Програма "Регионално развитие" 2007-2013
ИмеПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер124.59 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/Dogovor_Prilojenoe3.doc


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”проект!


Приложение № 3


Д О Г О В О Р

№ BG161PO001/1.1-09/2010/003-U…...


Днес, ______ 2012 г., в гр. София, между:

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, ул. „Московска” №33 с ЕИК 000696327, представлявана от кмета Йорданка Фандъкова, наричана, за краткост, в този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и от друга страна:

2. ………………………………..................................................., с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ...........……………….., със седалище и адрес на управление:…............................................…………, представлявано от ……………………..............................................…, в качеството на ......................................, обслужваща банка .........................., IBAN ..................................., BIC ............................., наричан за краткост, в този договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Писмо № ........................... г., Заповед №......................., Протокол №.............., при условията на чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки


се сключи настоящия договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по следната обособена позиция:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. BG161PO001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община".


(2) Настоящият договор се сключва в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. №BG161PO001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", сключен между Столична община и МРРБ” по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община".

ІІ.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл.2(1). Заплащането на услугата е на база действително вложено време за авторски надзор при часова ставка ……………… без ДДС, което включва и времето за път за и от обекта

(2). Сумата за изплащане по всички специалности, участващи в упражняването на авторски надзор при строителството на обекта, не може да надвишава………………………………1


  • За Обособена позиция № 1 - 108 СОУ „Никола Беловеждов”, район „Искър” – не повече от 6 299.65 лева (шест хиляди двеста деветдесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки) общо без ДДС;
  • За Обособена позиция №2 - 156 ОУ „Васил Левски”, район „Кремиковци" – не повече от 8 332.75 лева (осем хиляди триста тридесет и два лева и седемдесет и пет) стотинки общо без ДДС;
  • За Обособена позиция №3 - 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, район „Слатина" – не повече от 5 768.24 лева (пет хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и двадесет и четири стотинки) общо без ДДС;
  • За Обособена позиция №4 - 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов”, район „Възраждане" – не повече от 4 029.86 лева (четири хиляди двадесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки) общо без ДДС.
  • За Обособена позиция №5 - 170 СОУ „Васил Левски”, район Нови Искър- не повече от 3 053.76 лева (три хиляди и петдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) общо без ДДС;Чл. 3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва разплащане за часовете на действително извършения авторски надзор в десетдневен срок, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на двустранно подписан протокол за вложени часове авторски надзор, съставен и подписан от страна на инвеститорскиЯ контрол, и фактура.

(2) Всички издавани фактури следва да съдържат следната задължителна информация: „Разходът е по проект за безвъзмездна помощ по Договор № BG161PO001/1.1-09/2010/003 на ОПРР.”


(3) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG55 SOMB 9130 3233 0083 00

BIC: SOMBBGSF

Общинска Банка, кл. Врабча

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРАЧл.4. Срокът на договора е от датата на регистрационния индекс на СО до издаване на Разрешение за ползване на обекта по чл.1 от договора.


IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ


А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:


5.1. Да осигури необходимите средства за разплащане на услугата.

5.2. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до обекта.

5.3. Да осигури разплащането в съответствие с чл. 3 от този договор.

5.4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 48 часа за необходимостта от упражняване на авторски надзор.

5.5. Да осигури свой представител (инвеститорски контрол) при упражняването на авторски надзор.


Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

7.1. Да се явява за упражняване на авторски надзор, при всяко повикване от страна на инвеститорския контрол в срока, посочен от него, като не възпрепятства изпълнението на СМР.

7.2. Да упражнява качествено авторски надзор, съгласно нормативните изисквания, касаещи проектирането и изпълнението на строителството – Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.

7.3. Да упражнява авторски надзор в присъствието на представител на Инвеститорския контрол, посочен от възложителя и строителния надзор на обекта.

7.4. За проблеми, възникнали при изграждането на обекта, да дава незабавно компетентни решения и оказва техническа помощ, в срокове посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.5. Да представя становища и предписания, като вписва в заповедната книга на обекта всички взети решения, промени или уточнения на възникналите въпроси в хода на строителството.

7.6. Да изготви екзекутивната документация, необходима за въвеждане на обекта в експлоатация, в срок съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.7. Да отстранява за своя сметка всички пропуски и неточности в проекта, установени по време на строителството, в срокове посочени от Възложителя или Инвеститорския контрол.

7.8. Няма право да прави промени в проектите и вида на материалите, водещи до оскъпяването на обекта, без изричното съгласие на възложителя.

7.9. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по Оперативна програма Регионално развитие.

7.10. Незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, които биха могли по какъвто и да било начин да влияят на изпълнението на договора

7.11. Да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства в изпълнение на настоящия договор.

7.12. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” - 2007-2013 г.

- за период от 3 години след частичното затваряне на оперативната програма, съгласно чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от  11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд отменящ Регламент (ЕС) № 1260/1999 /Регламент № 1083/2006/.

В документацията по този член се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи като например фактури, командировъчни, документация за възнагражденията на експертите и други подобни.

7.13. Да предостави възможност на: Министерството на Регионалното развитие и Благоустройството като Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г." /Управляващия орган/, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори при наличие на законово основание да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на възложената работа и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на дейността по чл.1.

7.14. Изпълнителят е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място по т.7.13.

7.15. Да докладва за констатирани нередности и да предлага и предприема мерки за тяхното отстраняване.

7.16. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал извършването на възложената работа. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент № 1083/2006 и приложение № 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на дейността по чл.1.1 и при всички контакти с медиите по този повод. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация по темата, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление:“Този документ е създаден в рамките на проект „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

V. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.Чл.8. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.9 (1). „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл.10. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването и да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.11. Страните не могат да променят или допълват договора, освен в следните изключения:

1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, или

2. при намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


Чл.12.(1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора;

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1. По взаимно съгласие;

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет)-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 10 (десет) календарни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

(3) При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това едностранно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.


VIІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ


Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл. 14. За неизпълнение или забавяне с повече от пет работни дни изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то той дължи неустойка в размер на упражнения авторски надзор за месеца, през който е установено неизпълнението или забавата. Размерът на неустойката се удържа от гаранцията по чл.16, ал.1 от този договор, а разликата се приспада при заплащане на цената.


Чл. 15. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от сумата по чл.2, ал.2. Размерът на неустойката се удържа от гаранцията по чл.16, ал.1 от този договор, а разликата се приспада при заплащане на цената.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от упълномощени от Столична община лица и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIIІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 16.(1) Внесената гаранция за изпълнение, в размер на ………………………. лева, се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) дни след издаване на разрешението за ползване на обекта по чл.1 от този договор, освен в случаите на чл. 12, ал.3, чл.14 и чл.15 от Договора.


(2) При гаранция за изпълнение, представена под формата на депозит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през което сумата по гаранцията е законно престояла при него.


(3) В случай на банкова гаранция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение в пълния й размер до приключване на договора.

Чл.17. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.18. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Наредбата за прилагане на малки обществени поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.


Настоящият договор се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .


Приложение: Предложението на изпълнителя


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ....................................../Йорданка Фандъкова/ ................................:

/..................................../


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


/Ант. Македонска/1 Оставя се вярното според обособената позиция.Този документ е създаден в рамките на проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден”, „Студентски”, „Красно село”, „Връбница”, „Искър”, „Нови Искър”, „Възраждане”, „Слатина”, „Кремиковци” на Столична община”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

№ BG161PO001/1.1-09/2010/003-U…...Свързани:

Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 iconИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом