Министерство на образованието и науката
ИмеМинистерство на образованието и науката
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер45.07 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pgee-bourgas.com/files/17_09_2009_cifrova_shemotehnika.doc


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М Аза задължителна професионална подготовка


УтвърденА със Заповед № РД 09 - 827/20.06.2005 г.


Учебен предмет: ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА
Професионално направление:

код 523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ


Професии:

код 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

код 523060 МОНТЬОР НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

код 523090 ПРОГРАМИСТ


София, 2005 година


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


Учебната програма по Цифрова схемотехника е предназначена за обучение по професиите Програмист, Техник на компютърни системи и Монтьор на компютърни системи от направление Електроника и автоматизация.

Съдържанието на учебната програма дава възможност да се усвоят основни знания за цифрови сигнали, цифрови електронни схеми и тяхното приложение в електронната апаратура.

Обучението се извършва във връзка с учебните предмети Електротехника, Градивни елементи, Техническо чертане и документиране, Здравословни и безопасни условия на труд.

Професионалните компетенции по учебния предмет се формират чрез усвояване на основните понятия и принципите на работа на цифровите устройства и схеми, на техните основни параметри, характеристики и приложението им.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТОбучението по Цифрова схемотехника има за цел учениците да придобият знания за цифровите сигнали, цифровите схеми и тяхното приложение.

За постигане на основната цел на обучението е необходимо да се изпълнят следните подцели:

 • придобиване на знания за работата на различните видове логически схеми и приложението им;

 • усвояване на знания за основните параметри и характеристики на интегралните логически елементи;

 • усвояване на знания и умения за анализиране и синтезиране на прости логически схеми;

 • усвояване на умения за сравняване на цифровите с аналоговите схеми;

 • усвояване на знания за последователностните схеми, комбинационните схеми, разликите между тях и тяхното приложение;

 • усвояване на знания за свързване на цифрови с аналогови схеми.ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕОбщият брой часове за изучаване на учебния предмет Цифрова схемотехника и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на всяка професия.


ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите.

Учителят определя броя на часовете за всяка тема, посочена в раздела, часовете за нови знания и упражнения за постигане на целите на обучението.
Наименование на разделите

Брой часове

1.

Раздел І. Цифрови електронни схеми.

2

2.

Раздел ІІ. Приложение на двоични логически елементи.

10

3.

Раздел ІІІ. Последователностни логически схеми.

6

4.

Раздел ІV. Комбинационни логически схеми.

14

5.

Раздел V. Свързване на цифрови устройства към аналогови системи - ЦАП.

4ОБЩО


36Раздел І. Цифрови електронни схеми


Цифрови схеми - определение, предназначение. Приложения на цифровите схеми. Генериране на цифров сигнал и параметри на цифров сигнал.


Раздел ІІ. Приложение на двоични логически елементи


Основни логически функции.Съвършени форми на логическите функции. Минимизиране. Двоични логически елементи - видове. Характеристики на интегралните логически елементи.


Раздел ІІІ. Последователностни логически схеми


Тригери - определение; асинхронни и синхронни; RS, JK и D тригери. Таблици на истинност. Времеимпулсни диаграми. Регистри - видове интегрални регистри, предназначение. Броячи и делители - видове и приложение. Генератори - интегрални чакащи мултивибратори. Предназначение.


Раздел ІV. Комбинационни логически схеми


Суматори. Шифратори и дешифратори. Мултиплексори и демултиплексори. Цифрови компаратори. Кодови преобразуватели.


Раздел V. Свързване на цифрови устройства към аналогови системи-ЦАП


Видове ЦАП - принцип на работа.


VІ.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО


След приключване на обучението учениците трябва:


да знаят:

 • графичните символи на цифровите схеми;

 • основните параметри и характеристики на логическите елементи;

 • принципа на работа на различните видове цифрови схеми;

 • основните параметри на цифровите схеми;


да могат:

 • да съставят прости логически схеми;

 • да анализират логическите схеми;

 • графично и аналитично да представят работата на цифровите схеми;

 • да прилагат знанията за цифровите схеми за изграждане на прости устройства.Авторски колектив:

инж. Мария Стоева - учител в СПГЕ “Джон Атанасов”

инж. Иван Михов - учител в СПГЕ “Джон Атанасов”


Свързани:

Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013
Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”
Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието софия-град
Във връзка със Заповед № rд 09-44/13. 01. 2009 год на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите...
Министерство на образованието и науката iconОбяв a министерство на образованието, младежта и науката
На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката
Министерство на образованието и науката iconОт Националния литературен конкурс за стихотворение, разказ, есе на тема: „Духът на българина, организиран от Министерство на образованието и науката
Духът на българина”, организиран от Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Регионален инспекторат...
Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката
Рд 09 993/12. 09. 2008 г на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни...
Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката висша атестационна комисия
Мининистерството на образованието и науката и Висшата атестационна комисия утвърждават Класификация на специалностите на научните...
Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката висша атестационна комисия
Мининистерството на образованието и науката и Висшата атестационна комисия утвърждават Класификация на специалностите на научните...
Министерство на образованието и науката iconМинистерство на образованието и науката
Министъра на образованието, младежта и науката, с която са определени Дейностите по организирането и провеждането на ученическите...
Министерство на образованието и науката iconРезултати от първа част на V конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности
Конкурсът се организира от Международна фестивална програма “Приятели на България”, в партньорство с Министерство на образованието,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом