Program program международна конференция по общо машиностроително конструиране
ИмеProgram program международна конференция по общо машиностроително конструиране
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер131.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-ruse.bg/doc/PROGRAM-GMD-09.docOCTOBER 15-th - 16-th UNIVERSITY OF RUSEINTERNATIONAL CONFERENCE

GENERAL MACHINE DESIGN


PROGRAMPROGRAM


МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО

ОБЩО МАШИНОСТРОИТЕЛНО

КОНСТРУИРАНЕ


RUSE 2009 BULGARIA

O
Уважаеми

колеги и приятели,

Идеята на Международна-

та Конференция GMD-09 е да събере заедно в неформални условия наши и чуждестранни препода-

ватели, изследователи и специалисти от различни университети, научни, раз-

войни и производствени звена, посветили се на Подготовката на студенти в областта на Общо-Машиностроителното Кон-

струиране, на Теоретично-

то развитие на тази дейност, както и на нейното Приложение в практиката. Успехите в областта на ОМК изискват голям личен заряд, всеот-

дайност и непрекъснат интерес към широк кръг научни проблеми, нови методи и технологии.

Задължително е наличие-

то на съответен, изследо-

вателски, проектантски и приложен инструментари-ум, както и развиването на умения за неговото изпол- зване. Тези особености промениха съществено

характера на машиностро-ителното конструиране, издигнаха го на по-високо равнище и създадоха условия за постигането на по-добри резултати, при значително по-висока ефективност. Съществено се измениха и източниците на информация, включва-щи не само издаваната научна, специализирана и справочна литература, но и публикациите в различни web-сайтове, трудовете на специализирани конфе-ренции в разнообразни формати и др. Силното желание на организатори-

те на Конференцията GMD-09 е тя да се превърне в една професи-

онална научна среща на колеги и съмишлеици и всеки участник да извлече за себе си възможно най--голяма полза, заедно с хубави спомени и нови приятелства. Щастливи сме, че в един не особено благоприятен период, 79 автори споделиха идеята за този нов формат, за кое

то ви благодарим!

Проф.Петър НЕНОВ,

Заслужил проф. на РУ
RGANIZERS of the Int. Conf. GENERAL MACHINE DESIGN-09


UNIVERSITY OF RUSE „Angel Kanchev”(UR)

Transport Faculty of University of Ruse

UNION OF SCIENTISTS–Branch Rousse (USc-R)


PROGRAMME COMMITTEE

ABADJIEV Valentin, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

ARNAUDOV Kyrill, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

BALASHEV Ivan, Technical University of Gabrovo, Gabrovo, Bulgaria

  CRETU Spiridon, Technical University of Iasi, Iasi, Romania

DIMITROV Lubomir, Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria

DIMTCHEV Georgi, Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria

DINEV Georgi, Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria

  DOBRE George, University POLITEHNICA of Bucharest , Bucharest, Romania

DOLCHINKOV Radostin, Free University of Burgas, Burgas, Bulgaria

  DOTCHEV Krassimir, University of Portsmouth, Portsmouth, England

  DULGHERU Valeriu, Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova

GOLDFARB Veniamin, Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia

HRISTOV Hristo, Technical University of Varna, Varna, Bulgaria

IVANOV Ivelin, University of Rousse, Rousse, Bulgaria

IVANOV Rosen, University of Rousse, Rousse, Bulgaria

JAKIMOVITCH Boris, Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia

KHOSHABA Samir, Vaxjo University, Vaxjo, Sweden

KUZMANOVIC Sinisa, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

LEPADATESCU Badea, Technical University of Brasov, Brasov, Romania

MILEV Yanko, Free University of Varna, Varna, Bulgaria

MINKOFF Kolio, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

  MIRICA Radu Florin, University POLITEHNICA of Bucharest, Bucharest, Romania

NENOV Peter, University of Rousse, Rousse, Bulgaria

NIKOLOV Nikolaj, Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria

  OGNJANOVIC Milosav, University of Belgrade, Serbia

PEDRERO Jose, National University for Distance Education, Madrid, Spain

SUCALA Felicia, Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Romania

THOMPSON Alan, Cranfield University , Bedford, England

ZAFIROV Dimiter, University of Rousse, Rousse, Bulgaria


ORGANAZING COMMITTEE

Honored Presidents

BELOEV Hristo, Professor, DSc, Rector of UR

MARINOV Emil, Professor, PhD, President of USc-R

President

NENOV Peter, Professor, PhD, Honored Prof. of UR

Vice President

ALIPIEV Ognyan, Assoc Professor

Scientific secretary

VARBANOV Velislav, PhD

Members

ANGELOVA Emilia, Assoc. Professor, PhD

DYULGERIAN Torkom, Assoc. Professor, PhD

DOBREVA Antoaneta, Assoc. Professor, PhD

GROZEVA Tanya, Assoc. Professor, PhD

SPASOV Ivan, Assoc. Professor, PhD

TRIFONOFF Trifon, Assoc. Professor, PhD

VITLIEMOV Venko, Assoc. Professor, PhD


ISSN 1313 - 9193

D

ear colleagues and friends,


The idea for The International Conference GMD-09 is to bring together researchers and specialists, working in a different Universities, Scientifics and Research Centers and Firms from Bulgaria and abroad, to discuses an important cause. This is the field of teaching students how to do better projects by General Machine Design, developing the respective Theoretical problems and improving the design Practice. Insurance of successes in GMD-works needs great personal ambitions, dedication and continuous interest to a waste number of scientific problems, new methods and technologies. Nowadays availability of appropriate instruments for projecting, research and design activities is obligatory, as well as developing good skills to use them in an effective way. Those particularities changed to a large degree the character of Machine Design process, raised it on a high level and created conditions to attempt better results at a higher efficiency. The sources of information, including not only the scientific, specialized and reference books but the publications in numerous web-sites, proceedings of the specialized conferences in different formats and others, changed dramatically. The grate desire of the organizers of GMD-09 Conference is this gathering to be a meeting, under professional but informal conditions of colleagues and followers, and all participants to take for yourselves a highest possible benefits, a lots of new friends and memories. We are happy that in one unfavorable time 79 authors shared the idea for the Conference in such a format, and we are saying to all of you Thank You and Welcome.

Prof. Peter Nenov, Merit Prof. of University of Ruse

AUTHORS OR CO-AUTHORS OF THE PAPER / ABSTRACTS

(The numbers correspond to the conditional numbers of the respective
GMD-09 PROGRAMOCTOBER, 14–th

REGISTRATION- Informations , Help for accommodation (Регистрация)

14h-18h – University of Ruse, Address: Bulgaria / town of RUSE / 8, Studentska Str. / Bilding 2 - Lobby


OCTOBER 15-th - First day

REGISTRATION (Регистрация)

08h-13h – University of Ruse, Bilding 2 - Lobby


Coffee support 1: 9h 30min- 10h 30min


Plenary session

Hall 1: 10h 30min - 12hSection 1- Mechanical drives

Meeting 1.1: Hall 1 13h 30min - 15h 30min

Section 2- General design problems

Meeting 2.1: Hall 2 13h 30min - 15h 30min

Coffee support 2: 15h 30min - 16h

Section 1- Mechanical drives

Meeting 1.2: Hall 1, 16h - 18h

Section 2- General design problems

Meeting 2.2: Hall 2, 16h - 18hOfficial dinner in Hotel “Crystal” and ☺ Student’s Cultural Programm

Beginning : 19h 30min


.


Beginning: 19h 30min


********************************************************************

Coffee support 1: 9h 30min- 10h 30min


Plenary session / Пленарно заседание


October 15-th, Hall 1: 10h 30min - 12h Peter NENOV

Presentations – until 20 minutes
0

OPENING / Откриване на Конференцията GMD, Приветствия

Pg

1

Paper 04. THE DESIGN PROCES AS THE MOST CREATIVE AND ESENTIAL PART OF THE ENGINEERING ACTIVITY (Bul)

КОНСТРУИРАНЕТО – НАЙ-ТВОРЧЕСКАТА И НАЙ-СЪЩНОСТНАТА ИНЖЕНЕРНА ДЕЙНОСТ

Cyril ARNAUDOV Bulgaria

18

2

Paper 01. ON THE SPECIFIC TERMINOLOGY OF TECHNICAL SYSTEMS

ПО ВЪПРОСА ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ТЕРМИНОЛОГИЯ НА ТЕНИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ

George DOBRE, Radu-Florin MIRICA Romania

7

3.

Paper 09. GEOMETRIC SYNTHESIS OF SYMMETRIC AND ASSYMETRIC

INVOLUTE MESHING USING THE METHOD OF REALIZED POTENTIAL (Bul)

ГЕОМЕТРИЧЕН СИНТЕЗ НА СИМЕТРИЧНО И НЕСИМЕТРИЧНО ЕВОЛВЕНТНО ЗАЦЕПВАНЕ ПО МЕТОДА НА РЕАЛИЗИРАНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Ognyan ALIPIEV Bulgaria

43

Discations / Обсъждане


SECTION 1- Mechanical drives


October 15-th, Meeting 1.1: Hall 1, 13h 30min - 15h 30min Jose I. PEDRERO

Presentations – until 12 minutes

Pg

1.

Paper 12. ON THE DIMENSIONING AND DESIGN OF PLANETARY GEAR

ПО ВЪПРОСА ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕТО И КОНСТРУИРАНЕТО НА ПЛАНЕТНИ ПРЕДАВКИ

Radu-Florin MIRICA, George DOBRE Romania

67

2.

Paper 18. LOAD SHARING MODEL FOR UNDERCUT SPUR GEAR TEETH

МОДЕЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО ПРИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА С ПРАВИ, ПОДРЯЗАНИ ЗЪБИ

Miguel PLEGUEZUELOS, Jose I. PEDRERO Spain

101

3.

Paper 43. GEAR RATIOS OF DOUBLE STEEP SPEED MULTIPLIERS FOR WIND TURBINES FROM MINIMUM VOLUME CONDITION

ПРЕДАВАТЕЛНО ЧИСЛО НА ДВУСТЪПАЛЕН МУЛТИПЛИКАТОР ЗА ВЕТРЕНА ТУРБИНА, ОСИГУРЯВАЩО МИНИМАЛЕН ОБЕМ НА ИЗДЕЛИЕТО

Cristina BOZAN, Radu VELICU, Gheorghe MOLDOVEAN Romania

-

4.

Paper 16. OPTIMISATION OF GEAR DRIVES BASED ON IS0 6336

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ НА БАЗАТА НА IS0 6336

Peter NENOV, Velislav VARBANOV, Emilia ANGELOVA, Bojhidar KALOYANOV Bulgaria

89

5.

Paper 17. USAGE OF 3D-MODELS FOR OPTIMIZATION OF THE DISTRIBUTION

OF THE GEAR RATIO OF CYLINDRICAL REDUCERS

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 3D-МОДЕЛИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПРЕДАВАТЕЛНОТО ЧИСЛО НА ЦИЛИНДРИЧНИ РЕДУКТОРИ

Emilia ANGELOVA, Peter ANGELOV, Peter NENOV, Bojhidar KALOYANOV Bulgaria

95

Discations / Обсъждане

( 14h 30min ) Rosen IVANOV

6.

Paper 37. CONCERNING THE INFLUENCE OF CONSTRUCTIVE AND EXPLOITATION

FACTORS ON THE LOSSES IN TRACTOR MECHANICAL TRANSMISSIONS

Относно влиянието на конструктивните и експлоатационни фактори върху загубите в тракторните механични трансмисии

Veselin PETROV, Rosen IVANOV, Nedka STANCHEVA, Dimitar STANCHEV Bulgaria

181

7.

Paper 36. Development and design ofa two speed transfer gearbox

for a truck

РАЗРАБОТВАНЕ НА ДВУСКОРОСТНА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ ЗА КАМИОНИ

Katarzyna ORZECH, Samir KHOSHABA, Антоанета ДОБРЕВА Swiden-Bulgaria

177

8.

Paper 22. GEOMETRICAL MODELING OF HYDRAULIC GEAR PUMP

ГЕОМЕТРИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНА ЗЪБНА ПОМПА

Georgi DINEV Bulgaria

117

9..

Paper 38. ANALISIS IN INFLUENCE THE GEAR RATIO ON THE WEIGHT AND SIZES INDICES OF THE VARIATIONAL HYDROMECHANICAL GEARS

АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕДАВАТЕЛНОТО ЧИСЛО ВЪРХУ ТЕГЛОВНО-ГАБАРИТНИТЕ ПОКАЗАТ ЕЛИ НА БЕЗСТЕПЕННИ ХИДРОМЕХАНИЧНИ ПРЕДАВКИ

Yanko MYLEV Bulgaria

187

Discations / ОбсъжданеCoffee support 2: 15h 30min - 16h


SECTION 1- Mechanical drives


October 15-th, Meeting 1.2: Hall 1, 16h - 18h Ognyan ALIPIEV

Presentations – until 12 minutes

Pg

1

Paper 06. SYNTHESIS, DESIGN AND MANUFACTURE OF HIGH REDUCTION HYPERBO-LOID GEARS: BRIEF REVIEW OF RESEARCHES IN INSTITUTE OF MECHANICS - BAS

СИНТЕЗ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ХИПЕРБОЛОИДНИ ВИСОКО-РЕДУКЦИОННИ ПРЕДАВКИ: КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА ПРИ БАН

Valentin ABADJIEV Bulgaria

25

2.

Paper 13. MATHEMATICAL MODEL OF CONOID CYCLOIDS FROM SPACIAL GEAR DRIVES (Bul)

МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА КОНУСОВИДНИ ЦИКЛОИДИ ОТ ПРОСТРАНСТВЕНИ ЗЪБНИ ПРЕДАВКИ

Radostin DOLTCHINKOV, Penka GEORGIEV Bulgaria

71

3.

Paper 10. MINIMUM NUMBER OF TEETH IN SYMMETRIC AND ASYMMETRIC

INVOLUTE SPUR GEARINGS OF A TEETH RATIO EQUAL TO ONE

МИНИМАЛЕН БРОЙ ЗЪБИ ПРИ СИМЕТРИЧНИ И НЕСИМЕТРИЧНИ ПРАВОЗЪБИ ЕВОЛВЕНТНИ ПРЕДАВКИ С ПРЕДАВАТЕЛНО ЧИСЛО ЕДИНИЦА

Ognyan ALIPIEV, Sergey ANTONOV, Tanya GROZEVA, Dimitar ZAFIROV Bulgaria

51

4.

Paper 11. ASSYMETRIC INVOLUTE – LANTERN MESHING FORMED BY

CYLINDRICAL GEARS OF SMALL EQUAL NUMBER OF TEETH

НЕСИМЕТРИЧНО ЕВОЛВЕНТНО – ЦЕВНО ЗАЦЕПВАНЕ, ОБРАЗУВАНО ОТ ЦИЛИНДРИЧНИ КОЛЕЛА

С МАЛЪК РАВЕН БРОЙ ЗЪБИ

Ognyan ALIPIEV, Sergey ANTONOV Bulgaria

59

Discations / Обсъждане

(17h ) Samir KHOSHABA

5.

Demo.

Програмната система GEOMER и нейните възможности за подобряване на проекто-конструкторската дейност и на учебния процес по ОМК

Peter NENOV, Emilia ANGELOVA, Asadur THUFECTCHIAN, Bozidar KALOYANOV Bulgara

-

6.

Paper 29. USING STANDARDS AS SUPPORT FOR THE APPLICATION OF FAILURE MODE EFFECTS AND CRITICAL ANALYSES

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ РАЗРУШЕНИЯТА И КРИТИЧЕН АНАЛИЗ (FMECA)

Samir KHOSHABA, Walter HEINRICH Sweden

147

7.

Paper 14. STATE AND PERSPECTIVES OFA COMPLEX TWO-PROFILE CHECKING OF GEAR WHELES

Методът за комплексна двупрофилна проверка-състояние и перспективи

Mladen PETROV, Branko SOTIROV, Tzviatko KORJIKOV Bulgaria

75

8.

Paper 08. X-Gear-european project helping gear drives manufacturers

X-Gear - европейски проект в помощ на производителите на зъбни предавки

Dimiter KARAIVANOV Bulgaria

35

Discations / ОбсъжданеSECTION 2 - General Design Problems / Общи проблеми на конструирането


October 15-th, Meeting 2.1: Hall 2, 13h 30min - 15h 30min Spiridon CRETU

Presentations – until 12 minutes

Pg

1.

Paper 26. PRESSURE DISTRIBUTION AND STRESSES STATE AT WHEEL-RAIL CONTACT

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЛЯГАНЕТО И НАПРЕГНАТОТО СЪСТОЯНИЕ В МЯСТОТО НА КОНТАКТ КОЛЕЛО-РЕЛСА

Constantin-Ioan BArbInTA, Spiridon CreTu Romania

133

2.

Paper 27. SYNTHESIS OF GRIPPERS FOR CYLINDRICAL WORKPIECE

СИНТЕЗ НА ХВАЩАЧИ ЗА ЦИЛИНДРИЧНИ ДЕТАЙЛИ

Vitan GALABOV, Yana STOYANOVA, Nikolay NIKOLOV Bulgaria

139

3.

Paper 25. A PROCEDURE FOR INNOVATIVE DESIGN THROUGH MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION

ПРОЦЕДУРА ЗА ИНОВАТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ ЧРЕЗ МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОПТИМИЗАЦИЯ

Venko VITLIEMOV, Ivelin IVANOV Bulgaria

129

4.

Paper 31. FUNCTIONAL AND GEOMETRICAL PARTICULARITIES OF THE CAR INDUSTRY PLAIN BEARINGS MADE UP OF COMPOSITE MATERIALS WITH INDUCED PROPERTIES

ФУНКЦИОНАЛНИ И ГЕОМЕТРИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПЛЪЗГАЩИ ЛАГЕРИ ЗА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ, ИЗРАБОТЕНИ ОТ КОМПОЗИТНИ МАТЕРИАЛИ С ПРОГРАМИРАНИ СВОЙСТВА

Felicia SucalA, Corina BIrleanu Romania

157

5.

Paper 21. VARIATIONAL MODELING PRINCIPLE IN CURRENT CAD SYSTEMS

ВАРИАЦИОНЕН МОДЕЛИРАЩ ПРИНЦИП В СРЕДА НА ОБЩОИЗВЕСТНИТЕ CAD-СИСТЕМИ

Klara RAFA Serbia

113

Discations / Обсъждане

( 14h 30min ) Papkhen HOVSEPIAN

6

Paper 32. HEXAGONAL PROFILE FLEXIBLE COUPLINGS

ЕЛАСТИЧНИ СЪЕДИНИТЕЛИ СЪС ШЕСТОЪГЪЛЕН ПРОФИЛ

Ivan Balashev, Krasimir Krastev Bulgaria

161

7.

Paper 40. INCREASING THE PARTS SURFACE QUALITY THROUGH SUPERFINISHING

PROCESS

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНИНИТЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ ЧРЕЗ СУПЕРФИНИШНО ОБРАБОТВАНЕ

Badea LEPADATESCU, Constantin BUZATU, Ioan ENESCU Romania

193

8.

Paper 41. OPTIMIZATION OF HEATER CONSTRUCTION AND POWER FOR VACUUM RESISTANCE FURNACE

ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА И МОЩНОСТТА НА НАГРЕВАТЕЛ ЗА ВАКУУМНА ЕЛЕКТРОСЪПРОТИВИТЕЛНА ПЕЩ

Eugenia ANGELOVA , Trifon TRIFONOV Bulgaria

197

9.

Paper 39. VMeCN Based Superlattice Coatings Deposited by the Combined HIPIMS/UBM Technology for Machining of "Sticky"- alloys

VMECN-БАЗИРАНИ ВАКУУМНИ ПОКРИТИЯ С МНОГОСЛОЙНА СТРУКТУРА, НАНЕСЕНИ С КОМБИНИРАН HIPIM/UBM-МЕТОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РЯЗАНЕ НА „ЛЕПКАВИ” СПЛАВИ

Papkhen Hovsepian United Kingdom

192

Discations / ОбсъжданеCoffee support 2: 15h 30min - 16h


SECTION 2 - General Design Problems / Общи проблеми на конструирането


October 15-th, Meeting 2.2: Hall 2, 16h - 18h Tanya GROZEVA

Presentations – until 12 minutes

Pg

1.

Paper 33 . A Variation of A Double winch

Вариант на Сдвоена лебедка

Hristo HRISTOV, Svetlozar STOJANOV Bulgaria

165

2.

Paper 28. STUDY Maltese MECHANISM WITH NONLINEAR CHANNELS (Bul)

Изследване малтийски механизъм с нелинейни канали

Mariel PENEV, Nikolay MARCHEV Bulgaria

143

3.

Paper 34. STRUCTURAL SYNTHESIS OF BALANCE MECHANISMS FOR THE JIB SYSTEM OF A PORTAL CRANE

СТРУКТУРЕН СИНТЕЗ НА УРАВНОВЕСЯВАЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА СТРЕЛОВАТА СИСТЕМА НА ПОРТАЛЕН КРАН

Stoyan STOYKOV, Toni UZUNOV Bulgaria

169

4.

Paper 35. STRUCTURAL SYNTHESIS OF LINKAGE MECHANISMS FOR JIB SYSTEM OF PORTAL CRANE

СТРУКТУРЕН СИНТЕЗ НА МЕХАНИЗМИ ЗА СТРЕЛОВАТА СИСТЕМА НА ПОРТАЛЕН КРАН

Stoyan STOYKOV, Toni UZUNOV, Tanya GROZEVA Bulgaria

173

Discations / Обсъждане

( 17h ) Torkom DYULGERIAN

5.

Paper 24. TECHNOLOGY OF PROJECTING OF THE ASSENBLY (Bul)

DRAWING BY KINEMATIC SCHEME

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕ НА СБОРЕН ЧЕРТЕЖ ПО КИНЕМАТИЧНА СХЕМА

Dobrinka PETKOVA, Dragomir DRAGANOV, Petar NENCHEV Bulgaria

125

6.

Paper 42. CHALLENGES TO THE INDUSTRIAL DESIGN IN TERMS OF WORLD ECONOMIC CRISIS

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНДУСТРИАЛНИЯ ДИЗАЙН В УСЛОВИЯТА НА СВЕТОВНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Dimitar DOBREVSKI Bulgaria

201

7.

Paper 02. A MODEL OF A VIRTUAL DEPARTMENT AND VIRTUAL LABORATORIES

FOR THE GENERAL MECHANICAL ENGINEERING DESIGN COURSE

МОДЕЛ НА ВИРТУАЛНА КАТЕДРА И ЛАБОРАТОРИИ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩО МАШИНОСТРОИТЕЛНО КОНСТРУИРАНЕ

Ivan SPASOV, Torkom DYULGERYAN Bulgaria

7

8.

Paper 03. Problems of the Implementation of the European Credit Transfer System in Engineering Faculties from European Universities

ПРОБЛЕМИ НА ВНЕДРЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ТОЧКИ В ИНЖЕНЕРНИТЕ ФАКУЛТЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ

Antoaneta DOBREVA, Alicja WASOWICZ, Vasko DOBREV Bulgaria-Poland

15

Discations / ОбсъжданеOCTOBER 16-th - Second day

Ivan SPASOV


9h – 10h Visits in the Laboratories by: - Machine Elements,

(Starts from the Lobby of the new Bilding of UR) - Theory of Mechanics and Mechanisms,

- CAD-Laboratories & others

Coffee support 3: 10h – 10h 30min


10h-12h ROUND TABLE GENERAL MACHINE DESIGN (OMK):, the new Bilding of UR, second floor, Hall 3

ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ НА СЪВРЕМЕННОТО МАШИНОСТРОЕНЕ

THE NEED OF A NEW SIGHT ON THE METODOLOGICAL BASICS OF THE MACHINBILDING


Introdaction - Borislav ANGELOV, Vice Rector of University of Ruse


Free Discutions about different problems of GMD (OMK)

Declare a meeting closed.
11h 45min 13h 30min


.

Свързани:

Program program международна конференция по общо машиностроително конструиране iconThe Small Business Innovative Research Program sbir program

Program program международна конференция по общо машиностроително конструиране iconA. Program Coordinator of Environmental Sciences Program, and Associate Professor of Environmental Sciences and Engineering, University of Texas, pb, 2009-present

Program program международна конференция по общо машиностроително конструиране iconIncluding 6 final months of Model Forest Program funding and initial 6 months of new Forest Communities Program

Program program международна конференция по общо машиностроително конструиране iconПрограм а международна конференция
Международна конференция на университетските библиотеки. // Монитор, 17 ноември, 2008. с. 10
Program program международна конференция по общо машиностроително конструиране iconPh. D. Program and M. S. Program

Program program международна конференция по общо машиностроително конструиране iconProgram Savetovanja

Program program международна конференция по общо машиностроително конструиране iconPreliminary course program

Program program международна конференция по общо машиностроително конструиране iconHello Everyone! Congratulations on being accepted into the program! 5

Program program международна конференция по общо машиностроително конструиране iconInternational visits program

Program program международна конференция по общо машиностроително конструиране iconMicrosoft Partner Program

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом