Министерство на околната среда и водите
ИмеМинистерство на околната среда и водите
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер201.31 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.harmony2006.org/files/Експертно_участие_на_НПО_във_Висш_експертен_екологичен_съвет_прРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Дирекция “Превантивна дейност”

Проект за решение

Заседание на ВЕЕС 24.11.2010г.

т. 1 от дневния ред


На основание §12б, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от ПЗР на Закона за опазване на околната среда, Висшият експертен екологичен съвет предлага на министъра на околната среда и водите да вземе

Р Е Ш Е Н И ЕЗа изменение и допълнение на решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите № 166-14/1996 г., с което е разрешена реализацията на проекта АМ “Хемус” от км 0+000 до км 8+500, включително прилежащите пътни възли и отклонения


Отнасящо се до обект „Автомагистрала „Хемус” от км 0+000 до км 8+500”, включително прилежащите пътни възли и отклонения


Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”

Седалище: гр.София 1000, пл.”Македония” № 3; ЕИК: 000695089


Кратко описание на намерението:

Инвестиционното предложение се отнася до доизграждането на пътната отсечка от АМ „Хемус” от km 0+000 до km 8+500, като до момента частично са извършени строителни работи по насипите, почистване на хумуса, полагане на пътната основа и малките съоръжения.

Началото на участъка е при km 0+000, където се пресича Софийския околовръстен път и Ботевградско шосе. От km 0+000 до km 0+420 трасето се развива в участъка на пътен възел „Хемус”. В тази отсечка не се предвиждат ситуационни и нивелетни промени. След km 0+371.27 с дясна крива с радиус 1500 m трасето се отделя от съществуващия път и се насочва в североизточна посока към хвостохранилището и река Лесновска. Между km 1+700 и km 1+910 трасето пресича изоставени пясъчни кариери, които в момента са запълнени с дъждовни и подпочвени води. При km 1+990.84 магистралата пресича пътя за сметището, след което от km 2+300 до km 2+450 преминава северозападно от бетоновия възел. В участъка от km 3+000 до km 3+100 трасето на магистралата пресича р. Лесновска, след което до km 4+600 се развива успоредно на дигата на хвостохранилището на около 50 m от петата на същото, през терен, който е замочурен и обрасъл с водолюбива растителност. При km 4+800 трасето пресича път Богров – Ботунец и посредством лява крива с радиус 4800 m се насочва към съществуващото трасе на АМ „Хемус” при гара Яна. В този участък се пресича пътя за Ботунец, за който има изготвен проект за реконструкция. Обектът завършва при km 8+500.

За осигуряване на връзката на АМ „Хемус” в участъка СОП – п.в. „Яна” на съществуващата пътна мрежа са проектирани два пътни възли. Пътен възел с път І-6 е решен като вливане и отливане от път І-6 с надлез над автомагистралата и с по две ленти за всяка посока. На път І-6 посока „София – Бургас” е разработено кръстовище за Института по фуражна промишленост и бензиностанция „ЕКО”. Пътен възел „Яна” е решен като възел свободна планировка с максимално използване на изградените връзки, както и съществуващия надлез.

Към проекта за автомагистрала „Хемус” в този й участък са разработени и проектни решения за:

 • корекция и реконструкция на водопровод при km 7+160, който е част от водоснабдителната система на село Г. Богров. Реконструкцията е съобразена както с трасето на АМ, така и с трасето на пътната връзка за селото;

 • изменения на съществуващите ВиК връзки и съоръжения, собственост на комбинат „Кремиковци” в участъка на трасето на АМ между km 5+300 и km 5+450. В този район преминават 4 броя тръбопровода с начало яз. Панчарево-2 за промишлено водоснабдяване на комбината , един за питейно водоснабдяване на Ботунец и един за питейно водоснабдяване на околните села;

 • реконструкция на ВЛ 110 kV „Металургия – Кривина” при km 1+638, поради това, че един стълб (№ 67) от съществуващата въздушна електропроводна линия (ВЛ) попада в трасето на АМ в разглеждания участък, а стълб № 69 ще попадне в обсега на връзката на АМ с пътя за Бургас;

 • реконструкция на електропроводи 20 kV, които ще бъдат засегнати от строителството на АМ: при км 1+093 – извод „Враждебна”; при км 5+320 електропроводна линия 6 kV за трафопост на „Полицейска академия”; при км 7+296 извод „Ботунец”; при км 7+314 са електропроводите 20 kV „Кремиковци” и „Челопечене”.

Тези стълбови линии ще се реконструират в линията на съществуващите трасета.

С частично изменение и по нови трасета ще се реконструират електропроводите „Роберто” и „РМЗ”, съответно от km 6+700 до km 7+500 и при km 8+244 за електропровод „Роберто” и при km 8+270 за електропровод „РМЗ”; реконструкция на ТТ кабели и оптични кабели (ОК) от km 0+200 до km 0+925, при km 6+809 , при km 7+110 и при km 8+330.


Общо за разглеждания участък от АМ, включително за прилежащите пътни възли и отклонения, са необходими 451,9 dka земи. Делът на земеделските земи – І категория е 75%, на ІІ категория - 3,6%, на пасища – 9,1% и на изоставени, заблатени и некатегоризирани земи – 12,3%.


поради следните мотиви (фактически основания):

 1. В осъвремененият доклад за ОВОС е направен анализ на очакваните въздействия от реализацията на обект „Автомагистрала “Хемус” от км 0+000 до км 8+500” върху околната среда и здравето на хората, като са идентифицирани и рисковите фактори. Взето е предвид и постановеното вече решение по ОВОС № 166-14/1996 г. и поставените в него условия за реализирането на магистралата по реда на действащата тогава нормативна уредба. Оценката, представена в осъвременения доклад за ОВОС, потвърждава препоръчания вариаант на трасе от експертите в предходния доклад по ОВОС.

 2. Изграждането на магистралата по утвърденото трасе ще възпрепятства добива на полезните изкопаеми от три находища в по-малък или по-голям периметър, в зависимост от ширината на обслужващите зони съгласно чл.7 и чл.26 от Закона за пътищата, които ще бъдат утвърдени. Не е възможно изместването на трасето на АМ „Хемус” по следните причини:

- наличието на важни съоръжения в северна посока – ел. проводи, газопроводи и хвостохранилище;

- плътно застрояване на кв. „Долни Богров” в южна посока - от двете страни на съществуващия път.

- спазване на елементите в ситуация и надлъжен с цел осигуряване на проектната скорост.

 1. Представени са и Решение на Комисията по земята № КЗ-5/19.06.1989 г., относно отчуждаване на земите, през които ще премине АМ “Хемус” - участък от км 0+000 до км 8+500 и Акт образец №10/20.08.1992г. (с който се замразява строителството на обекта). За реализирането на ИП са очуждени 451,9 dka земи в района, от които 339 dka земеделски земи І категория, 16,4 dka земи ІІ категория, 40,80 dka пасища и 55,66 dka изоставени, заблатени и некатегоризирани земи. За всички очуждени земи са разработени парцеларни планове и е променен начина им на ползване.

3.1 Допълнително е необходимо отчуждаване на земи от поземления и горски фонд в района на селата Горни Богров и Яна за реконструкция на подземни и надземни съоръжения като електропроводи НН, ВН20 kV, телефонни кабели и линии.

 1. Изграждането на участък от АМ „Хемус” km 0+000 до km 8+500 няма да застраши известни до сега недвижими културни ценности.

 2. През 2006 г. е изработен актуализиран проект за този участък от АМ „Хемус”, който не изменя ситуацията на трасето и видовете пътни строителни работи, които са описани и са оценени в доклада за ОВОС (проведена процедура и издадено решение по ОВОС на МОСВ № 166-14/1996г.) Съгласно писмо на възложителя изх. №05-00-80/02.09.2009 г. няма изменение на инвестиционното предложение, за реализирането на което има издадено решение по ОВОС.

 3. В осъвремененият доклад за ОВОС е разгледано възможното кумулативно въздействие, като заключението на авторите на доклада е, че:

  1. По време на строителството на магистралата е възможно кумулативно въздействие върху околната среда от неорганизирани прахови емисии при евентуално разработване на находищата за инертни материали, през които преминава трасето. Тъй като районът е водонаситен, това въздействие може да се прояви само при сухо време и в незначителна степен.

  2. Трасето на автомагистралата пресича три находища на полезни изкопаеми (пясък и чакъл) в землището на с. Долни Богров - „Челопечене – запад и изток”, „Долни Богров (Сметището)” и „Дедова ливада”. Понастоящем се разработва само находище „Долни Богров (Сметището)”. При едновременна експлоатация на някое от находищата със строителството на магистралата може да се очаква кумулативно въздействие върху геоложката основа, особено като се има предвид наличието на плитки подземни води. Не се очаква кумулативно въздействие върху земните недра от реализирането на магистралата и експлоатацията на тези находища без използването на взривни работи.

  3. Не се предполага кумулативен ефект при реализиране на автомагистралата върху земите и почвите, водите, растителността, ландшафта, както и по отношение на фактор отпадъци. Не се очаква кумулативен ефект по фактор шум върху с. Горни Богров поради липса на други източници (настоящи и бъдещи) на шум в близост до селото, освен транспортния поток по АМ “Хемус” .

 1. Проведена е процедура по реда на §12б на ЗООС, като са извършени консултации между МОСВ и възложителя за уточняване на обхвата и съдържанието на информацията, с която е необходимо да се допълни документацията по ОВОС. Съгласно дадени указания от страна на МОСВ по време на изготвяне на осъвременения доклад са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до осъвременения доклад за ОВОС и са проведени осем срещи за обществено обсъждане. В резултат са представени протоколи от обществените обсъждания, писмени становища на заинтересувани лица, в т.ч. и становището на възложителя, по предложенията, препоръките, мненията и възраженията, които са съобразени по законосъобразност при постановяване на настоящето решение.

 2. Въз основа на изводите от анализа и оценката на въздействието върху растителния и животинския свят на територията на инвестиционното предложение, заключението на колектива независими експерти, разработили доклада за ОВОС е, че не съществуват основания, на базата на които да се твърди, че при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат нанесени значителни отрицателни въздействия върху флората и фауната в района на магистралата, при спазване на направените препоръки и предложените мерки за минимизиране на въздействията. Предвидено е изграждане на проходни съоръжения за сигурността на хората, домашните и диви животни, като за дребните животни са предвидени специални модификации на водостоци.

 3. Трасето на магистралния участък не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.


По-нататъшното осъществяване на обект „Автомагистрала „АМ “Хемус” от км 0+000 до км 8+500 трябва да се съобрази с всички условия в постановеното решение по ОВОС № 166-14/1996 г., относимо към участъка от Автомагистрала „Хемус”, предмет на осъвременения доклад за ОВОС, както и с условията във влязлото в сила решение по оценка за съвместимостта № 02-ОС/2007 г., като се поставят следните допълнителни условия и мерки:

І. За фазата на проектиране :


 1. При разработването на парцеларните планове с цел отчуждаване на земи от поземления и горски фонд за реконструкция на подземни и надземни съоръжения като електропроводи НН, ВН20 kV, телефонни кабели и линии в регулацията на селата Горни Богров и Яна, да се съгласуват с общинските власти местата на пресичане и връзката на земите от двете страни на автомагистралата като се предвидят съоръжения, позволяващи безконфликтно преминаване на хора, животни и селскостопанска техника.

 2. За ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух и шумовото натоварване на жилищния район на с. Горни Богоров, от km 6+750 до km 7+250 на автомагистралата, да се предвиди изграждането на екраниращо съоръжение (шумозащитна стена).

 1. Да се предвидят допълнително технически мероприятия по отводняване, свързани с преминаване на трасето през изоставените баластриери и замочурените участъци - между km 1+700 и km 1+ 910.

 2. Конструкцията на моста над река Лесновска (при km 3+040) технически да бъде съобразена с основните параметри на водното течение в този участък (ширина на дъното на реката – 22,50 m; кота на дъно река в пункта на пресичане – 519,30m; надлъжена наклон на реката в участъка – 0,0007%) и с разрешително за ползване на воден обект №12170040/16.11.2007г. на БД „Дунавски район”. В участъка, в който пътят ще пресича река Лесновска , както и преди и след него по течението на реката е необходимо поддържане, а там където липсват или са разрушени и изграждане на диги от двете страни на реката.

 3. В подходящи участъци от автомагистралата да се предвиди изграждането на аварийни резервоари за депониране на замърсители в случай на залпови разливи и аварии по време на експлоатацията, които могат да доведат до изтичане на петрол, масла и др.

 4. При река Лесновска (в участъка от km 3+000 до km 3+100) и по-големите кариерни езера, покрай които минава участъка от автомагистралата, да се предвидят събиратели-изпарители за дъждовните води с изчислени обеми за поемане на повърхностния отток при максимални валежи (не по-малко от 30 годишния минимум).

 5. Участъкът от автомагистралата, който е в близост до дигата на хвостохранилище „Кремиковци”, да е с нивелета възможно по-високо над терена, с цел осигуряване на добро отводняване на пътното платно.

 6. Основна част от концесионната площ на находище „Долни Богров (Сметището)” се припокрива с трасето на автомагистралата в този участък. Да се предвиди обслужващата зона 100 м след края на обхвата на АМ.

 7. С цел ограничаване на бариерния ефект на магистралата върху дивите наземни животни да бъдат проектирани и изградени специализирани прелезни съоръжения, както и да бъдат дооборудвани определени класически съоръжения така, че да могат да бъдат използвани от дивите животни, както следва:

8.1. Отводнителните водостоци да бъдат проектирани по начин, позволяващ използването им като прелезни съоръжения за земноводни, влечуги и дребни бозайници.

8.2. Водосъбирателните канавки, разположени успоредно на пътното платно, да бъдат проектирани така, че да възпрепятстват попадането на животински видове върху пътя.

8.3. Сух проход за дребни животни, на около 5 км от началото на участъка (фиг. ХХ, № 5 от ДОВОС), за който е допустимо изместване до 100 м, в зависимост от особенностите на терена и другите съоръжения по магистралата. При възможност проходното съоръжение да свързва сухо дере или понижение на терена.

8.4. Комбинирани проходи, с влажна и суха част, разположени, съгласно фиг. 8.3.1 от ДОВОС. Допустимо е местоположението да се измества до 100 м, в зависимост от особенностите на терена и другите съоръжения по магистралата.

8.5. Проход за едри бозайници (модифициране на мостта над р. Лесновска), с параметри описани в т.8.3.1.2.1.4. на ДОВОС.


ІІ. Преди започване на строителството:


 1. Да се осигури провеждането от специалисти от Националния археологически институт с музей при БАН, на специализирано изследване за издирване на археологически обекти на територията, през която преминава трасето на автомагистралата.

 2. Да се предприемат действия за получаване на разрешителни за водомземания и ползвания на воден обект по реда на Закона за водите.

 3. Да се предприемат действия за сключване на писмени договори с лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.

Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ-гр. София в срок до един месец след сключването им.

 1. Да се изготви план за организация на движението на обслужващия строителството транспорт с цел ограничаване на преминаването му през населени места, като се използват съществуващите главни селскостопански пътища в района и съгласуване на плана със съответните общини, райони и кметства.

 2. Да се съгласуват с кметовете на населените места, през чиито административни територии преминава трасето на пътя, маршрутите за транспортиране на отпадъците и инсталацията/съоръжението за третирането им, съгласно чл. 18, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.

 3. Да се актуализира ландшафтно-устройствения проект, в който се предвиди озеленяването на територията да се използват местни видове растения.

 4. Да се изготви План за собствен мониторинг на водите в района на автомагистралата, като бъде акцентирано върху горещите точки (подмостовите пространства, близко разположени стоящи и течащи водоеми). В Плана да бъдат заложени освен изследвания на основните физикохимични параметри на повърхностните води, така също и на биогенните форми (нитрати и фосфати), манган, тежки метали, както и периодичен анализ на водните седименти в тях.

Планът да се съгласува с БДУВ „ Дунавски район” – Плевен и РИОСВ-гр. София. Съгласуваният план да се представи в ИАОС за утвърждаване по компетентност.


ІІІ. По време на строителството:


 1. Да се отстрани глинестия непропусклив слой на дълбочина около 1.5 м в участъка от км 3+100 до км 4+600 и да се замени със скален дрениращ материал, с цел по-добро отводняване на района.

 2. Временните строителни площадки да не се разполагат в близост до река Лесновска и други водоеми.

 3. Да не се допуска непосредствено заустване на отпадъчни води от строителните площадки в близки водоприемници, като при необходимост се конструират утаители-маслосъбиратели за отстраняване на отпадните горивно-смазочни материали.

 4. При изграждане на строителните конструкции на мостовото съоръжение над река Лесновска да не се нарушава възможността за свободно оттичане на водите на реката.

 5. За избягване засягането на отводнителния канал, намиращ се в петата на хвостохранилище „Кремиковци”, който отвежда в р.Лесновска повърхностните и инфилтриралите води, да се предвиди поставянето на подходящи предпазни ограждения на безопасно разстояние от канала при работата на строителната техника.

 6. Да се изгради шумозащитен екран между км 6+750 и км 7+250 с подходяща растителност от местни декоративни дървесни и храстови видове.

 7. Изкопите, товаро-разтоварните, транспортните и др. дейности да бъдат извършвани при отчитане на установените изисквания за ограничаване на неорганизирани емисии на прахообразни вещества съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

 8. В участъците от пътя в близост до населените места строителната дейност да се извършва само през светлата част на денонощието.

 9. По строителните участъци да се стационират химически тоалетни.

 10. Местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци (от основата на пътя) при сухо и ветровито време да се омокрят, за да се намалят неорганизираните емисии на прах.

 11. Необходимите за целите на реализация на обекта водовземания и ползвания на воден обект, да се извършват въз основа на съответното разрешително по Закона за водите.

 12. Да се създаде организация за контрол на площадките за съхранение на материалите и на техническото състояние на машинния парк, като не се допускат аварийни разливи на масла и горива. В случай на авария да се предвиди своевременно почистване.

 13. Образуваните отпадъци от обекта да се предават, въз основа на писмен договор, на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.


ІV. По време на експлоатацията

 1. След пускане в експлоатация на магистралния участък да се извърши контрол на качеството на атмосферния въздух в с.Горни Богров при най-близко разположените до пътното платно къщи. При наличие на повишени концентрации на азотен диоксид – над долния оценъчен праг (ДОП) на нормата за опазване на човешкото здраве (ОЧЗ), да се обсъдят допълнителни мерки от страна на съответните органи - кметства, РИОСВ-София, Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).


V. Мерки по чл. 96, ал. 1 т. 6 от Закона за опазване на околната среда
Мерки

Период на изпълнение

Резултат

1.

Предвидените 25 бр. водостоци да са проходими в двете посоки; поне една от стените да е с наклон не по-голям от 45 градуса; от двете страни на входа и изхода на водостока, по протежение на магистралата трябва да се поставят заграждения от дребна мрежа с дължина от по 15 m за всяка от четирите ивици.


Проектиране и строителство

Предотвратяване на бариерния ефект на АМ върху популациите на земноводни, влечуги, бозайници с размери от дребни гризачи до язовец.


2.

Сухият проход да бъде с размери 2х2м. Да започва и завършва извън загражденията на магистралата в специално залесени с храсти и дървета петна с площ от по 5 аrа. Растителността трябва да се засади ветрилообразно спрямо прохода като към него води пътека с ширина от 1m.


Проектиране и строителствоАМ върху популациите на бозайници с размери от дребни гризачи до язовец.

3.

Комбинираните проходни съоръжения задължително да имат суха част (полегат бряг или мочур) и влажна част, която през сухия период може и да пресъхва. Таванът на проходите е от П-образни бетонни профили с височина 2 m и ширина 4 m, покрит с чакъл и земя, като по протежение на едната му страна има влажно понижение. Подлезите да започват и завършват извън загражденията на магистралата в специално залесени с храсти и дървета петна с площ от до 5 аrа. Растителността да се засади ветрилообразно спрямо прохода, като към него води пътека със суха част с ширина от 2 m и влажна или наводнена част с ширина от 2 m.

Микрорелефа на залесеното петно трябва да се оформи като вал с формата на палумесец и височина 1 m. В средата на полумесеца е разположен входа на тръбата.

Проектиране и строителствоПреодоляване на бариерен ефект за дребни и едри бозайници

4.

Проходните съоръжение да бъдат оборудвани с еднопосочни клапи за бозайници с параметри, определени в т. 8.3.1.2.1.3. от ДОВОС


Проектиране и строителствоПодпомагане дребните животни при преодоляването на проходните съоръжения

5.

Да се предвиди изграждане на прозрачни екраниращи съоръжения от двете страни на магистралата с височина до 2 метра в участъка на трасето с дължина 1,5 км край защитена зона BG 0002004„Долни Богров_Казичене”

Проектиране и строителствоНамаляване на въздействието безпокойство и колизии на видове птици, привързани към влажни зони с трафика

6.

Да не се допуска преминаване на строителни и транспортни машини през река Лесновска извън технологичните изисквания на строителството.

строителството

предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда

7.

В горещо и сухо време да се предвиди оросяване на изкопните работи и по трасето на пътя и особено в участъците при в близост до населени места (отсечката северно от с.Горни Богров и пътен възел „Яна”).

строителството

предотвратяване запрашаването на района при движение на моторните превозни средства и намаляване неорганизираните емисии на прах въздуха

8.

Да не се допуска депониране на инертни материали в речното корито на р. Лесновска и другите повърхностни водни обекти

строителството

предотвратяване замърсяване на реките и увреждане на дънните местообитания

9.

След приключване на строителните работи на даден участък, местата за временно складиране на инертни материали и строителни отпадъци, своевременно да се почистват, като отпадъците се извозят на отредените за депониране на строителни отпадъци места.

строителството

предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда

10.

При извършване на строителните работи на мостовите съоръжения да не се допуска работа на неизправна техника.

строителството

предотвратяване замърсяването на речните води с нефтопродукти

11.

Да се осигури контрол за недопускане на нерегламентирано депониране на земни маси, строителни материали и отпадъци извън отредените за целта терени.

строителство

предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда

12.

Отнетият хумус от засегнатите от трасето земи да се съхранява на специално определена площадка за временно съхранение до използването му за рекултивация.

строителство

оползотворяване на хумуса при рекултивация

13.

Да се осигури наблюдение от специалисти-археолози при вдигането на хумусния пласт и процеса на изкопите на автомагистралата

строителство

Опазване на паметниците на културно-историческото ни наследство

14.

Да се осигури мостовете над реките и прилежащите участъци от магистралата да бъдат оградени с мрежа с височина до 2 м.

Строителството и преди въвеждане в експлоатация

предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в реките

15.

При премостването на река Лесновска да бъдат изградени гладки отвесни обърнати в горния край към съоръженията заграждения от ситна мрежа плътно до стоманената преградна мрежа, които да прекратят достъпа на земноводни и влечуги до пътното платно.

строителството и преди въвеждане в експлоатация

предотвратяване на недопустими въздействия върху биоразнообразието

16.

При премостването на река Лесновска да бъдат изградени гладки отвесни обърнати в горния край към съоръженията заграждения от ситна мрежа плътно до стоманената преградна мрежа, които да прекратят достъпа на земноводни и влечуги до пътното платно.

строителството и преди въвеждане в експлоатация

предотвратяване на недопустими въздействия върху биоразнообразието

17.

Препоръчва се борбата със заледяването в участъците от пътя, които минават покрай водните басейни (пресичането на река Лесновска и други стоящи водоеми) да се извършва с опесъчаване.

експлоатация

предотвратяване допълнително натоварване на водите с химически елементи

18.

Препоръчва се борбата със заледяването в участъците от пътя, които минават покрай водните басейни (пресичането на река Лесновска и други стоящи водоеми) да се извършва с опесъчаване.

експлоатация

предотвратяване допълнително натоварване на водите с химически елементиНастоящето решение се отнася само за обекта, който е бил предмет на извършената оценка в осъвременения доклад за ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно МОСВ във възможния най-ранен етап.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми МОСВ. При констатиране неизпълнение на условията в решенията по ОВОС и настояшото решение виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховният административен съд по реда на Административнопроцесуалия кодекс.

Предвид защита на безспорен държавен и обществен интерес с оглед опасността от осуетяване реализирането на инвестиционното предложение от национално значение, включено в Оперативна програма „Транспорт” и съгласно §12б, ал.6 от ПЗР на Закона за опазване на околната среда обжалването на решението не спира неговото изпълнение.
Свързани:

Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Съобщение по чл. 5,ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/овос/ /пмс...
Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите докла д п о
Мисията на Министерството на околната среда и водите е да съхрани природните богатства на България и да осигури здравословна околна...
Министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите смолян
Оценка на въздействието върху околната среда и Екологична оценка на планове и програми 34
Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите смолян
Оценка на въздействието върху околната среда, Екологична оценка и Комплексни разрешителни 47
Министерство на околната среда и водите iconРепубликабългари я министерство на околната среда и водите съобщение
Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б. „б” от Закона за водите, съобщава,...
Министерство на околната среда и водите iconРепубликабългари я министерство на околната среда и водите съобщение
Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б. „ж” от Закона за водите, съобщава,...
Министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Наредбата за ео/ /ДВ, бр. 57/2004г./, представената писмена документация и информация от възложителя по чл. 8 от Наредбата за ео...
Министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите, в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22, e открита изложба, която е част от информационната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом