Програма за развитие на селските райони 2007 2013
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007 2013
страница1/12
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер0.65 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://mig-sandanski.eu/uploads/merki/121/Prilozhenie_9.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12bg-flag

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Приложение № 9 към чл. 26, ал. 1, т. 4


(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., в сила от 22.12.2009 г. и се прилага за проекти, подадени след тази дата, доп. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2011 г., в сила от 11.11.2011 г.)


Списък на стандартите на Общността, за постигането на които се предоставя финансова помощ по реда на наредбата

 Стандарт

Законодателство на ЕС

Национално

Крайна дата

Вид на инвестицията *

 

 

 

 

законодателство

за постигане

 

 

 

 

на съответ-

 

 

 

 

 

ствие съгл.

 

 

 

 

 

чл. 26, ал. 6

 

1

2

3

4

5

6

1.

Опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.); Заповед № РД-09-765 от 29.09.2009 г. на министъра на земеделието и храните и Заповед № РД-642 от 26.09.2009 г. на министъра на околната среда и водите за изменение на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяване с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони

31.12.2013 г. (за изисквания за капацитет за съхранение на оборски тор)

1. Закупуване/ придобиване, строителство/обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвани за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници. 2. Закупуване/ инсталиране на машини, оборудване и съоръжения, необходими за транспортиране, съхранение, оползотворяване на биомаса/животински отпадък и за защита на водите/водоизточниците от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

2

Изграждане на

Директива на Съвета

Закон за опазване на

31.12.2011

1. Изграждане/придо-

 

промишлени

96/61/ЕС относно

околната среда

за 41

биване, подобрение

 

инсталации по

комплексно предот-

Наредба за условията и

инсталации

на промишлени инста-

 

Приложение IV

вратяване и контрол

реда за издаване на

 

лации и друга недвижи-

 

от Закона за

на замърсяването

комплексни

 

ма собственост, предназ-

 

опазване на

 

разрешителни

 

начени за земеделски

 

околната среда

 

 

 

цели, вкл. такива за опаз-

 

(ЗООС)

 

 

 

ване компонентите на

 

 

 

 

 

околната среда

 

 

 

 

 

2. Закупуване/инсталира-

 

 

 

 

 

не на нова техника/обо-

 

 

 

 

 

рудване със земеделско

 

 

 

 

 

предназначение, вкл.

 

 

 

 

 

такива за опазване ком-

 

 

 

 

 

понентите на околната

 

 

 

 

 

среда

3

Маркетингови

Регламент № 1907/90 от

Наредба № 1/3.01.2006 г.

10.02.2009

Закупуване техноло-

 

стандарти за яйца

26 юни 1990 г. за някои

за изискванията за пред-

 

гично оборудване за

 

 

маркетингови стандарти

лагане на пазара на ко-

 

маркиране на яйца в

 

 

за яйца

коши яйца за консума-

 

пакетажните центрове

 

 

Регламент № 2295/2003

ция

 

 

 

 

от 23 декември 2003 г.,

 

 

 

 

 

въвеждащ подробни

 

 

 

 

 

правила за прилагане на

 

 

 

 

 

Регламент (EEC)

 

 

 

 

 

No 1907/90

 

 

 

 

 

Регламент № 1028/2006

 

 

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007 2013 iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом