Наредб а
ИмеНаредб а
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер129.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dolni-chiflik.acstre.com/assets/Naredba po chl. 56 ZUT.rtf
Н А Р Е Д Б А

за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на

временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.(1) Тази наредба урежда реда и условията за разполагане и премахване на преместваеми обекти (ПО) и елементи на градското обзавеждане в общински, държавни и частни терени, за осъществяване на търговски и други обслужващи дейности. С наредбата се регламентират и видът, предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на тези обекти.

(2) Преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане трябва да отговарят на устройствените и строителните правила за безопасност и за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на община Долни чифлик.

(3) Преместваеми обекти са: павилиони, каравани, маси, сергии, колички, машини и хладилни витрини за сладолед, автомати за кафе, напитки, закуски и други; спирки на масовия градски транспорт, спортни, атракционни и детски съоръжения, тоалетни кабини, телефонни кабини, кабини за охрана на паркинги и други подобни обекти, които не са трайно свързани с терена.

(4) Елементи на градското обзавеждане са: слънцезащитни съоръжения, и пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други подобни обекти за обществено ползване, които не са трайно свързани с терена.

(5) Обектите по ал.3 могат да се свързват с инженерни мрежи, когато одобряващият орган прецени, че това е целесъобразно, посредством временни връзки. Това обстоятелство се вписва задължително в разрешението за поставяне. Чл.2.(1)Преместваемите обекти в общински и държавни имоти се разполагат въз основа на схеми, одобрени от Главния архитект на община Долни чифлик на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ, при спазване на устройствените, архитектурно-художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиенни норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда. В изготвената схема за разполагане всеки преместваем обект фигурира под точно определен номер.

(2) В случаите, когато преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане се поставят в близост до транспортни улици, Главният архитект одобрява схемите след съгласуването им със Сектор „Пътна полиция”.

Чл.3. Не са предмет на тази наредба временните строежи по параграф 17, ал.1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Чл.4. За поставените преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане върху общинска земя се заплащат такси по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.


ГЛАВА ВТОРА. ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.5.(1). По своето предназначение и вид преместваемите обекти са:

1. Обслужващи търговията и услугите:

 1. Павилион – самостоятелен търговски обект или търговски модул с площ до 20 кв.м;

 2. Каравана – подвижно търговско съоръжение, придвижвано от собствена или чужда тяга;

 3. Маса – търговски плот с площ до 2 кв.м;

 4. Сергия – търговски плот с площ до 5 кв.м;

 5. Количка – подвижно търговско съоръжение с площ до 1.5 кв.м;

 6. Машини и хладилни шкафове за сладолед, автомати за кафе, напитки, закуски и други;

 7. Слънцезащитни устройства – сенници, чадъри, тенти и други

2. Обслужващи транспорта:

 1. Спирки на междуселищния транспорт;

3. Обслужващи отдиха:

 1. спортни съоръжения;

 2. атракционни съоръжения

 3. детски съоръжения.

4. За социални дейности:

 1. тоалетни кабини

 2. телефонни кабини

 3. кабини за охрана на паркинги.

(2) По своя характер преместваемите обекти са:

 1. С унифициран дизайн – промишлен продукт, предназначен за серийно производство.

 2. С индивидуален дизайн – предназначен за единично производство, съобразено със спецификата на градската среда.

Чл.6.(1) Преместваемите обекти, по чл.5, ал.1, т.1, могат да бъдат предназначени само за продажба на стоки и извършване на услуги, както следва:

 1. Дребни пакетирани хранителни стоки;

 2. Печатни произведения;

 3. Цветя;

 4. Ядки;

 5. Сладолед;

 6. Кафе и закуски;

 7. Плодове и зеленчуци;

 8. Фишове за тото и лотарийни билети;

 9. Стоки, свързани с честване на празници;

 1. Парфюмерийни и козметични промишлени стоки;

 2. Дребни промишлени стоки;

 3. Услуги от битов характер.

(2) Продажбата на посочените стоки и услуги се допуска само ако те отговарят на изискванията на РИОКОЗ и РВМС.

ГЛАВА ТРЕТА. РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Чл.7. Преместваемите обекти се разполагат върху терени – публична и частна общинска собственост при спазване изискванията и ограниченията на настоящата наредба.

Чл.8.(1) Цялостната схема за разполагане се изготвя за територията на община Долни чифлик върху картен материал в М 1:1000. На нея се обозначават местата за разполагане на единични обекти и зоните за разполагане на групи обекти, както и видът и предназначението на преместваемите обекти

(2) Подробната схема за разполагане се изготвя за всеки единичен обект, както и за обекти, разположени в група върху извадка от кадастъра с нанесени подземни съоръжения в М 1:1000. На тези схеми се нанасят размерите на преместваемите обекти и необходимите отстояния между тях.

(3) Схемите по ал.1 и ал.2 се изработват служебно от служители на Дирекция „УТОС и Е”, съгласувано с главния архитект на общината.

Чл.9.(1) Цялостната и подробните схеми за разполагане се съгласуват задължително с КАТ, Е.ОН – Варна, “В и К” OOД и БТК.

(2) За общинските имоти схемата се одобрява от Главния архитект на общината след съгласуване със общинската експертна комисия по ПО, изрично назначена със заповед на Кмета на община Долни чифлик. В състава на комисията задължително се включват общински съветник от ПК „Общинска собственост и регионално развитие”, архитект и юрист.

(3) За държавните имоти схемата се одобрява от Главния архитект на общината след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.

 1. Съгласуването по предходните алинеи става служебно.

 2. Одобрените схеми се поставят на видно място в сградата на общината.

 3. Изменения в схемите за поставяне се правят по реда на създаването им.

Чл.10.(1) Поставяне на преместваеми обекти се извършва възоснова на разрешение за поставяне.

(2) Искане за издаване на разрешение за поставяне се отправя до Кмета на община Долни чифлик.

(3) За имоти, които не са общинска собственост, искане за разрешение за поставяне се отправя от:

1. Собственика на имота;

2. Лице, имащо сключен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие от собственика на имота, с нотариално заверени подписи;

3. Един от съсобствениците на имота с изричното писмено съгласие на останалите съсобственици на имота, с нотариално заверени подписи.

Чл.11. (1) За разполагане на ПО се подава писмено заявление по образец в Центъра за услуги и информация на община Долни чифлик.

(2) Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Удостоверение за липса на задължения към община Долни чифлик.

2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата (в случай че е търговец по смисъла на ТЗ).

 1. Документ за собственост на имота (за поставяне на ПО в частни имоти).

 2. Писмено съгласие с нотариална заверка на подписите на останалите съсобственици на имота (ако има такива), за разполагане на ПО.

 3. Копие от разрешение за поставяне от предходната година (за съществуващи обекти).

 4. Нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението е от лице, имащо представителни функции, делегирани му от собственика.

Чл.12.(1) Ползвателят на ПО се определя от комисията по чл. 9 ал.2. Така назначената комисия разглежда всички постъпили заявления, като при решението си се води от предварително приети критерии.

(2) Комисията излиза с решение в тридесетдневен срок от подаването на заявлението, което се обективира в протокол. Решението на комисията подлежи на обжалване пред Кмета на общината в седемдневен срок от обявяването му.

Чл.13. (1) Разрешението за поставяне на ПО се издава от Главния архитект на общината ежегодно възоснова на решението на общинската експертна комисия по ПО, отразено в протокола по чл.12 ал. 2. Разрешението се издава на името на ползвателя на ПО, като в разрешението задължително фигурира и името на собственика на терена.

(2) Разрешението за поставяне по ал.1 се издава в четиринадесетдневен срок от изтичане на срока по чл.12, ал.2.

(3) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия и други в частни поземлени имоти, собственост на физически или юридически лица, различни от държавата и общините, се издава на името на собственика от Главния архитект на общината за срок до 3 години.

(4) Разрешенията за поставяне се издават по образец, одобрен от Кмета на общината, като в него задължително се посочват:

 1. Номер на разрешение за поставяне, номер на позиция в схемата и дата на издаване;

 2. Имената на ползвателя и собственика на терена;

 3. Вид и дейност на обекта;

 4. Площта от терена, предмет на разрешението за поставяне на обекта за търговия и местонахождението му, указано точно върху одобрената схема;

 5. Размерът на таксата за ползване на тротоари, площади и др., определена с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Долни чифлик, както и срока за ползване;

 6. Задълженията на ползвателя, включително поддръжката и хигиената на прилежащите площи;

 7. Основанията, при които се отменя издаденото разрешение и случаите при които се премахва обектът;

 8. Предвидени санкции по смисъла на ЗУТ и тази наредба.

(5) В преместваемия обект за търговия задължително се поставя копие от разрешението по чл.13 , ал. 4, заверено за вярност от ползвателя на обекта.

Чл.14.(1) Поставянето на маси със столове за консумация пред заведенията за хранене и развлечения се извършва по реда на чл. 11, ал. 2, като към документите се добавя и удостоверение за категоризация на заведенията за хранене и развлечения.

(2) Разрешенията за поставяне на преместваемите обекти по ал.1 се издават след заплащане на таксата по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик.

Чл.15. Разрешение за поставяне на преместваеми обекти в имоти, държавна собственост се издават от Кмета на общината или упълномощено от него лице при спазване изискванията на тази наредба и представяне на доказателства за правни основания за заемане на държавния терен.

Чл.16.(1) Разрешение за поставяне за елементи на градското обзавеждане се издава само за обществени и/или общодостъпни пространства въз основа на схема за поставяне или на скица с указан начин на поставяне.

(2)Разрешението за поставяне по ал. 1 може да бъде и за група елементи на градското обзавеждане.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТ

Чл.17. Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти се отнемат със заповед на Кмета на общината и обектите се премахват, когато:

1. не се ползват от лицето, на което е разрешено поставянето;

2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;

3. не са спазени клаузите, включени в разрешението за поставяне на преместваеми обекти за търговия;

4. плащанията на дължимата месечна такса се забавят за срок от 2 (два) месеца;

5. ПО е разположен извън мястото по одобрената схема;

6. срокът за поставяне, посочен в разрешителното е изтекъл;

7. са налице незаконни: преустройство, промяна на предназначение, пристрояване и надстрояване на преместваеми обекти;

8. ПО не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията.

9. има реализация на инвестиционни проекти, осигуряващи достъпна транспортно-комуникативна среда;

10. е възникнала инвестиционна инициатива за застрояване на терена.

Чл.18. (1) Процедурата по премахване започва със съставяне на констативен акт, установяващ обстоятелствата по чл.17, от служители по чл. 21 в
седемдневен срок от констатиране на нарушението.

(2) Констативният акт се връчва на собствениците на обектите, които могат да направят възражение в тридневен срок от връчването му.

(3) В седемдневен срок от връчването на констативния акт Кметът на общината издава заповед за премахване на обекта.

(4)Когато собственикът на ПО, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 3 Кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

(5) Когато собственикът на ПО, поставен в имот – общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общината или кметството.

(6) В заповедта по ал. 3 Кметът на общината определя срок за премахване на обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

(7) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по ал. 3, обектът се премахва принудително от общината като разходите са за сметка на собственика на обекта.

(8) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал. 3 се осъществява със съдействието на полицията.

ГЛАВА ПЕТА. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. Наказва се с глоба от 50 (петдесет) до 300 (триста) лева, а едноличен търговец или юридическо лице – с имуществена санкция от 100 (сто) до 1000 (хиляда) лева този, който/което:

 1. извършва дейност по поставяне на ПО в нарушение (отклонение) от настоящата наредба;

 2. не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на тази наредба;

 3. премахне, унищожи или допусне премахване или унищожаване на ВПО без разрешение на компетентните органи;

 4. постави незаконно ВПО и не го напусне, след като бъде писмено предупреден от административния орган, че извършва незаконна дейност;

 5. не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди вследствие на осъществената от него незаконна дейност;

6. не изпълни в определения срок заповед по чл. 18, ал.3 за премахване на незаконно поставено ВПО.

Чл. 20.(1) За други нарушения по тази наредба, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание, се налага глоба в размер до 50 (петдесет) до 300 (триста) лв., а на едноличните търговци или юридическите лица - имуществени санкции в размер от 100 (сто) до 1 000 (хиляда) лева.

(2) При повторно нарушение се налагат предвидените глоби и имуществени санкции в чл. 19 и чл. 20, ал. 1.

Чл.21 Нарушенията по тази наредба се установяват от служители надлежно оправомощени със заповед на Кмета на община Долни чифлик. Наказателните постановления се издават от Кмета на община Долни чифлик.

Чл.23 Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления се извършва по реда на ЗАНН

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата наредба е приета от Общинския съвет - Долни чифлик на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията с Решение № 499 от Протокол № 24 на 29.12.2009 година и отменя досега действащата Наредба за реда за поставяне и експлоатация на преместваеми съоръжения по чл.56 от ЗУТ и използване на площи за строителни площадки по чл.157, ал.5 от ЗУТ на територията на община Долни чифлик, приета с решение № 252/2002 г. на Общински съвет – Долни чифлик.

§2.Наредбата влиза в сила от 01.03.2010 година.

§3. Организацията по прилагане и контрола за изпълнение на тази наредба се възлага на Кмета на община Долни чифлик.

§4 . „Повторно” е нарушението, извършено в срок до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на

временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане0

- -

Свързани:

Наредб а iconНаредб а
За устройство и управление на гробищните паркове на територията на община асеновград
Наредб а iconНаредб а
Пожарната безопасност се организира от кметствата на Общината по териториален принцип
Наредб а iconНаредб а
За условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община ивайловград
Наредб а iconНаредб а
Чл. 1 Наредба №11 е в сила от м октомври 2011-та година и е с неопределен срок на действие
Наредб а iconБългарска федерация по баскетбол наредб а за 64 държавно първенство за жени и
Право на участие
Наредб а iconНаредб а
Ред за владение и управление на безстопанствените имоти на територията на община варна
Наредб а iconНаредб а
Чл. 1 Тази наредба се създава на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите и чл. 21, ал. 2 от змсма
Наредб а iconБългарска федерация по баскетбол наредб а за
Управление на национална баскетболна лига за мъже (нбл)
Наредб а iconОбщинатърговищ е наредб а
За реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община търговище
Наредб а iconНаредб а
Наредбата е приета с Решение 173 по Протокол №22 от 30. 10. 2008г на общински съвет Балчик
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом