасност на железопътната система няма да се понижи в нито една държава членка;

2. вторият комплект отразява и обобщава опита от прилагането на първия комплект и посочва всички приоритетни области, в които нивото на безопасност следва да се повиши.

(2) Общите критерии за безопасност се преразглеждат от Европейската комисия при отчитане на цялостното развитие на безопасността на железопътния транспорт, като приетите изменения се въвеждат в националните правила за безопасност.


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)


Раздел II.
Национални правила за безопасност (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Националните правила за безопасност в железопътния транспорт се прилагат до установяване на единни правила в железопътната система в рамките на Европейския съюз.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Националните правила за безопасност се разработват от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в съответствие с приложение № 2 и се публикуват на интернет страницата на агенцията.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" уведомява Европейската комисия за националните правила за безопасност, които са в сила и посочва тяхната сфера на приложение.

(2) С уведомлението по ал. 1 се посочва допълнителна информация за основното съдържание на правилата с позоваване на формата на разпоредбите и органа, отговарящ за тяхното обнародване.

(3) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" уведомява Европейската комисия за всички изменения в национални правила за безопасност, както и за всяко ново правило, освен ако то не е изцяло свързано с въвеждането на ТСОС.

(4) Проектът за измененията по ал. 3 заедно с мотивите се изпращат на Европейската комисия за проучване и утвърждаване.


Раздел III.
Система за управление на безопасността (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Управителите на железопътна инфраструктура и железопътните превозвачи изграждат свои системи за управление на безопасността, за да гарантират, че железопътната система може да постигне минималните общи критерии за безопасност и че съответства на националните правила за безопасност и на изискванията за безопасност, формулирани в ТСОС, както и че се прилагат съответните части на ОМБ.

(2) Системата за управление на безопасността следва да бъде документирана във всички основни части, и по-специално:

1. да описва разпределянето на отговорностите в рамките на организацията на управителя на инфраструктурата или железопътния превозвач;

2. да показва как се осигурява контрол от страна на ръководството върху различните нива в организацията;

3. да показва как се включва персоналът и техните представители на всички нива;

4. да показва как се гарантира непрекъснато подобряване на системата за управление на безопасността.

(3) Основните елементи на системата за управление на безопасността са следните:

1. организационна структура;

2. вътрешни правила за функционирането на системата за управление на безопасността;

3. стратегия за развитие на безопасността, с която е запознат персоналът, отговарящ за безопасността;

4. качествени и количествени критерии за поддържане и подобряване на съществуващото ниво на безопасност, включително планове и процедури за постигането на тези цели;

5. процедури и методи за извършване на оценка на риска и въвеждане на мерки за контрол на риска в случаите, когато промяна на експлоатационните условия или нов материал налагат поемането на нови рискове за инфраструктурата или при извършване на експлоатационните операции;

6. правила за разследване на железопътни произшествия и инциденти, които гарантират, че произшествията се докладват, разследват и анализират в съответствие с тази наредба и че се вземат необходимите превантивни мерки;

7. споразумения за предоставяне на необходимата информация за безопасността между управителите на железопътната инфраструктура и превозвачите, както и между превозвачите, експлоатиращи една и съща инфраструктура, и вътрешни процедури за предоставяне на информацията до всички нива;

8. процедури и формати за начина на документиране на информацията за безопасността и определяне на процедура за общ контрол на информацията относно безопасността;

9. планове за аварийно-възстановителни действия в случай на произшествия, бедствия и аварии, съгласувани със съответните компетентни органи, както и предоставяне на първоначална информация;

10. система от общи цели, правила, критерии, методи, показатели, процедури и оценки за безопасност;

11. план за провеждане на вътрешни одити на системата за управление на безопасността;

12. процедури за прилагане на съществуващи, нови и изменени технически и експлоатационни изисквания, формулирани в ТСОС или НПБ, и процедури за гарантиране на съответствие със стандартите и други нормативни условия през експлоатационния период на съоръжения и операции;

13. програми за обучение и системи, гарантиращи, че се поддържа техническата компетентност на персонала.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Чрез системата за управление на безопасността се осигурява контрол на всички рискове, свързани с дейностите на управителите на железопътна инфраструктура, превозвачите и техните контрагенти, както и рисковете, произтичащи в резултат от дейностите на други лица.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Системата за управление на безопасността на управителя на железопътната инфраструктура отчита ефекта от въздействието от дейностите на превозвачите върху инфраструктурата и осигурява възможност за всички железопътни превозвачи да осъществяват превози при спазване на изискванията на ТСОС и националните правила за безопасност, както и на условията, формулирани в сертификатите за безопасност.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Системата за управление на безопасността на управителя на железопътната инфраструктура осигурява координирано изпълнение на процедурите при извънредни обстоятелства от него и всички железопътни превозвачи, опериращи на неговата инфраструктура.


Глава трета.
СЕРТИФИКАТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2012 Г.)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт iconПроект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба №59 от 5 декември за управление на безопасността в железопътния транспорт
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №59 от 5 декември за управление на безопасността в железопътния транспорт
Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт iconНаредба №59 от 05. 12. 2006 г за управление на безопасността в железопътния транспорт

Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт iconИздадена от министъра на транспорта, обн., Дв, бр. 102 от 19. 12. 2006 г., изм., бр. 88 от 11. 2007 г., изм и доп., бр. 47 от 22. 06. 2010 г., бр. 101 от
Наредба №59 от 12. 2006 г за управление на безопасността в железопътния транспорт
Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт iconОтносно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ео на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и
Директива 2001/14/ео относно разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната...
Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт iconНаредба №13 от 30 декември 2005 Г. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт издадена от министъра на труда и
Наредба №13 от 30 декември 2005 Г. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт
Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт iconНаредба №13 от 30 декември 2005 Г. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт

Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт iconНаредба №50 от 28 декември 2001 Г. За работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт

Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт iconПроект законопроект за изменение и допълнение на закона за железопътния транспорт
Чл. Министърът на транспорта провежда националната политика в железопътния транспорт, като
Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт iconПрепоръка за второ четене A6-0223/2008
Изменение на Директива 2004/49/ео относно безопасността на железопътния транспорт в Общността
Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт iconЗакона ще се допълват. Проект
Проектът за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт е съобразен с новата нормативна уредба в областта на железопътния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом