Деклараци я
ИмеДеклараци я
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер32.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/nac_coins_comp_a6_bg.doc
Приложение №1

Попълва се от всеки участник поотделно.


Д Е К Л А Р А Ц И Я


От .........................................................................................................................................................

( трите имена на участника)

ЕГН..............................., л.к.№................................, издадена на ...................... от ..........................

с постоянен адрес ................................................................................................................................ и тел. за връзка .........................................................................................................................


Декларирам, че съм запознат с условията на анонимния конкурс, обявен от БНБ за изработване на художествени проекти ............................................................................................ и безусловно ги приемам.

В случай, че представените от мен художествени проекти бъдат класирани, декларирам, че давам своето съгласие БНБ да придобие всички права, включително и имуществените и неимуществените авторски права, с изключение на неотчуждаемите, съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, както и правото да ги използва без ограничение и както намери за добре.

Както и декларирам, че при необходимост от доработка на класиран мой художествен проект, избран за отсичане на монетата, ще извърша, без да ми се дължи допълнително възнаграждение, поисканите от Българската народна банка конкретни преработки на графичния и/или пластичния проект/и.


...................... Подпис: ......................................


( дата )


Приложение № 2

Попълва се от всеки участник поотделно.

ДЕКЛАРАЦИЯ


От .........................................................................................................................................................

( трите имена на участника)

ЕГН..............................., л.к.№................................, издадена на ...................... от ..........................

с постоянен адрес ................................................................................................................................

Декларирам, че при изработването на проектите, с които участвам в анонимния конкурс за художествени проекти на възпоменателна монета .......................................................

не съм използвал проекти, модели, схеми, чертежи, произведения на изобразителното изкуство, вкл. произведения на приложното изкуство, дизайна, народните художествени занаяти, фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския или други произведения или части от тях, представляващи или съдържащи чуждо авторско право или сродно на него право.

Декларирам, че изработените от мен проекти представляват оригинални авторски произведения и че същите не нарушават чуждо авторско право или сродно на него право.

Декларирам, че при изработване на проектите не е допуснато възпроизвеждане, преработка или друга форма на неправомерно използване на чуждо авторско произведение или части от него по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Не съм използвал, приспособявал или внасял промени от всякакъв вид в чуждо произведение, послужило за създаване на проектите.

При претенции или искове от трети лица нося цялата отговорност за имуществени и неимуществени вреди, причинени на БНБ или предявени срещу БНБ, свързани с нарушени авторски права и сродни на тях права на трети лица във връзка с изработените от мен художествени проекти.

Запознат съм, че за нарушаване на чужди авторски права нося административна отговорност съгласно глава ХІІІ от Закона за авторското право и сродните му права и наказателна отговорност съгласно раздел VІІ „Престъпления против интелектуалната собственост” от Наказателния кодекс.


..................................... Подпис: ..........................................

(дата)

Приложение № 3

Попълва се от всеки участник поотделно.


ДЕКЛАРАЦИЯ


От .........................................................................................................................................................

( трите имена на участника)

ЕГН..............................., л.к.№................................, издадена на ...................... от ..........................

с постоянен адрес ................................................................................................................................

Декларирам, че:

- изработения от мен, съвместно с .........................................................................................

............................................................................................................................................................... художествен проект за ........................................................................................................................

представлява ........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- мотивите за включване на използваните елементи за изработване на художествения проект са ...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- за изработване на художествения проект съм използвал следните източници: .............

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., от който (които) прилагам копие към настоящата декларация.

Приложение : .......................................................................................................................................


....................................... Подпис: ....................................

(дата)
Свързани:

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я от

Деклараци я iconДеклараци я
Аз долуподписаният
Деклараци я iconДеклараци я
Долуподписаният
Деклараци я iconЗаявление деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният
Деклараци я iconМолба деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният /та
Деклараци я iconДеклараци я
Изд от на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом