Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча
ИмеПравилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча
страница2/9
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер1.05 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://pravo.ovo.bg/PRAVILNICI/pravilnik_za_prilagane_na_zakona_za_lova_i_opazvan.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Раздел II.
Управление на ловното стопанство


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Управлението на ловното стопанство се осъществява от Министерството на земеделието и храните чрез ИАГ.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Консултативни органи по въпросите, свързани с организацията, управлението на ловното стопанство, стопанисването, ползването и опазването на дивеча на национално, регионално и местно равнище, са ловният съвет към ИАГ, съветите по лова към регионалните дирекции по горите и комисиите по ловно стопанство към държавните горски стопанства, или към държавните ловни стопанства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Ловният съвет към ИАГ обсъжда и разработва предложения за решаване на основните въпроси на ловното стопанство на национално равнище, като:

1. организация на ловното стопанство;

2. състояние, опазване и увеличаване на дивечовите запаси;

3. таксация и план за ползване;

4. разселване, аклиматизация и категоризиране на видовете дивеч;

5. регулиране запасите на някои видове дивеч;

6. временни ограничения и забрани за ловуване на някои видове дивеч;

7. срокове, средства и начини на ловуване;

8. нормативи за ловностопански мероприятия;

9. научноизследователски разработки по ловно стопанство;

10. други въпроси, свързани с ловното стопанство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Съветите по лова към регионалните дирекции по горите обсъждат и разработват предложения за решаване на ловностопански проблеми, свързани с лова и опазване на дивеча на регионално равнище.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Комисиите по ловно стопанство към държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства обсъждат и разработват предложения за границите на развъдниците, управлението на ловното стопанство и стопанисването на дивеча на местно равнище.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Взетите решения от консултативните органи почл. 15, ал. 2, чл. 16, ал. 2 и чл. 18, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча се привеждат в изпълнение със заповед на министъра на земеделието и храните, съответно на изпълнителния директор на ИАГ, директора на регионалната дирекция по горите и директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) (1) Ежегодно до 31 октомври ловните сдружения представят в съответната регионална дирекция по горите информация за площта на ловностопанския район, броя на ловците, заплатили към

30 септември членския си внос, в т.ч. ловци, навършили 65-годишна възраст, придружена с предложение за организиране на курс за подготовка на кандидати за придобиване право на лов.

(2) Директорът на съответната регионална дирекция по горите до 15 ноември внася в ИАГ предложение за ловните сдружения, които ще организират курсове за кандидати за придобиване право на лов, и информация за броя на свободните места в тях.

(3) Изпълнителният директор на ИАГ до 30 ноември издава заповед, с която определя:

1. ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча, които през следващата година ще организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов;

2. броя на свободните места в ловните сдружения по т. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Броят на кандидатите за свободните места в ловните сдружения за придобиване право на лов не може да бъде по-голям от броя, определен със заповедта на изпълнителния директор на ИАГ по ал. 3, т. 2.


Глава трета.
ПРАВО НА ЛОВ


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Кандидатите за придобиване право на лов до 20 януари подават в ловните сдружения по чл. 11а, ал. 3, т. 1 заявления за включване в курс за подготовка на кандидати за придобиване право на лов.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Подготовката на кандидатите се извършва от ловните сдружения по чл. 11, ал. 3, т. 1, когато на територията на областта, в която се намира ловното сдружение, лицата по чл. 22, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за лова и опазване на дивеча са му представили писмен отказ.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Ловните сдружения, организиращи курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов, не по-късно от 31 януари на текущата година представят в съответната регионална дирекция по горите справка за броя на подадените заявления по чл. 12, ал. 1 за включване в курса за подготовка на кандидатите за придобиване право на лов и предлагат лицата по чл. 22, ал. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Регионалната дирекция по горите в срок до 10 февруари внася в Изпълнителната агенция по горите обобщените предложения за определяне на лицата по чл. 22, ал. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча, които да проведат подготовката на кандидатите за придобиване право на лов.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Изпълнителният директор на ИАГ до 15 февруари издава заповед, с която определя лицата по чл. 22, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от Закона за лова и опазване на дивеча, които да проведат подготовка на кандидати за придобиване право на лов.

(4) Курсовете за подготовка на кандидати за придобиване право на лов се провеждат в периода от 15 февруари до 30 май по програма, при условия и по ред, утвърдени от изпълнителния директор на ИАГ.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Лицата по чл. 22, ал. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча, определени от ловните сдружения по реда на чл. 12а, ал. 1, представят следните документи:

1. за провеждане на теоретичната подготовка да имат сключен трудов или граждански договор поне с един от следните специалисти:

а) научен работник в областта на ловното стопанство;

б) преподавател по дисциплината "Ловно стопанство" във висше и/или средно училище;

в) лице с висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен "магистър" с най-малко 10 години практика по ловно стопанство;

2. за провеждане на практическата подготовка да имат сключен трудов или граждански договор с лице, имащо следните квалификации:

а) специалист по оръжезнание и боравене с ловно оръжие;

б) инструктор по ловна стрелба;

в) (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) за завършен курс за следдипломна квалификация по ловна стрелба;

3. да имат лицензирано стрелбище, на което ще се провеждат практическата подготовка и изпитите с кандидатите за придобиване право на лов, или договор със собственик на лицензирано стрелбище;

4. учебен план за провеждане на курса, съдържащ темите за теоретична подготовка поприложение № 4, по дати, брой на часовете за лекции, темите за практическата подготовка по приложение № 5 по дати, лекторите и инструкторите;

5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) сключен договор за обучение на кандидатите за придобиване право на лов от ловните сдружения по чл. 11а, ал. 3, т. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Ловните сдружения по чл. 11а, ал. 3, т. 1 не по-късно от 1 март въвеждат данните на кандидат-ловците в интернет базираната информационна система на ИАГ. В информационната система за всеки кандидат-ловец се въвеждат следните данни:

а) трите имена;

б) Единен граждански номер/Единен номер на чужденец;

в) постоянен адрес.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) В срок не по-късно от 5 февруари ловното сдружение по чл. 11а, ал. 3, т. 1 внася в съответната регионална дирекция по горите копие от документите по ал. 1, придружени със съответните приложения (дипломи, удостоверения, лицензи и др.).

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Изпитите за придобиване право на лов се провеждат в държавните горски и в държавните ловни стопанства на една изпитна сесия от 5 юни до 20 юли по график, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) До 30 май директорът на регионалната дирекция по горите предлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите график и състав на комисиите за провеждане на изпитите за придобиване право на лов.

(3) Лицата, завършили курса на обучение, се явяват на изпит в ловното сдружение, където са подали заявлението по чл. 12, ал. 1, след заплащане в държавното горско стопанство или в държавното ловно стопанство на такса за полагане на изпит.

(4) На една изпитна дата се допускат до 25 лица.

(5) Теоретичният и практическият изпит се провеждат в различни дни.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Теоретичният изпит включва три нива - писмен тест, писмен изпит и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното.

(2) Теоретичният изпит се провежда в един календарен ден.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Писменият тест съдържа 104 въпроса, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на кандидатите за придобиване право на лов, групирани по раздели на модулен принцип:

1. дивечознание - 47 въпроса;

2. ловно законодателство - 7 въпроса;

3. дивечоразвъждане, стопанисване и опазване на дивеча - 11 въпроса;

4. начини, методи и средства за ловуване - 12 въпроса;

5. оръжезнание и ловна стрелба - 5 въпроса;

6. ловна кинология - 9 въпроса;

7. болести по дивеча - 9 въпроса;

8. оказване на първа медицинска помощ - 4 въпроса.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

(3) Комплектовката на изпитния тест се извършва в началото на изпитния ден в присъствието и с участието на кандидатите чрез случаен подбор на отделни изпитни модули при спазване на структурата по ал. 1.

(4) Времето за полагане на теста е 90 минути.

(5) Проверката на изпитните листа се извършва от комисията след приключването на изпита чрез налагане на шаблон.

(6) Оценката на резултатите от изпитния тест се определя от броя на верните отговори, посочени от кандидата. Кандидатът, отговорил правилно на 80 и повече въпроси от изпитния тест, се счита за успешно издържал писмения тест.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпитните билети за писмения изпит се подготвят предварително и включват въпроси от различни раздели на преподадения материал. Всеки кандидат, допуснат до явяване на писмен изпит, развива въпросите от изпитен билет, съдържащ два въпроса по темите от програмата за теоретична подготовка на кандидатите за придобиване право на лов, изтеглен лично от него, върху листове, подпечатани с печата на държавното горско стопанство, съответно на държавното ловно стопанство.

(2) Времето за провеждане на писмения изпит е 90 минути от момента на изтегляне на билета.

(3) Проверката на писмените работи се извършва от изпитната комисия веднага след предаването на писмените работи. Оценката на писмените работи се извършва по шестобалната система, като всеки отделен въпрос се оценява с точност до 50 стотни от единицата. Общата оценка на писмената работа е средноаритметична на сбора от оценките на двата изпитни въпроса.

(4) Кандидатите, получили оценка добър 4 или по-висока за писмената си работа, се считат за успешно издържали писмения изпит и се допускат до по-нататъшно участие в изпита.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Кандидатите, допуснати до устен изпит, отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси.

(2) Комисията поставя оценка на устния изпит "издържал" или "неиздържал".

(3) Кандидатите, получили оценка "издържал", се считат за успешно положили теоретичния изпит и се допускат до явяване на практически изпит.

(4) За резултатите от проведения устен изпит се изготвя протокол от изпитната комисия, който се подписва от кандидатите.

Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Изпитната комисия въвежда в интернет базираната информационна система на ИАГ резултатите и издава протокол от проведения теоретичен изпит.

(2) Документацията на изпитната комисия от проведения теоретичен изпит включва:

1. листовете от писмения изпитен тест на кандидатите;

2. писмените работи на кандидатите;

3. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

4. обобщения протокол от теоретичния изпит.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

(4) Резултатите от проведения теоретичен изпит са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Чл. 17. (1) До практически изпит се допускат лицата, издържали теоретичния изпит.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Практическият изпит включва:

1. стрелба по силует на дивеч (заек) от 35 м - 10 изстрела; стрелбата се извършва с ловни патрони със съчми № 7 (2,5 мм); за успешно издържал се счита резултат от минимум 6 точни изстрела;

2. стрелба по асфалтови панички (дисциплина скейт) - единична стрелба от 7 позиции - с ловни патрони със съчми № 9 (2 мм), както следва:

а) първа позиция - стрелба по 5 панички - 3 от голяма кула и 2 от малка кула;

б) втора позиция - стрелба по 4 панички - 2 от голяма кула и 2 от малка кула;

в) трета позиция - стрелба по 2 панички - 1 от голяма кула и 1 от малка кула;

г) четвърта позиция - стрелба по 2 панички - 1 от голяма кула и 1 от малка кула;

д) пета позиция - стрелба по 2 панички - 1 от голяма кула и 1 от малка кула;

е) шеста позиция - стрелба по 4 панички - 2 от голяма кула и 2 от малка кула;

ж) седма позиция - стрелба по 6 панички - 3 от голяма кула и 3 от малка кула;

за успешно издържал се счита резултат от минимум 12 точни изстрела.

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) За резултатите от проведения практически изпит се изготвят индивидуални протоколи на участниците, комисията отразява крайния резултат от практическия изпит в интернет базираната информационна система на ИАГ и издава обобщен протокол, съдържащ резултатите на всеки от кандидатите от теоретичния и практическия изпит. Протоколите се съхраняват като документация на изпитната комисия.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Резултатите от проведения практически изпит са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) Лицата по чл. 24 от Закона за лова и опазване на дивеча полагат само практически изпит по ал. 2.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

(2) Лицата, които поради обективна невъзможност не се явят на изпита по чл. 16 и 17, имат право да се явят на изпит през следващата година.

(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) За явяване на изпита по чл. 16 и 17 в срок до 30 май лицата по ал. 2 подават заявление в държавните горски и държавните ловни стопанства.

(4) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Към заявлението по ал. 3 се прилага документ за платена такса и удостоверение за завършен курс на обучение за придобиване право на лов.

Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Кандидатите за придобиване право на подборно ловуване се допускат до изпит след завършен курс на обучение по програма съгласно приложение № 6 и приложение № 6а.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Курсовете по ал. 1 се организират от държавните ловни стопанства, от ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча и от Лесотехническия университет, които водят регистър за курсовете. Курсовете се провеждат по учебен план, включващ темите за подготовка по дати, брой учебни часове и лектори.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Ловните сдружения по ал. 2 трябва да имат сключен трудов или граждански договор поне с един от следните специалисти за провеждане на теоретична подготовка:

1. научен работник в областта на ловното стопанство;

2. преподавател по дисциплината "Ловно стопанство" във висше и/или средно учебно заведение;

3. лице с висше лесовъдско образование с най-малко 10 години практика по ловно стопанство.

(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) За провеждане на практическа подготовка лицата по ал. 2 трябва да имат сключен трудов или граждански договор с лице, имащо следните квалификации: специалист по оръжезнание и боравене с огнестрелно оръжие и инструктор по стрелба.

(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Лицата по ал. 2 трябва да имат лицензирано стрелбище, на което да се провеждат практическата подготовка и изпитите с кандидатите за придобиване право на подборно ловуване, или договор със собственик на лицензирано стрелбище.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) В едноседмичен срок от завършването на курса на обучение лицата по ал. 2 издават удостоверения за завършен курс на обучение по видове едър дивеч.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпитите за придобиване право на подборно ловуване се провеждат в държавните ловни стопанства и в Лесотехническия университет.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Изпитът за придобиване право на подборно ловуване включва:

1. писмен изпит;

2. устен изпит;

3. (В сила от 01.01.2014 г.) практически изпит.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Лицата, завършили курса на обучение, подават заявления за явяване на изпит в държавното ловно стопанство или в Лесотехническия университет, където е извършена регистрацията по чл. 17б, ал. 2. Към заявлението се прилагат удостоверение за завършен курс на обучение и документ за платена такса за полагане на изпит за придобиване право на подборно ловуване.

(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) В двуседмичен срок след представяне на заявлението по ал. 5 директорът на регионалната дирекция по горите предлага на изпълнителния директор на ИАГ график и състав на комисиите за провеждане на изпити по държавни ловни стопанства или в Лесотехническия университет.

(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) На една изпитна дата се допускат до изпит до 25 лица.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) При провеждане на писмения изпит за придобиване право на подборно ловуване всеки кандидат развива въпроси по темите от учебния план по чл. 17б, ал. 2, съдържащи се в изтегления от него изпитен билет. Листовете, върху които работят кандидатите, са подпечатани с печата на държавното ловно стопанство или на Лесотехническия университет.

(2) Времето за провеждане на писмения изпит е до два астрономически часа.

(3) Проверката и оценката на писмените работи се извършват веднага след предаването им на комисията по чл. 19, ал. 3.

(4) Писмените работи се оценяват с "издържал" или "неиздържал" за всеки вид отделно, изхождайки от пълнотата и нивото на изложените знания.

(5) Резултатите от проведения писмен изпит се отразяват в изпитния протокол.

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г.) (1) Кандидатите, издържали писмения изпит за придобиване право на подборно ловуване, се допускат до устен изпит, на който отговарят на зададени от комисията въпроси от учебния план по чл. 17б, ал. 2.

(2) Времето за полагане на устния изпит не може да бъде повече от 30 минути.

(3) Комисията поставя оценка на устния изпит "издържал" или "неиздържал".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Кандидатите, получили оценка "издържал", се считат за успешно положили устния изпит.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

Чл. 18в. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) До практически изпит се допускат лицата, издържали устния и писмения изпит.

(2) Практическият изпит включва стрелба по силует на дивеч (дива свиня) от 100 м - 5 изстрела. Стрелбата се извършва с дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев с калибър от 7 до 8 мм. За успешно издържал се счита резултат от минимум 3 точни изстрела в кръга, разположен в областта на гръдния кош на силуета.

(3) Резултатите от проведените писмен, устен и практически изпит се отразяват в интернет базираната информационна система на ИАГ от изпитната комисия, която изготвя обобщен протокол. Протоколите се съхраняват като документация на изпитната комисия.

(4) Резултатите от проведените изпити са окончателни и не подлежат на обжалване.

(5) Екземпляр от обобщения протокол се представя в ИАГ, въз основа на който в 15-дневен срок се издават удостоверения за подборно ловуване.

Чл. 18г. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2003 г., предишен чл. 18в - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Курсовете за подготовка и изпитите за придобиване право на ловен водач се организират и провеждат от държавните ловни стопанства и от Лесотехническия университет по програма съгласно приложение № 7.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) За организираните курсове ловното стопанство или Лесотехническият университет водят регистър.

(3) Изпитът за придобиване право на ловен водач включва две нива - събеседване и практика.

(4) Комисията поставя на лицата оценка "издържал" или "неиздържал".

(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) За резултатите от изпита изпитната комисия изготвя протокол. Екземпляр от протокола се представя в ИАГ, въз основа на който на успешно положилите изпита се издават удостоверения за придобиване право на ловен водач.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителният директор на ИАГ със заповед назначава комисии за провеждане на изпити за придобиване право на лов от български граждани и от чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, както и за подборен отстрел и ловни водачи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) В комисиите за провеждане на изпит за придобиване право на лов се включват представители на ИАГ или на регионалната дирекция по горите, на държавното горско стопанство и държавното ловно стопанство, на Министерството на вътрешните работи, на лицата по чл. 22, ал. 4, т. 2 и 3 от Закона за лова и опазване на дивеча и специалист по ловно стопанство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) В комисиите за провеждане на изпит за придобиване право на подборно ловуване се включват представители на ИАГ или на регионалната дирекция по горите и на държавното ловно стопанство, на Министерството на вътрешните работи и на лицата по чл. 17б, ал. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) В комисиите за провеждане на изпит за придобиване право на ловен водач се включват представители на ИАГ и на Лесотехническия университет.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) Ловният билет се издава от държавното горско стопанство, съответно от държавното ловно стопанство, в чийто район извършва дейност ловното сдружение, в което членува лицето, придобило право на лов. Лицата по чл. 22, ал. 6, т. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча могат да притежават само един ловен билет.

(2) Ловният билет се издава в 7-дневен срок след подаване на писмено заявление, към което се прилагат:

1. удостоверение за придобито право на лов;

2. членска карта, удостоверяваща членство в ловно сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча;

3. снимки - два броя;

4. документ за платена такса.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г.) (1) Ловец, променил членството си в ловно сдружение, подава заявление за пререгистрация на ловния си билет в държавното горско стопанство или в държавното ловно стопанство, в чийто район извършва дейност ловното сдружение.

(2) Директорът на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство по ал. 1 или упълномощени от тях длъжностни лица регистрират промяната и издават нов ловен билет без заплащане на годишна такса.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

(4) Презаверката на ловните билети се извършва в държавните горски стопанства и в държавните ловни стопанства, в чийто район извършва дейност ловното сдружение, след представяне на заверена членска карта от ловно сдружение по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча за съответната година и документ за платена годишна вноска за стопанисване по чл. 37а от Закона за лова и опазване на дивеча.

(5) В случаите на изгубен, откраднат или повреден ловен билет държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство издава нов срещу заплащане на такса за издаване на дубликат.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Удостоверенията за подборен отстрел и ловни водачи се издават от ИАГ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите води публичен регистър за удостоверенията по ал. 1.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите издава билети за лов на представители на дипломатически мисии при условията на взаимност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите издава билети за лов на чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, при представяне на следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) писмена молба до ИАГ;

2. документ за самоличност;

3. документ за придобито право на лов в Република България или документ за право на лов, издаден от страната, чиито граждани или поданици са те;

4. снимка на лицето - 1 бр.;

5. документ за платена такса.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство издава билети за лов за срок един месец на чужденци, краткосрочно пребиваващи в Република България, след представяне на документ за придобито право на лов, издаден от страната, чиито граждани или поданици са те.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Изпълнителната агенция по горите води регистър за билетите за лов, издадени по реда на ал. 1 и 2.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Държавните горски и държавните ловни стопанства водят регистър за билетите за лов, издадени по реда на ал. 3.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.)

Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.)

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.)

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) (1) Лицата от две или повече ловни дружини по чл. 29 от Закона за лова и опазване на дивеча вземат решение за учредяване на ловно сдружение.

(2) Решението за учредяване на ловно сдружение се взема на общо събрание на ловните дружини. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на дружината, регистрирани в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

(3) Решенията по ал. 1 се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, за което се съставят протоколи от общите събрания на ловните дружини.


Глава четвърта.
СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание чл. 36б от Закона за лова и опазване на дивеча, във връзка с чл. 31б от Правилника за прилагане на Закона за лова и...

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча iconМинистерство н а земеделието и храните
На основание чл. 36б от Закона за лова и опазване на дивеча, във връзка с чл. 31б от Правилника за прилагане на Закона за лова и...

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча iconДържавна агенция по горите гр. София регионална дирекция по горите гр. Бургас
В изпълнение на чл. 70 ал. 6 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 109 ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за лова...

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча iconПравилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча
Обн. Дв бр. 58 от 29 Юни 2001г., изм. Дв бр. 43 от 26 Април 2002г., изм. Дв бр. 41 от 8 Май 2003г., изм. Дв бр. 101 от 18 Ноември...

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча iconПравилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча
Обн. Дв бр. 58 от 29 Юни 2001г., изм. Дв бр. 43 от 26 Април 2002г., изм. Дв бр. 41 от 8 Май 2003г., изм. Дв бр. 101 от 18 Ноември...

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча iconЗакон за изменение и допълнение на закон за лова и опазване на дивеча
Допълнителните разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча се отменя

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча iconСкандални промени в Закона за лова нарушават европейското законодателство, демократичните норми и създават условия за корупционни практики
София, 30 юли 2008 г. – Днес, след непрозрачен и скоростен процес на обсъждане в Комисията по земеделие и гори, в Парламента влиза...

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча iconПремахването на таксите за промяна на предназначението
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, обявена на 21 декември 2011...

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча iconЗакон за лова и опазване на дивеча
Чл. Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство,...

Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча iconЗакон за лова и опазване на дивеча
Чл. Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство,...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом