Програма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители "Зима 2010" 25 януари, понеделник
ИмеПрограма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители "Зима 2010" 25 януари, понеделник
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер79.93 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.scci.bg/resources/programa_talon-zaqvka Sandanski2010.rtfСофия 1000, ул. “Г. С. Раковски” 127, ет. 3, офис 325; тел.: 02/9816849; 9376837; 0878471010; www.accounterbg.com; e-mail.: ssb_house@dir.bg

27.11.2009 г.
ПРОГРАМА 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители “Зима 2010”


25 януари, понеделник

До 13:00 часа – настаняване

13:00 ч. -обяд

14:15 – 15:45 ч. НОВИ МОМЕНТИ В СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА СЧЕТОВОДНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА 2009 г.

Лектор: проф. д-р на ик. н. Иван Душанов д-р Иван Златков д. е. с.

Законови изисквания и основни действия в процеса на организацията и подготовката на предприятията за годишното счетоводно приключване.

Основни действия в процеса на организацията на годишното счетоводно приключване.

Счетоводни корекции, произтичащи от действащото законодателство.

Срокове за съставяне и публикуване на ГФО.


26 януари, вторник

9:00 – 10:30 ч.

І поток Специфики, проблеми и изисквания на годишното счетоводно приключване за 2009 г. в предприятията от реалния сектор на икономиката.

Лектор: проф. д-р на ик. н. Иван Душанов

ІІ поток Специфики, въпроси, изисквания на ГСП в бюджетните пред­приятия и в юридическите лица с нестопанска цел за 2009 г.

Лектор: д-р Иван Златков д. е. с.

11:00 – 12:30 ч.

Дискусия по темите

Лектор: д-р Иван Златков д. е. с.

14:00 – 17:30 ч. ПРАКТИКАТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА ЗАВЕРКИ НА ГФО:

Правна рамка на одитите и заверките на ГФО на бюджетните организации, осъществявани от органите на Сметната палата. Обхват на одита, праг на същественост и оценка на одитния риск. Стандартизирани одитни процедури и тяхното документиране. Характерни несъответствия и системни нарушения.

Лектор: Валери Апостолов, член на Сметната палата

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА: Предпоставки за ефективно управление на риска на ниво организация. Рискови области при управлението на риска в бюджетните организации. Методики за оценка на риска, прилагани в публичния сектор. Възможни реакции за ограничаване и елиминиране на рисковете.

Лектор: Цветан Цветков, директор на дирекция Вътрешен одит на Сметната палата

НЕЗАВИСИМ НАДЗОР НА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ:

Прилагането на VІІІ директива на ЕС за независимия публичен надзор -нормативно изискване или осъзната обществена не­обходимост. Роля и правомощия на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Организация и технология на проверките, извършвани от комисията, и установените по­съществени нарушения. Възможности за подобряване на правната регламентация.

Лектор: Виктор Трифонов, директор на дирекция на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори към Народното събрание

Дискусия по темите


27 януари, сряда

9:00 – 13:00 ч.

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ:

Лектор: проф. Бисер Славков д. е. с.

Нови моменти в ЗКПО за финансовата 2009 г.;

Данъчно третиране на данъчните амортизируеми активи и данъчния амортизационен план;

Ред и начин за определяне и внасяне на авансовите вноски за данък върху печалбата;

Данъчна ставка на данъка, удържан при източника, и неговото деклариране по реда на ЗКПО;

Данъчно третиране на доходите от дивиденти;

Данъчно третиране на доходите на чуждестранни лица и начисляването на данък при източника във връзка с тяхното облагане по реда на ЗКПО;

Данъчно третиране на облагането на разходите с окончателни данъци по реда на ЗКПО;

Данъчно третиране на счетоводния финансов резултат за увеличения и намаления при определянето на облагаемата печалба по реда на ЗКПО;

Данъчни постоянни и временни разлики и тяхното проявление по реда на ЗКПО;

Специфични казуси по ЗКПО.

Изменения и допълнения на ЗКПО, в сила от 01.01.2010 г.


14:00 – 17:30 ч. ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И КОДЕКСА НА ТРУДА ПРЕЗ 2010 Г.

Лектор: Аспасия Петкова – консултант

•Промени в Кодекса за социално осигуряване през 2010 г.

•Осигурителни вноски, осигурителен доход, осигурителен стаж. •Осигуряване на различни категории лица -работници и служители,самоосигуряващи се лица, работещи без трудови правоотношения,изпълнители по договори за управление и контрол, особености при осигуряване на повече от едно основание.

Окончателен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица – попълване на годишната данъчна декларация.

Заверка на осигурителните книжки, регистрация на трудовите договори.

Подаване на данни за Регистъра на осигурените лица – декларация обр. 1, декларация обр. 6.

Здравно осигуряване – осигурителни вноски, права и задължения,доказване на здравноосигурителен статус.

Ревизионно производство по ДОПК – контрол и санкции.

Основни задължения на ръководителите на предприятия за спазване на осигурителното законодателство по ДОПК, КСО и други нормативни документи.

Срокове за подаване на документите в НАП, срокове за начисляване и внасяне на вноските.

Изисквания към работодателите, основни правила в контрола, наказания, санкции, глоби, административно­наказателна отговорност на отговорните длъжностни лица при неспазване на осигурителното законодателство.

Парични обезщетения за временна неработоспособност и помощи,изплащани от НОИ -промени през 2010 г., отпуски и парични обез­щетения за бременност, раждане и отглеждане на малко дете


– промени и особености.

Социалноосигурителни схеми в рамките на Европейската общност. Прилагане на европейското законодателство при работа на българи в Европейската общност и чужди граждани в България -прилагане на съответното законодателство, регламенти, права и задължения. Промени в Кодекса на труда през 2010 г.

Административно-наказателна отговорност при неспазване на трудовото законодателство. Трудови договори – видове, регистрация. Работно време, отпуски, работна заплата, обезщетения по КТ,дисциплинарна отговорност.


28 януари, четвъртък

9:00 – 13:00 ч.

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ПРЕЗ 2009 г. И ДОПЪЛНЕНИЯТА МУ, В СИЛА ОТ 01.01.2009 г.

Лектор: Пламен Грозданов -експерт в областта на данъчното законодателство

Определяне на вида на услугата и прилагане на основните правила на закона при доставки с услуги, място на изпълнение и облагане,видове ДДС режими.

Алгоритъм за определяне на облагането с ДДС на услуги.

Промени в принципите на определяне на мястото на изпълнение по Директива 2008/8/ЕО и Директива 2008/117/ЕО.


Данъчно събитие при ВОД и ВОП от гледна точка на условията на транспорт по Инкотермс 2000, разлика от данъчно събитие при доставки с услуги.

Доставки със стоки с монтаж и инсталация, наличие на ДДС обект.

Работа по движими вещи, включително работа по движими вещи, които се връщат на собственика в друга държава членка.

Tристранни операции, място на изпълнение и облагане, поредица от доставки при презгранична търговия.

Данъчна основа на доставки, включително по ВОД и ВОП, суми, които не са част от данъчната основа.

Безвъзмездни доставки със стоки и услуги.

Доставки с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение,данъчни събития и признаване на приходи, понятие за авансово плащане.

Основни и съпътстващи доставки, критерии.

Доставки чрез посредник и комисионер.

Транспорт на служители, предоставяне на безплатно униформено и работно облекло и храна, ваучери за храна и други социални придобивки.

ДДС при предоставяне на рекламни материали и мостри, търговски отстъпки, както и при организиране на промоционални продажби.

ДДС при префактуриране на разходи.

Корекции на данъчен кредит.


14:00 – 15:30 ч.

Дискусия по ЗДДС.


29 януари, петък

9:00 – 10:30 ч. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:

Лектор: Лорета Цветкова, гл. експерт НАП

Промените в ЗДДФЛ, в сила от 1 януари 2010 г., вкл. промени относно необлагаемите доходи и данъчните облекчения; определянето на облагаемия доход; облагането с окончателен данък по глава шеста;задълженията по годишната данъчна декларация и др.

Особености при декларирането и облагането на доходите, придобити през 2009 г. Ред и условия за ползване на данъчното облекчение за млади семейства за доходи, придобити през 2009 г.

Задължения на платците за подаване на информация в НАП за изплатени през 2009 г. доходи на физически лица.

Казуси от практиката.


14:00 – 15:30 ч.

Дискусия по проблемите на ЗДДФЛ.


30 януари, събота

Закуска и отпътуване.

На участвалите в работата на целия семинар ще бъдат издадени сертификати за успешно преминал опреснителен курс.

Организаторите си запазват правото за промяна в програмата.


ТАЛОН-ЗАЯВКА

за участие в 73-и Национален семинар за ръководители и счетоводители “зима 2010”


1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(име, презиме и фамилия на участника)


2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(фирма, предприятие, организацияˇ)


3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (адрес за кореспонденция. телфон, факс)


БУЛСТАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . МОЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Заявявам участието си в семинара:


Такса за участие за: . . . . . броя участници. Сумата от……….е преведена с платежно нареждане от дата……………г.


Плащане: по сметка на “Счетоводство и контрол” ООД,

Уникредит Булбанк АД, Клон Аксаков, София,

IBAN: ВG33 UNCR 7630 1021 4884 10, BIC: UNCRBGSF


ТАЛОН-ЗАЯВКИТЕ заедно с превода следва да се получат не по-късно от 20.01.2010 „.

Цени за участие

Семинарна такса за 1 ден - 78 лв,

І вариант: двойна стая с включени закуска, обяд и вечеря - 660 лв. за редовни членове на ССБ (платили членски внос за 2009 г.) - 648 лв.,

ІІ вариант: единична стая с включени закуска, обяд и вечеря - 750 лв. за редовни членове на ССБ (платили членски внос за 2009 г.) - 738 лв

Забележка: Желаещите да ползват хотелиерските услуги на хотел “Панорама***”,интерхотел “Сандански****” или хотел “Пирин*****”, могат да се информират за ценовите условия на www.accounterbg.com


Банкова сметка: .“УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, кл. “Аксаков” -София

IBAN: BG33 UNCR 7630 1021 4884 10 ; BIC: UNCRBGSF

“Счетоводство и контрол” ООД

Свързани:

Програма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители \"Зима 2010\" 25 януари, понеделник iconПрограма Регионален семинар София за ръководители и счетоводители
Програма за изучаване на Международните счетоводни стандарти/ Международните стандарти за финансови отчети – версия 2008 г. (в сила...
Програма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители \"Зима 2010\" 25 януари, понеделник iconПрограма за Семинара за ръководители, специалисти и счетоводители от специализираните фирми, членове на федерацията, 13 14 декември 2010 г във Велинград, Хотел «Клептуза»
Програма за Семинара за ръководители, специалисти и счетоводители от специализираните фирми, членове на федерацията, 13 – 14 декември...
Програма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители \"Зима 2010\" 25 януари, понеделник icon„Счетоводство, контрол и финанси 2004 еоод организират За Вас счетоводители и ръководители! Семинар на тема
Талон-заявките заедно с превода за участие следва да се получат не по-късно от 12. 12. 2012 г
Програма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители \"Зима 2010\" 25 януари, понеделник icon„Счетоводство, контрол и финанси 2004 еоод организират За Вас счетоводители и ръководители! Семинар на тема
Венеция – Кан – Антиб – Ница – Мантон – Монако Флореция 11. 11. 2012 г. – 18-11. 2012 г
Програма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители \"Зима 2010\" 25 януари, понеделник iconПрограма на национален Йога-семинар
Цена на нощувка съз закуска 25 лв и такса семинар 8 лв. За деца до 12 години 40 намаление, без такса семинар
Програма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители \"Зима 2010\" 25 януари, понеделник iconМеждународна конференция на 21 януари и експертен семинар на 22 януари, 2010 година, хотел „Хилтън София
Международна конференция на 21 януари и експертен семинар на 22 януари, 2010 година
Програма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители \"Зима 2010\" 25 януари, понеделник iconIjka българия спортен календар за 2010 Януари 2010
Януари ijka семинар със Сенсей Ненов, подготовка за изпит за Дан, Шисейкан Дожо
Програма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители \"Зима 2010\" 25 януари, понеделник iconПрограма семинар: Достъп до информация/ Европейска база данни
Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в семинар на тема: “Достъп до информация/ Европейска база данни. Свободно движение...
Програма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители \"Зима 2010\" 25 януари, понеделник iconНа вниманието на: г-н Мирослав Иванов, съветник на министъра на земеделието и храните Заявка за включване в национален щанд на „Зелена седмица 2010 Берлин, 15 24 януари 2010 г. Изпратете попълнената заявка най-късно до 30 ноември 2009 г. На факс + 359 2 980 82 70 и на електронен адрес
Г-н Мирослав Иванов, съветник на министъра на земеделието и храните Заявка за включване в национален щанд на „Зелена седмица 2010...
Програма 73-и Национален семинар за Ръководители и счетоводители \"Зима 2010\" 25 януари, понеделник iconПрограма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом