Николай крушков преподавателски профил
ИмеНиколай крушков преподавателски профил
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер54.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ipteaching.ipcenter-bg.eu/sites/default/files/N.Krushkov.docx
http://krushkov.com/images/nik_small.jpg НИКОЛАЙ КРУШКОВ

Преподавателски профил


а. Име, степен, длъжност

Николай Крушков, доктор по икономика, магистър по право, главен асистент в катедра „Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство (УНСС).


b. Контактна информация, която позволява директна връзка

Адрес: Гр. София, Студентски град „Христо Ботев”, Университет за национално и световно стопанство, катедра „Интелектуална собственост”, кабинет 1075 Б.

Сл. тел: 00359 2 8195367,

Мобилен: 00359 888 465291,

Е-mail: nkrushkov@mail.bg.


c. Области на научен интерес

1) Проблеми при пазарното функциониране на художествената собственост;

2) Балансът между интересите на творците, на посредниците и на ползвателите в законодателството в областта на авторското и сродното на авторското право;

3) Корпоративната сигурност, като пресечна точка на националната сигурност, устойчивото развитие на бизнеса, защитата на интелектуалната собственост и обмена на защитена и открита информация.


d. CV / автобиография

Роден в София, България (1974). Завършва УНСС с награда от академичното ръководство на УНСС за отлична учебна дейност, специалност “Интелектуална собственост”, ОКС „Магистър” (1999). От 2000 година редовен докторант в УНСС, като през 2004 година защитава дисертация на тема „Функциониране на литературно-художествената собственост в пазарни условия” и получава научната и образователна степен „доктор” по икономика. Завършва Югозападния университет „Неофит Рилски”, специалност „Право”, ОКС „Магистър” (2006). От 2005 година на работа в УНСС, първоначално като хоноруван преподавател, а от 2011 година като главен асистент в катедра “Интелектуална собственост” на Общоикономическия факултет на УНСС. От 2008 година член на Редакционния съвет на сп. “Пари и култура”, издание на Висшето училище по застраховане и финанси. От 2010 година хоноруван преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, катедра „Международно право и международни отношения”. Води лекции и в Академията на Министерството на вътрешните работи от 2009 година. Лицензиран оценител на интелектуална собственост от 1999г, Лиценз № 10172 на Агенция по приватизация. Член на Камарата на независимите оценители в България от 2009г. Женен, с едно дете.


e. Публикации

1. “Някои аспекти на икономическа значимост на обектите на интелектуална собственост, като нематериални активи на фирмата”, Сборник на научна конференция „Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, университетско издателство “Стопанство” (2001).

2. “Литературно-художествената собственост – условия за ефективно пазарно функциониране, мотивация на участниците, форми на пазарно проявление”, сп. “Алтернативи”, бр. 3, издание на УНСС (2003).

3. „Някои проблеми при функционирането на литературно-художествената собственост в пазарни условия”, сп. „Интелектуална собственост (ИнСо)”, бр. 10 (2003).

4. Значение на икономическия аспект на интелектуалната собственост в съвременната пазарна среда”, Сборник на Национална конференция „Интелектуалната собственост – фактор за икономически растеж”, УНСС (2005)

5. “Криворазбраната собственост: обекти на интелектуална собственост и Интернет”, списание „Тема”, бр. 26 (2006).

6. “Съвременни проблеми пред управлението в областта на културата”, Сборник, издание на УНСС (2007).

7. ”Current Topical Issues in Cultural Management”, IP Overview Magazine, IP Bulgaria, Vol. 2 (2008).

8. “Художествената култура и пазарната икономика: конфликти и възможности”, сп. „Пари и култура”, бр.1, издание на Висше училище по застраховане и финанси (2008) .

9. “Intellectual Property – Key Factor For Market Success In The Entertaining Industry”, Сборник „Анализ, регулация и актуални въпроси на хазарта в България”, Сиела (2008).

10. “Интелектуалната собственост – значение и практичеко управление”, КЦМ Бюлетин (2012).


f. Учебна дейност

1. Учебни дисциплини през учебната 2011/2012 година, кратко описание на учебното съдържание

- Самостоятелно води курс по уч. дисц. „Арт-мениджмънт”, който разглежда пазарното функциониране на произведенията на литературата, науката и изкуството, изпълненията на артистите-изпълнители, звукозаписите, записите на филми, програмите на радио и телевизионните организации и базите данни. Курсът е интердисциплинарен, предлага изкуствоведски, правни и икономически аспекти. Фокусиран е върху видовете участници в пазарните действия, тяхната роля и мотивация; маркетинга в непроизводствената сфера, управлението в областта на изкуството, както и в областта на фанд-рейзинга.

- Самостоятелно води курс по уч. дисц. „Фирмена сигурност и икономическо разузнаване”, който разглежда системните връзки между държавата, икономиката, бизнеса и лидерството от една страна, и концепцията за икономическа сигурност на предприятието, видовете заплахи за него, критериите и показателите за неговата икономическа сигурност, както и етичните принципи на бизнес разузнаването от друга. Курсът е фокусиран върху необходимите лидерски качества, качествата на бизнесмен, бизнес знанията, бизнес уменията и бизнес инструментите, като условия за максимална печалба за максимален срок.

- Като асистент на проф. д-р Борислав Борисов води упражненията в курса по уч. дисц. „Корпоративна сигурност и интелектуална собственост”, който разглежда пресечните точки между националната сигурност, устойчивото развитие на бизнеса на основата на защитата на интелектуалната собственост и обмена на защитена, и открита информация и технологии. Курсът е с интердисциплинарно съдържание, като съединява конституционно и административно право, международно публично и частно право и право на интелектуална собственост от една страна, с бизнес мениджмънт, маркетинг и принципите при функциониране на системата в пазарни, монополни и олигополни условия.

- Като асистент на доц. д-р Мария Маркова води цикъл от лекции и упражнения по уч. дисц. „Интелектуална собственост”, в частта „Художествена собственост”, който разглежда приоритетно межународната и национална система на правна закрила на художествената собственост. Курсът е систематизиран през призмата на авторскоправната и сродноправната закрила, фокусиран върху принципите на закрила, законово регламентираните изключения от закрила, върху гражданскоправните, административноправните и наказателноправните форми на защита на носителите на правата.

2. Материали за обучение

- Предоставяне на студентите на водещите заглавия от чуждоезичната и българската учебна литература в съответната научна област и конкретната академична дисциплина;

- Организиране за студентите на „посещения на място” във водещи държавни, бизнес и нестопански организации, опериращи в областта, обект на академично разглеждане в учебната дисциплина;

- Организиране участието в учебния процес на гост-лектори от практиката в областта, чрез изнасянето на лекции, посветени на практическите проблеми при приложението на академичните знания от областта на учебната дисциплина.

3. Решавани казуси

В учебния процес се предлагат за решаване реални казуси, получили своето решение в практиката, под формата на „учебна игра” и „академично състезание по групи” между студентите от учебната дисциплина.

4. Изпитни материали и въпросници

Изпитите се провеждат под формата на тест с открити и закрити въпроси.

5. Добри практики

В учебния процес се използват възможностите за организиране на дискусионни срещи с гост-лектори - ръководители на съответните държавни, бизнис и нестопански организации, опериращи в области пряко свързани с учебната дисциплина.


01.04.2012г.

Гр. София


Свързани:

Николай крушков преподавателски профил iconПреподавателски профил
Националната агенция за оценяване и акредитация (удостоверение №0369 от 1998 г.)
Николай крушков преподавателски профил iconДоц д-р николай иванов джерахов
Сду “Климент Охридски”, специалност физика производствен профил- специализация по теоретична физика, електроника и геофизика
Николай крушков преподавателски профил iconИнформационен профил
Цялата информация, предоставена от вашата фирма за този профил е за вътрешно ползване от страни, които участват в подготовката на...
Николай крушков преподавателски профил iconНиколай Лилиев Биографични бележки
Николай Лилиев (псевдоним на Николай Михайлов Попиванов) (26. 05. 1885, Стара Загора 10. 1960, София)
Николай крушков преподавателски профил iconЗдравейте Моля да ми направите 2 оферти за дограма профил Thyssen и профил Schuco, 3 или 5 камерна, бяла pvc, k стъкло Конфигурациите са следните
Моля да ми направите 2 оферти за дограма профил Thyssen и профил Schuco, 3 или 5 камерна, бяла pvc, k стъкло
Николай крушков преподавателски профил iconИкономически университет варна
Социално-психологически профил на туриста: фактори, свързани с индивидуалността и средата; паралел между социално-психологическия...
Николай крушков преподавателски профил iconИкономически университет варна
Социално-психологически профил на туриста: фактори, свързани с индивидуалността и средата; паралел между социално-психологическия...
Николай крушков преподавателски профил iconПреподавателски екип (азбучев показалец)

Николай крушков преподавателски профил iconМетоди за изследване на антиескудативна, антипролиферативна и капиляротонична активност
Пасков, Д., И. Крушков, И. Ламбев. Възпалението и фармакологичното му повлияване. Съвр мед., 25, 1974, 9, 3–7
Николай крушков преподавателски профил iconТаблица №3 преподавателски състав, осигуряващ задължителните, избираеми и факултативни дисциплини за специалности
Преподавателски състав, осигуряващ задължителните, избираеми и факултативни дисциплини за специалности
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом