Влизане в сила. Период на изпълнение. Срокове
ИмеВлизане в сила. Период на изпълнение. Срокове
от друга страна
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер44.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sbhart.com/data/kfm/images/04_ Договор Авторско право.doc

ДОГОВОР

№ …………………………


Днес,.........в гр./с.............., между:

1. Министерството на регионалното развитие и благоустройството със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19, данъчен № 1223026997, Булстат 831661388, представлявано от г-жа ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА – Главен директор на Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., на основание Заповед № РД-02-14-2017/04.10.2011 г., изменена със заповед РД-02-14-2341/14.11.11 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, и г-жа СНЕЖАНА ЙОТОВА, Главен счетоводител на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ от една страна,

и

2. .............................................................................................................................със седалище и адрес на управление:..................................................................................................................

Дан.№ .............................., БУЛСТАТ ................................ регистрирано ............................ с фирмено дело №................. парт.№ ..................., представлявано от....................................., наричано по-долу АВТОР.................................от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:


 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 1. АВТОРЪТ да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ изключителни права, за ползване на проект на …….., съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, съгласно Приложение 1.


 1. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СРОКОВЕ
 1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни.

 2. Периодът на изпълнение на договора започва от датата на влизането му в сила и продължава до срок съгласно чл. 1 от настоящия договор.


 1. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща на АВТОРА награда /крайна цена/ в размер на ....................... лева.

 2. Цената по чл. 4 се заплаща след представяне на двустранно подписан Приемо-предавателен протокол и издаден от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г, Акт за плащане.;

 3. Плащането се извършва по банковата сметка на Автора, както следва:

……............................................................

…………………………………………..

………………………………………….


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право:

  1. Да използва проекта, съобразно своите вътрешни правила, българското законодателство и законодателството на Европейския съюз.

 2. ПОЗЛВАТЕЛЯТ се задължава:

  1. Да плати уговорената цена съгласно Чл. 4 на договора.

 3. АВТОРЪТ има право:

  1. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в договора условия.

 4. АВТОРЪТ се задължава:

  1. За своя сметка да освободи от отговорност ПОЛЗВАТЕЛЯ от всички правни действия и искове на трети страни, включително на лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, както и загуби или вреди, дължащи се на действие или бездействие на АВТОРА във връзка с одобреното име/послание/лого на Оперативната програма, вкл. нарушения на действащото законодателство или накърняване правата на трети страни във връзка с патенти, търговски марки и други форми на интелектуална собственост, вкл. авторски права.

  2. Да предаде всички материали и документи, като карти, диаграми, чертежи, спецификации, приложения и бази данни и пр., придобити, съставени или изготвени от него във връзка с конкурса за проект, на ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително авторските и сродните им права. АВТОРЪТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено съгласие на ПОЛЗВАТЕЛЯ за срок, съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права.


 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 1. Договорът се сключва на основание:

 • Одобрено финансиране по оперативна програма “Регионално развитие”;

 • Протокол, подписан от всички членове на журито.

 1. Счетоводните документи се изготвят и оформят съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

 2. Разходите, извършени във връзка с изпълнението на договора трябва да отговарят на правилата за допустимост съгласно ПМС No. 62/ 21.03.2007 г. и ПМС No. 245/ 09.10.2007 г.

 3. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.

 4. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 5. Основание за сключване на договора е Законът за авторското право и сродните му права. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

 6. Настоящият договор се подписва в четири екземпляра, по един за АВТОРА и три за ПОЛЗВАТЕЛЯ.Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

 1. Приложение 1 - ПроектПОЛЗВАТЕЛ:

АВТОР:………………………………..

Деница Николова

Ръководител на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”..................................………………………………

Снежана Йотова,

Главен счетоводител на Министерство на

регионалното развитие и благоустройството


Свързани:

Влизане в сила. Период на изпълнение. Срокове iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 987/2009 относно преходния период, съгласно която всяка държава-членка може да се ползва от преходен период за обмен...
Влизане в сила. Период на изпълнение. Срокове iconПроизводството е по чл. 272, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (апк)
Необходимостта от влизане и оставане в жилището е мотивирана с невъзможността за изпълнение на влязла в сила заповед за
Влизане в сила. Период на изпълнение. Срокове iconСас "съдебно деловодство" версия 5290(+52) районен съд
Документ "Бюлетин за съдимост" може да се изготвя, ако в индивидуалните данни за избраното лице е въведена "Дата на влизане в законна...
Влизане в сила. Период на изпълнение. Срокове iconЗакон за данък върху добавената стойност
В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Влизане в сила. Период на изпълнение. Срокове iconДоклад TitreType> A6-0447/2007
Настоящото решение следва да бъде преразгледано в рамките на шестмесечен период след датата на влизане в сила на Договора, подписан...
Влизане в сила. Период на изпълнение. Срокове iconГодишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
Регистрационния номер на комплексно разрешително, дата на подписване и дата на влизане в сила на комплексното разрешително
Влизане в сила. Период на изпълнение. Срокове iconДопълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
Регистрационния номер на комплексно разрешително, дата на подписване и дата на влизане в сила на комплексното разрешително
Влизане в сила. Период на изпълнение. Срокове iconДопълнен годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексно
Регистрационния номер на комплексно разрешително, дата на подписване и дата на влизане в сила на комплексното разрешително
Влизане в сила. Период на изпълнение. Срокове iconЗакон за държавните помощи
Обн., Дв, бр. 86 от 24. 10. 2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския...
Влизане в сила. Период на изпълнение. Срокове iconИзпълнителния директор на иаг за разглеждане на преписки постъпили до влизане в сила на Закона за горите /обн., Дв, бр. 19 от 08. 03. 2011 г./ и във връзка с §5
Иаг за разглеждане на преписки постъпили до влизане в сила на Закона за горите /обн., Дв, бр. 19 от 08. 03. 2011 г./ и във връзка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом