Програма за интеграция на бежанците
ИмеПрограма за интеграция на бежанците
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер226.61 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_21517_815593178.doc
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2011 – 2013г.)


СОФИЯ, 05.01.2011 г.


ВЪВЕДЕНИЕ


Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2011-2013 г.) е изготвена след задълбочен анализ на промените в нормативната уредба през последните две години и практическите постижения от предходните програми. Тя съдържа основните принципи и цели за интеграция на чужденците, получили закрила в България.

Интеграцията на бежанците е един от показателите за демократизирането на обществото, за развитието и утвърждаването на човешките права и свободи. Тя е непрекъснат, динамичен и многоаспектен процес, който изисква усилия от всичките въвлечени в него участници: готовност от страна на бежанците да се приспособят към приемащото ги общество, без да е нужно да се отказват от своята културна идентичност, и съответно готовност на приемащата общност и публичните институции да възприемат бежанците като равнопоставени.

Програмата очертава в средносрочен план действията на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, други държавни институции, органи за местно самоуправление и неправителствени организации за създаване на икономически, социални, политически и културни предпоставки за интеграция на бежанците в българското общество в съответствие с Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г., Протокола за статута на бежанците от 1967 г., Хартата за основните права на Европейския съюз, Директива 2003/9/ЕО на Съвета за определяне на минималните стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище, Закона за убежището и бежанците, Конституцията на Република България и вътрешното законодателство на страната.

Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2011-2013 г.) се основава на общите основни принципи на политиката за интеграция на имигрантите в ЕС, приложени за нашата страна:

1. Интеграцията е динамичен, дългосрочен двупосочен процес на взаимно приспособяване на имигранти и граждани на приемащата държава.

2. Интеграцията изисква уважение към основните ценности на Европейския съюз и България.

3. Заетостта играе ключова роля в процеса на интеграция.

4. Основното познаване на езика, историята и институциите на приемащото общество е от изключително значение за интеграцията.

5. Подкрепата в процеса на образование е от решаващо значение за успешно и активно участие в обществения живот.

6. Осигуряване на достъп до институциите, както и до обществените стоки и услуги наравно с местните граждани и без дискриминация.

7. Общуването и взаимодействието с местните граждани е основен механизъм за интеграция.

8. Правото на културна и религиозна идентичност се гарантира, с изключение на случаите когато културните или религиозни практики противоречат на неприкосновени в рамките на европейското и национално законодателство права.

9. Участието в демократичните процеси и във формулирането на интеграционните политики, особено на местно равнище, подпомага процеса на интеграция.

10. Интеграционните политики и мерки се включват като част от всички съответни политики и нива на управление.

11. Оценката и коригирането на политиката в областта на интеграцията се основава на разработени ясни цели, индикатори и механизми за определяне на напредъка.

Настоящата програма е поредна стъпка в изпълнението на една от стратегическите цели на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет - създаване на условия за пълноценна реализация на получилите закрила в страната. С приемането й се цели бежанците да получат равен достъп до права, да им бъде дадена възможност да разгърнат личния си потенциал и да бъдат насърчени усилията им за активно и равностойно участие в икономическия, социалния и културния живот на българското общество.

След изпълнението на програмата, в зависимост от постигнатите резултати, действията в тази насока ще бъдат продължени, допълнени или изменени.

Програмата за интеграция на бежанци е насочена към чужденците, получили статут на бежанец или хуманитарен статут в Република България.


РАЗДЕЛ І: МЕРКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА НОВОПРИЗНАТИ БЕЖАНЦИ


Цел:

Създаване на условия за eфективна интеграция на новопризнатите бежанци за период до 1 година след предоставянето на статут: всеки чужденец в Република България, получил статут на бежанец или хуманитарен статут, до една година от получаването му да има достъп до финансова помощ за жилищно настаняване, социално подпомагане, здравно осигуряване, обучение по български език, социална ориентация и културна адаптация, професионално обучение, преводачески услуги и съдействие за реализиране на основни права и възможности.

Задължително условие за достъп до финансово подпомагане е участието на новопризнатите бежанци в курсове за изучаване на български език, социално ориентиране или професионално обучение.

Дейностите по подпомагане на новопризнатите бежанци се осъществяват на територията на цялата страна въз основа на правила, утвърдени от Председателя на Държавната агенция за бежанците при МС.


Дейности:

1. Прилагане на пакет от мерки за интеграция на новопризнати бежанци: еднократна помощ за издаване на лична карта, финансова помощ за жилищно настаняване и битови разходи, социално подпомагане, здравно осигуряване, обучение по български език, социална и културна ориентация, професионална квалификация и преквалификация, транспортни разходи, преводачески услуги и съдействие за реализиране на основни права и възможности.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МТСП – Агенция по заетостта (МТСП – АЗ), МТСП – Агенция за социално подпомагане (МТСП – АСП), органи на местно самоуправление, БЧК, Български съвет за бежанци и мигранти (БСБМ), Съвет на жените бежанки в България (СЖББ), Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти (АИБМ), Каритас – България, Български хелзинкски комитет (БХК) и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС за съответната година

Срок: януари 2011 г. – декември 2013 г.


2. Прилагане на пакет от мерки за интеграция на новопризнати бежанци от уязвими групи1, включващ еднократна помощ за издаване на лична карта, финансова помощ за жилищно настаняване и режийни разходи, социално подпомагане, здравно осигуряване, гъвкави форми за обучение по български език, социална и културна ориентация, професионална квалификация и преквалификация, транспортни разходи, преводачески услуги и съдействие за реализиране на основни права и възможности.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МТСП – Агенция за социално подпомагане (МТСП – АСП), МТСП – Агенция по заетостта (МТСП – АЗ), Агенция за хората с увреждания (АХУ), органи на местно самоуправление, БЧК, Български съвет за бежанци и мигранти (БСБМ), Съвет на жените бежанки в България (СЖББ), Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти (АИБМ), Каритас – България, Български хелзинкски комитет (БХК) и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС за съответната година; средства от Европейския бежански фонд

Срок: януари 2011 – декември 2013 г.

3. Прилагане на мерки за интеграция на непълнолетни и малолетни бежанци, включващ заплащане на такса за детска градина, целева месечна помощ за деца, посещаващи български общински и държавни училища, допълнително обучение по български език и социална и културна ориентация, преводачески услуги и съдействие за реализиране на основни права и възможности.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), МТСП – Агенция за социално подпомагане (МТСП – АСП), БЧК, Български съвет за бежанци и мигранти (БСБМ), Съвет на жените бежанки в България (СЖББ), Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти (АИБМ), Каритас – България, Български хелзинкски комитет (БХК) и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС за съответната година; средства от Европейския бежански фонд

Срок: постоянен


4. Разработване и прилагане на програми за медиация при реализиране на основни права и възможности на бежанците.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: ЮЛНС и др.

Финансиране: средства от Европейския бежански фонд


РАЗДЕЛ ІІ: ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ


Цел:

Актуализиране и усъвършенстване на нормативната уредба, определяща правата и задълженията на бежанците, с оглед улесняване тяхната интеграция в българското общество.


Дейности:

1.Анализ на вътрешното законодателство и разработване на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, определящи правата и задълженията на бежанците.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МТСП, МЗ, МОМН, МФ, МВР, МРРБ, МП, ДАЗД, ВКБООН, БЧК, БХК, Каритас – България, АИБМ, СЖББ, БСБМ и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС за съответната година; по проекти

Срок: юни 2013г.


2. Разработване и иницииране на нормативни промени за осигуряване на попечител/настойник на непридружени малолетни и непълнолетни деца-бежанци.

Водеща институция: ДАБ при МС, ДАЗД, МТСП

Партньори: ВКБООН, УНИЦЕФ, БХК и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС за съответната година;

Срок: 2011 г.


3. Разработване и прилагане на мерки за запознаване и подпомагане на бежанците за подготовка и кандидатстване за българско гражданство.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МВР, МП, ВКБООН, БЧК, БХК, КАРИТАС – България, АИБМ, СЖББ, БСБМ и др.

Финансиране: средства от Европейския бежански фонд и други проекти

Срок: януари 2011 – декември 2013 г.


4. Иницииране на нормативни промени, които да регламентират възможността за допълнително обучение по български език на деца, получили закрила и обучаващи се в българските общински и държавни училища.

Водеща институция: ДАБ при МС и МОМН

Партньори: БХК, ВКБООН и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ и МОМН, по проекти

Срок: септември 2011 г.


РАЗДЕЛ ІІІ. ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ


Цел:

Осигуряване на условия за жилищно настаняване на бежанците.


Дейности:

1. Предоставяне на услуги за жилищно настаняване на бежанците: информация, помощ при административното обслужване, адресна регистрация, правна помощ и консултации.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: органи на местното самоуправление, БЧК, БХК, СЖББ, АИБМ и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС, средства от Европейския бежански фонд

Срок: постоянен


2. Проучване на добрите европейски практики за жилищно настаняване на бежанците и възможности за включването им в жилищни проекти за хора в неравностойно положение.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МРРБ, ВКБООН, АИБМ, БЧК, Каритас – България БСБМ и др.

Финансиране: средства от Европейския бежански фонд

Срок: постоянен


3. Включване на бежанците като уязвима социална група при разработване на стратегии и програми за осигуряване на достъп до жилища на семейства с ниски доходи.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: ВКБООН, БЧК, органи на местно самоуправление и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС

Срок: постоянен


4. Включване на жилищното настаняване на бежанците като приоритет в годишните програми по ЕБФ.

Водеща институция: ДАБ при МС

Финансиране: в рамките на бюджета на ДАБ при МС

Срок: постоянен


5. Проучване на възможности за взаимодействие и разработване на съвместни проекти с общини, министерства, ведомства и неправителствени организации за настаняване на бежанци в наличен жилищен фонд, който е необитаем и има възможност за реновиране.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МРРБ, МО, МТСП, ВКБООН, НСОРБ, органи на местно самоуправление и др.

Финансиране: МРРБ, по проекти

Срок: постоянен


РАЗДЕЛ ІV: ТРУДОВА ЗАЕТОСТ


Цел:

Подобряване на достъпа на бежанците до трудова заетост и професионална реализация


Дейности:

1. Посредничество за реализация на пазара на труда, включително по програми за ограмотяване, квалификация, заетост и насърчаване на самостоятелна стопанска дейност.

Водеща институция: МТСП, МТСП – АЗ

Партньори: ДАБ при МС, ВКБООН, ЮЛНЦ, Национална занаятчийска камара (НЗК) и др.

Финансиране: в рамките на бюджета за активна политика на пазара на труда

Срок: постоянен


2. Включване на бежанците в изпити за доказване на ниво на професионални умения пред комисия от Националната занаятчийска камара.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: Национална занаятчийска камара (НЗК), ВКБООН, ЮЛНЦ и др.

Финансиране: средства по проекти и в рамките на бюджета на ДАБ при МС

Срок: постоянен

3. Насърчаване, мотивация, подкрепа и обучение на бежанците при търсене на работа.

Водеща институция: ДАБ при МС, МТСП – АЗ

Партньори: ЮЛНЦ и др.

Финансиране: в рамките на бюджета за активна политика на пазара на труда, средства по проекти

Срок: постоянен


4. Обучение на бежанците за разработване и прилагане на проекти за малък бизнес.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: ДАБ при МС, ВКБООН и др.

Финансиране: по проекти

Срок: постоянен


5. Провеждане на обучителни семинари със служители от дирекциите “Бюра по труда” за работа с бежанци.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МТСП – АЗ, ВКБООН, АИБМ, БЧК, ББС, СЖББ, КАРИТАС – България и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС, средства по проекти

Срок: постоянен


6. Разработване и изпълнение на целеви програми за подпомагане достъпа на бежанци до пазара на труда чрез развиване на професионални умения в реална трудова среда, като част от мерките заложени в Националния план по заетостта.

Водеща институция: ДАБ при МС, МТСП – АЗ

Партньори: МТСП – АЗ, професионални съюзи, организации на работодателите, Национална занаятчийска камара, ВКБООН, АИБМ, БЧК, ББС, СЖББ, Каритас – България и др.

Финансиране: средства от фондовете за активна политика на пазара на труда

Срок: постоянен


7. Създаване и поддържане на база данни относно образованието и професионалната квалификация на бежанците, която да бъде използвана при планиране на мерките за повишаване на тяхната професионална квалификация, преквалификация и при търсене на работа.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МТСП – АЗ, ВКБООН, АИБМ, БЧК, ББС, СЖББ, Каритас – България, НЗК и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС

Срок: постоянен


8. Провеждане на специализирани трудови борси с участие на потенциални работодатели за подпомагане достъпа на бежанци до трудова заетост.

Водеща институция: ДАБ при МС, МТСП – АЗ

Партньори: организации на работодателите, ВКБООН, АИБМ, БЧК, ББС, СЖББ, Каритас – България, НЗК и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС и бюджета за активна политика на пазара на труда.

Срок: постоянен


РАЗДЕЛ V: ОБРАЗОВАНИЕ


Цел:

Подобряване достъпа на бежанците до държавната образователна система.


Дейности:


1. Провеждане на изследване за установяване на трудностите, които срещат бежанците при интеграцията в училище и набелязване на мерки за тяхното преодоляване.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МОМН, ВКБООН, СЖББ, БЧК, АИБМ и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ, средства по проекти.

Срок: април 2011 г.


2. Провеждане на ежегодни обучителни семинари с учители, работещи с деца – бежанци.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МОМН, Дружество на ООН в България, СЖББ, БЧК, АИБМ и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ, средства по проекти

Срок: октомври 2011, 2012, 2013 г.


3. Подпомагане на образователната интеграция на малолетни и непълнолетни бежанци чрез мотивиране и консултиране на родители, насърчаване и подпомагане на контактите между родители и учители, дейности за социално и културно сближаване между деца на бежанци и български деца.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МОМН, Дружество на ООН в България, СЖББ, БЧК, АИБМ, Каритас- България и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ, средства по проекти

Срок: януари 2011 – декември 2013 г.


4. Разработване и утвърждаване на стандартизирани тестове за определяне на клас, етап и степен на образование на деца, получили закрила в България, които не могат да представят документи за завършено образование от страните на произход.

Водеща институция: ДАБ при МС и МОМН

Партньори: ВКБООН, УНИЦЕФ и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ, средства по проекти

Срок: 2013 г.


5. Насърчаване на инициативи и дейности за запознаване на ученици и студенти с правата, културата, традициите и живота на бежанците.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МОМН, висши учебни заведения, ВКБООН, ЮЛНЦ и др.

Финансиране: средства от Европейския бежански фонд и други проекти

Срок: постоянен


РАЗДЕЛ VІ: СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕЦел:

Подобряване достъпа на бежанците до социални помощи и услуги.


Дейности:

1. Включване на социални посредници в дейностите по социално подпомагане на бежанците.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МТСП – АСП, БЧК, СЖББ, Каритас – България, АИБМ и др.

Финансиране: средства от Европейския бежански фонд и други проекти

Срок: постоянен


2. Разработване и разпространение на информационни материали, относно правата и задълженията на бежанците в областта на социалното подпомагане.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МТСП – АСП, ВКБООН, БЧК, Каритас – България, АИБМ и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС, средства от Европейския бежански фонд.

Срок: постоянен


3. Провеждане на обучителни семинари със социални работници по специфичните аспекти на социалната работа с бежанци.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МТСП – АСП, ВКБООН, АИБМ, БЧК, СЖББ, Каритас – България и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС, средства по проекти

Срок: постоянен


РАЗДЕЛ VІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цел:

Подобряване достъпа на бежанците до здравеопазване.


Дейности:


1. Включване на бежанците в здравни стратегии за малцинствата в неравностойно положение

Водеща институция: ДАБ при МС и МЗ

Партньори: НЗОК, ВКБООН, БЧК, Каритас – България, СЖББ и др.

Финансиране: в рамките на утвърдените средства по бюджета на НЗОК

Срок: постоянен


2. Включване на бежанците в национални програми за здравна профилактика и превенция.

Водеща институция: ДАБ при МС и МЗ

Партньори: НЗОК, ВКБООН, БЧК, Каритас – България, СЖББ и др.

Финансиране: в рамките на утвърдените средства по бюджета на НЗОК

Срок: постоянен


3. Включване на бежанците в скринингови кампании за превенция на онкологичните заболявания.

Водеща институция: ДАБ при МС и МЗ

Партньори: НЗОК, ВКБООН, БЧК, Каритас – България, СЖББ и др.

Финансиране: в рамките на утвърдените средства по бюджета на НЗОК

Срок: постоянен


4. Включване на посредници за улесняване достъпа на бежанците до здравни услуги.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: БЧК, Каритас – България, СЖББ, АИБМ и др.

Финансиране: средства от Европейския бежански фонд и други проекти

Срок: постоянен

5. Провеждане на обучителни семинари с лични лекари и стоматолози по специфичните здравни проблеми и потребности на бежанците.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: Български лекарски съюз (БЛС), Съюз на стоматолозите в България (ССБ), ВКБООН, АИБМ, БЧК, Каритас – България и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС, средства по проекти

Срок: постоянен


РАЗДЕЛ VІІІ: БЕЖАНЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ


Цел:

Улесняване достъпа на бежанците със специални нужди до права и услуги.


Дейности:


1. Периодично обучение на социални работници от съответните служби на Агенцията за социално подпомагане, работещи с бежанци със специални нужди.

Водеща институция: ДАБ при МС, МТСП – АСП

Партньори: ВКБООН, Център за подпомагане на хора, преживели изтезание (АСЕТ), БХК, АИБМ, АХУ, ДАЗД и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС, средства от Европейския бежански фонд и други проекти.

Срок: 2012 – 2013 г.

2. Включване на бежанци със специални нужди в различни форми на психо-социална работа, медицински грижи, социален патронаж, културни дейности и други услуги.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МТСП-АСП, АХУ, ЮЛНЦ, органи на местно самоуправление и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС, средства по проекти

Срок: постоянен


3. Осигуряване на информация, консултации и медиация на бежанци със специални нужди относно техните права и задължения, предоставяне на правна помощ и съдействие.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: БЧК, БХК, Каритас – България, СЖББ, АИБМ и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС, средства от Европейския бежански фонд и други проекти.

Срок: постоянен


4. Осигуряване на достъп до алтернативни форми за обучение по български език и професионална квалификация, съобразени с индивидуалните нужди и възможности на бежанците със специални нужди.

Водеща институция: ДАБ при МС, МОМН

Партньори: МТСП-АСП, МТСП – АЗ, АХУ, БЧК, Каритас – България, СЖББ и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС, МОМН, средства по проекти

Срок: постоянен

РАЗДЕЛ ІX: ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ


Цел:

Осигуряване на правото на бежанците на равенство пред закона, равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот и ефективна защита срещу дискриминация.


Дейности:

1. Провеждане на обучителни семинари, изготвяне и разпространение на информационни материали за бежанци за защита при проявена дискриминация.

Водеща институция: ДАБ при МС, Комисията за защита от дискриминация (КЗД)

Партньори: МВР, БХК и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС и КСД, средства от Европейския бежански фонд и по проекти

Срок: постоянен


2. Работа и партньорство с медии за създаване на благоприятна среда сред българското общество, подкрепяща интеграцията на бежанците и недопускане на дискриминация.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: централни и местни медии, ВКБООН, ЮЛНЦ, КЗД и др.

Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет на ДАБ при МС, средства от Европейския бежански фонд и по проекти

Срок: постоянен


3. Постоянно актуализиране на специализираната електронна страница на ДАБ при МС и секцията, която касае интеграцията на бежанците, с оглед предоставяне на информация за всички мерки и възможности за интеграцията в Република България.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: ВКБООН, АИБМ, БЧК, Каритас-България, БХК

Финансиране: средства от Европейския бежански фонд

Срок: постоянен


4. Взамодействие с Националната институция Омбудсман за защита правата на бежанците.

Водеща институция: Омбудсман, ДАБ при МС

Партньори: МОМН, МЗ, МТСП, ВКБООН, ЮЛНЦ

Срок: постоянен

5. Насърчаване разработването и въвеждането на учебни модули и програми за запознаване на ученици и студенти с правата, културата, традициите и живота на бежанците.

Водеща институция: ДАБ при МС

Партньори: МОМН, Висши учебни заведения, ВКБООН, ЮЛНЦ

Финансиране: средства по проекти

Срок: постоянен


РАЗДЕЛ X: ИЗПЪЛНЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА


За изпълнение на целите на настоящата програма Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет:

1. Осъществява обща координация и контролира участието на различните институции, следи за спазването на законодателството в областта на жилищното настаняване, здравеопазването, социалното подпомагане, образованието, трудовата заетост и защитата от дискриминация на бежанците.

2. Приема за всяка календарна година План за изпълнение, в който са посочени конкретните мерки по всяка от планираните дейности, отговорната за изпълнението им организация, индикатори за оценка на изпълнението и необходимите средства.

3. Изпълнява или осигурява изпълнението на дейностите, по които е водеща институция, включително и чрез делегиране на изпълнението на конкретни дейности на други организации.

4. Анализира резултатите от мерките за интеграция на новопризнати бежанци през първата година след връчване на решението за статут чрез провеждане на анкети, обсъждания, становища от експерти и др.

5. Изготвя годишен отчет за изпълнение на програмата пред Министерския съвет.

Списък на съкращенията по азбучен ред

АЗ – Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика

АИБМ – Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти

АСП - Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика

АСЕТ – Център за подпомагане на хора, преживели изтезание

АХУ – Агенция за хората с увреждания

БСБМ – Български съвет за бежанци и мигранти

БЛС - Български лекарски съюз

БХК – Български Хелзинкски комитет

БЧК – Български Червен кръст

ВКБООН – Върховен Комисариат на ООН за бежанците

ДАБ при МС – Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето

КЗД – Комисия за защита от дискриминация

МВР – Министерство на вътрешните работи

МЗ – Министерство на здравеопазването

МОМН – Министерство на образованието, младежта и науката

МП – Министерство на правосъдието

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МФ – Министерство на финансите

НАПОО при МС - Национална агенция за професионално образование и

обучение при МС

НЗК - Национална занаятчийска камара

НЗОК – Национална здравноосигурителна каса

НОИ – Национален осигурителен институт

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България

СЖББ – Съвет на жените бежанки в България

ССБ - Съюз на стоматолозите в България

ЮЛНЦ – Юридически лица с нестопанска цел

1 Съгласно Закона за убежището и бежанците, чл. 30а бежанци от уязвими групи са малолетни или непълнолетни, бременни жени, възрастни хора, самотни родители, придружени от малолетните или непълнолетните си деца, лица с увреждания и такива, които са били обект на тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие


Свързани:

Програма за интеграция на бежанците iconПрограма на кръгла маса „
Цел: Обсъждане на мерките за интеграция на бежанците и лицата с хуманитарен статут със специални нужди и сътрудничеството за подобряване...
Програма за интеграция на бежанците iconСписък на участниците в междуведомствените групи за изготвяне на Национална програма за интеграция на бежанците в рбългария 2005-2007 година работна група по социалното подпомагане
Приемане и интеграция на бежанците” в Държавната агенция за бежанци при Министерския съвет
Програма за интеграция на бежанците iconПромени в политиката и дейностите по интеграция на бежанците в република българия
...
Програма за интеграция на бежанците iconАсоциация за интеграция на бежанци и мигранти
Интеграция на бежанците и мигрантите в европейския съюз – част от общата политика в областта на миграцията и бежанците
Програма за интеграция на бежанците iconАсоциация за интеграция на бежанци мигранти
Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2008 – 2010) предоставям на Вашето внимание информация, за...
Програма за интеграция на бежанците iconПрограма за интеграция на бежанците
Република България (2011-2013 г.) е изготвена след задълбочен анализ на промените в нормативната уредба през последните две години...
Програма за интеграция на бежанците iconДържавна агенция за бежанците при министерския съвет върховен комисариат на ООН за бежанците
Водещ: Ивелина Тейлър, Експерт интеграция, Представителство на вкбоон в България
Програма за интеграция на бежанците iconИнтеграционен център
Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага интеграцията на бежанците в Република България в съответствие...
Програма за интеграция на бежанците iconИнтеграционен център за бежанци
Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага интеграцията на бежанците в Република България в съответствие...
Програма за интеграция на бежанците iconБългарски съвет за бежанци и мигранти
Покана за представяне на предложение за провеждане мониторинг на изпълнението на националната програма за интеграция на бежанците...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом