За превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби
ИмеЗа превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер45.9 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.obs.isperih.bg/naredbi/Naredba 2.doc

Н А Р Е Д Б А


№ 2


ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ


ГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.1 /1/ Тази Наредба урежда реда и условията за извършване на превоз на пътници с автомобилен транспорт в Община Исперих

/2/ Тя се прилага за всички юридически и физически лица, които срещу заплащане извършват превоз на пътници “превозвачи”.

/3/ Превоз на пътници по определен с транспортна схема маршрут могат да извършват тези превозвачи, които са регистрирани като търговци по смисъла на търговския закон.

Чл.2 Всички приходи от и във връзка с извършването на превоз на пътници се събират от превозвачите задължително срещу ценни образци, утвърдени от Министерството на финансите и Министерството на транспорта.

Чл.3 /1/ Превоз на пътници се извършва със собствени или наети от превозвачите транспортни средства.

/2/ Автотранспортните средства с които се извършва обществен транспорт на пътници, трябва да отговарят на изискванията на Закона за движение по пътищата, правилника за неговото приложение , стандартизационните и други Нормативни актове по автомобилния транспорт и да бъдат оборудвани съгласно Приложение №1.

Чл.4 Вътрешноградските превози се организират на основание на единна транспортна схема , утвърдена от Кмета на Общината

Чл.5 /1/ Между селищни превози в общината се организират на основата на единна схема на между селищните транспортни връзки, утвърдена от Кмета на Общината.

/2/ Тази схема включва превозите, произтичащи от националните и регионалните връзки извършвани с наземния , въздушния и водния транспорт.


ГЛАВА ВТОРА


РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ


Чл.6 Превоз на пътници с автомобилен транспорт се извършва с договор между общината и превозвача, въз основа на транспортните схеми за вътрешноградските и между селищните превози.

Чл.7 /1/ Превозвачите, които желаят да извършват превоз на пътници с автомобилен транспорт представят оферти до Кмета на Общината, придружени с необходимите документи, съгласно приложение №2.

/2/ Офертите на превозвачите се разглеждат от комисия, определена с заповед на Кмета на Общината.

Чл.8 Представяне на изключително право концесия / за организирането на превозите по отделна линия или направление се допуска чрез конкурс по документи.

Чл.9 /1/ Общината обявява конкурс 15 дни преди провеждането му, като в съобщението се посочва кой го обявява, специфичните изисквания и условия по организацията и качеството на превозите, мястото и срока за подаване на документите за конкурса.

/2/ Конкурсът се провежда от комисия по чл.7, ал.2, като за резултатите участващите в него се уведомяват писмено в 7 /седем/ дневен срок след провеждането му.

/3/ Обявата за конкурса се публикува в печата.

Чл.10 /1/ Когато определени превози са обществено необходими, но не привлекателни за превозвачите , общината може да ги възложи по реда и условията на чл.90 от Указа за стопанска дейност, за целта се обявяват условията при които се прилага извършването на непривлекателните дейности и крайният срок за приемането на превозвачите.

Чл.11 Договор за превоз на пътници се сключва между Кмет на Общината и превозвача.


ГЛАВА ТРЕТА


ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ПРЕВОЗИТЕ


Чл.13 /1/ Организацията на превозите се осъществява от Общината чрез създаване на транспортно обслужващо звено за непосредствено ръководство, управление и контрол под ръководството на Кмета на Общината.

/2/ Фирмите притежатели на транспортно обслужващи звена, като Автогари, бюра, диспечерни пунктове, на договорна основа да поемат обслужването на превозвачите , които нямат такива. Договорите сключени между превозвачите и обслужващата фирма се контролира от Общинската администрация.

Чл.14 /1/ Контролът по прилагането на настоящата Наредба се извършва от Общината , контролните органи по транспорта, пътната полиция и данъчните власти.

/2/ Контролът обхваща спазваното на изискванията по приложение №1 до 2 , договорите. Закона за движение по пътищата. Правилника за неговото приложение, всички нормативни документи свързани с пътническите превози.

Чл.15 Когато контролните органи установяват, че превозвачът самоволно и без предизвестие до комисията по транспортно обслужване на общината не изпълни два поредни курса по линията, която обслужва , му се налага глоба от 2000 до 3000 лв.

Чл.16 Общината има право да прекрати договора за превоз на пътници в случай когато превозвачът:

  1. Нарушава клаузите на сключения договор.

  2. Не съблюдава Нормативните актове и в интерес на обществената безопасност.

  3. Не спазва задълженията си съгласно тази наредба.

  4. Не изпълни задължителните за трудови и социално-правни задължения или свързани с неговото предприятие /фирма/, данъчно-правни задължения.

  5. При сключване на договора е използувал неверни данни.

Чл.17 Споровете за прекратяването на договорите за превоз на пътници се решават в съда.

Чл.18 /1/ Когато водачът на МПС или друго упълномощено за това лице не издаде предвидените за превоз на пътници ценни образци или извършва превоз на пътници с лек таксиметров автомобил без включен таксиметров апарат се наказва с глоба от 500 до 1000 лева

/2/ При повторно нарушение на предходната алинея, виновното лице се лишава от право да упражнява транспортна дейност за обществен превоз на пътници от 6 месеца до 2 години.

Чл.19 Наказва се с глоба от 500 до 1000 лева водач на МПС за обществен транспорт на пътници, който не спазва определения маршрут за движение , часовия график или друга клауза на договора за която в Наредбата не е предвидено друго наказание.

Чл.20 Водач на МПС , който извършва превоз на пътници в Община Исперих независимо от регистрацията на автомобила без да притежава издадено разрешително за това от комисията по транспортно обслужване и безопасност на движението се наказва с глоба от 1000 до 2000 лева.

Чл.21 При констатиране на маловажни нарушения на водачите , извършващи обществен превоз на пътници се налага глоба по “Карнетка” в размер на 50 лева.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


1. За фирми с повече от 3 превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници по редовни линии, вместо договора могат да ползват пътен лист с отбелязване на номера на договора в графа “Експлоатационни задачи”.

2. Указания по прилагането на Наредбата се дават от комисията по транспорта.

Свързани:

За превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби iconНаредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт
Чл. С настоящата Наредба се определят цените и условията, при които „Тролейбусен транспорт – Враца”еоод на територията на гр. Враца...
За превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби iconНаредба за международен автомобилен превоз на пътници и товари
Наредба №11 от 31 октомври 2002 Г. За международен автомобилен превоз на пътници и товари
За превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби iconОсигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и осигуряване на автомобилен и автобусен транспорт при пътувания в страната и чужбина свързани с изпълнението на дейностите по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество
Осигуряване на превоз по въздух на 5 (пет) участника по проекта от италианска страна по дестинациата Венеция – София – Венеция
За превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби iconОбщина исперих общински съвет общи решения от заседание на Общински съвет Исперих протокол №30/ 09. 09. 2009 г. Решени е
С цел кандидатстване на Община Исперих с проект “Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Исперих”,...
За превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби iconНаредба №11 от 31 октомври 2002 Г. За международен автомобилен превоз на пътници и товари

За превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби iconЗа международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане
Този лиценз дава право на(1)
За превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби iconАдминистративни услуги предоставяни от отдел транспорт и земеделие
Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община созопол
За превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби iconКонференция по присъединяване към европейския съюз българия
Наредба №3 от 10. 11. 1997 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари
За превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби iconРепублика българия
Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници/товари
За превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби iconОбщина исперих общински съвет общи решения от заседание на Общински съвет Исперих протокол №48 / 11. 11. 2010г. Решени е
Поради възникналата необходимост, с цел създаване на условия за добро стопанисване на общински поземлен имот, находящ се в с. Голям...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом