Съдържание
ИмеСъдържание
страница14/15
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.94 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://nmd.bg/wp-content/uploads/2009/11/Childrens-rights-BG-report-June-2010_-BG.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Приложение 3 Обобщение на препоръките
Глава I. Преглед на националната правна, административна и стратегическа рамка за закрила на детето

 • Усъвършенстване на структурата и съдържанието на нормативната уредба в съответствие със Закона за нормативните актове29, съгласно който ”Обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен.” [чл. 10, ал. 1]. При планиране на мерките за усъвършенстване в препоръчително да се направи цялостна кодификация на нормативната уредба и синхронизиране на механизмите по последващо издаване на подзаконови актове.

 • Опростяване на стратегическата рамка за изпълнение на политиката за закрила на детето и обвързването й с политиката за сближаване, както и с бюджетните процедури на централно и на местно ниво.

 • Уеднаквяване на режима за лицензиране, съответно регистрация на доставчиците на социални услуги за деца, при спазване на разпоредбите на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България по отношение осигуряването на еднакви условия за осъществяване на дейността за различните доставчици на социални услуги за деца.

 • Включване на председателя на ДАЗД в механизма за сътрудничество при прилагане на политиката за социално осигуряване.

 • Възприемане на широката концепция за закрилата на детето, включваща всестранно гарантиране на правата и задоволяване и потребностите на детето като индивид, личност и гражданин.

 • Разграничаване на общите мерки за гарантиране правата на детето от тези насочени към деца в риск или в неравностойно положение, вкл. социалното подпомагане.

 • Развиване на политики с фокус върху превенцията и подкрепата на родителите, а не наказания и поставяне на етикети като „безотговорни”.

 • Повишаване ефективността на системата за закрила на детето чрез ясно очертаване и ефективно разпределение на правомощията и отговорностите на органите за закрила на детето и осигуряване на адекватен професионален капацитет за ефективно функциониране на системата.

 • Разграничаване на функциите, свързани с закрилата на детето от социалните услуги.

 • Определяне на набор от “универсални услуги”30 с разработени и одобрени базови изисквания за качество и финансови стандарти, до които всеки жител на страната да има гарантиран достъп.Глава II. Общи принципи по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето

  1. Недискриманация

 • Създаване на база данни за всички деца в България, които са на възраст за задължително образование, която да съдържа данни за възрастта, местонахождението, етнически произход, социален статус, увреждане на децата. В тази връзка е необходимо да се въведат и задължителни и редовни обучения на всички професионалисти, работещи с деца, относно правата на децата и принципа за недискриминация.

 • Разработване на програми за квалификация на медицинските кадри, така че те да бъдат по-добре информирани за съвременните методи на диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с увреждания. Разкриване на клинични пътеки за ефективно лечение и рехабилитация на деца с увреждания без откъсване от семейството и общността. Осигуряване на съвременни медицински изделия и помощни средства за компенсиране на дефицита, предизвикан от увреждането.

 • Предприемане на решителни мерки за адаптиране на образователните институции към нуждите на децата с увреждания при упражняване на строг контрол върху качеството на работа при извършване на строително-монтажните работи – често се харчат средства и се правят адаптации, които не отговарят на техническите норми за достъпност. Провеждане на квалификационни курсове и програми за учене през целия живот, чрез които да бъдат повишавани знанията и уменията както на педагогическия, така и на помощния персонал за посрещане нуждите на децата с увреждания в обща среда.

 • Увеличаване капацитета на системата за закрила на детето с цел ефективно прилагане на подхода за „управление на случаи” в социалната работа на практика, който да позволи комплексна оценка на увреждането и потребностите на всяко дете с увреждания и подкрепа на семействата като консултиране, психо-социална подкрепа и включване в социални мрежи за взаимопомощ и др.

  1. Зачитане мнението на децата

 • Изграждане на нормативна рамка и култура, която утвърждава правото на децата на участие. Например, необходими са конкретни законови разпоредби, които да постановяват правото на създаване на демократически формации в училищата, да утвърждават задълженията на родителите да изслушват децата си, да представят механизми за оплакване и обжалване във всички сфери на публичната политика, като образование, здраве, детска закрила, младежко правосъдие, както и да дефинират правото на независимо застъпничество и представителство при търсене на обезщетение срещу нарушаване на правата или при защита срещу преследване.

 • Разработване на индикатори, които да позволят мониториране и оценка на процеса. Много често участието на децата не се случва поради липсата на знания и умения у възрастните да предоставят напълно правата на децата, както и да отстъпят от властовите си позиции. Необходима е и работа с възрастните за изграждане на умения.

 • Включване на анализ и оценка на характера и степента на участие на децата в съществуващи инициативи и всички проекти касаещи деца и младежи (напр. в какъв етап от проекта са включени децата и младежите и как точно), набелязване на цели за разширяване на обхвата и дълбочината на тези инициативи и препоръка на нови дейности и оценка на нуждите за тяхното реализиране.

  1. Детска бедност и благосъстояние
 • Детската бедност и благосъстояние трябва да бъдат приоритет на европейско, национално, регионално и местно ниво. Детската бедност и благосъстояние трябва да бъдат ключов компонент от дневния ред на Eвропа 2020 и включени като отчетен индикатор за всички държави членки в социалния отворен метод на координация.
 • Подходът, базиран на правата на детето, и неговия най-добър интерес трябва да бъде интегриран във всички секторни политики. Борбата с детската бедност и социалното изключване изискват благосъстоянието на децата да бъде видима цел във всички релевантни секторни политики. Най-добрият интерес на детето и детското благосъстояние трябва да бъдат част от оценките за въздействие на секторните политики и законодателни инициативи на всички нива на управление т.е. европейско, национално, регионално и местно.
 • Подобряване на връзките между Националните планове за действие за социално включване с други европейски и национални стратегии и инициативи. Като цяло, специфичните цели свързани с детската бедност от Националните планове за действие за социално включване не са интегрирани в стратегиите за развитие и заетост и рядко се правят връзки с други европейски инициативи, например в областта на устойчивото развитие, образованието и обучението и Европейския младежки пакт.
 • Ранното детско развитие трябва да бъде признато като критичен етап в образованието, развитието и социалната интеграция на децата, като се инвестират средства в достъпни за всички услуги, независимо от ситуацията на родителите на трудовия пазар. Трябва да се разработят ясни критерии за качество на услугите свързани с ранното детско развитие включително философия и ценности, стандарти за качество, професионална квалификация на персонала, обучения и супервизия, съотношение деца/персонал и др.Глава III. Семейна среда и алтернативни грижи

  1. Семейна среда

 • Разработване на самостоятелно обособена семейна политика (а не като част от демографската политика, социалната защита и интеграция) с ясни цели, мерки и дейности, като в същото време се възприеме семейно ориентиран подход във всички области, засягащи детското благосъстояние (социална сфера, образование, здравеопазване, закрила на детето и др.).
 • Осигуряване на адекватни услуги на семействата в кризисна ситуация (финансови проблеми, развод, семейни конфликти, раждане на ново дете, конфликти между поколенията) и адекватна на нуждите на семействата финансова подкрепа от страна на държавата. • Въвеждане на реално семейно подоходно облагане с чувствителни облекчения за семействата с повече деца и гъвкава система на трудова заетост, позволяваща съчетаването на професионалните и родителските ангажименти.
 • Ориентиране на политиките върху превенцията, ранната интервенция и подкрепата на родителите и семействата, а не върху налагане на санкции и поставяне на етикети като „безотговорни”.
 • Осигуряване на гарантиран достъп до универсални услуги за всички деца и семейства, а не само върху услугите за деца в риск.  1. Деца в институции и алтернативни грижи

 • Затваряне на пътя на децата към институциите, като се финансират и популяризират превантивните мерки по изоставянето на детето.

 • Реформиране на системата за закрила на детето и нейното финансово и ресурсно подпомагане, за да осигури качество на мерките за закрила на децата в институции и децата живеещи в риск от изоставяне.

 • Продължаване на тенденцията целият процес на предоставяне на услугата приемна грижа да се предоставя на външни доставчици, които да се професионализират в предоставянето на услугата. Максимално облекчаване на доставчиците на социални услуги в процеса на разкриването на нови такива.

 • Промяна в механизмите на наблюдение на грижите и услугите за деца и семейства, както в специализираните институции, така и в алтернативните услуги за деца и семейства. Осъществяваният от държавата мониторинг и контрол следва да е ориентиран към резултатите в ситуацията на детето, а не към документацията и процедурите. Трябва да се изгради система за мониторинг и контрол, основана на достатъчно данни, които да обосновават всички политики за деца и семейства.

 • Промени в законодателството, така че младежите напускащи грижи да се разглеждат като социална група, нуждаеща се от специфична подкрепа, което да гарантира продължителност и системност на услугите за тях.

  1. Осиновяване

 • Нормативна забрана на „тайната на осиновяването”, като се гарантира правото на детето да знае своя произход и осиновителите се насърчават и подкрепят в процеса на споделяне с детето.

 • Премахване на практиката на разсиновяването като възможност в Семейния кодекс и регламентиране отнемането на родителски права в случай, че има разделяне на осиновител с осиновено дете.

 • Разработване на широкодостъпни образователни програми относно проблемите при осиновяването, тайната на осиновяването и правата на детето при осиновяване. Изграждане на култура на осиновяването – в смисъл на позитивни, одобряващи и подкрепящи нагласи към осиновителите и осиновените.

 • Регламентиране на задължително обучение на членовете на Съвета по осиновяване, кандидат – осиновителите и подкрепа след осиновяването.

 • Въвеждане на забрана на международните осиновявани, при които няма среща на детето и кандидат -осиновителя.Глава IV. Здравеопазване

 • Разработване на цялостна програма за подобряване на майчиното и детското здраве, на принципа «Здраве във всички политики», в съответствие с препоръката на Комитета на ООН по правата на детето. В контекста на икономическа криза, тази програма трябва да има приоритетни цели и да гарантира предоставянето на базисни здравни грижи и услуги за най-уязвимите групи деца, в частност децата от ромски произход и децата, живеещи в селски райони.

 • Създаване на ефективна интегрирана информационна система за проследяване на индикаторите за детско здраве и оценка ефективността на политиките, програмите и мерките.
 • Реформиране на системата за оценяване и насочване на децата с увреждания.
 • Промяна в изискванията на действащите медицински стандарти за осигуряване на условия за предотвратяване разделянето на майките от новородените им деца в болниците и придружител за болните деца до 6 годишна възраст.
 • Регламентиране и конкретизиране, съобразно добрите европейски практики, рамките на профилактичната и промоционална дейност включена в здравните услуги за деца на общопрактикуващия лекар, специалиста педиатър, специалиста офталмолог, специалиста УНГ, специалиста невролог и специалиста ендокринолог, в действащите медицински стандарти по съответните специалности.
 • Разработване и въвеждане на действен нормативен регламент, уреждащ ефективно финансиране дейността на училищните здравни кабинети чрез привличане на средства от източници извън държавните и общински бюджети, подлежащи на данъчни облекчения, определени с наредба на министъра на финансите и министъра на здравеопазването.
 • Регламентиране в нормативната уредба на ролята и функциите на социалния работник в родилните отделения и неонтологиите.
 • Разработване и въвеждане в практиката на обучения за медицинския персонал за правата на децата и обучения за разпознаване жертви на насилие, кърмене и др.
 • Разработване на насоки за подобряване на родилната помощ в съответствие с насоките на Световната здравна организация.Глава V. Образование

5.1. Качество на образованието

 • Регулярно оповестяване и публикуване на данни от информационната система на образованието за да се улесни обменът на неагрегирана информация между образователната система и останалите системи за услуги за деца и приложи на практика принципът за прозрачност и отчетност. Секторната политика за образование засяга всички български деца през 3/4 от детството им. Ето защо е спешно тя да придобие елементите на политика, основана на данни и измерване на резултати.
 • Разработване на минимален стандарт за образователна услуга и изграждане на споделена с всички публични институции и заинтересовани страни визия за нейното съдържание, изпълнение и контрол.
 • Преразглеждане на концепцията за мястото на центровете за работа с деца като част от образователната система, ролята и начинът на функциониране на седмичните детски градини и закриване на социално-педагогическите интернати и възпитателните училища интернати като част от цялостна реформа в детското и младежко правосъдие.
 • Разработване на подходяща интерактивна методика и обучение на всички педагогически кадри за работа с нея за да се ориентира образованието към 8те ключови компетентности на европейската референтна рамка и гарантира развиването на практически умения у децата.
  1. Приобщаващо образование

 • Подобряване подготовката и мотивацията на общообразователните училища и детски градини да приемат и работят с деца със специални образователни потребности.

 • Полагане на целенасочени усилия за спиране на дискриминацията в класните стаи чрез обучение на учителите, въвеждане на интеркултурни знания и умения, стимулиране на обучението в етнически смесена среда и др. Специален акцент трябва да се постави и на включването на ромски деца в предучилищното образование и възпитание.

 • Продължаване усилията за подобряване на физическия достъп до училище и до учебното съдържание.

 • Оценка на ефективността и устойчивостта на добрите практики в областта на десегрегацията на ромски училища и повишаване качеството на образование. Повишаването на качеството на образование в училищата, в които се обучават ромски деца (преди всичко в селата) следва да бъде обект на целенасочена инвестиция, без да води до създаване на специфични стандарти за ромските деца. За постигането на тези цели е необходимо да се операционализира дейността на Центъра за образователна интеграция към МОН, чувствително да се увеличи финансирането му и да се използват много по-ефективно средствата от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.Глава VI. Мерки за специална закрила

  1. Пренебрегване и злоупотреба с деца

 • Регламентиране и осигуряване на системно обучение по правата на децата и теми като разпознаване на деца жертви на насилие за всички професионалисти, които работят с деца, както и ясни механизми за сигнализиране и регистриране на случаите на насилие над деца в системите на здравеопазване и образование.

 • Продължаване на усилията за развиване на услуги за деца, пострадали от насилие и жертви на трафик, и за подготовка на тесни специалисти по места, които да работят с тях.

 • Промяна на съществуващата нормативна уредба към по-щадящо изслушване на деца, свидетели или жертви на насилие, в полицията, прокуратурата и съда.  1. Младежко правосъдие

 • Замяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с нов, модерен закон, който да осигури връзката със системата за закрила на детето, да премахне санкционния подход към малолетните деца, да създаде гаранции за справедлив процес за непълнолетни извършители и да осигури реална защита на децата, жертви на престъпления и свидетели в наказателен процес.

 • Наложителна е промяна в нормативната уредба, която да гарантира въвеждането на еднократно изслушване, от специално подготвени професионалисти в подходящи условия на детето, жертва или свидетел на насилие и/или престъпление.

 • Специализирането на специалисти от цялата правосъдна система за гарантиране на специални условия на детето, жертва или свидетел на престъпление е крайно наложително.

 • Развитие на система от услуги, мерки и институции, съответстваща на съвременните тенденции в младежкото правосъдие с участие на НПО – професионални приемни семейства, специализирани за деца с поведенчески проблеми, центрове за интензивно третиране в общността; центрове от резидентен тип с интензивни програми за третиране с различна продължителност, интензивни програми със симулирана изолация.

 • Изграждане на информационна система с ориентирани към резултатите и ефективността на интервенциите индикатори, ясни механизми и източници на информация.  1. Деца на улицата

 • Развиване на услуги за активно издирване на децата, подкрепа за семействата и прекъсване на формите на насилие и експлоатация.

 • Промени в образователната система, които да позволят гъвкави форми на обучение и подготовка за деца и младежи, които са нахвърлили възрастта за съответната образователна степен. Системата за професионално обучение и подготовка трябва да развие специфичен подход за обхващане на групи без начално или основно образование.Глава VII. Популяризиране на Конвенцията на ООН за правата на детето • Въвеждане на задължително практическо обучение за правата на децата за всички професионалисти, работещи с деца –здравни, социални, образователни и др.
 • Уменията за справяне с житейски ситуации, за поставяне на перспективи и цели и критично мислене трябва да бъдат заложени във всички учебни програми.
 • Създаване на методически помагала/ръководства и специализирани подробни програми за работата в клас, в които да са разработени в детайли целите, задачите и индикаторите за усвояване на детските права и уменията за живот в училище.
 • Повишаване на осведомеността на цялото общество за познаване, зачитане и спазване на правата на децата и осъзнаване отговорностите на всеки гражданин.1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Свързани:

Съдържание iconСъдържание съдържание 2 встъпление 3
Речник на юридическите термини и съкращения, най-често използвани при работата на съдебните служители 34
Съдържание icon«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1

Съдържание icon3. Оптимално водно съдържание – wopt
Параметри, определящи уплътняването са: уплътнителната работа А; водното съдържание (w), и обемната плътност на скелета (d). Зависимостите...
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом