Ам „Хемус"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460
ИмеАм „Хемус"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер14.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.infostock.bg/download/TRACE/3864/bg/dog_AM_Hemus_Yana.doc
ТРЕЙС започва изграждане на връзката на АМ „Хемус” с Околовръстния път на София


В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:


Обединение "Хемус А2" подписа договор с Агенция „Пътна инфраструктура” за изпълнение на обект: АМ „Хемус"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна” (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 - км 8+460.

Финансирането на проекта е по Оперативна Програма „Транспорт” (Приоритетна ос II „Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основни национални транспортни оси”) чрез Кохезионния фонд и национално съфинасиране. Договорът е на стойност 38 340 370 лева.


Проектът обхваща директното трасе на АМ „Хемус” от Околовръстния път на София /км 0+000/ до пътен възел Яна на км 8+500, където се включва в съществуващата автомагистрала. Ще бъдат изпълнени пътни работи, 7 броя големи съоръжения, реконструкция на ел.проводи 20 kv, реконструкция на ТТ и ОК кабели, реконструкция на ВЛ 110 kv, водопроводи.


Срокът за изпълнение е 22 месеца.

Изпълнител на проекта е Обединение "Хемус А2" с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД - гр. София и партньори "Конструктор Инженеринг”, Хърватия и "СК-13 Пътстрой” АД.


Преди седмица Трейс Груп Холд АД започна работите по изпълнение на обект: TRP 5/17: Проект “България - Транзитни Пътища V” Лот № 17 – Път ІI-16, който е финансиран от Европейска Инвестиционна Банка по Проект “България - Транзитни пътища V” и държавния бюджет и е на стойност е 23 629 673.03 евро.Свързани:

Ам „Хемус\"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна\" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460 iconСтоличнаобщин а обявлени е
Софийски околовръстен път – южна дъга” и оформяне на околното пространство на пътен възел “Драгалевци”
Ам „Хемус\"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна\" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460 iconI. обяснителна записка
Настоящият идеен проект представя проектно решение за изграждане на тунелен участък, представляващ част от основното трасе на южната...
Ам „Хемус\"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна\" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460 iconИдеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до възела при бул. „Ботевградско шосе от км 0
Овос) за инвестиционно предложение: Идеен проект за Северна скоростна тангента с дължина около 17,000 км от отклонението на магистрала...
Ам „Хемус\"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна\" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460 iconОбект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо с изх.№70. 00. 183 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията на съществуващи...
Ам „Хемус\"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна\" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460 iconОбект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 184 от 14. 03. 2011г третира реконструкцията...
Ам „Хемус\"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна\" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460 iconОбект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 185 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Ам „Хемус\"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна\" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460 iconОбект: софийски околовръстен път от км. 55+660 до км. 58+923 ч аст
Столична община с писмо №70-00-186/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Ам „Хемус\"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна\" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460 iconОбект: софийски околовръстен път от км. 52+157 до км. 53+900 ч аст
Столична община с писмо №70-00-184/14. 03. 2011г. Предмет на разработката е реконструкцията на Софийски околовръстен път /път іі-18/...
Ам „Хемус\"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна\" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460 iconОбект: софийски околовръстен път от км. 51+316 до км. 52+157 ч аст
Предмет на разработката е реконструкция на Софийски околовръстен път /път іі-18/ от км. 50+620, на около 500м след възела на соп...
Ам „Хемус\"- изграждане на връзка със Софийски околовръстен път-пътен възел „Яна\" (Транс-европейски транспортен коридор IV), км 0+000 км 8+460 iconРешение №955
Територии прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. “Сливница” – частна собственост, засягащи се от изграждането на обект...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом