Конспект по Организация на компютри
ИмеКонспект по Организация на компютри
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер56.78 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://unicheats.net/files/tu_files/20081004_173208_774.konspekt.doc
Конспект по Организация на компютри

 1. Въведение в компютрите и изчисленията. Структура на компютърното изчисление, абстрактен модел, ефективност. Организация на компютрите, основни функции. Поколения КС, основни характеристики, структури.

 2. Развитие на интегралните технологии, 64-битови интегрални процесори. Сравнителни характеристики на супер КС, mainframe КС, интегрални CISC/RISC процесори.

 3. Представяне и обработка на данните. Формати и подреждане на записите в паметта. Използвани бройни системи - натурална (представяне, превръщане, машинни кодове, фиксирана/плаваща запетая, стандарт IEEE 754).

 4. Приложение на ПБС c отрицателна основа - аритметични действия и методи за превръщане на числата. Примери.

 5. Приложение на ПБС знакоразредна - аритметични действия и методи за превръщане на числата. Примери.

 6. Приложение на НБС c остатъчни класове - аритметични действия и методи за превръщане на числата. Примери.

 7. Приложение на ПБС смесени. BCD кодове - представяне и обработка. Стандартни кодове за представяне на данните (UniCODE, EBCDIC, ASCII). Стандартни кодове и формати в i486. Примери.

 8. Приложение на кодове за откриване и коригиране на грешки в процесорни устройства (кодова метрика, четност/нечетност, кодове c остатък, полиномни кодове, самокоригиращ се код на Hamming). Примери.

 9. Пpилoжeниeто нa цифрови ИC, основни характеристики. Класификация на цифрови схеми. Графични означения по milspec, видове логики. Стандарт IEEE-91. Анализ на реална цифрова схема чрез CAD, влияние на времезакъсненията (симетричен и асиметричен модели), рискове и състезания.

 10. Конфигуриране на процесорни устройства (CAD) - произволна логика, тригери, буфери, мултиплексори, дешифратори и шифратори - приложения. Основни характеристики.

 11. Конфигуриране на процесорни устройства (CAD) - суматори, организация на преноса, ИС за ускорен пренос. Основни характеристики.

 12. Конфигуриране на процесорни устройства (CAD) - регистри, броячи, интегрални аритметично-логически схеми. Основни характеристики.

 13. Конфигуриране на процесорни устройства (CAD) - памети, класификация, основни характеристики, приложения.

 14. Конфигуриране на процесорни устройства с ПЛМ - организация и функционални възможности на фамилията PAL, приложения. CAD система ABEL - предназначение, организация, входен език, формати на резултатите.

 15. Базови процесорни микроархитектури - основна класификация, сравнение между CISC и RISC. Техники за адресиране в машинните инструкции. Примери.

 16. Микроархитектура на процесор c акумулатор - формати, регистров модел, система инструкции, примерна машинна програма. Операционна структура на процесора, микроинструкции, микропрограми, нанопрорами.

 17. Микроархитектура на стеков процесор - организация на паметта, регистров модел, система инструкции, машинна програма, състояния на стековата памет. Организация на магистрален процесор.

 18. Управление на изпълнението на инструкциите - синхронно и асинхронно, последователно и конвейерно, схемно и микропрограмно. Организация на управляващата и операционна части, методика за конфигуриране по алгоритъм. Оценка на бързодействието.

 19. Структура и приложение на управляващи устройства със съхранима микропрограма (firmware). Понятие за динамично микропрограмиране, емулиране. Особености на формиране на следващ микропрограмен адрес - микропрограмен контролер 3001.

 20. Микроархитектура на процесорно устройство за сумиране c фиксирана запетая. Бързодействие. Контрол на работата.

 21. Микроархитектура на процесорно устройство за умножение c фиксирана запетая. Бързодействие. Методи за ускоряване на умножението.

 22. Микроархитектура на процесорно устройство за деление c фиксирана запетая. Бързодействие.

 23. Микроархитектура на процесорно устройство за десетично-двоично превръщане на операнди. Бързодействие.

 24. Микроархитектура на процесорно устройство за нормализация на числа c плаваща запетая. Бързодействие.

 25. Микроархитектура на процесорно устройство за конвейерна обработка c плаваща запетая. Оценка на бързодействието.

 26. Симулация на работата на процесорни устройства чрез CDL. Структура на модела, декларации, етикети и изпълними оператори. Управление на симулирането и анализ на резултатите. Пример за симулиране на процесорно устройство.

 27. Универсални CISC/RISC процесорни микроархитектури - сравнителни характеристики, управление, приложение на L1/L2 кеш. Системни шини.

 28. Фамилия CISC/RISC интегрални микропроцесори (ix86) - развитие на фамилията, основни характеристики, производителност, особености на P6, Merced. Режими на работа (R, P, V, SM).

 29. Регистров модел на базов процесор (i486), 16/32 формат на машинната инструкция. Техники за адресиране в инструкциите - примери.

 30. Особености на R-режим - организация на паметта. Обработка на прекъсванията - процедура за обслужване на прекъсванията, видове прекъсвания и вектори.

 31. Организация на директния достъп до паметта DMA - процедура, използване на системната шина, структура на ИС 8237 и типични приложения. Виртуализация на входа/изхода и паметта, суопинг и пейджинг.

 32. Особености на P-режим - организация на паметта и формиране на линеен/физически адрес. Дескрипторни таблици (GDT,LDT,IDT) и атрибути. Странично преобразуване на адреса и защита.

 33. Микроархитектура на спецпроцесор на основата на процесорна среда I3000 - типична, ускорена, конвейерна. Програмен модел, микрофункции на процесорния елемент 3002. Примерна микропрограма и mapping. Оценка на бързодействието.Основни лекционни темиВъведение в компютрите и изчисленията

Компютри и изчисления, абстрактни модели, ефективност на изчисленията. Организация на компютрите (процесори, памети, вход-изход и комуникации) и функциониране. Поколения компютри. Класификация и основни характеристики на фамилиите компютри.

Представяне и обработка на данните в процесорите. Машинна аритметика, кодове и формати (IEEE-754). Стандартни кодове. Приложение на кодове за откриване и коригиране на грешки.

Базови процесорни структури

Организация на процесорите на микропрограмно ниво. Приложение на интегрални възли за конфигуриране на процесори. Базови микроархитектури (с акумулатор, стек и магистрална), микроинструкции и микропрограми. Обработка на микропрограмни прекъсвания. Техники за ускорена обработка - конвейеризация, кеширане, суперскаларна обработка. Особености на съставянето на микропрограми, микроасемблери. Емулиране. Нанопрограмиране.

Организация на процесорите на машинно ниво. Формати на инструкциите, типове, техники за адресиране, управление на изпълнението на инструкциите (последователен поток и преходи, процедури, копрограми, изключения, прекъсвания). Анализ, трасиране и свойства на машинните програми.

Организация на процесорите на системно ниво. Прекъсвания и DMA. Виртуализация на паметта и входно-изходните инструкции. Примерни реализации, сравнение между UNIX и OS/2.

Организация на процесорите на асемблерно ниво. Сегменти, адреси, указатели. Организация на данните, инструкции. Процедури, обработка на прекъсвания.

Специализирани и универсални процесори, процесорни среди

Управляващи и операционни процесорни устройства. Конфигуриране, симулиране и оценка на реализацията.

Разредно-разширяеми процесорни среди. Базова структура, микроархитектура на процесорния елемент. Микропрограмно управление, формат на микроинструкциите, трасиране. Оценка на реализацията.

Универсални процесори (CISC), класификации. Интегрални процесори на Intel и Motorola, особености на системно, машинно и микроархитектурно ниво, системни (EISA, MCA, VME) шини, аритметични копроцесори. Централни процесори IBM S/E, VAX, особености на машинно и микроархитектурно ниво.

Процесори със съкратен набор от инструкции (RISC). Особености на машинно и микроархитектурно ниво. Конвейеризация. Суперскаларна микроархитектура на PowerPC 750.


Л и т e p a т у p a


Основна

 1. Егоров А, Компютри (процесори и процесорни среди), записки, София, 1999-00.

 2. Егоров A,.. Цифрови ЕИМ, учебник за ВУЗ, София, Техника, 1993

 3. Егоров А, Р.Стоянова. Програмиране на асемблерен език за 32-битови микропроцесори Intel, част 1-2, C., Парафлоу, 1998.

 4. Егоров А,.. Курсово проектиране по ЕЦМ (процесори) с дискета, София, 1996.
Допълнителна

 1. Егоров A,.. Ръководство по Цифрови ЕИМ (лабораторни упражнения), София, Техника, 1989.

 2. Егоров A,.. Наръчник по системи и апарати за проверка и настройка на ЦУ, C., T., 1990.

 3. Егоров A,.. Специални измервания по ЕИТ, C., T., 1991.

 4. Кочан Ст, Запознаване с UNIX System V, (превод от англ.), Prentice Hall & ParaFlow Ltd., София, 1993.

 5. Шауман A. Основы машинной арифметики, Л., Наука, 1994.

 6. Brooks C., A+ Certification Training Guide, Marcraft Int., 1998 (превод на български ИнфоДар, С., 1999)

 7. Brey B., Programming the 80286, 80386, 80486 & Pentinium based PC, Prentice Hall, 1996.

 8. Hayes J., Computer architecture and organization, McGraw-Hill, 1992.

 9. Hayes J., Digital Logic Design, Addison-Wesley, 1996.

 10. Shriver B., The Anatomy of High-Performance Microprocessor, IEEE CPress, 1998

 11. Stallings W., Computer organization and architecture, Macmillan, 1999.

 12. Tanenbaum A., Structured Computer Organization, Prentice-Hall, 1997.

Свързани:

Конспект по Организация на компютри iconМинистерство на образованието и науката технически университет габрово
Дисциплината Организация на компютъра има за цел да даде основни знания на студен­тите от специалност кст по организация на компютри...
Конспект по Организация на компютри iconБизнес форум София – Тайпе бтпп, София, 19 юни 2012
Тайван, Китай, сащ и Япония произвеждат широка гама от индустриални едно бордови компютри, панелни компютри, индустриални приложения,...
Конспект по Организация на компютри iconКонспект по учебната дисциплина " Планиране и организация на извадковите изучавания"
Планиране и организация на извадковите изучавания” за студентите от спец.”Статистика и иконометрия”, ІІІ курс, редовно обучение
Конспект по Организация на компютри iconНови технологии при постоянните запомнящи устройства
При стационарните компютри това не е от толкова съществено значение, за разлика от преносимите компютри, които са подложени постоянно...
Конспект по Организация на компютри iconКонспект по ка
Организация на обмена на информация между процесора, паметта и периферните устройства
Конспект по Организация на компютри iconКонспект по
Третата българска държава. Организация, развитие и промени от Освобождението до днес
Конспект по Организация на компютри iconКонспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория
Застрахователната дейност като обект на отчитане. Организация на отчетността в зд
Конспект по Организация на компютри iconКонспект по дисциплината "Банково счетоводство"
Организация и отчитане на вътрешноклоновите плащания и плащанията между доставчик и клиент
Конспект по Организация на компютри iconКонспект по Застрахователно и осигурително счетоводство теория
Застрахователната дейност като обект на отчитане. Организация на отчетността в зд
Конспект по Организация на компютри iconКонспект по организация и технология на митническата дейност 13-ти клас
Същност на митническото посредничество. Видове услуги, произвеждани от митнически посредник
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом