Втора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I
ИмеВтора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I
страница1/4
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.69 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nvms-gvc.com/BulgarianLAW/2011/BABH_PRAVILNIK_02-08-2011.rtf
  1   2   3   4
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Българската агенция по безопасност на храните


Приет с ПМС № 35 от 14.02.2011 г., обн., ДВ, бр. 15 от 18.02.2011 г., в сила от 18.02.2011 г., изм. и доп., бр. 59 от 2.08.2011 г., в сила от 2.08.2011 г.


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С правилника се уреждат структурата, функциите, съставът и числеността на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), наричана по-нататък "агенцията".


Чл. 2. (1) Българската агенция по безопасност на храните е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.


(2) Българската агенция по безопасност на храните е юридическо лице със седалище София и е компетентният държавен орган по отношение на качеството и безопасността на храните по цялата хранителна верига, който осъществява официалния контрол върху:


1. фитосанитарната дейност;


2. продуктите за растителна защита, торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати;


3. ветеринарномедицинската дейност, идентификацията, здравеопазването и хуманното отношение към животните;


4. ветеринарномедицинските продукти (ВМП);


5. дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията;


6. суровините и храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;


7. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека, и продуктите, получени от тях;


8. фуражите;


9. генетично модифицираните организми (ГМО), продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;


10. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;


11. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз.


(3) Българската агенция по безопасност на храните извършва и:


1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с международни, европейски и национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен държавен орган, и технологични документации;


2. лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;


3. оценка и комуникация на риска;


4. обучение и квалификация.


(4) Контролът по ал. 2 и дейностите по ал. 3 се осъществяват при условията и по реда на специалните закони.


(5) Министърът на земеделието и храните осъществява контрол върху дейността на агенцията.


Чл. 3. Издръжката на агенцията се формира от бюджетна субсидия и приходи от собствена дейност съгласно чл. 12 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.


Глава втора

РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


Раздел I

Изпълнителен директор и заместник изпълнителни директори


Чл. 4. Българската агенция по безопасност на храните се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.


Чл. 5. (1) Изпълнителният директор:


1. изпълнява държавната политика в областите по чл. 2, ал. 2 и 3;


2. ръководи, организира и контролира дейността на агенцията;


3. представлява агенцията пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;


4. представя на министъра на земеделието и храните ежегоден доклад за дейността на агенцията;


5. ежегодно представя на министъра на земеделието и храните проекти на държавната профилактична програма (ДПП) и списъка на заразните болести по животните, срещу които ветеринарномедицинските органи провеждат мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране;


6. одобрява имунопрофилактичните, диагностичните и контролните планове на областните дирекции;


7. представя за одобряване от министъра на земеделието и храните годишните планове, свързани с дейността на агенцията;


8. организира издаването на информационен бюлетин на агенцията;


9. предлага за утвърждаване от министъра на земеделието и храните проекти на национални мониторингови програми в областта на здравеопазването на животните и безопасността на храните, фуражите и растителната защита;


10. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;


11. сключва трудовите договори, изменя и прекратява трудовите правоотношения с лицата, работещи в агенцията, или упълномощава за това директорите на специализираните структури и областните дирекции по безопасност на храните;


12. извършва действия по:


а) управление на недвижимите имоти, предоставени на агенцията;


б) управление на движимите вещи - публична държавна собственост, и разпореждане с движимите вещи - частна държавна собственост, предоставени на агенцията;


13. утвърждава със заповед:


а) научноизследователския план на агенцията;


б) състава на експертните и консултативни съвети в агенцията;


14. възлага и одобрява научноизследователски задачи на специализираните структури на агенцията;


15. разрешава провеждането на конкурси за докторанти и академични длъжности в специализираните структури на агенцията;


16. сключва, изменя и прекратява договори във връзка с дейността на агенцията;


17. одобрява поименните списъци за придобиване на дълготрайни материални активи и извършване на капитално строителство в агенцията;


18. преразпределя дълготрайни материални активи между специализираните структури, Центъра за оценка на риска (ЦОР) и областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ);


19. упълномощава директорите на специализираните структури, ЦОР и ОДБХ да разрешават ползването на отпуски, да сключват договори и да издават актове, свързани с дейността на структурата или дирекцията;


20. утвърждава структурата на административните звена в агенцията и длъжностните им разписания;


21. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с действащото законодателство;


22. контролира дейностите по международно сътрудничество и европейски въпроси от компетентността на агенцията;


23. ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация и определя служител по сигурността на информацията;


24. утвърждава вътрешни правила и Инструкция за документооборота в агенцията;


25. издава заповеди за внедряване на научно-приложни разработки;


26. утвърждава бюджета на специализираните структури, ЦОР и ОДБХ;


27. осъществява и други правомощия, предоставени с нормативен акт или възложени със заповед на министър-председателя и министъра на земеделието и храните.


(2) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор:


1. сключва договори, издава заповеди, разпореждания и други актове в предвидените в нормативен акт случаи;


2. издава наказателни постановления в предвидените от закон случаи.


(3) Към изпълнителния директор се създава Експертен съвет като консултативен орган по въпроси, свързани с дейността на агенцията.


(4) В състава на експертния съвет по ал. 3 се включват по един представител на Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните и на неправителствени организации, чиято дейност е свързана с функциите на агенцията. Поименният състав и правилата за работа на Експертния съвет се определят със заповед на изпълнителния директор.


Чл. 6. (1) При осъществяване на правомощията си изпълнителният директор се подпомага от трима заместник изпълнителни директори.


(2) Заместник изпълнителните директори се назначават и освобождават от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните.


(3) Изпълнителният директор със заповед делегира правомощия на заместник изпълнителните директори.


(4) При отсъствие изпълнителният директор се замества от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник изпълнителен директор.


Чл. 7. (1) Българската агенция по безопасност на храните издава научнопопулярно списание "Ветеринарна сбирка" и информационни бюлетини, свързани с дейността й.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2011 г. , в сила от 2.08.2011 г.) Изпълнителният директор определя със заповед редакционния съвет на списанието.


Раздел II

Главен секретар


Чл. 8. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на агенцията, координира и контролира дейността на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законосъобразните разпореждания на изпълнителния директор.


(2) Главният секретар:


1. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на агенцията за законосъобразно осъществяване на нейните функции;


2. създава условия за ефективна работа на служителите на агенцията;


3. упражнява контрол за спазване на сроковете за приключване на образуваните в администрацията преписки;


4. контролира и отговаря за документооборота и другите носители на информация, за съхраняването на документите и опазването на служебната тайна;


5. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията;


6. представя на изпълнителния директор ежегоден доклад за състоянието на администрацията;


7. предлага мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушения от служители на агенцията, както и за предотвратяване на негативни последици от такива нарушения;


8. осъществява контрол по изпълнението на сключените договори и при констатиране на неизпълнение предлага съответните мерки;


9. контролира въвеждането и функционирането на информационни и автоматизирани системи в дейността на агенцията;


10. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;


11. изпълнява и други задачи, възложени му със заповед на изпълнителния директор.


(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определен със заповед на изпълнителния директор служител на ръководна длъжност за всеки конкретен случай.


Глава трета

СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


Чл. 9. (1) Изпълнителният директор при осъществяване на дейността си се подпомага от администрация.


(2) Администрацията по ал. 1 е структурирана в Централно управление (ЦУ) и 33 поделения, от които 28 ОДБХ, ЦОР и 4 специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност.


(3) Общата численост на администрацията на агенцията е 2998 щатни бройки.


(4) Числеността на персонала в административните звена на агенцията е посочена в приложението.


Чл. 10. Администрацията на агенцията е организирана във:


1. дирекция "Вътрешен одит";


2. обща администрация;


3. специализирана администрация.


Чл. 11. Общата администрация на агенцията включва:


1. дирекция "Финансово-стопанска дейност";


2. дирекция "Правна";


3. дирекция "Информационни системи";


4. дирекция "Административно обслужване, връзки с обществеността и инвестиции".


Чл. 12. (1) Специализираната администрация на агенцията включва:


1. дирекция "Координация и контрол";


2. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2011 г. , в сила от 2.08.2011 г.) дирекция "Растителна защита и контрол на качеството и безопасността на пресни плодове и зеленчуци";


3. дирекция "Продукти за растителна защита и торове";


4. дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните";


5. дирекция "Контрол на ветеринарномедицински продукти";


6. дирекция "Контрол на храните";


7. дирекция "Лабораторни дейности";


8. дирекция "Управление на качеството";


9. дирекция "Граничен контрол";


10. дирекция "Контрол на фуражи";


11. дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество";


12. дирекция "Обучение и квалификация".


(2) В състава на агенцията се включват и:


1. областните дирекции по безопасност на храните в областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Софийска област, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол;


2. специализирани структури, както следва:


а) Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - София;


б) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) - София;


в) Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) - София;


г) Централната лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР) - София;


3. Центърът за оценка на риска.


(3) Областните дирекции по безопасност на храните, специализираните структури и ЦОР имат банкови сметки, съставят отчет за касово изпълнение на бюджета и баланс и са третостепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.


(4) Специализираните структури по ал. 2, т. 2 са със статут на дирекции.


(5) Центърът за оценка на риска е юридическо лице в структурата на агенцията.


Глава четвърта

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИИТЕ В ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


Раздел I

Дирекция "Вътрешен одит"


Чл. 13. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко административно подчинение на изпълнителния директор на агенцията.


(2) При осъществяване на своята дейност дирекция "Вътрешен одит":


1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), международните одиторски стандарти, правото на Европейския съюз (ЕС) и указанията на Европейската комисия (ЕК), Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекцията и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;


2. осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен на агенцията;


3. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се одобряват и утвърждават от изпълнителния директор;


4. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;


5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор, и дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;


6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;


7. подпомага и консултира изпълнителния директор по негово искане с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;


8. докладва и обсъжда с изпълнителния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;


9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;


10. изготвя и представя на изпълнителния директор годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;


11. оценява дали насоките на дейност и процедурите на вътрешен контрол, изградени в агенцията и в разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен в състава на агенцията, са адекватни срещу измами;


12. предлага на изпълнителния директор на агенцията план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори;


13. организира срещи и дискусии с лица на ръководни длъжности и с вътрешни одитори за популяризиране на законодателството, методологията и добрите европейски практики в областта на финансовото управление и контрол и вътрешен одит.


  1   2   3   4

Свързани:

Втора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I iconРепубликабългари я народно събрание
Чл. (1) Създава се Българска агенция по безопасност на храните (бабх) към министъра на земеделието и храните чрез преобразуване на...
Втора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I icon• Законова уредба за безопасност на храните: подобряване чрез оценка
Международна Moniqa конференция на тема "Безопасност на храните и предпазване на потребителите"
Втора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I iconМикробиологична безопасност на храните
Европейски университети, партньори по проект в областта на безопасност на храните финансиран от ес. Практическите упражнения имат...
Втора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I iconВъвеждане на европейски стандарти за безопасност на храните
Европейския съюз. Въвеждането на хармонизирано европейско законодателство относно продуктите представлява по-голямата част от достиженията...
Втора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Ръководство за стартиране на дейността на местните инциативни рибарски групи в българия, финансирани от оперативна програма за развитие...
Втора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I iconЛекция в международна конференция "насср за безопасност на храните и екологичните изисквания в туризма"
Насср за безопасност на храните и екологичните изисквания в туризма”, 10-12 април 2006 г., София
Втора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска, №002-03-9, внесена от...
Втора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I iconВтора. Организация на пожарната и аварийната безопасност
Наредба № i-209 от 22 ноември 2004 Г. За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация
Втора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Българска агенция по безопасност на храните, бул. "Пенчо Славейков" №15А, За: Аксел Кошуджу, Република България 1606, София, Тел.:...
Втора ръководство на българската агенция по безопасност на храните раздел I iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Българска агенция по безопасност на храните, бул. "Пенчо Славейков" №15А, За: Аксел Кошуджу, Република България 1606, София, Тел.:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом