Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи
ИмеПравилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи
страница1/7
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер0.66 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://advokati.ovo.bg/PRAVILNICI/pravilnik_za_prilagane_na_zakona_za_opazvane_na_ze.docx
  1   2   3   4   5   6   7
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Приет с ПМС № 240 от 24.09.1996 г.

Обн. ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.100 от 31 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.66 от 27 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г.,изм. ДВ. бр.41 от 18 Май 2004г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009г.,изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Предишен текст на ал. 1 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Правилникът определя условията, реда, отговорностите, правата и задълженията на държавните и общинските органи, специализираните служби, физическите и юридическите лица при прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Опазването на земеделските земи от увреждане се подпомага и регулира от държавата чрез:

1. осигуряване на собствениците и ползвателите на земеделски земи с необходимата за това информация, описана в чл. 4, ал. 1 ЗОЗЗ;

2. предоставяне на данъчни и кредитни преференции при условия, определени в чл. 5, ал. 4 ЗОЗЗ;

3. ограничаване на дейности, водещи към увреждане на екологичните функции на почвената покривка в случаите, описани в чл. 4, ал. 4 ЗОЗЗ;

4. забрана на действия, увреждащи екологичните функции на почвената покривка (чл. 6 ЗОЗЗ).

(2) (Предишна ал. 2 на чл. 1, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Собствениците и ползвателите на земеделски земи, както и физическите и юридическите лица, собственици или ползватели на промишлени, строителни и други обекти, чиято дейност може да предизвиква увреждане на земеделските земи, са длъжни да осигуряват безпрепятствен достъп на територията си на упълномощени от Министерството на земеделието и храните длъжностни лица за извършване на измервания и вземане на почвени и растителни проби.

(3) (Предишна ал. 3 на чл. 1 - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Държавни органи и юридически лица, които с бюджетни средства набират, съхраняват и поддържат информация, необходима за прилагане на закона, са длъжни да я предоставят на специализираните служби към МЗХ в 10-дневен срок от поискването й. Предоставянето на информацията е безвъзмездно с изключение на действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията.

Чл. 3. (Предишен чл. 2 - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) (1) Промяната на предназначението на земеделските земи се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени с този правилник.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Без промяна на предназначението на земеделските земи върху тях не може да се извършва строителство на обекти, несвързани с ползването на земеделските земи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.) Включването на земеделски земи в границите на населените места и селищните образувания, определени с общи и подробни устройствени планове, се извършва с решение на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението им по реда на глава пета, раздел I и подлежат на одобряване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план (ЗРП) или с околовръстен полигон, одобрени до 1 юни 1973 г., не се извършват процедурите по реда на правилника. Промяна на функционалното предназначение и на регулационните отреждания за тези земи се извършва по реда на ЗУТ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) За незастроените земеделски земи, включени в строителните граници на населените места, определени със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени след 1 юни 1973 г., за които не са извършени процедурите или те не са приключени с решение на Комисията за земята по отменения Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата (ЗООЗП), се провежда процедура за промяна на предназначението.

(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Доказването на обстоятелствата, посочени в ал. 5 и 6, се установява с надлежно приложен заверен препис от заповедта за одобряване на скица-копие от одобрения план или околовръстен полигон.

(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) Исканията за извършване на строителство върху земеделски земи в промишлени зони се отправят до техническата служба при съответната община, която съвместно с представители на областната дирекция "Земеделие" и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи извършва проучване по искането и се произнася с писмено становище, представляващо неразделна част от преписката. Отреждането на терена се извършва по реда на ЗУТ след положително решение на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението на земята и заплащане на таксите по чл. 30 от Закона за опазване на земеделските земи.

(9) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Земи, изключени от границите на застроителните и регулационните планове, както и от границите на околовръстните полигони на населените места с решения на бившите изпълнителни комитети на областните, окръжните и общинските народни съвети в изпълнение на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет или по силата на административни актове, с които са одобрявани тези планове и полигони, се включват отново в границите им с решение на Комисията за земеделските земи по предложение на кмета на общината, към което е приложено решение на експертния съвет по устройство на територията на общината. За тези земи не се дължат такси по чл. 30 ЗОЗЗ.

(10) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г.) Разпоредбите на Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г.) не се прилагат за земеделски земи, попадащи в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони, които са определени с устройствени планове или с околовръстни полигони, както и за земеделски земи, които се ползват въз основа на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет или на Министерския съвет.

(11) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Включването на земеделски земи в границите на горския фонд се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните въз основа на решение на Комисията за земеделските земи за промяна на тяхното предназначение.

(12) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г.)


Глава втора.
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ УВРЕЖДАНЕ 


Раздел I.
Осигуряване на информацията (Раздел I отм., предишен раздел II - ДВ, бр. 100 от 1997 г.)


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г.) Официалната информация за продуктивните, технологичните, екологичните и икономическите качества на земеделските земи, в т. ч. и техните базисни цени, а също така и за потенциалните рискове от влошаване на тези качества поради ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване; опазването на почвената покривка и присъщите й екологични функции от увреждане и задължителните ограничения при ползване на земеделските земи се осигурява на собствениците и ползвателите на земеделските земи от Института по почвознание "Никола Пушкаров" - София, в структурата на Селскостопанската академия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Информацията за пестициди, торове, промишлени или битови отпадъци, биологично активни и други вещества, които са регистрирани и одобрени за приложение, и санитарните норми за тяхната употреба, а също така и за вещества, забранени за прилагане, се осигурява от Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия към МЗХ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Информацията за качеството на водите за напояване, санитарните норми и максимално допустимите технологични норми за тяхната употреба, а също така и за водите, забранени за напояване на земеделските земи, се осигурява на собствениците и ползвателите на земите от МЗХ чрез доставчиците на вода въз основа на официални данни на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 5. (1) Продуктивните, технологичните и екологичните качества на земеделските земи се определят чрез пригодността им за:

1. отглеждане на основните селскостопански култури, определени чрез бонитетни балове;

2. произвеждане на продукция, незастрашена от замърсяване със:

а) тежки метали и металоиди;

б) радионуклиди;

в) нефтопродукти и други органични замърсители;

3. различни видове напояване, изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна само за капково напояване;

в) пригодна за дъждуване;

г) пригодна за всички видове напояване;

4. машинна обработка на почвата, изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна само за минимални видове обработки;

в) пригодна за всякакви видове обработки, както и чрез съпротивление на почвата, като:

голямо (над 75 кг/см2);

средно (50 - 75 кг/см2);

слабо (до 50 кг/см2);

5. изграждане на локални санитарни системи (торища, лагуни, абсорбиращи площи и др.), изразена като:

а) непригодна;

б) пригодна с ограничения;

в) пригодна.

(2) Потенциалните рискове от увреждане на екологичните функции на почвената покривка се установяват според:

1. прогнозата за водна и ветрова ерозия, определена чрез комплексни показатели, отчитащи:

а) климатичните фактори (ерозионоопасност на валежите и ветровете);

б) податливостта на почвата;

в) релефните характеристики на парцелите;

г) характера на земеползване;

2. замърсяване на почвената покривка с тежки метали и металоиди, радионуклиди, нефтопродукти, други органични замърсители, промишлени и битови отпадъци до нива:

а) застрашаващи здравето на хората и животните;

б) увреждащи растежа на растенията;

в) водещи към замърсяване на подпочвените води;

3. засоляване на почвената покривка, влошаващо растежа на растенията и предизвикано от:

а) неправилно напояване или отводняване;

б) промишлена дейност;

4. вкисляване на почвената покривка, влошаващо буферните й характеристики и увреждащо растежа на растенията и предизвикано от:

а) промишлена дейност;

б) неправилно торене;

5. заблатяване на почвената покривка, предизвикано от неправилно напояване или отводняване.

(3) Препоръките за опазване на екологичните функции на почвената покривка включват:

1. алтернативни противоерозионни агротехнически и инженерно-технически мероприятия в зависимост от ерозионоопасността на земите и избраните култури;

2. подходящи култури и превантивни мелиоративни мероприятия в зависимост от физиологичните особености на растенията, характера и нивото на замърсяване;

3. подходящи култури в зависимост от поносимостта им към засоляване;

4. ориентировъчни норми за варуване на кисели почви;

5. агротехнически мероприятия, намаляващи рисковете от повърхностно преовлажняване на почвите.

(4) Задължителните ограничения на земеползване се налагат поради:

1. големия риск от бързо ерозиране, определен като забрана за отглеждане на:

а) окопни култури;

б) окопни култури и култури със слята повърхност;

в) култури, предвиждащи обработка на почвите;

2. риска от произвеждане на продукция, неотговаряща на хигиенните норми, определен като забрана за:

а) отглеждане на определени видове култури;

б) използване на определени видове култури за консумация от хората.

(5) Икономическите качества на земеделските земи се определят чрез техните базисни цени по наредба, одобрена от Министерския съвет. Базисните цени на земеделските земи представляват нормативно установени и периодично обновявани от държавата парични равностойности за комплекс от качества на земеделската земя при използването й по предназначение, посочени в предходните алинеи и диференцирани според:

1. средногодишните приходи и производствени разходи за културите и добивите;

2. транспортната достъпност на парцелите спрямо наличните пътища до най-близкото населено място;

3. реалната възможност за напояване;

4. местоположението на земята спрямо пазарите.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г.) Картната, табличната и текстовата информация по предходните алинеи се създава и се актуализира въз основа на:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г.) базови, специални, актуализационни и експертни едромащабни почвени проучвания, аналитични изследвания и приложна интерпретация в мащаби, съобразени с характера на земеползването, извършвани чрез възлагане от специализирани научни организации и фирми;

2. тематична интерпретация на наличната информация;

3. методически разработки на специализирани научни организации и фирми.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2011 г.) Института по почвознание "Никола Пушкаров" - София, в структурата на Селскостопанската академия изгражда и поддържа информационна система за земеделските почвени ресурси.

(2) Информационната система за земеделските почвени ресурси освен информация по чл. 5поддържа специален регистър за:

1. физическите и юридическите лица, причинители на замърсяване;

2. ограничителни и препоръчителни режими на земеползване и предписания за отстраняване на нарушенията;

3. хумусни депа;

4. промишлени отпадъци, пригодни за рекултивация и подобряване на земеделските земи;

5. краткосрочни и дългосрочни програми за подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и опазването им от ерозия, замърсяване, засоляване, вкисляване и заблатяване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава условията и реда за:

1. разпространение и ползване на официалната информация, посочена в чл. 5;

2. изграждане и поддържане на информационната система за земеделските почвени ресурси.


  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи iconОбщинаблагоевгра д
На основание чл. 44, ал. 1,т. 11 и ал. 2 от змсма, във връзка с чл. 10 (2), т. 1, чл. 148 ( 3 ) от Закона за опазване на околната...
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи iconПравилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи iconПравилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи iconПравилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи iconПравилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи iconПравилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи iconПравилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Сборник закони апис, кн. 11/96 г., стр. 285; кн. 11/97 г., стр. 322; кн. 8/2001 г., стр. 116; кн. 6/2004 г., стр. 296
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи iconНаредба № ко-02-56 от 12. 12. 1997 г за лицензиране на изпълнители при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за
Наредба № ко-02-56 от 12. 12. 1997 г за лицензиране на изпълнители при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските...
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи iconIi. Изисквания за опазване на земеделските земи от пожари
...
Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи iconЗакон за опазване на земеделските земи
Чл. С този закон се уреждат опазването от увреждане, възстановяването и подобряването на плодородието на земеделските земи и се определят...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом