Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014
ИмеОбщинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер180.4 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://gabrovo.bg/files/strategiqzazakrila.doc
О Б Щ И Н С К А С Т Р А Т Е Г И Я

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ОБЩИНА ГАБРОВО

2009 – 2014


ВЪВЕДЕНИЕ:


През последните години, закрилата на децата се превърна в основен приоритет на Република България. Подобряване благосъстоянието на децата стартира със създаването на звена – „Отдели за закрила на детето”, към Дирекциите за социално подпомагане през 2000 г., които пряко да отговарят за опазване и гарантиране висшият интерес на детето. Този процес на реформа в грижите за децата изисква концентрация на ресурси, постоянно политическо и обществено внимание и максимална координация на политиките. Насилието, употребата на наркотици, здравето, образованието, свободното време, джендър въпросите, дискриминацията от етническо естество, информираността и участието на малолетните и непълнолетните във дефинирането на проблеми и процеса на вземане на решения – това са само част от сферите, за които обществото ни трябва да полага грижи.


Общинската стратегия за закрила на детето се създава на базата на заложените цели и принципи в Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане, Правилниците за прилагането им, Конвенцията на ООН за правата на детето и Националната стратегия за закрила на детето. Тя е в унисон с реформата на Правителството на Република България в системата за закрила на детето и цели синхронизиране на действията на държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Габрово, чрез определяне на общинските приоритети в областта на закрилата на детето, които да отразяват и задоволяват специфичните местни потребности.


Общинската стратегия за закрила на детето ще определи пътя и начините за подобряване защитата, правата и интересите на децата на територията на Община Габрово.


Залагането и изпълнението на стратегическата цел ще създаде условия и ще допринесе за изграждането на минимален гарантиран брой и вид услуги в областта на закрилата на детето, предимно с превантивен характер. Услугите ще са фокусирани върху потребностите на децата и техните семейства на територията на Общината, в съответствие с националните и  международни стандарти и практики и ще се основават на следните принципи:


1. Осигуряване опазването на висшите интереси и права на детето;

2. Отглеждане на детето в семейна среда или в случаите, когато това не е възможно, то да бъде отглеждано в среда, близка до семейната;

3. Зачитане и уважение личността на детето;

4. Оказване на адекватна и навременна закрила на деца, в риск;

5. Превантивна работа с децата и семействата им.

ЧАСТ І


Анализ на състоянието в Община Габрово за периода от 2005 – 2008 година


1. Демографско развитие

Демографското състояние на населението в Община Габрово е резултат от продължителното въздействие на множество фактори и влияния, една част от които са свързани с общите тенденции, характерни за страната и европейските страни, а други – със специфичните особености на историческото, икономическото и културно развитие на общината.

Сериозно влияние върху демографското развитие оказват и общите за развитите страни демографски процеси: засилена урбанизация, намаляваща брачност и раждаемост, интензивна емиграция. В резултат на тези процеси Община Габрово е засегната от демографска криза.

В общината, както и в цялата страна, се оформя модел на тричленно семейство, т.е. семейство с едно дете. Въпреки тенденцията през последните години за увеличаване броя на новородените деца, за отбелязване е, че той все още е много нисък. В Община Габрово са се родили, съответно:

- през 2008г. - 697 деца;

- през 2007г. - 722 деца;

- през 2006г. – 734 деца;

- през 2005г. – 703 деца;

- през 2004г. – 634 деца.

Общият брой деца под 18 години към 31.12.2008г. в Община Габрово е 9 933, като съответно за 2007г. – 10 388 деца; 2006г. – 10 667 деца; за 2005г. – 11 066 деца и за 2004г. – 11 267 деца.

Забелязва се увеличаване броя на ражданията на деца от непълнолетни момичета.


2. Модели на семейно поведение

Като тенденция се оформя създаването на семейства без граждански брак – съжителство на семейни начала. Изключително малък е броя на сключените граждански бракове през последните години:

- през 2008г. са сключени 193 граждански брака;

- през 2007г. – 231;

- през 2006г. – 231;

- през 2005г. – 260;

- през 2004г. – 222.


3. Детската бедност

Детската бедност е явление с много измерения, а не само въпрос на липса на доходи сред част от населението. Според Концепцията за детска бедност, използвана от Изследователския център на UNICEF, „Иноченти”, това е „ситуация, при която детето има стандарт на живот, който не допринася за неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие”. Рискът от бедност е най-голям в домакинствата, в които никой не работи, следван от риска в семейството на деца с един родител и при деца в многодетни семейства. Измеренията на детската бедност включват няколко сфери – здравеопазване, образование и личностно развитие, социално включване и участие както и други нововъзникнали и бързо променящи се потребности.

За нивото на детска бедност може да се съди и по броя на семействата, попаднали на месечно подпомагане в системата на социалното подпомагане. Този брой непрекъснато варира според броя на безработните лица. За периода от 01. 01.2005 до 31.12.2008 година, обект на подпомагане от Дирекция „Социално подпомагане” - Габрово са:

- 11 двучленни семейства с 11 деца;

- 21 тричленни семейства с 40 деца;

- 12 четиричленни семейства с 34 деца;

- 10 петчленни семейства с 40 деца;

- 16 шест и повече членни семейства с 83 деца.


4. Здраве

Не е малък процента на децата, които често боледуват, увеличават се и децата, страдащи от хронични заболявания. Броят на регистрираните деца с увреждания за 2008 година в Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово е 170 деца. Това е една сложна целева група, тъй като обединява деца с физически, умствени, психически, сензорни и комплексни увреждания. По модул “Личен асистент” на Национална програма “Асистенти за хора с увреждания”, Община Габрово е активен партньор на Дирекция “Социално подпомагане”, а по модул “Социален асистент” е Работодател. Седем деца с увреждания са с назначени Лични асистенти, а две ползват слугите на Социален асистент, което е крайно недостатъчно за задоволяване на потребностите им.

Най-достъпната помощ за тази целева група е паричното подпомагане по Закона за социалното подпомагане и Закона за интеграция на хората с увреждания, както и социалните услуги в общността за деца и семейства, предоставяни на територията на Община Габрово.

На територията на град Габрово е разкрита и функционира „Млечна кухня”, ситуирана в една от детските ясли. Има пунктове за получаване на храна в трите съществуващи детски ясли в гр. Габрово, с цел улеснение на родителите. Млечната кухня обслужва деца от 0 – 2 годишна възраст, като през последните години броят им годишно е 200 – 220 деца.

5. Образование

На територията на Община Габрово функционират 9 детски градини, 3 детски ясли и 19 училища, в т.ч.:

- средни общооброзователни - 2;

- основни – 9;

- профилирани гимназии – 2;

- професионални гимназии – 4;

- начално училище – 1;

- помощно училище – 1

Отпаднали деца от образователната система от обучение:

- през учебната 2008-2009г. са отпаднали 7 деца от образователната система, от които 3 попадат в задължителната за обучение възраст, а останалите са навършили 16 години;

- през учебната 2007-2008г. са отпаднали общо 21 ученика - от които 8 са в задължителната за обучение възраст, а останалите – навършили 16 години;

- през учебната 2006-2007 година са отпаднали 5 ученика – от които 2 подлежат на задължително обучение, а останалите са навършили 16 години;

- през учебната 2005-2006г. са отпаднали 8 ученика – от които 4 подлежат на задължително обучение и 4 са навършили 16 години.

В работата на училищата с децата и техните родители, основни причини за отпадане от образователната система се явяват липса на мотивация и интерес към учебния материал и процес, както и лошо икономическо състояние на семействата.

На територията на град Габрово функционират следните образователни центрове и школи по изкуствата.


Образователни центрове:

 • Училища „Европа”;

 • Школа „Интензив”;

 • Младежко християнско дружество „ИМКА - Габрово”;

 • Фирма „Веда консулт”;

 • Център за работа с деца „Малкият смехурко”;

 • Школа „Пламен Румпалов”;

 • Читалище Габрово.

Школи по изкуствата:

 • Ансамбъл „Габровче”

 • Школи за модерни танци – „Мегаденс”, „Магия”, Мажоретен състав;

 • Школа за народни танци „Сивек”;

 • Музикални школи: „Усмивките”; „Талеви”;

Спортни клубове – 27 лицензирани клуба в град Габрово

6. Деца със специални образователни потребности

Интегрирането на децата със специални образователни потребности изисква екипна работа за създаване на подкрепяща среда още в детската градина и в началната училищна възраст, оценка на образователните потребности на децата с увреждания и насочването им към общообразователни училища.

През учебната 2008-2009г. в Помощно училище „Николай Палаузов” – Габрово се обучават 44 деца.

В подкрепа на деца със специални образователни потребности е разкрит и Ресурсен център за деца с увреждания.

На територията на град Габрово е разкрита една специализирана група за деца към ЦДГ „Първи юни”, като и в останалите масови детски градина се работи по интегрирането на деца с увреждания.

.

7. Деца в риск

По данни на Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, за периода 2005 - 2008г., в отдел Закрила на детето са регистрирани 810 деца в риск:


Деца, настанени в специализирани институции

Специализирани институции на територията на Община Габрово:

- Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Райков” – към 31.12.2008г. са настанени 44 деца на възраст от 7 до 18 години /до 20 години, ако са учащи/; След извършване на проверка и оценка от Държавна Агенция за закрила на детето същият е предложен за реформиране;

- Дом за медико - социални грижи за деца - към 31.12.2008г. са настанени 43 деца, на възраст от 0 до 3 години. Към Домът за медико – социални грижи за деца е разкрит и функционира Дневен център за деца с увреждания, който обслужва освен част от настанените там деца и деца от общността. Центърът разполага с необходимия персонал и оборудване за качествено предоставяне на услугите в него.

Проблемите на децата от тези целеви група са: липса на връзка между семейството и институциите; липса на работа с родителите на настанените деца; липса на адекватни подходи при подготовката на децата за извеждане от институцията; затвореност на институциите и ограничени възможности за интеграция; недостатъчна автономност на напускащите институциите и липса на мрежа за подкрепа.


Деца – жертва на насилие и експлоатация

По данни на Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, за периода до 2005г. до 2008г. са регистрирани 54 случая на деца – жертва на насилие и експлоатация.


Деца на улицата

По данни на Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, за периода от 2005г. до 2008г. са регистрирани 12 случая на деца на улицата. Тревожен е факта, че има регистрирани просещи деца в общината, или родители, които да подтикват децата си към просия. Социалните работници от Отдел „Закрила на детето” ежемесечно следят за идентифициране на просещи деца.


Деца – жертва на трафик

Към 31.12.2008 година в Община Габрово – Дирекция „Социално подпомагане” няма регистрирани случаи на деца – жертви на трафик.

Малтретирани деца и деца, жертви на престъпления

По данни на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/:

- през 2008 година броят на малтретираните деца е 27, като две от тях са малтретирани от родителите, а 25 – от приятели или съученици. Рязко се е увеличил броят на децата, малтретирани от приятели и съученици, което е показател за нарастващата агресия сред децата. От тези деца, 18 са малолетни и 9 непълнолетни. През 2008 година броят на децата, жертви на престъпления е 29, от които 18 са момичета.

- през 2007 година броят на малтретираните деца е 27. Десет деца са малтретирани от родители и близки. Броят на малтретираните от съученици деца е 5. През 2007 година броят на децата, жертви на престъпления е 44.

- през 2006 година 4 деца са малтретирани от родители или близки и 5 – от приятели и съученици. През 2006г. броят на децата, жертви на престъпления е – 39, от които 20 са момичета. Тринадесет са малолетни и 26 непълнолетни.


Деца – извършители на престъпления

По данни на МКБППМН, деца извършители на противообществени прояви преминали през Детска педагогическа стая /ДПС/ са:

- през 2008г. - 161 деца, от които 75 момичета;

- през 2007г. - 126 деца, от които 42 момичета;

- през 2006г. - 203 деца, от които 89 момичета.


На отчет в ДПС са водени съответно:

- през 2008г. - 74 деца;

- през 2007г.- 109 деца;

- през 2006г.- 103 деца.


Осъдени непълнолетни:

- през 2008г. - 28 деца

- през 2007г. - 15 деца.

- през 2006 г.- 29 деца.


Деца – бежанци

По данни на Дирекция „Социално подпомагане”- Габрово, към 31.12.2008г. в Общината няма регистрирани случаи на деца – жертви на трафик.


8. Деца с изявени дарби

Според Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, деца с изявени дарби са: Деца от държавно или общинско училище, класирани индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта. Към община Габрово е сформирана Комисия за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.


9. Осиновени деца или настанени в приемни семейства

По данни на Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, деца настанени в утвърдени професионални и доброволни приемни семейства към 31.12.2008г., са:

- 2 деца, настанени в доброволни приемни семейства;

- 5 деца, настанени в професионални приемни семейства;

По данни на Съвета по осиновявания към Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово броя на осиновените деца е съответно:

- 2004г. - 14 деца;

- 2005г. – 13 деца;

- 2006г. – 11 деца;

- 2007г. – 18 деца;

- 2008г. – 16 деца.

10. Социални услуги в общността за деца и семейства

- Звено ”Майка и бебе” - Ползватели на услугата са бременни жени, при които има риск да изоставят детето след раждането; непълнолетни бременни момичета; майки с новородени, изразили намерение да ги изоставят; майки жертва на насилие, в състояние на остър жилищен проблем или друга кризисна ситуация. Престоят на потребителите варира от няколко дена до 6 месеца. Дейността на звеното е съобразена с изискванията на Закона за социално подпомагане и Закона за закрила на детето. Основна цел на услугата ЗМБ е превенция на изоставянето и настаняването в институция на децата от 0-3 години, като в същото време предотвратява ситуации, застрашаващи сигурността, здравето и развитието им.


- Дневен център за деца и младежи с увреждания - целевата група са деца с увреждания и младежи до 18 год. възраст с двигателни, зрителни и ментални увреждания. Създадени са условия за корекционно-компенсаторна работа с децата, придобиване на полезни навици, подобряване на физическото, интелектуалното и емоционално състояние на потребителите. Центъра се ръководи от Фондация “Грижи за деца с увреждания” по сключен договор с Община Габрово за предоставяне на социалната услуга. Капацитета на центъра е 20 места.


- Приют за безнадзорни деца - капацитетът на приюта е 20 легла. Представлява специализирано звено за деца от 3 до 18 год. възраст, намиращи се в състояние на временна или трайна безнадзорност. Основна задача на приюта е социализиране на тези деца, стремеж да се създават битови и хигиенни навици, речеви етикет и системна работа с деца, посещаващи училище. Приютът за безнадзорни деца е структура на БЧК – Габрово.


- Разкрити са два Центъра за обществена подкрепа - дейността е насочена към предоставяне на социални услуги на родители и цели превантивна и корекционно – възпитателна работа с малолетни и непълнолетни, с деца – правонарушители, социална рехабилитация и ресоциализация на малолетни и непълнолетни с асоциални прояви. Предлага правно консултиране на родители и деца; трудово посредничество; психологическо консултиране; социално-възпитателни услуги; специализирани програми; занимания с децата в областта на спорта, занаятите и културата; професионално консултиране и ориентиране. Дейността на Центъра е насочена към работа с: ученици от всички училища и гимназии; деца с училищни проблеми и поведенчески трудности и техните семейства; деца, освободени от възпитателни училища, интернати; условно осъдени непълнолетни правонарушители; деца с проблеми в общуването и невъзможност за справяне в социална среда. Основната им дейност е индивидуална и групова работа с клиентите в съответствие с правилника за устройството и дейността на центъра.


- Областен съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център - основен орган за осъществяване на националната и местна политика в областта на злоупотребата с наркотици. Неговата важна роля е да осъществява координацията, ефективното взаимодействие и сътрудничество между институциите, НПО, младежките сдружения, медиите в усилията им за ограничаване на разпространението и употребата на психоактивни вещества. Съветите по наркотични вещества разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества; на базата на данните, получени от различните източници на информация, правят оценка на нуждите в съответната община – от превенция, лечение, рехабилитация.

На територията на град Габрово са разкрити и функционират два Центъра за семейно консултиране и подкрепа, финансирани по различни програми.

ЧАСТ ІІ


Цели на стратегията и мерки за тяхното изпълнение


I. Дългосрочна цел


Осъществяване на реална закрила, равен достъп и възможности за развитие на децата.

ІІ. Стратегическа цел


Осигуряване на условия за гарантиране спазване правата на децата на територията на Община Габрово, с оглед повишаване тяхното благосъстоянието.

ІІІ. Оперативни цели


1. Повишаване ефективността на мониторинга и контрола за спазване правата на децата в Община Габрово.

2. Превенция на изоставянето и настаняването на деца в институции, подкрепа на процеса на деинституционализация и намаляване капацитета на специализираните институции.

3. Разкриване на нови социални услуги в общността, в съответствие с потребностите на населението на територията на община Габрово.

4. Повишаване качеството на предоставяните услуги в общността както и квалификацията на заетите в социалната сфера.

5. Превенция на насилието и подкрепа на децата, преживели насилие.

6. Превенция на социалната изолация на децата в институциите.

7. Осигуряване на равен достъп на децата до качествено образование, здравеопазване, с оглед пълноценната им социална интеграция.

8. Превенция и противодействие на детското асоциално поведение.

9. Намаляване броя на деца на улицата (просещите деца).

10. Ограничаване на рисковото поведение (превенция на ХИВ/ СПИН/ ППИ, нежелана бременност, злоупотреба с психоактивни вещества) и намаляване на нежеланите последици за здравето на непълнолетните.

11. Увеличаване броят на децата, участващи в различни спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по интереси и др. дейности за деца.

12. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

13. Насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности;

14. Повишаване на обществената чувствителност и ангажираност към проблемите на децата и техните интереси;

15. Повишаване нивото на сътрудничество и взаимодействие между различните институции, имащи пряко отношение в работата с деца или предоставянето на услуги за деца и семейства;

16. Работа с кандидат осиновители, осиновители и осиновени – подкрепа и последващо наблюдение;

17. Работа с кандидат приемни семейства и утвърдени професионални или доброволни приемни семейства – проучване, оценка, подкрепа и наблюдение.

18. Осигуряване на пространство за игра на децата, с оглед пълноценното им физическо и нравствено развитие, както и предоставяне на възможност за по – добрата им социална адаптивност.

ІV. Мерки и задачи за изпълнение на оперативните цели


Във връзка с гореизложеното, развитите до момента социални услуги на територията на община Габрово, покриват голяма част от потребностите на местното население. Разкриването на нови социални услуги в общността, подобряване качеството на тези, предоставяни към момента, е приоритет на Община Габрово. Сътрудничеството между различните институции, както и ангажирането на общността като основен инструмент за интеграцията и развитието на децата, ще доведе до единно планиране на интервенциите за доброто благосъстояние на подрастващите. Тенденция е управлението и предоставянето на услугите да се възлагат на НПО на конкурсен принцип.

За изпълнение на оперативните цели на настоящата стратегия, се предвиждат следните мерки:

1. В края на всяка календарна година да се оценява изпълнението на Стратегията за закрила на детето, във връзка с годишното отчитане на Социалната програма на Община Габрово.

2. Реформиране на ДДЛРГ “Христо Райков гр.Габрово, предоставяне на дневна и седмична грижа за децата, последваща реинтеграция в биологичните им семейства, или настаняване по чл. 26 от ППЗЗД.

3. Търсене на възможности за пребазиране на ДДЛРГ „Христо Райков” – Габрово.

4. Повишаване информираността и ангажираността на общността по отношение развитието на приемната грижа и увеличаване броя на осиновителите на територията на община Габрово.

5. Работа по превенция на настаняването на деца в специализирани институции от майки , в риск да изоставят децата си; повишаване на родителския капацитет, информираност за права и задължения, училище за родители, училище за бременни.

6. Въвеждане на иновативен подход в работата по случай - „Лаборатория за изследване на детето”.

7. Разкриване на нова алтернативна социална услуга в общността за деца, напускащи ДДЛРГ - “Защитено жилище“; Държавно делегирана дейност - 2010 година.

8. Създаване на нови услуги за деца с увреждания - с ограничени умствени възможности, с генерализирани разстройства в развитието си, както и за деца със зрителни увреждания.

9. Повишаване квалификацията на служителите, заети в социалната сфера на територията на община Габрово – базисни, специализирани обучения и осигуряване на групова и индивидуална супервизия.

10. Подобряване координацията на различните институции с цел повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация.

11. Интегриране на децата със СОП (специални образователни потребности) в масовите училища; увеличаване броя на дейностите в училищата с голям брой деца на семейства, в неравностойно положение (въвеждане на СИП – ромски фолклор и др.); адаптиране на жизнената и архитектурна среда за нуждите на децата с увреждания.

12. Развиване на съществуващите социални услуги в общността, чрез разширяване обхвата на ползвателите и подобряване на материално-техническата база.

13. Изграждане на детски площадки, в съответствие с изискванията на Наредба № 1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра на Министъра на регионалното благоустройство, Министъра на вътрешните работи и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

14. Създаване на условия за осмисляне на свободното време на децата и младежите:

 • „Младежки център”, с различни по интереси клубове и школи;

 • Стена за скално катерене;

 • Скейтборд площадка и др.


V. Очаквани резултати


 1. Намаляване с до 20 % броя на децата, отглеждани в институции;

1.1. Превенция на настаняването;

1.2. Реинтегриране в биологичните семейства;

1.3. Настаняване в приемни семейства;

1.4. Осиновяване.

2. Намаляване средния престой на децата в институциите.

3. Повишаване качеството на грижа чрез развиване на компетенциите и уменията на персонала, работещ в институциите.

4. Създаване и развитие на нови социални услуги в общността, насочени към рисковите групи.

5. Увеличаване с 20 % броя на ползващите алтернативни услуги деца в риск и техните семейства.

6. Увеличаване с 20 % броя на децата с увреждания, ползващи услуги в дневни центрове.

7. Развитие и утвърждаване на приемната грижа - 10 професионални приемни семейства.

8. Увеличаване броя на постъпилите ромски деца в първи клас и намаляване броя на отпадащите от общообразователната система.

11. Намаляване с 10 % броя на непълнолетните, които са извършили престъпления и непълнолетните с асоциално поведение.

12. Увеличаване броя на детските градини и училищата, пригодени за интегрирано образование на деца с увреждания.

13. Разширяване на извънкласните и извънучилищните форми за работа с деца, участие в спортни и културни занимания и дейности, за развиване на потенциал, възможност за изява и пълноценно използване на свободното време.


VІ. Финансиране


Финансирането на дейностите, свързани с мерките и задачите за изпълнение на оперативните цели, упоменати в настоящата стратегия, ще се осигури в рамките на бюджета на Община Габрово, Неправителствени организации на територията на общината, средства от Държавния бюджет, финансиране по Европейски и национални програми и други източници.


VІІ. Мониторинг и отчитане


1. Ежегодно да се оценява изпълнението на Стратегията за закрила на детето, паралелно с годишното отчитане на Общинската програма за закрила на детето за Община Габрово.

2. Постоянният мониторинг на мерките и задачите по реализиране на стратегическите цели се осъществява от Комисията за детето, с консултативни и организационни функции, според ЗЗД (чл. 20а., ал. 1)

3. Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел “Закрила на детето”, съвместно с община Габрово да осъществява текущата практическа дейност по реализиране на Стратегията и предприемането на конкретни мерки по контрола на нейното изпълнение.

4. Държавно делегираните дейности да бъдат мониторирани от Общината, съвместно с Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел “Закрила на детето”. Мониторингът ще се осъществява и на база междинни и окончателни отчети.

5. При необходимост от актуализация на приетата Стратегия, промените да се приемат от Общински съвет с ново решение.Свързани:

Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014 iconОбщина елена общинска стратегия за закрила на детето в община елена
Оон за правата на детето 2006-2009 г. Тя е в унисон с реформата на правителството в системата за закрила на детето и цели синхронизиране...
Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014 iconКомисията за детето е консултативен орган към общината, която разработва Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната община
Вява сътрудничество и координация и подпомага обмена на информация между компетентните органи и юридически лица при осъществяване...
Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014 iconСтратегия за закрила на детето община чепеларе 2010- 2015 година
Ратифицираната конвенция за правата на детето на ООН и Закона за закрила на детето. Основен принцип на закона е правото на всяко...
Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014 iconПриемане на Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2006 г и приемане на Общинска стратегия за закрила на детето за община Бяла Слатина за период 2007 2009 г. Общински съвет бяла слатина
Относно: Приемане на Отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2006 г и приемане на Общинска стратегия за закрила на детето...
Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014 iconСтратегия за закрила на детето на община тутракан 2004 2007
Тази общинска стратегия се създава въз основа на целите, принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата...
Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014 iconОбщинска стратегия за закрила на детето
Конвенцията за правата на детето на оон, Закона за закрила на детето, както и в съответствие с националните приоритети определени...
Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014 iconПроизводството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето /ззд
Закона за закрила на детето, детето А. А. Р., с Егн да бъде настанено в Дом за Д. "Св. Н. Мирликлийски" гр. Б., У."Братя Миладинови"...
Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014 iconРешени е №
Од на мвр гр. П., е наложено на Я. Д. К., Егн административно наказание на основание чл. 45, ал. 1 от Закона за закрила на детето...
Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014 iconНадя шабани председател държавна агенция за закрила на детето анализ
Закона за закрила на детето, целите в Стратегически план за 2008-2010г., Оперативен план на дирекцията за 2010г., функционални задължения...
Общинскастратегия за закрила на детето община габрово 2009 2014 iconОтчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2009 г и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2010 г докладва: г-жа Себихан Мехмед кмет на общината
На основание чл. 21 ал. 2 от змсма, чл. 70 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом