Съдържание
ИмеСъдържание
страница3/15
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.94 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://nmd.bg/wp-content/uploads/2009/11/Childrens-rights-BG-report-June-2010_-BG.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Административна рамкаАдминистративната организация за прилагането на политиката за закрила на детето включва две основни административни структури – Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) – изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика.


Основните функции и оперативното изпълнение на мерките за закрила на детето се изпълняват от отделите ”Закрила на детето” (ОЗД), които са структурно звено в областните дирекции ”Социално подпомагане” (ДСП) на АСП. Формалното разделение на функциите в АСП се осъществява по вертикала – регионални дирекции ”Социално подпомагане” (РДСП), ДСП и ОДЗ.


Основната мисия на АСП е ”изпълнение на държавната политика по социално подпомагане”, безспорно важен елемент от политиката за закрила на детето е социалното подпомагане на деца особено, деца в риск или в неравностойно положение, но също така е вярно, че обхвата на политиката за закрила на детето излиза от рамките на социалното подпомагане. Всъщност, основен акцент на актуалната политика за закрила на детето е именно социалното подпомагане и работата с деца в риск или в неравностойно положение. Така, на практика, една голяма част от децата остава извън фокуса на общата политика за закрила на детето.


Съгласно ЗЗД, председателят на ДАЗД ръководи, координира и контролира прилагането политиката за закрила на детето, включително лицензиране и контрола на дейността на български и чуждестранни юридически лица – доставчици на социални услуги. На практика, правомощията на председателя на ДАЗД, свързани с ръководство и координиране на политиката за закрила на детето не са самостоятелни и се осъществяват чрез друг орган на изпълнителната власт – министъра на труда и социалната политика. Собственото правомощие на председателя на ДАЗД – контрол по прилагане на политиката за закрила на детето, в голяма степен наподобява правомощията на ”държавните комисии”, които осъществяват ”контролни, регистрационни и разрешителни функции по прилагането на закон или постановление на Министерския съвет”. Аналогично функциите на ДАЗД, особено на главна дирекция "Контрол по правата на детето", по-скоро съответстват на функциите на администрация на ”държавна комисия”.


Анализът на развитието на системата за закрила показва значително разпокъсване на функциите и дублиране на елементи между Агенцията за социално подпомагане (АСП), в рамките на която Отделите за закрила на детето (ОЗД) отговарят за оперативното изпълнение на мерките за закрила, и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). В същото време са запазени и функционират норми10 и структури11, които са остарели и залагат на философия, която е в противоречие както с Конвенцията за правата на детето на ООН, така и с останалото законодателство за закрила на детето.

Работата в много Отдели за закрила на детето (ОЗД) в момента е изключително незадоволителна. Този факт се подкрепя от множество изследвания които са правени от различни български и международни организации. Към 31.12.2008 г. работещите в отделите за закрила на детето са 750 човека, от които социалните работници са едва 450 за цялата страна. Съгласно данните на Агенцията за социално подпомагане от доклада им за 2008 г12., един социален работник у нас работи средно по 112 случая. С оглед осигуряване на качество на социалната работа, следва да се приближаваме към европейските стандарти, водещи до добри практики, при които един социален работник отговаря и работи по 20-30 случая. Заплатите на социалните работници в ОЗД са едни от най-ниските в сферата на помагащите професии, като много често те не получават никакво въвеждащо или поддържащо обучение, както и професионална супервизия.

Броят и разпределението в страната на социалните услуги за деца и семейства продължават да бъдат изключително незадоволителни. Ситуацията е изключително тежка особено в малките населени места, където децата и семействата нямат почти никакъв достъп до консултиране, социална подкрепа, придружаване и настаняване в случай на риск или нарушаване на права. Качеството на съществуващите социални услуги много често е незадоволително и не допринася за реална защита и интеграция на деца в риск. 104 нови социални услуги за деца и лица в риск останаха без финансиране за 2010 г.

Изводи и препоръки

 • Общата оценка на системата за закрила на детето е, че тя е изградена непоследователно и твърде централизирано, без да се отчитат в достатъчна степен, както общите цели на политиката, така и най-подходящите начини за нейното оперативно прилагане.

 • Нормативната уредба възлага различни правомощия във връзка със закрилата на детето на множество органи, най-вече от системата на централната изпълнителна власт. Между органите в системата за закрила на детето лисват надеждни механизми за координация, а разпределението на правомощията не е балансирано – приоритет имат по-скоро въпросите, свързани със социалната политика и контрола, докато позитивните елементи са поставени на втори план.

 • Административната организация за прилагане на политиката за закрила на детето не съответства на общата логика на политиката за закрила на детето – основната мисия на АСП е ”изпълнение на държавната политика по социално подпомагане”, докато предметът на политиката за закрила на детето е значително по-широк. Въпреки определените правомощия във връзка с предоставянето на социални услуги за деца, председателят на ДАЗД не е включен е механизма за сътрудничество при прилагането на държавната политика в областта на социалното подпомагане.

 • На практика, председателят на ДАЗД и съответно Държавната агенция за закрила на детето имат правомощия, които са характерни за държавните комисии по Закона за администрацията13.

 • Моделът на системата за закрила на детето показва, че той не осигурява условия за провеждане на ефективна политика за закрила на детето и налага предприемане на целенасочени, стратегически ориентирани мерки за трансформация, най-вече по отношение разпределението на правомощията между органите в системата за закрила на детето и в начина за организиране на администрацията за прилагане на политиката.

 • Необходимо е възприемане на широката концепция за закрилата на детето, включваща всестранно гарантиране на правата и задоволяване и потребностите на детето като индивид, личност и гражданин.

 • Разграничаване на общите мерки за гарантиране правата на детето от тези насочени към деца в риск или в неравностойно положение, вкл. социалното подпомагане.

 • Развиване на политики с фокус върху превенцията и подкрепата на родителите, а не наказания и поставяне на етикети като „безотговорни”.

 • Повишаване ефективността на системата за закрила на детето чрез ясно очертаване и ефективно разпределение на правомощията и отговорностите на органите за закрила на детето и осигуряване на адекватен професионален капацитет за ефективно функциониране на системата.

 • Разграничаване на функциите, свързани с закрилата на детето от социалните услуги.

 • Определяне на набор от “универсални услуги”14 с разработени и одобрени базови изисквания за качество и финансови стандарти, до които всеки жител на страната да има гарантиран достъп.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Съдържание iconСъдържание съдържание 2 встъпление 3
Речник на юридическите термини и съкращения, най-често използвани при работата на съдебните служители 34
Съдържание icon«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1

Съдържание icon3. Оптимално водно съдържание – wopt
Параметри, определящи уплътняването са: уплътнителната работа А; водното съдържание (w), и обемната плътност на скелета (d). Зависимостите...
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом