До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
ИмеДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер27.14 Kb.
ТипРешение
източникhttp://obspazardjik.com/new/t/13izv210912.doc
ДО

Г-Н ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


ОТ ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


Относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на водопровод в землището на с. Величково.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАМПИЕВ,


Проектът за Подробен устройствен план - Парцеларен план за определяне трасе на водопровод в землището на с.Величково е възложен от инвеститора „БЕ ПЕТ”ЕООД.

Същото трасе започва от Помпена станция „Гелеменово” в ПИ 000229, землище Гелеменово, преминава до границата на ПИ 130047 – оризище, общинска собственост и през полски пътища и отводнителни канали в същото землище, пресича автомагистрала „Тракия” при км 87+535 и землищната граница между с.Гелеменово и с.Величково и стига до ПИ 015001, м.”Гарга курия”, земл.Величково. Дължината на трасето на водопровода е 1369м със сервитутни ивици, съобразени с действащата нормативна уредба в размер на 1539 кв.м.

Проектът е оформен като ПУП – ПП съгласно изискванията на наредба № 8 / 22.12.2001г. и проектното трасе е отразено в КВС на землището.

Парцеларният план е съгласуван с „ВИК” ЕООД – Пазарджик в ликвидация, ЕВН България Електроразпределение АД, „БТК” АД, и РИОСВ - Пазарджик.

Трасето е утвърдено с решение № КЗЗ-10 от 11.05.2012г. на Комисията за земеделските земи към МЗХ.

Проектът е приет от Експертен съвет по устройство на територията с решение № XХХIІ /протокол № 9/ от 14.06.2012год. и е обявен по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ с обявление в ДВ бр.50/03.07.2012г.


Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ


П р е д л а г а м:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ


РЕШЕНИЕ


№ ...........................


на Общински съвет – Пазарджик, взето на заседанието му, проведено на

...........................2012 г. с протокол № .....................


ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод в землището на с. Величково.


Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,


РЕШИ:


Одобрява ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод от Помпена станция „Гелеменово” в ПИ 000229, землище Гелеменово, преминаващ до границата на ПИ 130047 – оризище, общинска собственост и през полски пътища и отводнителни канали в същото землище, пресичащ автомагистрала „Тракия” при км 87+535 и землищната граница между с.Гелеменово и с.Величково до ПИ 015001, м.”Гарга курия”, земл. Величково с дължина на трасето на електропровода е 1369м със сервитутни ивици, съобразени с действащата нормативна уредба в размер на 1539кв.м., съгласно изчертаните със зелено трасе и сервитути и приложения регистър на засегнатите имоти.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет

Свързани:

До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия попадащо в землищата на Пазарджик и...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на канализация в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на електропровод 20kv в землището на с. Величково
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за трасе на електропровод в землищата на селата Мокрище, Звъничево и Братаница
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия в землищата на Алеко Константиново и...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване на пуп-парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи030001...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи 125004,...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Долен изравнител на вец “Алеко” до мвец в пи 111009, м.„Каратопрак” по квс на землище Главиница и изразяване на предварително съгласие...
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик, считано за учебната 2012/2013 година
До г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Тодор Попов – Кмет на Общината за вземане на решение на Общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом