Областен управител на област сливен доклад за дейността на
ИмеОбластен управител на област сливен доклад за дейността на
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер214.11 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.sliven.government.bg/ftp/DOKLAD_2011.doc


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН


ДОКЛАД


ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

ЗА 2011 ГОДИНА

Януари 2012

Сливен

Ежегодно за дейността на Областна администрация Сливен се изготвя оперативен план, в който се дефинират конкретни цели и задачи. Оперативният план за 2011 г. е в съответствие с Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009 – 2013, със секторните стратегии, оказващи въздействие върху развитието на областта и Стратегическия план за дейността на Областна администрация Сливен за периода 2010 – 2013 години. Предмет на настоящия доклад е изпълнението на заложените в оперативния план за 2011 г. цели и дейности, както и постигнатите резултати.


ЦEЛ 1

Изготвяне на актуализиран документ за изпълнение на „Областната стратегия за развитие на Област Сливен 2005 – 2013” за остатъка от периода, в съответствие с препоръките, направени в Междинната оценка.

  1. Изготвяне на актуализирания документ.

Изготвен е актуализираният документ за изпълнение на „Областната стратегия за развитие на Област Сливен 2005 – 2013” за остатъка от периода, в който са направени промени и допълнения, съобразно приетата в началото на 2011 г. от Областния съвет за развитие междинна оценка.

  1. Обсъждане и приемане на документа от Областния съвет за развитие.

Областната стратегия е съгласувана на заседание на Регионалния съвет за развитие на ЮИР, провело се в края на 2011 г. и е предоставена за коментари и становища на членовете Областния съвет за развитие на негово заседание.

С изпълнението на Цел 1 е осигурен актуален стратегически планов документ за развитието на областта до края на този програмен период. В него са отчетени препоръките, направени в междинната оценка на Областната стратегия за развитие и предвижданията на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на ЮИР. Документът ще послужи като основа за актуализиране на общинските планове за развитие.


ЦEЛ 2

Координиране и наблюдение изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2016 г.  1. Организиране дейността на Областен координационен съвет за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2016 г. и осъществяване на комуникационната й програма.

През 2011 г. бе учреден Областен координационен съвет за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2016 г., който проведе три заседания. Членове на съвета са ресорни заместник-кметове и ръководители на заинтересовани институции и НПО. Дейността на съвета през годината бе посветена главно на приоритетното направление от Областната стратегия за развитие на социалните услуги, свързано с уязвимите деца и техните семейства и с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Стратегията „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и основните проекти, предвидени за нейното изпълнение, бяха представени на вниманието на членовете на съвета. Ръководителят на националния екип за управление на проект „Детство за всички”, един от основните проекти за деинституционализация, представи неговите цели, механизъм за координация, осъществени и предстоящи дейности на национално и областно ниво. В резултат бе постигната по-добра координация и ефективно участие на всички ангажирани институции на областно ниво при реформирането на социалните услуги за деца.

Друго важно направление в дейността на съвета бе координиране изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, чрез услугите планирани на общинско ниво. В предвидените от законодателството срокове общините подготвиха своите общински стратегии и годишни програми за социалните услуги през 2011 г., а Областния координационен съвет бе запознат с тях и следеше изпълнението им.

В сайта на Областна администрация и в месечния електронен бюлетин са публикувани съобщения за работата на Областния координационен съвет, с което се цели да се популяризира неговата работа.

2.2 Текущо наблюдение на изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2016 г.

Създадена е база данни за планираните в годишните програми на общините социални услуги. За по-ефективно наблюдение изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги е създадено звено за мониторинг към Областния координационен съвет, което в началото на 2012 г. ще изготви доклад за изпълнението на стратегията през 2011 г.

Като резултат от изпълнението на Цел 2 са създадени механизми за координация на дейностите по изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2016 г. и за наблюдение на нейното изпълнение. Осигурена е планова основа за развитие на социалните услуги във всички общини на областта и се изпълняват предвидените дейности за информация и публичност.


ЦEЛ 3

Подпомагане дейността на Областния управител като председател на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район.

  1. Организиране и провеждане заседания на РСР на ЮИР.

Областният управител на Област Сливен пое председателството на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район в началото на второто шестмесечие на 2011 г. Проблем за организиране дейността на РСР бяха провелите се в страната избори за местна власт и предшествалата ги предизборна кампания. Заседания на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен съвет се проведоха в края на годината, като организирането им бе съвместно – от Областна администрация и териториалното звено на МРРБ в гр. Бургас, което е секретариат на РСР.

ЦEЛ 4

Насърчаване и ускоряване процеса на преструктуриране в икономиката.

4.1 Осъществяване на пилотна инициатива за подпомагане на бенефициентите по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика” съвместно с ИАНМСП.

Експерти от териториалното звено – Бургас на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия предоставяха два пъти месечно информация и консултации на настоящи и потенциални бенефициенти на ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“. За целта им беше предоставено помещение на партерния етаж в сградата на Областна администрация Сливен. Инициативата бе широко разгласена чрез средствата за масово осведомяване и чрез изпращане на съобщения на електронните адреси на фирми от областта, включени в класацията „Топ 100“. На електронните адреси на фирми от областта бе изпращана информация за отворените схеми по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“.

4.2 Провеждане на информационна кампания за възможностите за безвъзмездно финансиране на проекти по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика”, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и кредитиране от Насърчителна банка.

Съвместно с Областна дирекция „Земеделие“ и Областна администрация се проведе информационна кампания за земеделски производители, относно възможностите, които предоставя ПРСР.

На сайта на Областна администрация и в ежемесечния електронен бюлетин редовно се публикува информация за отворените схеми по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“ и Програмата за развитие на селските райони, както и за други оперативни програми. От своя страна териториалното звено – Бургас на ИАНМСП редовно предоставя на Областния управител информация за текущите проекти от Област Сливен по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“.

От началото на програмния период до края на 2010 г. всички проекти по ОП „Конкурентоспособност“ на бенефициенти от областта, приключили и неприключили, са 15, докато към началото на 2012 те вече са 24.

Това показва постигнатата по-висока активност и интерес на фирмите от областта през 2011 г. към финансирането от ОП „Конкурентоспособност“.

4.3 Изготвяне на уеб-страница със специализирана информация за потенциални инвеститори.

Служители от администрацията изготвиха уеб-сайт с разнообразна статистическа и справочна информация за областта. Тя съдържа данни за икономиката на областта и общините, демография, заетост и безработица, професионално образование, водещи фирми, образователни институции, филиали на банки, цени и такси за различни услуги и др.

Сайтът ще е достъпен от официалната интернет-страница на Областна администрация от началото на 2012 г., а към края на годината ще се отчете неговата посещаемост.

4.4 Продължаване на инициативата за класиране на първите 100 фирми в икономиката на областта.

Информация за класираните по определени критерии 100 фирми от областта е включена в уеб-страница със специализирана информация за потенциални инвеститори. По този начин водещите фирми от областта получават подкрепа за утвърждаването си на пазара и бъдещото си развитие.

4.5 Съдействие и насърчаване на EVN България в инвестиционните му намерения в област Сливен.

Ръководството на Областна администрация проведе 3 срещи в Сливен с председателя и членове на управителния съвет на EVN. Освен това Областният управител участва в бизнес-форум и стартиране на голям инвестиционен проект на компанията. Други 3 срещи, по различни поводи, се състояха с участието на представителите на фирмата. През 2011 г. бе учреден Областен съвет за енергийна ефективност и възобновими енергийни източници. На първото му заседание представители на EVN представиха опита на компанията и добри практики от Австрия за разработване на енергийна концепция за община или регион.

В резултат на доброто взаимодействие с EVN, в Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Мария С. Кюри" – Сливен се създадоха учебен полигон и технически кабинет за подготовка и квалификация на бъдещи кадри по специалността „Електроенергетика”, финансирани от EVN.


ЦEЛ 5

Сътрудничество с МРРБ, АПИ и други областни администрации за развитие на пътната инфраструктура.

5.1 Участие в национални форуми за развитие на пътната инфраструктура до 2020 г.

Съвместно с „Агенцията за транспортни проучвания и прогнози“ (АТПП) бе организирана и проведена регионална среща „Пътната инфраструктура и възможностите за развитие на областите в Източна България” с участието на областни управители и директори на областни пътни управления. Изказаните становища и препоръки ще подпомогнат АТПП при реализиране на нейния проект за изготвяне на „Интегриран национален план за управление на транспорта в Република България”.

Изготвен е доклад „Геостратегическото значение на старопланинските проходи и развитието на пътната инфраструктура в новия програмен период”, който е представен на няколко форума и предложен на вниманието на Министър-председателя, АПИ и МРРБ.

В резултат на проведените срещи и разговори, в Републиканския бюджет за 2012 са осигурени средства за строителството на път ІІІ -534 Елена – Твърдица.


ЦEЛ 6

Организиране и ръководство дейността на Асоциацията по ВиК в областта.

6.1 Приемане на план за дейността и бюджет на асоциацията за 2011г. , след влизане в сила на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК.

В създадените, с приетите изменения на Закона за водите, асоциации по ВиК представителят на държавата е областният управител, който е и неин председател. Тъй като все още не е приет правилника за организацията на дейността на тези асоциации, това създава проблем по спазване на заложените срокове. Същевременно не е изяснен и механизмът на финансиране на тези дейности.

За да заработят реално асоциациите, се чакат от МРРБ три подзаконови разпоредби. Това са:

- Правилникът за организацията и дейността на асоциациите по ВиК;

- Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им;

- Наредбата за условията и реда за създаване и поддържане на единна информационна система за ВиК услугите и на регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите.

Съгласно чл. 198в, ал. 12 и ал. 13 от Закона за водите, с писмо вх. № 0408 / 0013 от 21.03.2011 г. МРРБ ни уведомява, че за 2011 г. са осигурени 10000 лв. за дейността на учредените асоциации по ВиК. За тези средства следваше да се изготви годишен бюджет на асоциацията, който да бъде приет от общото събрание и изпрати в МРРБ – дирекция „Инвестиционни дейности”.

Асоциацията по ВиК е особен вид юридическо лице, което възниква по силата на закона и като самостоятелно такова следва да бъде направена регистрация в регистър БУЛСТАТ, което към настоящия момент не е направено.


6.2 Създаване на база данни за ВиК системите и съоръженията, публична държавна и публична общинска собственост, след изготвяне на протоколите за разпределение на активите от МРРБ.

Основната задача на ВиК асоциацията е управлението на ВиК системите публична държавна и публична общинска собственост. В изпълнение разпоредбата на § 29, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ списъците на ВиК системите и съоръженията публична държавна и публична общинска собственост, които не са включени в активите на ВиК оператора са изпратени в МРРБ в указания срок 24.03.2010г..

В област Сливен, както и в цялата страна, предстои разпределение на публичните активи на ВиК инфраструктурата като обекти на собственост между държавата и общините. Това, по смисъла на §29 ал.3 от ПЗР на Закона за водите, ще се извърши от министъра на регионалното развитие и благоустройството след предаване на списъците с активи от страна на досегашния ВиК оператор и общините, което към настоящият момент все още не е направено. Чака се министерството да изготви и предаде за съгласуване окончателните протоколи за разпределение на активите между държавата и общините. Това ще бъде основен документ при сключването на договорите между председателя на водната асоциация или кмета на община и ВиК оператора.

6.3 Сключване на договор с ВиК оператора.

Примерен договор за предоставяне на услуги във ВиК сектора се изработва след възлагане от МРРБ през 2010 г. на германския консултант "МВВ Декон" с подизпълнител "Инфрапроект Консулт" ЕООД – София. Документът ще облекчи значително процедурите и регламентацията на отношенията между водните асоциации и ВиК операторите.

Средствата за изработване на примерния договор са дарени от правителството на Германия. Ратифицирано е споразумението за безвъзмездна помощ между МРРБ, Федералното правителство и ЕБВР, действаща като администратор на безвъзмездни средства от втория Фонд за техническо сътрудничество с Германия.


ЦEЛ 7

Съдействие на Художествена галерия „Димитър Добрович” за придобиване статут на регионална художествена галерия.

Областният управител проведе редица срещи със заинтересованите страни но до края на 2011 г. в Общински съвет Сливен не се внесе предложение и не се гласува решение по този въпрос.


ЦEЛ 8

8. Упражняване на контрол по законосъобразността на актовете и действията на:

- органите на местно самоуправление;

- органите на местна администрация;

- териториалните звена на органите на изпълнителната власт.

8.1 Превантивен контрол на предложенията за обсъждане в Общинските съвети.

Извършен е превантивен контрол по законосъобразност на внесени предложения за решения в общинските съвети на 852 предложения за решения, в т.ч. : Общински съвет Сливен – 293 предложения ; Общински съвет Нова Загора – 272 предложения , Общински съвет Котел – 159 предложения . и Общински съвет Твърдица – 158 предложения. Дадени са становища по 70 предложения за решения.

8.2 Контрол по законосъобразността на приетите решения.

През 2011 г. общинските съвети от Област Сливен проведоха 65 бр. заседания на които приеха 906 бр. решения. В изпълнение на правомощията на Областния управител по чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закон за администрацията, се извърши контрол по законосъобразност на приетите от Общинските съвети решения, в т.ч. : Общински съвет Сливен – 301 решения; Общински съвет Нова Загора – 280 решения, Общински съвет Котел – 163 решения и Общински съвет Твърдица – 162 решения.

Беше констатирано, че 13 бр. решения са приети в противоречие с изискванията на материалния закон, поради което, със заповеди на Областния управител са върнати на общинските съвети за ново обсъждане както следва: на Общински съвет Сливен – три решения, на Общински съвет Нова Загора – четири решения, на Общински съвет Котел – две решения и на Общински съвет Твърдица – четири решения.

В предвидения в чл. 45, ал. 7 на Закона за местното самоуправление и местната администрация 14-дневен срок, Общински съвет Сливен не разгледа едно от върнатите му за ново обсъждане решения, а Общински съвет Нова Загора – две, поради което на основание чл. 45, ал. 8 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, със заповеди на Областния управител бяха оспорени пред Административен съд Сливен, а 1 бр. решение на Общински съвет Котел е оспорено пред АС Сливен без да е връщано за ново обсъждане.

От образуваните в съда дела по оспорени решения на общинските съвети, 3 броя приключиха с решения в полза на областен управител и 3 броя все още не са приключили. През 2011 г. няма административно дело приключило с решение в полза на общински съвет.

8.3 Контрол по законосъобразност на актовете и действията на кметовете на общините.

Няма отменени незаконосъобразни актовете и действия на кметове на общини.

8.4 Контрол на действията и актовете на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт.

Няма отменени незаконосъобразни актове и действия на ръководители на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт.


ЦEЛ 9

Разработване и изпълнение на планови документи и проекти за развитие на качествен и устойчив туризъм в Област Сливен.

9.1 Разработване на план за развитие на културния туризъм на областно ниво.

Изготвен е анализ на настоящата ситуация, от гледна точка развитие на културния туризъм в областта, като са използвани данни от наблюдения и проучвания на националния орган по туризъм, статистически данни и събраната информация за културно-туристическите обекти в областта. На базата на SWОT анализ са изведени приоритетите за развитие на културния туризъм и са набелязани конкретни дейности за тяхното изпълнение. Планът е взет предвид при изготвянето на актуализирания документ за изпълнение на „Областната стратегия за развитие на Област Сливен 2005 – 2013” за остатъка от периода, като са направени промени в съответните мерки.

9.2 Популяризиране на програма „Роден край” сред младите хора.

Програма „Роден край”, съдържаща три туристически пакета: „По пътя на древните цивилизации”, „С перо и меч” и „По пътя на Христовия кръст”, бе предложена на вниманието на училищните ръководства от областта през 2010 г. РИО не предостави исканата информация за реализацията на програмата през изтеклия период, но стана ясно, че тя не е предизвикала голям интерес. Може да се направи изводът, че предлаганите за посещение обекти са атрактивни, но има недостатъци при интерпретирането на културно-историческото наследство, така че то да бъде представено по един достъпен и интригуващ за учениците начин.

ЦEЛ 10

Сътрудничество с общините за развитие на културата на областно ниво.

10.1 Съгласувани действия с общините и стимулиране работата им по организацията, провеждането и участието на месни, национални, международни фестивали и изложби, честване на годишнини на видни личности и събития.

Областният управител, неговите заместници и експерти от ОА участваха активно в провеждането на фестивали, състезания, чествания, събори, национални конференции, кръгли маси и други образователни и културни изяви на общините, читалищата, училищата, музеите, библиотеките и др. в област Сливен.

Областна администрация има принос в утвърждаването на станалите традиционни за Сливен, региона и страната културни прояви като: Национален фестивал на детската книга, Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”, Национален фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен камертон”, Майски празници на културата „Сливенски огньове”, „Фестивал на народната носия”.

Организираха се и се проведоха срещи на Областния управител и неговите заместници с представители на групите, участващи в международните фестивали провеждани в Сливен, с ученици по повод празници и други събития.

Подкрепени са значими проекти на културни институти и инициативи като: участието на Смесения хор „Добри Чинтулов” при читалище „Зора”-Сливен в Международния фестивал на сакралната музика в гр. Лорето – Италия; Международния фестивал на изкуството „Магията на вятъра” на Държавен куклен театър Сливен.

Под патронажа на областния управител са проведени годишнини на видни личности и събития като: 135 г. от гибелта на Стоил войвода и неговата чета и 135 г. от Априлската епопея, 190 г. от рождението на идеолога Г.С.Раковски и открити изложби „Българско духовно наследство” на ХГ”Д.Добрович”, „Водопад от емоции” на художничката Мирела Асенова, „Сливен който обичам”.

Ръководството взема участие в тържествените изяви на общините от област Сливен във връзка с празниците на градовете, тържествени заседания на Общинските съвети.

Ежегодно се изработва Културен календар на Областта, поместен в сайта на Областна администрация, чрез който се популяризира културната програма на общините.

10.2 Възлагане изработването на цифров модел за сградата на бивша „Популярна банка” и стартиране на процедура по предоставянето й за нуждите на Община Сливен.

Осигуриха се средства за оцифряване на имота. Възложи се изменение на КККР за сградата на бивша „Популярна банка” с цел изработване на схеми на самостоятелни обекти – държавна собственост с предоставени права на управление на областния управител. Издадена е заповед № КД-14-20-563/15.09.2011 г. началник СГКК, гр.Сливен.


ЦEЛ 11

Съдействие на общините в процеса за предоставяне на концесия на минерални води на територията на Област Сливен.

11.1 Изготвяне на становище за подкрепа при процеса на предоставяне на концесия на минерални води и предприемане на необходимите мерки за реализиране на концесията съобразно своята компетентност.

На основание § 133, ал.4 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите Министърът на околната среда и водите предостави за срок от 25 години, безвъзмездно на общините Сливен и Нова Загора за управление и ползване находища на минерална вода – изключителна държавна собственост както следва:

На община Сливен: С Решение № 70/23.02.2011 г. на Министъра на ОСВ. Находище на минерална вода „Сливенски минерални бани”, с.Мечкарево, община Сливен включително водовземни съоръжения Сондаж № 2, Сондаж № 3 и Сондаж № 22, Сондаж № 23 и Пояс I на Санитарно охранителна зона водовземните съоръжения. На 16.06.2011 г. комисия на Басейнова дирекция - Източнобеломорски район заедно с представител на областния управител на област Сливен извърши предаване на съоръженията на община Сливен.

На община Нова Загора: С Решение № 85/08.03.2011 г. на Министъра на ОСВ. Находище на минерална вода „Баня”, с.Баня, община Нова Загора включително водовземни съоръжения каптиран естествен извор № 1, № 2, Сондаж № 1хг и Сондаж № 3хг. На 17.06.2011 г. комисия на Басейнова дирекция - Източнобеломорски район заедно с представител на областния управител на област Сливен извърши предаване на съоръженията на община Нова Загора.

Решенията на Министъра на ОСВ за безвъзмездно предоставяне за управление и ползване на находищата са отразени в актовете за изключителна държавна собственост.


ЦEЛ 12

Сътрудничество с АПИ за развитие на пътната инфраструктура на територията на областта.

12.1 Приключване изплащането на дължимите суми на гражданите за отчуждените поземлени имоти по трасето на автомагистрала Тракия.

Всички, постъпили през годината заявления за изплащане на обезщетения са изпълнени. Изплатени са 10 434 лева за отчуждени части от 27 бр.имоти. Оказано е съдействие на собствениците или техни наследници за получаване на информация от Агенция „Пътна инфраструктура” за открити от агенцията сметки по които е преведена сумата за 5 имота. Има все още неизплатени обезщетения, за които правоимащите не са представили в областна администрация искания, придружени с необходимите за изплащане документи.


ЦEЛ 13

Подкрепа усилията на общините Сливен и Нова Загора за предоставяне на имоти частна държавна собственост с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната.

13.1 Подкрепа от областния управител пред министъра на отбраната.

В резултат на структурната реформа в Българската армия през годините от 2000 г. до сега на територията на област Сливен се освобождават имоти, управлявани от Министерство на отбраната, необходимостта от които за Българската армия е отпаднала. Усвояването на освободени войскови имоти е последователно провеждана политика на общините Сливен и Нова Загора. Отчитайки съответствието между националните и местните интереси, областният управител категорично подкрепяше тази политика пред министъра на отбраната и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с цел осигуряването на условия за социално икономическо развитие на общините. В резултат на това, след Решение на Министерския съвет от м.август 2011 г., областният управител сключи договор с кмета на община Сливен за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти на територията на община Сливен с обща данъчна оценка 37 800 126 лева, между които летище „Бършен”, военен стадион, военен район м.”Абланово”. Летище „Бършен” ще изиграе важна роля в социално икономическото развитие на община Сливен. Разположено южно от гр.Сливен в непосредствена близост до Промишлена зона, път I-6 София-Бургас и път II-53 Сливен – Ямбол, летището от години не се използва, а е от стратегическо за община Сливен и региона значение. Сливенският район е утвърден в страната производител на плодове и зеленчуци. В промишлената зона на града е изградено и функционира модерно тържище за плодове, цветя и зеленчуци с голяма складова база. След възстановяването и въвеждането в експлоатация на летището ще се даде възможност за достъп до нови пазари, ще се подобри инвестиционната среда и привлекат външни инвеститори, с цел икономически растеж на града.

През последните 30 – 40 години с разрастването на населените места голям брой имоти предимно казармени райони се оказват в гъсто населени зони, заемат големи територии с неприсъщо за зоната предназначение и застрояване. Усвояването на подобна територия в регулационните граници на гр.Нова Загора е продължително преследвана цел на община Нова Загора. Това е Казармен район с отпаднала нужда за Министерство на отбраната, с площ около 400 дка. Виждането на ръководството на община Нова Загора е, в района да се обособи Бизнес зона, чрез изграждане няколко производствени и търговски предприятия и учебна спортна школа. В последователни писма до МО и МРРБ, областният управител изрази пълната си подкрепа. В резултат на това визията на МО по отношение начина на разпореждане - от продажба чрез търг се промени на разпореждане чрез безвъзмездно прехвърляне на собствеността на община Нова Загора. Предстои приемане на решение на Министерския съвет.


ЦEЛ 14

Насърчаване и ускоряване процеса на преструктуриране в промишлеността.

14.1 Създаване на условия за изграждане на предприятие за високоефективни и икономични източници на светлина в гр. Сливен.

Процедура за предоставяне на помещения в сградата на бившата „Държавна сукнена фабрика” в които да се създаде производство на високоефективни и икономични източници на светлина не се проведе. Поради икономически затруднения инвеститора не можа да стартира производство, поради което нуждата от помещенията за сега отпадна.


ЦEЛ 15

Повишаване ефективността от управлението на собствеността в селищно образувание „Сливенски минерални бани”.

15.1 Окончателно попълване на регистъра на държавните имоти в селищно образувание „Сливенски минерални бани”.

Регистърът е попълнен.

15.2 Разпореждане с терените държавна собственост.

Извършена е продажба на земя към законно построена сграда, собственост на физическо лице. Неуредената собственост върху прилежаща земя възпрепятстваше собственика на сградата да реализира инвестиционните си намерения. Приход в държавния бюджет 14 079 лева.

През 2011г. беше процедирана и съгласувана с министерствата по реда на чл.32 от Устройствения правилник на МС и на неговата администрация преписка на областния управител за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху сгради - частна държавна собственост, находящи се в селищно образувание „Сливенски минерални бани” под управление на областния управител на област Сливен в полза на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД. След съгласуване на проекто-решението, администрацията на Министерския съвет изрази становище министърът на здравеопазването, като представител на държавата в общото събрание на търговското дружество, да предприеме действия, като се процедира по реда на чл.57, ал.3 от Закон за държавната собственост. Независимо от начина на разпореждане, крайния резултат който преследва областният управител, образувал преписката, ще е същия - осигуряване на възможност за увеличаване на легловата база на болницата, като се създаде модерно отделение за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, възможностите за което в настоящия момент са ограничени.

15.3 Привличане на инвеститори.

Не е изготвена презентация за възможностите за инвестиции в селищно образувание „Сливенски минерални бани”.

Проведени са две срещи от Областния управител с потенциални инвеститори проявили интерес към терените и минералните води, на които бе предоставена нужната информация.


ЦEЛ 16

Повишаване ефективността от управлението на собствеността на територията на област Сливен.

16.1 Разпореждане с терени държавна собственост.

Предвид ограничения кръг държавни имоти, за които областният управител е оправомощен да се разпорежда и с оглед осигуряване на приходи, усилията се насочиха към продажба на терени - държавна собственост по реда на чл.84 от ППЗДС и прекратяване на съсобственост чрез закупуване дела на държавата в съсобствени имоти и доброволна делба на съсобствени имоти.

Приключени разпоредителни процедури с имоти под управление на областния управител и осигурени постъпления в държавния бюджет:

 • по реда на чл.84 от ЗДС /земя към законно изградени сгради на ф.или ю.лица/, 12 бр.имоти на стойност 992 877 лева;

 • по реда на чл.55 от ЗДС /доброволна делба/, 2 бр.имоти на стойност 19 280 лева;

 • по реда на чл.58, ал.1 от ЗДС във връзка с 62, ал.1 от ЗЕ /учредяване право на строеж/, 1 бр.имот на стойност 436 лева;

 • по реда на чл.193 от ЗУТ / учредяване право на прокарване/, 2 бр. имоти на стойност 13 423 лева;

 • прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на държавата, 1 бр.имот на стойност 46 100 лева;

 • по реда на чл.54 от ЗДС /безвъзмездно прехвърляне на собственост/, 2 бр.имоти прехвърлени в собственост на община Сливен.

За 2011 г. общият приход в държавния бюджет след разпореждане с имоти под управление на областния управител е 1 072 116 лева.

16.2 Привличане на инвеститори

На основание чл.3, ал.6 от Закон за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл.44, ал.1 от Закон за държавната собственост областният управител отправи предложение до Агенция за приватизация и следприватизационен контрол за вземане на решение за приватизация на 2 бр.имоти в гр.Сливен с обща данъчна оценка 210 000 лева. С Решение № 1512/27.10.2011 г. /ДВ, бр.88/2011 г./ на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол е открита процедура за приватизационна продажба. Изготвя се правен анализ на имотите. Продажбата ще се реализира през 2012 г.


ЦEЛ 17

Регистриране на археологическа недвижима културна ценност „Източна могила” с.Караново, община Нова Загора в регистрите на имотите държавна собственост.

17.1 Участие в комисия назначена със заповед на Министъра на културата за определяне на окончателната класификация, категоризация и режими за опазване на паметника на културата.

Представител на областния управител участва в работата на комисията, назначена със заповед на Министъра на културата за определяне на режимите за опазване на недвижимата културна ценност (НКЦ) и режимите на охранителната зона на НКЦ. Подписа се протокол.

17.2 Регистрация на археологическа недвижима културна ценност „Източна могила” с.Краново, община Нова Загора в регистрите на имотите държавна собственост.

През м.ноември 2011 г., утвърдения от министъра на културата, протокол е изпратен на областния управител. Необходимите за актуване на НКЦ документи не са представени от Министерство на културата и НКЦ не е актувана.


ЦEЛ 18

Организационно-техническа подготовка на „Местни избори 2011” и избори за Президент и Вицепрезидент на Република България.

Създадени бяха оптимални условия и необходимата организация за получаване и предоставяне на ОИК и общинските администрации на избирателните списъци и всички изборни книжа и материали.

Успешно бяха изпълнени задълженията и отговорностите на областния управител за нормалното протичане на изборния процес.


МАРИН КАВРЪКОВ

Областен управител


Свързани:

Областен управител на област сливен доклад за дейността на iconОбластен управител на област сливен доклад за дейността на
Осъществяване на текущ сроков контрол с цел намаляване броя на просрочените преписки
Областен управител на област сливен доклад за дейността на iconОбластен управител на област сливен доклад за дейността на
Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009 – 2013 и Стратегическия план за дейността на Областна администрация...
Областен управител на област сливен доклад за дейността на iconОбластен управител на област сливен доклад за дейността на
Сливен – модерна европейска администрация, чрез: подобряване професионалните знания и умения на служителите; прозрачност в работата;...
Областен управител на област сливен доклад за дейността на iconРепубликабългари я областен управител на област сливен оперативенпла н на областна администрация сливен за 2010 година
Изготвяне на актуализиран документ за изпълнение на „Областната стратегия за развитие на Област Сливен 2005 – 2013” за остатъка от...
Областен управител на област сливен доклад за дейността на iconРепублика българия областен управител на област сливен съобщение за медиите
Квоти за работните места в Областна администрация – Сливен и Общинските администрации от областта
Областен управител на област сливен доклад за дейността на iconОбластна администрация сливен обяв а
Областен управител от 11: 00 часа на 12. 08. 2009 г в Областна администрация Сливен, ул.”Д. Добрович” №3 ще се проведе търг с тайно...
Областен управител на област сливен доклад за дейността на iconРепубликабългар ия областен управител на област плевен утвърждавам: Областен управител
Пътнотранспортните произшествия водят до наранявания и смърт на участниците в движението по пътищата
Областен управител на област сливен доклад за дейността на iconРепублика българия областeн управител на област велико търново
За изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на областен управител на област велико търново по закона за защита при...
Областен управител на област сливен доклад за дейността на iconИнициативен комитет на благотворителната кампанията
Марин Кавръков – областен управител на Област Сливен и председател на инициативния комитет
Областен управител на област сливен доклад за дейността на iconДо общински съвет сливе н предложени е
Областен управител на Област Сливен, избора на Мария Григорова за председател на Общинския съвет – Сливен и полагане на клетва по...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом