Списък на научните публикации
ИмеСписък на научните публикации
страница1/2
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер281.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.agriacad.bg/obiavi/lidji/publikacii.doc
  1   2
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ


НА ГЛ. АС. Д-Р КРАСИМИРА ИВАНОВА ЛИДЖИ


І. СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”:


Красимира Лиджи, 2006. Оценка начини на отглеждане на женски телета и юници за разплод. Автореферат, с. 41.


Красимира Лиджи, Янко Горинов, 2006. Продуктивни и възпроизводителни показатели на първотелки в зависимост от начина на отглеждане в млада възраст. Животновъдни науки, 1, 7-12.

Доклад, Международна научна конференция, „Животновъдната наука в Балканските страни: предизвикателства и перспективи в процеса на интеграция с Европейския съюз”, Октомври, 2005, София.


Резюме: Направена е оценка влиянието на начина на отглеждане на женски телета за разплод върху тегловното им развитие през растежния период. Изследването е проведено с женски разплодни животни, Черношарена порода от 6-месечна възраст до прехвърляне в развъден период. Жевотните са отглеждани съответно: І група – свободно групово под тристененнавес на несменяема постеля; ІІ група – свободно боксово в закрита сграда с индивидуални легла за почивка и постоянен достъп до двор и ІІІ група – свободно групово в закрита сграда, с използване на двор за разходка през топлите месеци.

Установено е, че здравословният статус на животните в млада възраст е определящ фактор (Р<0.001) по показателя възраст на включване в разплод и нивото на продуктивност, а начинът на отглеждане на разплодния материал е значим при формиране живата маса на първотелките (Р<0.001), продължителността на лактационния период (Р<0.01) и сервис период (Р<0.05).

Първотелките, отглеждани в млада възраст на несме­няема постеля под тристенен навес са изравнени по про­дуктивен капацитет и възпроизводителни качества. Отглежданите свободно боксово с индивидуални легла за почивка животни в млада възраст, като първотелки достигат доказано висока жива маса, имат понижена млечна продуктивност и ниска относителна млечност. Женските телета и юници за разплод, отглеждани свободно групово в закрита сграда, на първа лактация реализират близка средна продуктивност с аналозите, отглеждани на несменяема постеля под тристенен навес, но дистанцията по продуктивни възможности достига 1298.83 кg надоено мляко.


Красимира Лиджи, 2008. Влияние на начина на отглеждане върху развитието на женски телета за разплод през растежния период. Животновъдни науки, 2, 18-24.


Резюме: Установено беше нивото на проявление на продуктивните и възпроизводителни показатели при първотелки в зависимост от начина на отглеждане и заболяванията в млада възраст. Изследването беше проведено върху 56 проверяеми първотелки, индивидуално контролирани по продуктивни и възпроизводителни показатели през периода от първо до второ отелване. Установено беше, че женските телета, отглеждани под тристенен навес върху несменяема постеля през растежен период достигат тегловно развитие от 379.20кg жива маса на 485 - дневна възраст. Заболяванията протичат в лека форма и не са регистрирани слу­чаи на отпадане. Юниците, отглеждани свободно боксово с ин­дивидуални легла за почивка и свободно групово в закрита сграда, реализират доказано по-нисък среднодневен прираст и по-дълъг период (Р<0.001) на тегловно развитие за заплождане. Женският разплоден материал, отглеждан сво­бодно боксово с индивидуални легла боледува от респираторни и копитно-ставни заболявания, като преболедувалите животни изостават (Р<0.001) в тегловното си развитие. Негативен здравословен статус, предизвикан от остра проява на респираторни заболявания е установен при юниците, отглеждани свободно групово в закрита сграда.


ІІ. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА

ИЗБОР НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ

ГЛ. АСИСТЕНТ”, (н.с.І ст.):


 1. Илия Шериев, Йорданка Томова, Младен Младенов, Красимира Лиджи, 1986. Изпитване на технология за природосъобразно отглеждане на юници за разплод в реконструирани сгради. Животновъдни науки, 10, 3-7.

Доклад, Научна конференция по технологии в говедовъдството и овцевъдството с международно участие, 22-23.10.1084 г., гр.Варна.

Резюме: При специфични условия на екологичен район (постоянни и сравнителни силни ветрове) е направена научно-производствена оценка на технология при системата на свободно групово отглеждане в закрити реконструирани сгради с постоянно отворени врати и целогодишно хранене на открито. Установено е, че в районите с преобладаващи северозападни ветрове младите разплодни животни от 6-месечна възраст до 7-месечна бременност могат да се отглеждат с успех в закрити сгради с постоянно отворени врати при целогодишно хранене на двора. Изпитваната технология на отглеждане създава условия за добро тегловно разви­тие на разплодните животни, намалява дела на преболедувалите и отпадналите по необ­ходимост юници, повишава процента на заплождане, както и броя на заплодените от първо осеменяване. Изграждането на ветрозащитни стени и оформянето на зони със слама позволяват на животните да прекарват по-голяма част от денонощието на двора. Изпитваната технология повишава производителността на труда.


 1. Антон Николов Игнатов, Красимира Иванова Лиджи, 1987. Изследване влиянието на начина и времето за поене на млякото върху растежа и развитието на телета от различни породи. Втора младежка научна конференция, София, Сборник статии, 260-268.

Резюме: Проведено е изследване за установяване начина и времето за изпиване на млякото при телета млечен период от различни породи и влиянието, което тези фактори оказват върху тегловното развитие на животнитеь здравословното им състояние и организацията на работа на площадката. Установено е, че телетата, кръстоски на КАГ х БКГ по-трудно привикват към поенето с мляко от кофички и по-често боледуват, но здравословното им състояние не зависи от начина и времето за изпиване на млякото. Начинът на пиене на млякото оказва влияние върху телесното развитие и среднодневния прираст на телетата. Времето за изпиване на заложеното мляко влияе единствено върху организацията на работа на плащадката.


 1. Илия Шериев, Красимира Лиджи, 1987. Перспективни технологии за отглеждане на женски телета и юници за разплод. Обзор, ЦИНТИИ, 64.

Резюме: В обзора се разглеждат въпроси, свързани с технологиите и систе­мите на отглеждане на женски телета и юници за разплод от раждането до проверката им по продуктивност на първа лактация до 305 дни.

Обзорът е оформен по раздели, които съвпадат с възрастовите, фи­зиологичните и технологичните особености на всяка категория.

Набелязват се перспективните тенденции по отношение на техноло­гиите на производство при отделните възрастови периоди. При телетата от млечния, период предимство се дава на системите на отглеждане в индивидуални клетки на открити площадки през всички сезони на годината. Освен това се препоръчва по-ранното приучване към хранене със сено и с комбинирани концентратни смески.

През останалите периоди - стартерен, растежен и разплоден - се препоръчва животните да се отглеждат в затворени или полуоткрити сгра­ди, но с целогодишно хранене на открито, от ясли с лек навес.

Очертава се тенденция за по-ранно осеменяване и отелвате на юници­те, което повишава стопанската изгода при производството на разплоден материал. При интензивното отглеждане и ранно отелване животните запаз­ват възстановителните и продуктивните си особености като възрастни кра­ви.

Особено внимание е отделено на организацията на производството и на труда като важен фактор за повишаване на ефективността на отглежда­нето на разплоден материал.


 1. Илия Шериев, Милко Къснеделчев, Красимира Лиджи, 1989. Технология за отглеждане на женски телета и юници за разплод в широкогабаритни сгради. Животновъдни науки, 2, 20-27.

Резюме: Проведено е изследване за експериментиране на технология на свободно боксово отглеждане на женски телета и юници за разплод в широкогабаритни затворени сгради за да се установи млиянието й върху растежа, развитието, здравословното състояние и репродуктивните им способности. Установено е, че технологията на свободно боксово отглеждане в широкогабаритни затворени сгради след коластрения период до 7-месечна бременност на юниците осигурява благоприятни условия за растежа и развитието на животните. По-ниски са живото тегло и средният дневен прираст през периода от 6 до 12 месеца. Тези показатели са оптимални през периода от 12 до 17 месеца. Възрастта и живото тегло на влезлите в разплод юници позволяват по-голямата част от тях да се отелят до 30-месечна възраст. За едно заплождане са изразходвани средно по 1,80 до 2,33 дози семенна теч­ност, което е значително под норматива за страната. Системата на свободно боксово отглеждане в затворени широкогабаритни сгра­ди с пътеки от скаров под не е оказала отрицателно влияние върху здравословното състояние и репродуктивните способности на животните.


ІІІ. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”:


 1. Йорданка Томова, Красимира Лиджи, 1998. Опит за редуциране на боксовете за лежане при свободно-боксово отглеждане на телета от 3- до 6- месечна възраст. Животновъдни науки, 1, 10-13.

Резюме: Установено е тегловното развитие, разходът на фураж и някои елементи от поведението на телета през стартерния период, отглеждани свободно-бксово в олекотени сгради при различна обезпеченост с легла за почивка. Редуцирането на леглата от 25 % до 50 % спрямо броя на животните при свободно-бок-сово отглеждане на телета от 3- до 6-месечна възраст не оказва влияние върху тегловното развитие, разхода на фураж и тяхното поведение, което позволява намаляване на ка­питалните вложения за строителство и пови­шаване на икономическата ефективност на производството.


 1. Красимира Лиджи, 1998. Изследване върху влиянието на начина на отглеждане и сезоните на годината върху поведението на юници за разплод. Животновъдни науки, 2, 5-9.

Резюме: Проучени са основните поведенчески реакции на юници за разплод, отглеждани при различни технологични варианти през отделните сезони на годината. Изследваните начини на отглеждане не оказ­ват съществено влияние върху продължител­ността на основните поведенчески реакции -стоене, лежане и хранене. През зимния сезон основно място за лежане и при двете групи са укритията - навесът и сгра­дата с индивидуалните легла. Технологичните решения в нашия опит осигуряват нормален тех­нологичен комфорт за почивка на животните. През пролетния и летния сезон животните и от двете групи използват в по-голяма степен дворните площи за почивка.


 1. Петър Стойков, Миленко Иванов, Славка Симеонова, Йорданка Томова, Красимира Лиджи, 1998. Влияние на сезона на зареждане на угоителните площадки върху месната продуктивност при телета от Българската Сименталска и Черношарена порода. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 3-4, 271-277.

Резюме: Установено беше влиянието на сезона при сформиране на технологичните групи при зареждането на угоителните площадки върху месната продуктивност при угояване на телета от Сименталската и Черношарената порода и икономическата ефективност от това мероприятие. Телетата от Българската сименталска и Черношарената порода, заложени за угояване през зимния сезон са дали повече прираст съответно със 7,51 и 5,52%, угоителният период е протекъл за по-кратко време - с 40 и 25 дни, а стойността на изразходвания фураж е по-ниска с 23.04 и 6,43%, в сравнение с аналозите им, заложени за угояване през летния сезон. Угояването на бичетата на открита площадка е най-целесъобразно и рентабилно при групите, заложени за угояване през зимния сезон, което е по-високо спрямо заложените през летния сезон телета с 9,37 пункта при Българската сименталска порода и с 11.54 пункта при Черношарената.


 1. Николай Русев, Янко Горинов, Красимира Лиджи, Вергиния Гайдарска, 2001. Проучване тенденциите на развитие на млечното говедовъдство в света и у нас. Животновъдни науки, 1, 22-28.

Резюме: Извършен е анализ на развитието на млечното говедовъдство в света и у нас. В страните със субсидирано млечно говедо­въдство (ЕС, САЩ, Канада) броят на кравите постепенно намалява при запазване на общото производство. В страни и региони с благоприятни климатич­ни условия и евтини фуражни ресурси (Нова Зе­ландия, Австралия, Аржентина) производството на мляко не се субсидира. В тези страни нараства както поголовието на животните, така и средната им продуктивност. С нарастващата либерализация на търговията с млечни продукти на световния пазар относител­ният дял на несубсидираните непрекъснато се увеличава. Широкото използване на новите технологии в ембриотрансфера и съвременните методи за оценка на развъдните стойности на животните се ускорява генетичният прогрес по тип и продук­тивност. Интензивното внедряване на високоефективни технологии осигурява оптимални условия за реа­лизиране на нарастващия генетичен потенциал на животните, постоянно повишаване качеството на млякото и опазване на околната среда.

Млечното говедовъдство в България през пос­ледните 10 години не следва тенденциите, харак­терни за развитите страни и производството на краве мляко се извършва на ниско технологично равнище. Изследваните ферми с капацитет над 10 крави реализират средна годишна млечност над 5 хил. кg при сравнително добра ефективност.


 1. Янко Горинов, Красимира Лиджи, 2007. Икономическа оценка на възможностите за отглеждане на Българското сиво говедо в чисто състояние. Икономика и управление на селското стопанство. 5, 40-44.

Резюме: Установена е продължителността на периода за излизане от критичната зона на развъждане и необходимите финансови средства за in situ отглеждане на Българското сиво говедо в процеса на съхраняване на биоразнообразието в страната.

В изследването са включени наличното регистрирано поголовие Българско сиво говедо по категории животни към ноември 2005 година. Симулативният анализ е разработен за период до излизане на популацията от рисковата зона на развъждане, според критериите на FAO и съгласно Развъдна програма за съхранение на Българското сиво говедо.

Установено е, че продължителността на периода за излизане от критичната зона на развъждане при in situ отглеждане на Българското сиво говедо в процеса на съхраняване на биоразнообразието в страната възлизат на 12 години. Необходимите финансови средства за преодоляване на настоящите икономически условия и нормализиране на производствения процес за целия период достига 5 422 140 лв. Компесаторните плащания в рамките на 314 € на 1 говедо нормализират производствената среда в отделната ферма и създават предпоставки за формиране на ФРЗ и преминаване към нормален тип трудови взаимоотношения.


 1. Красимира Лиджи, Янко Горинов, 2008. Влияние на заболяванията до включване в разплод върху млечната продуктивност на първотелки. Животновъдни науки, 3, 5-9.

Доклад, Международна научна конференция “Науката в животновъдството – достижения и перспективи”, 04 Септември 2007 г., гр.София.

Резюме: Посредством еднофакторен дисперсионен анализ е установявено влиянието на някои заболявания до включване в разплод върху основните продуктивни показатели на първотелки. Изследването е проведено върху група от 66 проверяеми първотелки, индивидуално контролирани по продуктивни показатели през периода от първо до второ отелване. Всички животни бяха отглеждани в регистрирана производствена среда. Оценката на здравословния статус на животните до включване в разплод обхваща всички прояви на заболявания от респираторен, стомашно-чревен, пикочо-полов характер и копитно-ставни травми. Възстановителният процес след трудни отелвания е оценяван индиректно чрез нивото на продуктивни показатели до 2 месеца след отелването. Кравите бяха отглеждани вързано в закрити помещения, с осигурен двор за разходка. Всички животни бяха хранени нормирано в зависимост от млечната продуктивност.

Установено е, че трудните отелвания, съчетани с продължителни следродилни усложнения провокират провеждане на ранна оценка на животните и евентуално изключване от разплод на крайните минус варианти. Първотелките, боледували от респираторни заболявания в млада възраст реализират високодостоверно (Р<0.001) ниска млечна продуктивност за нормална лактация. При юниците с регистрирани стомашно-чревни проблеми и копитно-ставни травми е установена тенденция за понижена млечна продуктивност при първа лактация


 1. Николай Русев, Вергиния Гайдарска, Янко Горинов, Красимира Лиджи, 2008. Влияние на нивото на млечната продуктивност върху репродуктивните способности при крави от различни породи. Животновъдни науки, 3, 16-21.

Резюме: Установено е влиянието на нивото на млечната продуктивност и размера на стадата върху репродукцията на млечни крави. Изследвани бяха 9 ферми с капацитет от 5 до 10 крави, 11 ферми с капацитет от 11 до 25 крави, 7 ферми с капацитет от 26 до 50 крави и 9 ферми с капацитет от 57 до 280 крави. Установено беше, че нивото на млечната продуктивност от 7100 -7300 кg при Черношарената и Кафявата порода говеда не влияе отрицателно върху репродук­тивните способности на кравите. Размерът на млечните стада с капацитет до 280 броя не оказва отрицателно влияние върху репродуктивните способности на кравите. Оборно-пасищното отглеждане влияе положи­телно върху сервис периода на кравите. 1. Я. Горинов, К. Лиджи, 2009. Брутна разлика на говедовъдни ферми без доене. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 1, 57-67.

Резюме: Установено е влиянието на някои природно-климатични и производствени фактори върху индивидуалната и обща брутна разлика на говедовъдни стада без доене. Проучването е направено в 22 говедовъдни ферми, разположени в три региона на страната – Централен Балкан, Същинска Средна гора и Странджа Сакар и обхваща 586 крави основно стадо, 274 женски разплодни животни и 470 мъжки говеда от 1 до 2 години.

На всички стопанства е определена производствената специализация по методологията, приета в ЕС.. Счетоводната информация беше набрана и обработена, чрез анкетиране на собствениците за 2 годишен период (2003-2005). Икономическият потенциал на фермите е установен посредством изчисляване на индивидуалната брутна разлика, като бяха включени специфичните разходи за всяка ферма. Оценката на влиянието на отделните проучвани фактори е извършена посредством еднофакторен дисперсионен анализ.

Икономическите резултати в говедовъдни ферми без доене, изразени чрез индивидуалната брутна разлика значително се повишават при собствено производство на фуражи, независимо от продължителността на пасищния период. Големината на стадото влияе положително върху общата брутна разлика, като най-добри резултати са установени във фермите с над 100 крави основно стадо. Влагането на допълнителни инвестиции под формата на разходи за планирано заплождане, достоверно подобрява икономическите резултати на говедовъдните ферми без доене.


 1. Teodora Popova , Penka Marinova, Veselka Vasileva, Y. Gorinov, Krasimira Lidji, 2009. Oxidative changes in lipids and proteins in beef during storage. Archiva Zootechnica 12:3, 30-38.

Доклад, 8th International Symposium on Biology and Animal Nutrition. Bucharest, 2009.

Summary: The development of lipid and protein oxidative stability in beef m. Longissimus dorsi during storage was measured. The samples from the same individual animals were either chill stored for 6 days and then subsequently frozen for 90 days (non vacuum packaged) or vacuum aged for 14 days and stored at 4°C after opening the bags for maximum of 6 days. Lipid and protein oxidation during storage were measured respectively by quantification of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and protein carbonyl groups. Time had significant impact on the TBARS formation during storage of the non vacuum packaged meat samples as they increased significantly at the end of the chilling period (P<0.05) and after freezing (P<0.001). Vacuum aging influenced the lipid oxidation in beef muscle during storage as it was more pronounced than in the non vacuum packaged meat. In the course of storage of both non vacuum and vacuum packaged samples the measured reflectance values significantly decreased (P<0.001) but remained higher in non vacuum when compared to vacuum packaged meat (P<0.001). Duration of the storage had significant impact on the formation of carbonyl substances as it increased over time in the vacuum packaged meat samples.


 1. Янко Горинов, Красимира Лиджи, Пенка Маринова, Теодора Попова, Веселка Василева, 2010. Влияние на биологичното отглеждане върху месната продуктивност при мъжки телета от Българско черношарено говедо. Животновъдни науки, 2, 3-8.

Резюме: Посредством еднофакторен дисперсионен анализ е извършено проучване върху влиянието на биологичното отглеждане на мъжки телета от Българско черношарено говедо. Опитните групи животни са заложени за угояване на 6-8 месечна възраст, аналожно изравнени по възраст и жива маса. Животните бяха отглеждани свободно-групово и хранени с целодажбена смеска на воля. Концентрираният фураж при традиционно отглежданите животни достигаше 40% от теглото на дажбата, а при биологично отглежданите групи, съответно 1 kg ежедневно.

Оценката на кланичните трупове беше извършена в сертифицирани кланици, като кланичните трупове бяха оценявани по конформация и залоеност по Европейската класификационна система (S)EUROP.

Биологичното отглеждане на мъжки телета от Българско черношарено говедо е значим фактор с висока достоверност (Р<0.001) по показателите възраст при приключване на угояването и средно дневен прираст след 12 месечна възраст. Със средна степен на доказаност (Р<0.01) се понижава съдържанието на тлъстини в трупа. Биологично отглежданите телета достигат развитие за клане със 113.43 дни по-дълъг период на отглеждане и съответно с 0.615 kg по-нисък интензитет на растеж, където линейните контрасти са високодостоверни. Биологично отглежданите телета от Българско черношарено говедо реализират един клас по-ниска залоеност и 3.45 kg по-малко тлъстини в трупа (Р<0.01).


 1. Янко Горинов, Красимира Лиджи, 2010. Биологично отглеждане на мъжки телета Херефордски кръстоски с млечни породи говеда. Животновъдни науки, 3, 3-8.

Резюме: Посредством еднофакторен дисперсионен анализ беше установено влиянието на биологичното отглеждане на мъжки телета херефордски кръстоски с млечни породи върху основните показатели на месната продуктивност. Научно-стопанският опит включва 2 групи по 12 броя мъжки телета херефордски кръстоски с млечните породи Българско черношарено и Българско кафяво говедо родени в биологични ферми. При залагане на опита животните бяха аналожно изравнени по породност, жива маса и възраст. Млечните аналози в контролната група са по равен брой от двете породи, а при опитната на всеки млечен аналог съответства херефордска кръстоска със същата млечна порода. Този принцип на аналожност беше спазван при всички етапи на провеждане на изследването.Животните бяха хранени на воля с целодажбена смеска от ливадно сено и ежедневно добавяне на 1 kg концентриран фураж с 13% суров протеин, произведен от биологично разрешени компоненти. Опитът продължи при достигане на 430 kg жива маса.

Беше установено, че породата Херефорд използвана в схеми на прекъснато кръстосване с млечни породи при биологично отглеждане е значим фактор по проявление на показателите интензитет на растеж до 12 месечна възраст (Р<0.01), кланичен рандеман (Р<0.001) и месо І качество (Р<0.01). Установено беше високодостоверно повишаване на кланичния рандеман с 2.49% (Р<0.001) и завишаване с един клас оценката по конформация при херефордските кръстоски. Породата Херефорд влияе благоприятно върху показателя количество І качество месо, като линейният контраст от 10.89 kg е значим и доказан при Р<0.01.


 1. Красимира Лиджи, Янко Горинов, 2010. Производствено-икономически резултати при биологично производство на телешко месо. Животновъдни науки, 1, 252-255.

Доклад, Юбилейна научна конференция с международно участие, “60 години Институт по животновъдни науки – Костинброд”, 4 ноември, 2010, София.

Резюме: Настоящото проучване обхваща производствена и икономическа информация за проведен научен експеримент през периода 2007-2009 година в биологично сертифициран говедовъден комплекс. От счетоводните баланси на стопанството са ползвани извършените разходи по следните производствени дейности: стойност на телето при залагане за угояване, разходи за фураж, фонд работна заплата с включени осигуровки, транспорт, ветеринарно обслужване и други разходи. Формираните разходи са на базата на вътрешно стопански разчети на говедовъдното предприятие, тъй като няма развит пазар на биологично произведени фуражи. Всички експериментални данни бяха обобщени, групирани по начин на отглеждане и производствени резултати. Акцентът в проучването е установяване на икономическата дистанция между конвенционалното и биологично производство на телешко месо. Всички резултати са статистически обработени в средата на софтуерния продукт Excel в разчет на едно животно.

Разходите за фураж при биологично угояване на мъжки телета са с 45.55 до 81.45 лв. по-високи в сравнение с конвенционалното отглеждане. Дистанцията в общите разходи между конвенционално и биологично угояване при млечните породи и F1 кръстоските с Херефорд достига до +95.44 лв. на глава, а при животните с кръвност от едри месодайни породи, съответно +126.42 лв. При еднакво тегловно развитие биологично отглежданите телета реализират едносортно месо с 1.07÷1.23 лв. по-висока стойност.


 1. Янко Горинов, Красимира Лиджи, 2011. Развъдна дейност в процеса на изграждане на организационна структура на породата Българско сиво говедо. Аграрни науки, 6, 7-10.

Резюме: В проучването са включени всички женски животни във фертилна възраст за периода 2002-2009 година, които са под развъден контрол на Асоциация за Развъждане на Местни Автохтонни Породи в България. Чрез използване на различни методи на изследване е извършена оценка на развъдната дейност в процеса на изграждане на организационна структура на породата Българско сиво говедо. Прилага се класически метод на чистопородно развъждане с разширено възпроизводство и стабилизиращ отбор. Чрез топографски метод бяха формирани ареалите на разпространение и обособени развъдните области. Актуализиран е Стандарта на породата и беше изградена система за ротация на мъжките разплодници в породата при избягване на непланиран инбридинг.

Нарастване на поголовието Българско сиво говедо чрез издирвателни дейности е високо (до 57,34%), докато разширеното възпроизводство заема от 12,63 до 29,54 на сто. Актуализираният стандарт отразява сегашното състояние на развитие на популацията и осъвременява изискванията за вписване в единния регистър на породата. Обособени са развъдните области по ареали, като са определени възможностите за вариране на един пълен ротационен цикъл на разплодниците.


 1. Yanko Gorinov, Krassimira Lidji, 2011. Influence of the breed limousin and  simmental on the quality of  carcass biological pure-bred male calves. /под печат/.

Доклад, Vth International Conference Balnimalcon 2011, Balkan Conference on Animal Science „Improvement and diversification of Balkan animal production within the European context", Xth International Symposium of Animal Biology and Nutrition & 40th International Session of Scientific Communications of the Faculty of Animal Science.

Summary: One way dispersion analysis was used in a study on the influence of organically reared male calves from Limousin and Simmental breeds on key indicators of meat productivity. Calves which were split by the analogous method according their age. The animals were reared free-stall and fed at lib with whole ration mixture of organic meadow and alfalfa hay in weight ratio 70:30. Daily was added in 1 kg of concentrated feed per head, with 13% crude protein produced from organic components allowed.

The assessment of the carcasses was performed in certified slaughter houses on their conformation and fatness according the (S)EUROP classification system.

The strength of influence of the Limousin breed the highest performance in cooled carcass, dressing percentage and meat quality first, where the linear contrasts are medium and high degree of proof. The Limousin breed realize hot and cooled carcass with 18.24 and 19.17 kg, respectively demonstrated P <0.05 and P <0.01. Well expressed is the superiority of the Limousin breed in the rate of meat: bones and meat first qualitative: bones, such differences were shown at P <0.05.


ІV. УЧЕБНА РАБОТАПубликации на учебни материали – издадена книга:


 1. Трифон Дарджонов, Веселин Лазаров, Андрей Андреев, Илия Шериев, Иван Томов, Красимира Лиджи, Димитър Събев, 1987. Отглеждане на млади животни

за разплод. Земидат, София, 240; Раздел: 1.3. Технологии за отглеждане на женски телета и юници за разплод, Илия Шериев, Красимира Лиджи, 58-85.


Разработване на лекционни курсове и осигуряване на консултации в практическата сфера • Хорариум - 136 часа – “Организация и управление на говедовъдна ферма”- Служебна бележка СНЦ „Качество на храните”, Център за професионално обучение – 5 завършени курса специалност „Животновъдство” и „Говедовъдство”.


V. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ НА ЗАКОНИ, НАРЕДБИ,

СТРАТЕГИИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С

РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И НАУКАТА


 • Разработване на технологични нормативи за проектиране обекти за нуждите на говедовъдството – Решение № 14 от 05.03.1979 г. на Министъра на земеделието и хранителната промишленост.


Цено Хинковски, ......... Красимира Лиджи……77 автора 1982. Технологични норми за проектиране на животновъдни и птицевъдни комплекси и ферми, НАПС, София, 1-25.


 • Разработване на научно-обосновани, високопроизводителни и ефективни технологии в областта на говедовъдството, Заповед № І-800 от 06.04.1981 г. на Председателя на НАПС.


Илия Шериев, ….. Красимира Лиджи- 11 автора, 1982. Сборник от технологии за говедовъдство и овцевъдство, Национален аграрно промишлен съюз, София, 82-110.


 • Разработване на методика за изчисляване на стандартната разлика по категории животни според изискванията на ЕС - Заповед РД 09-365/21.06.2004 на Министъра на МЗГ.VІ. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ


1. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


 • Програма ФАР - Проект BG9507-03-02, Местна служба за съвети в земеделието - експерт икономист. 1997-2000 г., финансиран от ЕС.
 • Project: “Technical Assistance to the Preparation of the Rural Development Program 2007-2013 and its Monitoring System” Възложител: Министерство на земеделието и Министерство на финансите; Ръководител: IAK AGRAR CONSULTING GMBH – LEIPZIG, Изпълнител: Krasimira Lidji - Junior Expert for Sector Analisis 5, Measure 131 of the Rural Development Program. 2006-2007 г., финансиран от ЕС.2. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ


 • Тема 9.6.1.11.6. “Разработване и експериментиране на технология за различни категории биволи”, Колектив: Илия Шериев, Марина Цанкова, Красимира Лиджи, Калин Димов, 1983-1985, финансиран от НПО по “Говедовъдство и овцевъдство”.Научно-приложна разработка:

А. Разработване и експериментиране на технология за различни категории биволи, с.35.


 • ПРОБЛЕМ 2.30. Тема 2.30.1. “Моделна технология за отглеждане на женски телета и юници за разплод в различни екологични райони на страната. Задача: 2.30.2.2. „Усъвършенстване на технология за отглеждане на женски телета и юници за разплод в съществуващи сгради”. Колектив: Илия Шериев, Й.Томова, Мл. Младенов, Кр.Лиджи. 1985-1990, финансиран от НПО по “Говедовъдство и овцевъдство”.


Научно-приложни разработки:

Б. Технология за отглеждане на женски телета и юници за разплод в АПК – гр. Кюстендил, с.31.


В. Технология за отглеждане на женски телета и юници за разплод в АПК – гр. Велико Търново, с.30.


Г. Програма за развитие на говедовъдството в АПК – гр. Велико Търново за периода 1985-1990 г., с.31.


Д. Комплексен проект за развитие на говедовъдството и овцевъдството в АПК “Васил Тинчев”, гара Самуил, Разградски окръг за периода 1985-1990 г., с.39. • „Изследване ефективността на млечни ферми в зависимост от породата, капацитета и технологията на отглеждане на животните”. Ръководител ст.н.с. дсн Н. Русев, Изпълнители: Й.Томова, К. Лиджи, А. Игнатов, Я.Горинов, В. Гайдарска, М. Иванов, П. Стойков, Сл. Симеонова, Р. Иванова, Р. Райнова, Л. Кехайова, С.Маркова, Г. Цекова, К. Минев. 1994-2000, финансиран от НЦАН.
 • “Повишаване конкурентността на говедовъдството в България”, НЦАН, ръководител ст.н.с. дсн Н. Русев, изпълнители: Горинов, Я., В. Гайдарска, К. Лиджи, П. Стойков, Сл. Симеонова. 1999-2003, финансиран от НЦАН.
 • ”Оценка генофонда на популации селскостопански животни с оглед съхранение на генетичните ресурси”, Задача № 2: “Съхранение на генетичната наследственост от автохтонната популация българско сиво говедо. Разработване на развъдна програма”, Ръководител: Я. Горинов, Изпълнители: Кр. Лиджи, Б. Йотов, Ст. Стефанова. 2004-2006, финансиран от НЦАН.
 • “Подобряване и разширяване на селекционната дейност и изграждане на говедовъдни ферми с различен капацитет”. Ръководител: Николай Русев, Изпълнители: Вергиния Гайдарска, Янко Горинов, Красимира Лиджи, Боян Йотов, Мариана Петкова, Костадин Желев. 2004-2007, финансиран от НЦАН.
 • “Разработване на постоянни и прекъснати развъдни схеми на кръстосване за производство на висококачествено говеждо и телешко месо. Ефективност при различни агроекологични условия”. Ръководители: Пенка Маринова, Янко Горинов; Изпълнители: Красимира Лиджи, Теодора Попова, Веселка Василева, Иван Иванов. 2007-2010, финансиран от ССА.
 • “ПОЗМ121: Приложение на модулния подход при създаване на техникотехнологични решения за млечното животновъдство”. Ръководител: Христо Събков, изпълнители: Георги Капашиков, Елена Иванова, Иван Иванов, Банко Банев, Борис Борисов, Емилия Райчева, Йовка Попова, Пенко Зунев, Стайка Лалева, Тодор Тодоров, Янко Горинов, Красимира Лиджи, Таня Иванова, Станислав Кутев, Георги Петров. 2011-2013, финансиран от СА.
 • “Оценка на фенотипното и генетично разнообразие при породата Лимузин в условията на изграждане на отворен развъден нуклеус. Икономическа оценка. Ръководител: Янко Горинов Изпълнители: Красимира Лиджи, 2012-2015, финансиран от СА.  1   2

Свързани:

Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Научни публикации по дисертационния труд за придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност 02. 18. 02 Механизация и...
Списък на научните публикации iconЧавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles

Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Петров П. В. и др. Географията вчера, днес, утре. Универс изд.”Св. Кл. Охридски”,2004
Списък на научните публикации iconСписък на научните трудове и публикации
Мaritza-est”. Еnergies & matières premières / lettre No23 / décembre, France, рр. 23-27
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Ладыгина М. Е., Едрева А. М. 1976. Биохимические механизмы патогенеза при пероноспорозе и точечном некрозе у табака
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации
Научна конференция с международно участие, Ямбол 9-11 октомври 2002, сборник доклади, isbn 954-9978-24-9
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации, на преподаватели на потп
Дамянов, Б. Как да разглеждаме произведения на изкуството. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010 г монография
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации на
Белоконски, Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение. // Дисертационeн труд за присъждане на научна степен...
Списък на научните публикации iconСписък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев
А. Публикации по темата на дисертацията за присъждане на образова-телната и научна степен”доктор” – 7
Списък на научните публикации iconСписък на научните публикации на Катерина Каролова Караджова
Алтернативни средства за въздействие при деца с умствена изостаналост(в съавторство),уи „Св. Климент Охридски”, С. 2009
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом