Решение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год
ИмеРешение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер51.45 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rs-radnevo.org/CMS_ADM/images_content/R GrD 770_10.rtf
Р Е Ш Е Н И Е № 28


гр. Раднево, 22 февруари 2011 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АРадневският районен съд - гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и единадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮБА ПЕТРОВА


при секретаря Р.Д., с участието на прокурора……, като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА гражд. дело № 770 по описа за 2010 год., за да се произнесе взема предвид следното:

Ищецът ”Б.В.И. груп” АД гр.С. е предявил иск с правно основание в чл. 274, ал. 1, т. 1 от КЗ против Г.Д.Ж. ***, за заплащане на сумата от 1 753,80 лв., представляваща стойността на платеното обезщетение за причинените при ПТП щети на лекия автомобил на трето лице, сумата от 746,20 лв. - обезщетение за забавено плащане върху сумата от 1 753,80 лв., считано от датата на изплащане на застрахователното обезщетение - 24.07.2007 год. до 29.07.2010 год. – датата на подаване заявление по чл. 410 от ГПК, както и законната лихва върху сумата от 1 753,80 лв., считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК - 29.07.2010 год. Претендира направените по делото разноски.

Ответникът Г.Д.Ж. в срока и по реда на чл. 131 от ГПК не е представил писмен отговор. В с.з. взема становище по предявения иск, че същият е завишен.

Стойността на извършените ремонти на лекия автомобил на третото лице е изплатена от ищеца ”Б. В.И.груп” АД гр.С.. Тъй като автомобилът, причинил вредата е имал застраховка ”Гражданска отговорност” в ”Б.В.И.груп” АД гр. С., за застрахователя е налице правен интерес да предяви регресна претенция срещу прекия причинител на вредата - ответника.

Съдът, след като обсъди обстоятелствата по делото и представените доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

Видно от приложените по делото писмени доказателства, а именно комбинирана застрахователна полица ”Гражданска отговорност”, между ”Б.В.И.груп” АД гр. София и ответника Г.Д.Ж. е съществувало правоотношение по смисъла на закона към момента на застрахователното събитие. В изпълнение на задълженията по сключения договор и съобразно съдържанието на приложените писмени доказателства - експертна оценка на щетите, протокол за ПТП и др., застрахователят е изплатил на увреденото трето лице сумата от 1 753, 80 лв., като репарация на причинените върху лекия автомобил вреди.

Собственикът на автомобила причинил ПТП, е имал застраховка ”Гражданска отговорност” при ищеца, както се установява от застрахователна полица № 031071041515, приложена като доказателство по делото.

Видно от платежно нареждане от 24.07.2007год. ищецът е заплатил на увреденото трето лице сумата от 1 753, 80 лв. - средства за възстановяване на увредения автомобил и ликвидиране на щетата.

Ищецът твърди в исковата молба, че ответникът на 01.04.2007г., в 16,25 ч., управлявайки собствения си лек автомобил след употреба на алкохол е причинил по негова вина ПТП между него и лек автомобил на трето лице. Така очертаната фактическа обстановка се потвърждава и от съдържанието на всички приложени по делото писмени доказателства, а и липсват доказателства в противната насока. В приложения протокол за ПТП, който е официален свидетелстващ документ, подробно е очертана изложената от ищеца фактическа обстановка и е установено с обвързваща съда сила, че участващият в деликта автомобил е увреден от ответника Г.Д.Ж., който е управлявал собствения си лек автомобил след употреба на алкохол. Ето защо, е налице фактическият състав, визиран в нормата на чл. 274, ал. 1, т. 1 от КЗ. Съществува деяние, в случая действие от страна на ответника Г.Д.Ж., което съдът счита, че е противоправно, защото е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма.

Съществува и причинна връзка между деянието и вредоносния резултат, което се установява от приетите по делото и неоспорени от ответната страна доказателства. При изплащане на обезщетението, застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата.

Ето защо, искът за заплащане от страна на делинквента на заплатеното от застрахователя обезщетение е основателен. Размерът ще бъде уважен до пълния претендиран, а именно 1 753,80 лв. Главницата ще се присъди, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 29.07.2010 год., до окончателното издължаване.

Претенцията на ищеца за заплащане на обезщетение за забавено плащане върху главницата от 1 753,80 лв., считано от датата на изплащане на застрахователното обезщетение - 24.07.2007 год. до 29.07.2010 год. – датата на подаване заявление по чл. 410 от ГПК е акцесорна и уважаването й е обусловено от уважаването на главния иск.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски по производството в размер на 50 лв. за заплатена държавна такса, 100 лв. за вещо лице и 200 лв. за юрисконсулско възнаграждение.

Поради изложените мотиви, съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ”Б.В.И.груп” АД гр. С., със седалище и адрес на управление гр. *********, че Г.Д.Ж.,***, на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 от КЗ дължи на дружеството, сумата от 1 753,80 лева, представляваща стойността на платено обезщетение за причинените при ПТП щети на лек автомобил на трето лице, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.07.2010 год. - датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК, до окончателното издължаване на сумата.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ”Б.В.И.груп” АД гр. С., със седалище и адрес на управление гр. *******, че Г.Д.Ж.,***, дължи на дружеството сумата от 746,20 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане върху сумата от 1 753,80 лв., считано от датата на изплащане на застрахователното обезщетение - 24.07.2007 год. до 29.07.2010 год. - датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК и разноски, направени в заповедното производство в размер на 370 лева.

ОСЪЖДА Г.Д.Ж.,*** да заплати на ”Б.В.И.груп” АД гр. С., със седалище и адрес на управление гр. ******, направените по делото разноски в общ размер на 350 лв. - 50 лв. за заплатена държавна такса, 100 лв. за вещо лице и 200 лв. за юрисконсулско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Старозагорски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му.

Районен съдия:

Свързани:

Решение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год iconРешение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди и единадесета година,...
Решение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год iconРешение №36 гр. Раднево, 02 март 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и единадесета...
Решение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год iconРешение №18 гр. Раднево 25. 02. 2010 год
Радневския районен съд в публичното заседание на първи февруари през две хиляди и десета година, в състав
Решение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год iconРешение №42 гр. Раднево, 13 март 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на тринадесети февруари през две хиляди и дванадесета...
Решение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год iconС решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год
Гоцеделчевския районен съд е образувано по повод на акт за констатиране на дребно хулиганство №35/14. 07. 2011 год., съставен от...
Решение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год iconРешение №52 гр. Раднево, 28 март 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и девети февруари през две хиляди и дванадесета...
Решение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год iconРешение №47 гр. Раднево, 19 март 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и дванадесета...
Решение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№413/22. 02. 2011 год от О. Г. Ч. Ч. А. К. срещу решение №9/10. 02. 2011 год по Г. дело №217/2010 год по описа на Ч. районен съд в
Изводите на съда са незаконосъобразни и неправилни и моли съда да постанови решение, с което да се отмени решение №9/10. 02. 2011...
Решение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год iconРешение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год
Радневският районен съд в публичното заседание на четиринадесети януари през двехиляди и единадесета година, в състав
Решение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год iconРешение №216 гр. Раднево 08. 11. 2011 год
Радневския районен съд в публичното заседание на десети октомври две хиляди и единадесета година, в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом