Инструкция за безопасна експлоатация
ИмеИнструкция за безопасна експлоатация
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер40.78 Kb.
ТипИнструкция
източникhttp://www.primagas-bg.com/download/instrukcia.docИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Вътрешни газови инсталации на жилищни сгради включват: входящите и вътрешни газопроводи (от спирателния кран до входа до газовите уреди), газови уреди (котли, бойлери, отоплителни уреди, готварски уреди), разходомери, регулатори, предпазни устройства и спирателна арматура.


Газовите уреди и съоръженията задължително се придружават с:

 • Паспорт – преведен на български;

 • Инструкция за експлоатация – преведена на български;

 • Сертификат за съответствие;

 • Сертификати за качество на вложените материали (тръби, кранове, арматура).
 1. БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ.

Собственикът или ползвателят на вътрешна газова инсталация е длъжен да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация съгласно инструкциите на производителя за експлоатация, поддържане и ремонт и техническата документация.


Собственикът или ползвателят е длъжен:

 • Да спира подаването на природен газ от главния спирателен кран до входа:

  • при отсъствие за по-дълъг период /повече от 3 дни/.

  • при пожар и природни бедствия.

 • Да вентилира и редовно проветрява помещенията, в които се работи с газовите уреди.НА СОБСТВЕНИКА ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛЯ НЕ Е РАЗРЕШЕНО:

 • Да извършват самостоятелна газификация на жилището (и други помещения и постройки);

 • Да разместват, заменят и ремонтират газоползващите уреди;

 • Да внасят изменения в конструккциията на газоползващите уреди;

 • Да изменят устройството на димоотводите и вентилационната система;

 • Да затварят вентилационните канали;
 • Да ползват газ при неизправност на газоползващите уреди, автоматиката, спирателната, регулиращата и предпазната арматура;

 • Да работят с газов уред и инсталация, които не са в съответствие с нормативните изисквания;

 • Да работят с газова инсталация и уреди на които не е извършен периодичен технически надзор;

 • Да оставят без наблюдение да работят газовите уреди с изключение на тези, предназначени за непрекъсната работа и снабдени с необходимата автоматика;
 1. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ПРЕДВИЖДА:

 • периодично техническо обслужване;

 • сезонно техническо обслужване – включване и изключване на сезонно работещо оборудване, инсталирано в жилището;

 • ремонт по заявка – обслужване по заявка.
 1. ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА И ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ.

На периодична проверка и почистване подлежат:

 • димоотвод на сезонно работещо оборудване – всяка година преди започване на отоплителния сезон;

 • вентилационни канали, зидани димоотводи, а също и изпълнени от топлоустойчив бетон – 1 /един/ път в годината.

 • действие и настройка на сигнализатори на природен газ (ако има такива) – 1 /един/ път годишно.

 • вътрешна газовата инсталация – външен технически преглед и проверка на плътност – 1 /един/ път в годината.
 1. ПРОТОКОЛИ И ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ И РЕМОНТИ.

Проверките и ремонтите се извършват от лицензирана фирма, изградила вътрешната газова инсталация или от друга лицензирана фирма. Резултатите от тях се оформят с протокол, въз основа на който собственикът или ползвателят получава Акт за периодичен технически преглед, издаден от Оправомощено лице за независим технически надзор. Собственикът или ползвателят е длъжен да предостави копие от Акта на “Примагаз” АД в срок до 7 /седем/ дни. 1. РЕМОНТИ

При започване на ремонт на вентилационни и димоотводни канали в жилището, както и на вътрешна газова инсталация, собственикът е длъжен да уведоми “Примагаз” АД за спиране на газоснабдяването и изключване на газовите уреди от системата на газоснабдяване. След всеки ремонт димоотводите подлежат на оглед и проверка от лицензирана фирма. 1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

При появяване на мирис на газ в жилището незабавно:

 • прекратете експлоатацията на газовите уреди;

 • затворете главния кран до входа и крановете на самите уреди;

 • отворете прозорците и вратите на жилището;

 • обадете се на аварийната служба на “Примагаз” АД;

 • не палете огън;

 • не пушете;

 • не включвайте и не изключвайте електрическо осветление и електроуреди;

 • не ползвайте електрически звънец.


При появяване на мирис във входа на сградата незабавно:

 • съобщете на аварийната служба на “Примагаз” АД;

 • предотвратете включването и изключването на електрическото осветление, както и използването на открит огън;

 • не предизвиквайте искри;

 • проветрете помещението.НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:

Преди започване на нормална работа с газовите уреди е необходимо да сте преминали инструктаж за правилна и безопасна работа с газови уреди съгласно производствената инструкция и паспорта на уредите. Инструктажът се извършва от лицензирана фирма, инсталирала уредите, като това се оформя с Протокол, подписан от всичките ползватели на газовата инсталация и уредите.

Уверете се, че сте наясно с всичките изисквания за безопасна експлоатация на газовите уреди и съоръжения съгласно настоящата инструкция. 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата инструкция е изготвена във връзка с изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, Глава VIII, Раздел I, чл.247, 248, 257, Раздел VII, чл.306, 307, 308 и 309.


Настоящата Инструкция за безопасна експлоатация на вътрешна газова инсталация и съоръжения влиза в сила от 02.09.2004г.

Свързани:

Инструкция за безопасна експлоатация iconДоклад за проекта за промяна на наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор
Нспвиа / предлагат да бъде променена Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор, като първа стъпка за реформа на администрирането...
Инструкция за безопасна експлоатация iconИнструкция за безопасна работа в кухня
При работа с машинни съоръжения да се спазват изискванията за безопасна работа съобразно паспортите на съоръженията и другите нормативни...
Инструкция за безопасна експлоатация iconИнструкция за безопасна работа с парен котел длъжност
Да регламентира задълженията и отговорностите за безопасна работа, с мазутен-парен котел
Инструкция за безопасна експлоатация iconИнструкция по експлоатация
Внимателно се запознайте с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж/експлоатация на дадения уред! Нашата гаранция се...
Инструкция за безопасна експлоатация iconИнструкция по експлоатация
Внимателно се запознайте с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж/експлоатация на дадения уред! Нашата гаранция се...
Инструкция за безопасна експлоатация iconИнструкция по експлоатация
Внимателно се запознайте с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж/експлоатация на дадения уред! Нашата гаранция се...
Инструкция за безопасна експлоатация iconИнструкция по експлоатация
Внимателно се запознайте с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж/експлоатация на дадения уред! Нашата гаранция се...
Инструкция за безопасна експлоатация iconИнструкция за експлоатация
Инструкция за работа с рецепти в ръчен режим /машина с тегловни дозатори за всяка инертна фракция – SlaveDevice T1
Инструкция за безопасна експлоатация iconИнструкция за експлоатация
Инструкция за работа с рецепти в ръчен режим /машина с тегловни дозатори за всяка инертна фракция – SlaveDevice T1
Инструкция за безопасна експлоатация iconИнструкция за безопасна работа с шевна машина
Оператор на шевна машина – отговаря за спазване на технологичната дисциплина при работа и спазването на инструкцията за безопасна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом