Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер69.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/003601207.docx
00360-2012-0007

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ "Александровска" ЕАД, ул. "Свети Георги Софийски" №1, За: Зоя Катерска - началник "Обществени поръчки", Р. България 1431, София, Тел.: 02 9230579, E-mail: mbal@alexandrovska-hospital.bg, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: УМБАЛ "Александровска" ЕАД, отдел "Обществени поръчки"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.alexandrovska-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: www.alexandrovska-hospital.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Покупка на автомобилен бензин А 95Н и дизелово моторно гориво чрез система на зареждане при условията на безналично плащане с електронни карти за МПС на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: Търговските обекти за горива на участника на територията на градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Видин, Благоевград.
Код NUTS: BG

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Покупка на автомобилен бензин А 95Н и дизелово моторно гориво за МПС на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, чрез система на зареждане при условията на безналично плащане с електронни карти.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09100000, 09132100, 09134200

Описание:

Горива
Безоловен бензин
Дизелово гориво

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно количество горива за срока на договора /12 месеца/ : автомобилен бензин А95Н – 24 000 л.; дизелово моторно гориво - 21 000 л.

Прогнозна стойност без ДДС

90000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 900 (деветстотин) лева в една от следните форми: - парична сума, платима в касата на болницата или по сметка на Възложителя в "Първа инвестиционна банка", гр.София, клон "Витоша" - BIC - FINVBGSF:IBAN-BG 25 FINV 915010BGN06T84; - банкова гаранция /представя се в оригинал/. Гаранцията е със срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена за отваряне на офертите. Гаранция за изпълнение на договора: 2% от годишната му стойност без ДДС, валидна за срока на действие на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Минимален срок на отложено плащане - 30 дни, считано от датата на издаване на фактурата за изтеклия месец, при условията на конкурсната документация, след представяне на фактура и съпътстващи документи, по банков път.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Да

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Документи съгл. изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от Възложителя: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника /оригинал/; 2. Оферта за участие по образец /оригинал/;3.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод на български език; 3. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, 2 и 3, ал.2,т.1,2 ,3 и 4 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП; 4. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена за отваряне на офертите; 5.Декларация /оригинал/ от участника за подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;6.Декларация /оригинал/ за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв. Подизпълнителите представят документи съгл. чл. 56, ал.2 от ЗОП; 7.Документ за закупена документация за участие - копие; 8.Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на договора; 9."Предлагана цена" по образец на възложителя - оригинал; 10."Техническа оферта /предложение/ по образец на възложителя - оригинал" с приложени декларации; други документи, подробно описани в документацията на възложителя. Основания за отстраняване на участник от процедурата: Участник, за който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1,2,3 и 4 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП, ще бъде отстранен.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Списък на основните договори за продажби на горива чрез карти за безналично плащане, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011г.), включително стойности, дати/или срок на договора/и клиенти, придружен от препоръки за добро изпълнение (референции) от списъка на посочените договори от участника. Препоръките се представят в оригинал или с нотариална заверка и следва да са подписани от представляващия търговското дружество, издал препоръката – изпълнителен директор, управител;2. Възложителят приема и други доказателства за осигуряване качеството на изпълнение на обществената поръчка.
Минимални изисквания: 3 /три/ броя препоръки за добро изпълнение

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 470812 от 24.02.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

20.07.2012 г. Час: 15:00

Платими документи

ДА

Цена: 4.5 BGN

Условия и начин на плащане

Всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч. в стая №22 на административната сграда на болницата, срещу документ за платени документи.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

30.07.2012 г. Час: 15:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 31.07.2012 г. Час: 11:00

Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Управителите на фирми, упълномощени от тях представители и лица по чл.68, ал. 3 от ЗОП.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.06.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Янислава Георгиева Костадинова, България 1092, София, Тел.: 02 9220676, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Българска национална телевизия, ул."Сан Стефано" №29, За: Елена Йорданова, Република България 1020, София, Тел.: 02 8143842, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом