Съдържание
ИмеСъдържание
страница4/15
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.94 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://nmd.bg/wp-content/uploads/2009/11/Childrens-rights-BG-report-June-2010_-BG.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Стратегическа рамкаДържавната политика за закрила на детето се осъществява въз основа на приета от Народното събрание по предложение на Министерския съвет Национална стратегия за детето, разработена в съответствие с принципите, определени в ЗЗД [чл. 1, ал. 3, ЗЗД]. Въз основа на приетата Национална стратегия за детето Министерският съвет ежегодно приема Национална програма за закрила на детето [чл. 1, ал. 3, ЗЗД]. Всяка община ежегодно приема общинска програма за закрила на детето. [чл. 21, ал. 1, т. 1, ЗЗД и чл. 3, ал. 1, ППЗЗД].


Така, съгласно ЗЗД – на национално ниво, се приемат два основни документа, определящи държавната политика за закрила на детето: Национална стратегия за детето (приема се от Народното събрание, по предложение на Министерския съвет) и Национална програма за закрила на детето (приема се от Министерския съвет, по предложение на министъра на труда и социалната политика и председателя на ДАЗД) [чл. 1, ал. 3, ЗЗД]; на общинско ниво, ежегодно се приема общинска програма за закрила на детето (приема се от съответния Общинския съвет по предложение на съответната дирекция ”Социално подпомагане”).


През последните години се работи активно в областта на закрилата на детето – Република България стана страна по редица международни правни инструменти, бяха приети и множество различни национални стратегически документи. През 2003 г. 15 правителството приема първата Национална стратегия за детето за периода 2004-2006 г., или четири години след влизането на ЗЗД в сила. Национални програми за закрила на детето са приемани за 2004 г.16, 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г.


В периода след началото на 2003 г. са приети и в момента се актуализират и редица други документи – Национална стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни17, Национална стратегия за защита правата на децата на улицата18, Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и защита на жертвите, Национален план за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел 2003-2005 г.19, План за намаляване броя на деца, отглеждани в специализираните институции в Република България 2003-2005 г.20, План за работа с просещите деца, Национална програма за социална интеграция и професионална реализация на младежите – възпитаници на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, Национален интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009 г. През м.февруари 2008 г. Народното събрание прие нова Национална стратегия за детето за периода 2008-2018 г., а на 24 февруари 2010 г. Министерски съвет прие стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”.


Изводи и препоръки

  • Посочените национални стратегически и програмни документи формират една твърде обширна документална рамка за дейностите по закрила на детето, още повече като се има предвид, че почти всяка стратегия предвижда и последващо приемане на план за действие. Тази рамка, обаче е силно фрагментарна и не координирана спрямо различните елементи на политиката за закрила на детето. Съществен недостатък на всички посочени стратегически документи е липсата на конкретен механизъм за финансово осигуряване за тяхното изпълнение.

  • Същевременно въпросите за ”подобряване на положението на децата в риск” и усъвършенстването на механизмите за прилагане на ефективна политика за закрила на детето са твърде повърхностно застъпени в стратегическите и програмните документи по политиката за сближаване за периода 2007-2013 г., а там където тези въпроси са застъпени степента на координация с посочените по-горе стратегии и програми е твърде слаба.

  • Наличието на множество стратегически и програмни документи, всеки със своите цели, приоритети и задачи, на практика създава впечатление за липса на приоритети и превръща всички тези документи във формални актове, без реално практическо приложение и нарушава континюитета на политиката и административната дейност.

  • Необходимо е опростяване на стратегическата рамка за изпълнение на политиката за закрила на детето и обвързването й с политиката за сближаване, както и с бюджетните процедури на централно и на местно ниво.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Съдържание iconСъдържание съдържание 2 встъпление 3
Речник на юридическите термини и съкращения, най-често използвани при работата на съдебните служители 34
Съдържание icon«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1

Съдържание icon3. Оптимално водно съдържание – wopt
Параметри, определящи уплътняването са: уплътнителната работа А; водното съдържание (w), и обемната плътност на скелета (d). Зависимостите...
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом