Теми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
ИмеТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер49.45 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.tu-varna.bg/tu-varnandpspd/images/stories/diplomanti/temi_dr_bakalavar_sm.doc
Теми за дипломни работи


доц. д-р Тошко Петров


 1. Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност.

 2. Политика в областта на социалното подпомагане. Децентрализация на системата на социалното подпомагане. Изследване на положителни общински практики.

 3. Пътища за усъвършенстване на пенсионната система. Структурно-функционален анализ на ПОК.

 4. Съдържание и основни цели на политиката за насърчаване на заетостта. Анализ на активна политика в тази област в конкретна териториална единица.

 5. Основни цели и съдържание на политиката за ограничаване на безработицата. Анализ на пасивна политика в тази област в конкретна териториална единица. Създаване на алтернативна заетост.

 6. Основни проблеми на здравноосигурителната система в България. Пътища за усъвършенстване на здравноосигурителната система у нас.

 7. Съдържание и цели на фирмената социална политика. Безопасни и здравословни условия на труд. Анализ на добри практики в конкретна стопанска единица.

 8. Развитие на системата за социални услуги в България. Анализ на добри практики в конкретна териториална единица.


Доц.д.ф.н. Лора Попова


  1. Ромските приказки – възможност за преодоляване на етническите бариери и социализация на децата от ромската общност

  2. Правен статус на браковете на малолетни при етническите общности на турци, роми и българи

  3. Статус на мъжете и жените в ромските, еврейските, турските и българските общности

  4. Роля на бащата в ромската, еврейската, турската, арменската и българската общности

  5. Отношение на роми, евреи, турци и българи към труда

  6. Отношение на роми, турци, българи и евреи към власттадоц. д-р Янчо Бакалов


 1. Когнитивно, езиково и психосоциално развитие в детската възраст.

на способностите. Надареност, заложби наклонности.

 1. Същност и структура на способностите. Теоретични постановки. Характеристика и класификация

 2. Структура на характера. Типология и класификации. Формиране на характера.

 3. Характеристики и развитие на мисленето. Възможности и подходи за изследване на интелекта.

 4. Фактори, влияещи върху груповото вземане на решение


Доц.д-р Гатю Гатев 1. Състояние и тенденции на организационната психология в рамките на Европейският съюз.

 2. Исторически ракурси на организационната психология в Европа и САЩ (сравнителен анализ);

 3. Обзор на публикациите по въпросите на организационната психология на страниците на „Българското списание по психология”(2000-2010 г.);

 4. Как да повишим мотивацията на служителите от една агенция по труда (за социално подпомагане).

 5. Мястото на организационната психология в учебните планове за подготовка на социални работници в България (състояние, тенденции, препоръки).

 6. Управлението на стреса, като предмет на изследване в рамките на организационната психология.

 7. Управлението на конфликтите в организационен контекст – състояние и тенденции в развитите страни.

 8. Особености на PR-а в сферата на социалните дейности.

 9. Управление на PR-а в държавния сектор (образование, здравеопазване, публична дейности).

 10. Организиране, провеждане и оценка на абсолвентска (студентска) промоция.


Доц. д-р Лъчезар Аврамов


 1. Институцията Омбудсман в Европа и България

 2. Международната организация на труда и българското трудово законодателство

 3. Социалната държава – история и съвременни измерения


Доц.д-р Мария Желева


 1. Балансът между „общото благо” и частните интереси в социалната държава.

 2. Проблемът за здравословните и безопасни условия на труд в европейското социално законодателство

 3. Човешки права и социални интереси (съпоставителен анализ)

 4. Ограничаване и доброволно самоограничаване на държавния суверенитет в името на общия интерес

 5. Социалната промяна в условията на глобализацияЗА АЕО


 1. Balance Between the “Common Good” and Private Interests in Social State.

 2. Healthy and Safe Conditions of Work in European Social Legislation.- Иззет

 3. Human Rights and Social Interests (a Comparative Analysis) – Исмаил, Гювен Ашчъ.

 4. Restraint and Self-restraint of State Sovereignty in the Name of Common Interest.

 5. Social Change Under the Conditions of Globalization – Зорбей, БуракджанГл. ас. д-р Полина Ставрева


 1. Професионална и личностна самооценка на социалния работник

 2. Разширени функции на социалния работник в организациите с идеална цел в подкрепа на хората с увреждания

 3. Изследване на достъпността и ползваемостта на физическата среда за хората с увреждания

 4. Изследване на достъпността и ползваемостта на на виртуалната среда за хората с уврежданияАЕО

 1. Social protection system for children with disabilities in Bulgaria (Turkey)

 2. Roma (Kurdish) children at risk in the system of child protection in Bulgaria (Turkey)

 3. Professional and personal self-assessment of the social workers in Turkey

 4. Research on accessibility and usability of the physical environment for people with disabilities

 5. Research on accessibility and usability of virtual environments for people with disabilitiesГл.ас.д-р Ирина Тодорова


 1. Деинституционализацията – ефективност на мерките. Сравнителен анализ на мерките за закрила.

 2. Конфликт на взаимните очаквания между осиновители и осиновени – фактор за неефективността на мярката осиновяване.

 3. Трудности в процеса на интеграция на децата, лишени от родителски грижи в масови училища.

 4. Хоспитализмът – белегът на институцията.

 5. Социализация на децата лишени от родителски грижи. Сравнителен анализ на деца, лишени от родителски грижи и деца, отглеждани в семейство.

 6. Приемната грижа като мярка за дейнституционализация. Ефективност на мярката.

 7. Центровете от семеен тип (за деца с увреждания) – ефективна алтернатива и заместител на институцията.

 8. Услуги в общността – в подкрепа на деинституционализацията или стимулиращи изоставянето.


гл. ас. д-р Николай Буюклиев


 1. Ценности и норми в съвременното общество. Критерии за морално вземане на решения в социалната сфера.

 2. Ситуации на морален избор в социалната работа: относителни ли са етическите категории и защо?

 3. Етични проблемни области в практиката на социалната дейност.


Гл. ас. д-р Беанета Василева


1 Трудово-правни последици при презгранични сливания и вливания на търговски дружества.
2. Европейско социално предприятие.
3. Международноправен режим на защита на кредиторите.
4. Правни аспекти на международните осиновявания.
5. Същност на договора за социални услуги.
6. Защита на ползвателите на социални услуги.
7. Данъчно-правни последици при презгранични сливания.
 
АЕО:
1. Labour Effects in Cross-Border Mergers.
2. The European Social Enterprise.
3. International Legal Regime in Creditor Protection.
4. Legal aspects of nternational Adoptions.
5. The Social Services Contract.
6. Social Services Consumer Protection.
7. Tax Effects in Cross-Boder Mergers.


Гл. ас. Ивелин Ташев


1. Elimination of child labour in Bulgaria / Turkey

2. Human Rights and Social Work

3. Превенция и премахване на детския труд в България


Гл.ас. Красимира Георгиева


1.Колективно трудово договаряне – по примера на.................

2.Защита правата на малцинствата

3.Европейско законодателство в областта на осигурителната политика

4.Социални услуги- нормативна уредба, същност и процедури по прилагането им

5.Контрол и административнонаказателна отговорност в системата на социалното подпомагане

Свързани:

Теми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров iconТеми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров
Политика за развитие и усъвършенстване на защитните социални мрежи. Социална ефективност
Теми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров iconТеми за дипломни работи от доц д-р Фани Узунова
Качеството на живот на работното място като елемент на социалната отговорност към персонала /на примера на фирма
Теми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров iconТеми за дипломни работи
Автоматизирано отчитане на електрическата енергия произвеждана от фотоволтаична електроцентрала
Теми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров iconПримерни теми за дипломни работи
Проектиране на обратни канали в дистрибуцията екологични и икономически аспекти
Теми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Теми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров iconНаучен ръков
Теми за курсови и дипломни работи на студентите от спец. “Корпоративен бизнес и управление” – дистанционно о бучение за учебната...
Теми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров iconМетодичн и указани я
Дончо Пейчев дм, доц Евгени Хаджиев дм, доц. Жанет Грудева-Попова дм, доц Иван Гигов дм, доц. Лиана Герчева дм, ст н с ІІ ст. Маргарита...
Теми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров iconТеми за дипломни работи за придобиване на образователна-квалификационна степен магистър уч. 2012/2013г
Изграждане на информационна система за дистанционно обучение чрез "Cloud computiong"
Теми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров iconСписъ к на утвърдените теми за дипломни работи
Иван Тошков Къчев, 8009 – “Придобиване, разпореждане и управление на недвижими имоти – общинска собственост (на примера на община...
Теми за дипломни работи доц д-р Тошко Петров iconПримерни теми за дипломни работи по икономика
Преходът на българската икономика към пазарна икономика и преструктуриране на държавния сектор
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом