Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011
ИмеДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер35 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/DOKLADI/2011/Doklad ADP.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н
ДОКЛАД


ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 24.10.2011 г. на Търговски комплекс с бензиностанция, автомивка и автосервиз на „АДП – Смолян” ООД, гр. Смолян


Комплексната проверка се извърши на основание Заповед №РД-07-91 от 30.09.2011 г. на Директора на РИОСВ-Смолян.


I. Цели на проверката

Оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

1.Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда

2.Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими разрешителни

3.Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на съответните разрешителни

II. Проверени инсталации и дейности на обекта

Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян по компоненти и фактори на околната среда:

1. Води:

-отпадни води, изправност и работа на пречиствателно съоръжение;

-резултати от собствен мониторинг;

-вземане на контролни проби от вход и изход на пречиствателно съоръжение;

2. Въздух:

-климатична инсталация;

-ЛОС от бензиностанция;

3. Производствени и опасни отпадъци.


III. Състояние на обекта, отразено в констативния протокол

Обекта е търговски комплекс с бензиностанция, газстанция, автосервиз и автомивка. Бензиностанцията, газсъанцията и автомивката са на непрекъснат работен режим, автосервиза на 8 часов работен ден .

1.Компонент “Води”

На обекта има два каломаслоуловителя за отпадни води. В единия се пречистват отпадните води от автомивката, от където по време на проверката бе взета проба на изход каломаслоуловител. Във втория каломаслоуловител се пречистват водите от бензиностанцията. След пречистване отпадните води заустват в изградено канализационно отклонение на „Златарско”ООД, съгласно договор за учредяване по чл.193, ал.1 от ЗУТ от 29.08.2007г.

Двата каломаслоуловителя са почистени и в добро състояние.

2. Компонент “Въздух”

На територията на бензиностанцията има два броя бензиноколонки с по 6 извода и една газколонка с 2 извода за газстанцията.

Бензиностанцията отговаря на техническите изисквания на Приложение №3 и №4 на Наредба №16/1999г.

Започната е т.н. „Фаза II” по отношение изграждане на съоръжения към бензиноколонките за улавяне на парите при зареждане на автомобилите.

Представени са Декларации за съответствие на качеството на течните горива за дизелово гориво и бензини с дата 12.10.2011г. от „Нафтекс Петрол”ЕООД, база Пловдив.

Резервоарите са 4 броя, съответно за:

-дизелово гориво – 1бр. – 20000l, 1бр. – 40000l;

-бензин – 2бр. – 20000l;

-газ – 1бр. – 10м3.

3. Фактор “Отпадъци”

От дейността на дружеството се формират следните отпадъци:

-отработени нехлорирани моторни и смазочни масла – 13 02 05*. Същите се съхраняват в метални варели на покрита площадка;

-маслени филтри – 16 01 07* - съхраняват се в метален варел на покрито;

-твърди остатъци от маслено водни сепарации – 13 05 01*, съхраняват се в близост до автомивката. При огледа им не се забелязват остатъци от масла;

-излезли от употреба гуми – 16 01 03. Гумите се предават на „Екоенергия – 2008”ООД гр.Смолян, площадка с.Средногорци.

Фирмата е представила годишни отчети за образуваните отпадъци за 2010г. Отчетната книга се води редовно.


IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им.

На основание чл. 148, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната среда /ДВ. бр. 91 от 2002г./ и чл.93, ал.4 от Закона за управление на отпадъците


1. Да се предадат събраните отработени масла на фирма с разрешение по ЗУО за събиране и транспортиране на отработени масла.

Срок: 30.12.2011г.


Отговорник за предписанието: Тодор Кирилов Митов – Управител на „АДП - Смолян” ООД, гр. Смолян


Утвърдил:


ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ-Смолян1/2 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-107, Fax: +359301/60-121

Свързани:

Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012
Относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012г на Рибарник и цех за рибопреработка „Сините ханчета” на ет„Ник – 60 – Недялко...
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012
Относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012г на Цех за рибопреработка с. Беден, стопанисван от „П. А. Л. – Бг” еоод гр....
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 29
Относно: Извършена комплексна проверка на 29. 05. 2012 г на Инсталация за ко-генерация и газификация на дървесен чипс “ с. Барутин,...
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 08. 04. 2011 г на „Дюлгер”оод – гр. Смолян
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 31. 03. 2011 год на ет„Алада-Мохамед Банашък”, с. Бял извор
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 29. 11. 2011 г на „Родопея Белев”еоод, гр. Смолян, Община Смолян, Област Смолян
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 25. 04. 2012 г на „Дюлгер”оод – гр. Смолян
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 19. 09. 2012 г на „Хидро Девин”АД, гр. София
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 28. 03. 2012 год на „Петрол Комерс” еоод, гр. Девин
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка в периода 13. 06. 12год- 15. 06. 2012 год на „Виастройинженеринг” оод, гр. Смолян
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом