Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд
ИмеСтановище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд
на дисертационния труд
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер43.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.naval-acad.bg/Bg/konkursi-proceduri/Iv-Gr-Georg/Stanoviste Dachev.doc
СТАНОВИЩЕ

върху дисертационен труд за придобиване

на образователна и научна степен „ДОКТОР”


Автор на дисертационния труд: инж. Иван Грудев Георгиев

Тема на дисертационния труд: „Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове”

Изготвил становището: доц. д-р Юрий Иванов Дачев


I. Актуалност на разработвания проблем

Дисертационният труд е в областта на теорията на маневрирането и има приложение в корабоводителската практика на гражданските и на военните кораби.

Като изходни точки за изграждане на структурата на дисертационния труд докторанта е използвал:

1. Съществуващ в практиката проблем при разминаването на кораби в ситуации на прекомерно сближение.

2. Нееднозначност в решенията за разминаване при прилагането на правила 13 и 15 от МППСМ в сектора на прекомерно сближение между ъгли 112.5° - 135°, когато собствения кораб се изпреварва от десен борд.

3. Липсата на автоматизирани компютърни системи, които биха били в помощ на корабоводителите при вземане на решения за разминаване на кораби в ситуации на прекомерно сближение.

На тези основания моята оценка за актуалността на разработвания в дисертационния труд проблем е положителна.


II. Оценка на теоретичния материал

Теоретичният обзор, извършен от докторанта е изчерпателен. Разгледани са двете критични правила (13 и 15) от МППСМ. Описани са корабни инциденти, причинени от нееднозначното вземане на решения от страна на корабоводителите при прилагането на тези правила. Представена е и юридическата интерпретация на разглежданата ситуация, парадоксално различаващи се решения на съда в идентични случаи и различни разследвания от независими експертни комисии.

Всички тези анализи показват, че ситуацията по разминаване в сектор 112.5° - 135° при изпреварване на собствения кораб от десен борд се явява като една от най-опасните.

Докторантът подчертава, че автоматизираните системи успешно биха се използвали като средство за минимизиране на грешките на корабоводителите и за подпомагане на тяхната дейност при вземане на решения по разглеждания проблем. Той посочва, че напълно автоматизирана система за избягване на сблъскванията между корабите все още не е разработена, тъй като е изключително трудно да се систематизира цялото многообразие от ситуации по отношение на разминаването на корабите, особено при прекомерно сближаване между тях.

От изложението в дисертационния труд заключавам, че докторанта творчески е анализирал разгледаните 140 литературни източника.


III. Избраната методика дава ли отговор на поставената

цел и задачи на дисертационния труд

Дисертационния труд е разработен на основата на нелинейната математика за описване динамиката на тяло с шест степени на свобода.

Описана е алгоритмизацията на задачата за избягване на сблъскването, включително и логическите функции, които се използват при избор на вида на маневрата.

Представена е примерна разработка на невронна система с размита логика за избягване на сблъскването между кораби, която е приложима за успешно разминаване с една цел.

Поради сложността да бъдат създадани автоматизирани системи, моделиращи всички възможни ситуации и даващи подходящо решение на корабоводителя за неговото най-правилно действие, докторантът приема подход за изграждане на частичен алгоритъм за разминаване в определен сектор от ситуациите на прекомерно сближение. Нееднозначната интерпретация на правила 13 и 15 по МППСМ определя този сектор да бъде между 112.5° - 135°, когато собствения кораб се изпреварва от десен борд.

Втора глава започва с поставянето на целта, задачите и хипотезите на изследването. Представен е модела и условията, необходими за изграждането на компонентите на алгоритъма.

При съставянето на алгоритъма за разминаване на кораб с една цел е използвана логиката, разработена в теорията на маневрирането, развита от руския автор Мальцев (2005).

Моята оценка е, че докторанта има много добра фундаментална подготовка и свободно борави с математическия апарат при разработването на методиката на изследване.


IV. Научни и научно-приложни приноси на дисертацията

Научните приноси на дисертационния труд са:

  1. Разработен е алгоритъм за разминаване на кораб с една цел при изпреварване на собствения кораб от десен борд. Той е изследван в симулационен режим и в условия на реално плаване на кораб при сближение в диапазон на курсови ъгли 112.5° – 135° и дистанции от 5 до 8 морски мили.

  2. Докторантът доказва, че в сектора на ситуациите на прекомерно сближение (5-8 мили) скоростния триъгълник е обърнат, което оказва влияние на параметрите за безопасен курс и скорост.


Научно-приложните приноси на дисертационния труд са:

  1. Разработената програма за оптимизация на разминаването на кораби на догонващи се курсове в определен сектор може да се приложи като подсистема при други научни изследвания в тази област.

  2. Програмата за свободен избор на безопасните скорости при голяма дистанция на откриване може да се приложи на кораби с корабна силова уредба с маневрен режим

Получените резултати от изследванията в дисертационния труд могат да се използват и в области, които са извън сферата на изследването - в учебния процес, в практиката на корабоводителите и др. Те са докладвани на две научни конференции с международно участие на ВВМУ.

Авторефератът отразява резултатите от изследването. Той е обективен, точен и в него са взети под внимание направените при предварителното обсъждане на дисертационния труд забележки.


З А К Л Ю Ч Е Н И Е


Докторантът има необходимата подготовка, знания и умения за провеждане на научна дейност. Дисертационият труд има необходимите качества и приноси за присвояване на образователна и научна степен „ДОКТОР”, съгласно Закона и Правилника за РАСРБ.

Предлагам на уважаемото Научно жури на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” да присъди образователна и научна степен „ДОКТОР” на инж. Иван Грудев Георгиев по специалност 02.14.12. „Управление на кораби и корабоводене”.


13.01.2012 г.

гр. Варна Рецензент:

Доц. д-р Юрий ДАЧЕВ
Свързани:

Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд iconСтановище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд
...
Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд iconНа дисертационния труд
Върху дисертационен труд за получаване на научната и образователна степен “Доктор”
Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд iconНа дисертационния труд
Итти марково, /определен за член на научното жури със заповед рд-16-39/15. 09. 2011 г на председателя на сса/ върху дисертационен...
Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд iconНа дисертационния труд
Върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „Доктор”по научната специалност
Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд iconПридобиване
Дисертационен труд за придобиване на научна и образователна степен „доктор” (вкл автореферат)
Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд iconПриложение Изисквания към дисертационен труд за придобиване на
Приложение Изисквания към дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд iconСписък с научните публикации и разработки
Г. Иванов, “Управленският контрол във фирмата – организационни и методически аспекти”, дисертационен труд за придобиване на научна...
Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд iconІ. Дисертационен труд за образователна и научна степен "доктор"
Клиника по инфекциозни болести – Медицински университет – гр. Плевен (1985 – 2010 г.)
Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд iconНа дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (по отрасли)
Рецензент: доц д-р Цветан Георгиев Цветков, катедра „Национална и регионална сигурност”, унсс, научна специалност 05. 02. 18
Становище върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор автор на дисертационния труд iconНа дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Индустрия)
Рецензент: доц д-р Цветан Георгиев Цветков, катедра „Национална и регионална сигурност”, унсс, научна специалност 05. 02. 18
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом