Диплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
ИмеДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Дата на преобразуване09.11.2012
Размер40.19 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://parliament.bg/bills/39/354-01-58.rtf


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ. № 354-01-58/03.7.2003 г.


Проект!


ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА§1. Чл.24, ал. 1 да има следното съдържание:

"(1) Средно образование се придобива след завършен XIІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити и се удостоверява с диплома за завършено средно образование, в която се вписва общ успех. Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение."

§2. В допълнителни разпоредби се създава нов § 6д със
следното съдържание:

"§ 6д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети, включени в задължителната подготовка, съгласно чл. 12, ал.З, т.1 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(2) “Оценка по предмет” е средната оценка (с точност до 0,01) по предмет от учебния план, изучаван в гимназиалната степен."


Вносители:

Любен Корнезов


МОТИВИ

към Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета /ЗИДЗНП/


С предложението на ЗИДЗНП се осигурява продължаване на добрите традиции в българската образователна система. От десетилетия в дипломите за завършено образование се отразява общия успех на ученика.

Наличието на общ успех от задължителната подготовка е показател за покрития общообразователен минимум. Той е основата на общообразователната подготовка и включва задължителните знания и умения, необходими за успешната реализация на учениците в следващата образователна степен, с което се гарантира еднаква подготовка за всички ученици.

Общият успех в дипломата ще стимулира активността на учениците през целия етап на обучение.

Държавното образователно изискване за системата на оценяване изисква завършване на образователна степен с оценка. Това е в съответствие и с държавното образователно изискване за учебно съдържание.

Вписаният общ успех в дипломата за средно образование ще бъде в помощ на ученици, ориентирали се към продължаване на образованието си във висши училища у нас и в чужбина. Закона за висшето образование предоставя академична автономия на висшите училища, в която намира израз и балообразуване с общ успех.

Престиж на едно училище може да се гради от броя на учениците, получили дипломи с отличен успех. Това ще доведе до конкуренция сред училищата, стремеж към високо качество в образованието и ефективна реализация на трудовия пазар.

Трябва да е ясно, че експеримента на липсата на "общ успех" в дипломите за средно образование създава затруднение на учениците и техните родители при кандидатстването им във висшите училища у нас. и в чужбина. Прим. във Франция, Финландия,Италия, Испания, Германия, Турция и др. държави в дипломите за средно образование е отбелязан и "общия успех" на ученика.Над 100 години така е било и в България и необяснимо е защо МОИ прави поредния си експеримент под формата на"реформа в образованието". Нима липсата на "общ успех" в дипломите ще повиши качеството на познанията, които получават нашите деца в българското училище? И редица западни университети, включително и в Германия се изисква "общ успех". Всеки университет определя критериите, по които ще приема своите студенти. Междувпрочем и в България някои висиш училища /прим.ТУ, НБУ/ изискват в балообразуващата оценка за приемането на кандидати и "общия успех".

И всеки разумен човек би се запитал - защо след като "общ успех" в дипломата за средно образование е традиция с над 100 години в България, български висши училища изискват този "общ успех" като балообразуващ за приема на студенти, и това е изискване на десетки водещи европейски държави, включително и изискване за кандидатстване в чужди университети, от тази година "реформата" премахна "общия успех"? Това лишава de facto нашите деца да кандидатстват в някои наши и чужди университети. Издадената заповед post factum на министъра на образованието за удостоверенията за "общ успех" не решават проблема.

Изходът е, чрез закон да задължим МОН да издава дипломи, в които да е отразен "общия успех" на ученика, завършил средното си образование.


Вносител:

Любен Корнезов

Свързани:

Диплома за завършено средно образование, в която се вписва общ iconДиплома за
Свидетелство за зрелост, издадено от средно смесено училище “Христо Кърпачев” град Ловеч за завършено средно образование с отличен...
Диплома за завършено средно образование, в която се вписва общ iconЗакон за изменение и допълнение на закона за
Чл. 24 (1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в XII клас и успешно положени държавни зрелостни...
Диплома за завършено средно образование, в която се вписва общ icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
Диплома за завършено средно образование, в която се вписва общ icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
Диплома за завършено средно образование, в която се вписва общ icon3. Диплома за завършено средно образование над мн добър 5
По време на обучението си курсистите са редовни студенти на ауб с всички права и задължения
Диплома за завършено средно образование, в която се вписва общ icon1. Диплома за завършено средно образование
Чл. 1 Този правилник регламентира специфичните изисквания за вътрешния ред на чпк”София” в съответствие със знп, ппзнп и зпоо
Диплома за завършено средно образование, в която се вписва общ iconДиплома за завършено образование копие

Диплома за завършено средно образование, в която се вписва общ iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
Диплома за завършено средно образование, в която се вписва общ iconУниверситетски архив
Превод на диплома за завършено висше образование в су “Св. Кл. Охридски” на проф. Ст. Консулов. Печатно. Немски ез. Оригинал
Диплома за завършено средно образование, в която се вписва общ icon1. Диплома за завършено образование
Професията на инженера по пожарна безопасност е хуманна, отговорна, обществено значима и подлежаща на динамично развитие
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом