Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
ИмеДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
страница1/10
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер1.06 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.trambesh.eu/Aktualno/Dokumentacia ulici_27.04.12.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА ОБЕКТ:

РЕМОНТНИ РАБОТИ НА УЛИЧНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”,

СЪГЛАСНО ЧЛ.14 АЛ.3, Т.1 И ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ЧЛ.56 АЛ.1 Т.1 И ЧЛ.57 ОТ ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


2012 година


СЪДЪРЖАНИЕ:

на конкурсната документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка за обект: Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”,


 1. Публична покана
 1. Описание на обекта на поръчката.
 1. Технически спецификации.
 1. Методика за определяне на оценка на офертите по най-ниска цена.
 1. Условия за подготовка на офертата.
 1. Оферта – образец № 1
 1. Ценова листа – образец № 2
 1. Декларация по чл.47, ал. 1 и 5 от ЗОП -образец№ 3
 1. Декларация по чл.47, ал. 2 от ЗОП - образец № 4
 1. Декларация за валидност на застарховката образец № 5
 1. Декларация за минимална цена на труда - образец № 6
 1. СПИСЪК- декларация за изпълнени подобни обекти- образец №7
 1. Декларация за техническото оборудване- образец № 8
 1. Договор проект по позиции 1, 2, 5, 6 –образец № 9
 1. Договор проект по позиции 3 и 4- образец №10
 1. КСС по позиция 1 – за 3 обекта
 1. КСС по позиция 2
 1. КСС по позиция 5
 1. КСС по позиция № 6

До заинтересованите лица


ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство


КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Наименованието на обекта е: “Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”, включващ следните позиции:

Позиция 1- Основен ремонт на общински пътища: път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/, път VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/ път VTR 1234 /ІІІ-502, път Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504/ от Общинската пътна мрежа

Позиция 2- Основен ремонт на улична мрежа в с.Куцина –улица между о.т.212- о.т.221

Позиция 3- Текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно:

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км.

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км.

Позиция 4- Текущ ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Полски Тръмбеш

Позиция 5 - възстановяване на тротоари в с.П.Сеновец

Позиция 6изграждане на алея в гробищен парк с.П.Сеновец


Целта на ремонта е подобряване на транспортно-експлоатационните качества на съществуващите настилки и пътното тяло с оглед осигуряване на безопасно движение на превозните средства.

Изпълнителят следва да извърши основен ремонт на уличната и пътна мрежа предимно чрез изкърпване на дупки в асфалтовата настилка, а на места и преасфалтиране на подобектите от поръчката с асфалтобетонова смес. Подробно описание за всяка от позициите са описани в конкурсната документация публикувана на интернет страница на Общината.

Всички обекти ще се изпълняват по представените от спечелил участник анализи за единични цени в рамките на посочената в документация стойност на всеки обект по-отделно.

Количествата на извършената работа ще се установяват на място с подробна справка-схема и двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя.

Непредвидените видове работи възникналите в процеса на изпълнение и СМР , които не са могли да бъдат предвидени по време на подготовката на конкурсната документация, но само в рамките на договорената стойност ще се разплащат по единични цени, съставени по същите елементи на ценообразуване , както и основните СМР.


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


45233142, 45233252, 45233161


Описание:

Работи по ремонт на пътища, Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици, строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки.


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиденият от Възложителя максимален бюджет за изпълнението на поръчката е в размер до 173 175,00 лева без ДДС лв. ( сто седемдесет и три хиляди сто седемдесет и пет ) лева без включен ДДС. Средствата са разпределени по подобекти както следва: - Позиция 1 - 68583,33 лева без ДДС включваща: път VTR 1232 -8333,33 лв. без ДДС, път VTR 1235- 5833,33лв без ДДС и път VTR 1234 – 54416,67 лв. без ДДС

- Позиция 2 - 29166,67 лева без ДДС

- Позиция 32925,00лева без ДДС

- Позиция 4 – 56250,00 лева без ДДС

- Позиция 5 - 12500,00 лева без ДДС

- Позиция 6 - 3750 лева без ДДС

Подробни количества СМР за позиции 1,2,5 и 6 са описани в КСС-та ,неразделна част от конкурсната документация. Видовете СМР, за които е необходимо участниците да представянт подробни анализни цени по останалите позиции са посочени в описанието на поръчката.


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

173175,00 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Улична и пътна мрежа на територията на Община Полски Тръмбеш


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в избора за изпълнител на ОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

В избора за изпълнител на ОП не може да участва участник, при който са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в конкурсната документация и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участник трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

При изпълнение на поръчката изпълнителят следва да спазва нормативните изисквания на законодателството на РБ при извършване на ремонтните дейности, включително за спазване на безопасни и здравословни условия на труд.

Максимален срок за изпълнение на настоящата поръчка по позиции е:

- Позиция 1 – 90 календарни дни

- Позиция 2 – 30 календарни дни

- Позиция 3 – 10 календарни дни

- Позиция 4 – до 30.09.2012 г

- Позиция 5 – 60 календарни дни

- Позиция 6 – 40 календарни дни

Участници трябва да са регистрирани в Централен регистър на строителя за втора група строежи, ІІІ-категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 б.”а” и “д”от Закона за устройство на територията за позиции 1 и 3 и ІV-категория съгласно чл.137, ал.1, т.4 б.”а” и “д”от Закона за устройство на територията за позиции 2 и 4.

Участниците следва да представят застраховка професионална отговорност - валидна, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ застраховане в проектирането и строителството с валидност покриваща валидността на офертата. Участниците трябва да представят към нея декларация по образец, подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка покриваща срока на договора и до изтичане на гаранционния срок по договора.

Участникът трябва да има опит като главен изпълнител по позиция по позиция1,2,3,4 в изпълнението на поне 3 договора за строителни работи с естество и стойност подобни на предмета на поръчката обекти от техническата инфраструктура- изграждане и ремонт на улици и пътища , за последните 3 години. За позиция 5 и 6 поне един изпълнен подобен обект /поставяне на бордюри и тротоарни плочки/.

Минимални изисквания към оборудването- наличие на собствена или наета механизация както следва за позиции 1,2,3,4:

- транспортна техника

- техника за полагане на пътни асфалтови настилки

- техника за уплътняване и трамбоване

- машини за рязане и фрезоване на асфалт

- геодезически измервателни уреди

За позиция 6 –транспортна техника, товарачи, техника за уплътняване и трамбоване

Участник трябва да определи срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 60 дни от датата на подаването на офертата

Предложените от кандидата гаранционните срокове по видовете работи задължително да се определят в съответствие със изискванията на стандарти, нормативната уредба и параметрите на трайност на вложените строителни материали посочени от производителя им и да не са по-малки от минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Кандидатът е задължен да изготви подробни фирмени единични калкулативни и анализни цени за всяка точка от ценова листа при спазване на всички параметри на ценообразуване предложени във финансовото предложение на кандидата, въз основа на разходни норми по избор на кандидата /УСН, СЕК или реални фирмени норми/ .


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

най-ниска цена, съгласно приложената към документация методика.


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/05/2012 17:00 на адрес 5180 гр. Полски Тръмбеш, ул. «Черно море» № 4, етаж 3, стая 306


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документация за участие може да бъде изтеглена от интернет сайта на общината. Адреса на интернет сайта е посочен в раздел І.1) от настоящата покана. Документация може да се тегли до 08.05.2012 г.

Офертата за кандидатстване се попълва по ОБРАЗЕЦ, предложен от Възложителя и следва да съдържа следното:

А) Списък на представените документи съдържащи се в офертата, подписан от участника;

Б) Оферта по образец – образец № 1;

В)Ценова листа по образци изготвени въз основа на количествени сметки предложени от Възложителя образец №2

В) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал.5от ЗОП – образец № 3;

Г) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – образец № 4;

Д) Копие, заверено от участника, от валидна застрахователна полица съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството с валидност покриваща валидността на офертата и Декларация по образец№ 5, подписана от представляващия участника, със задължението за осигуряване на такава застраховка покриваща срока на договора и до изтичане на гаранционния срок по договора.

Е) Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. Образец № 6

Ж) Доказателства за техническите възможности и квалификация на кандидатите или участниците – съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП:

а)Списък-декларация на договорите за строителство за най-важните строителни обекти по образец, изпълнени през последните 3 години, придружен от препоръки за добро изпълнение, с посочени стойност, дата и място на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; образец № 7

б)Декларация за техническото оборудване по приложен образец, което ще се ангажира за изпълнението на поръчката образец № 8

З) документ за регистрация в Централен регистър на строителя за втора група строежи, ІІІ-категория съгласно чл.137, ал.1, т.3 б.”а” и “д”от Закона за устройство на територията за позиции 1 и 3 и ІV-категория съгласно чл.137, ал.1, т.4 б.”а” и “д”от Закона за устройство на територията за позиции 2 и 4

И) Проекто договор по позиции 1, 2, 5 , 6,( ако кандидатства по тези позиции) попълнен, подписва и подпечатва от Участника на всяка страница – образец № 9;

К) Проекто договор по позиции 3, 4,( ако кандидатства по тези позиции) попълнен, подписва и подпечатва от Участника на всяка страница – образец № 10;

Л)Количественно –стойностни сметки по позиции 1,2, 5 и 6

М)Подробни фирмени единични калкулативни и анализни цени за всяка точка от ценова листа при спазване на всички параметри на ценообразуване предложени във финансовото предложение на кандидата, въз основа на разходни норми по избор на кандидата / УСН, СЕК или реални фирмени норми /.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/05/2012
КМЕТ НА ОБЩИНА

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ:

/ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ/


ОПИСАНИЕ

НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


Предмет на настоящата малка обществена поръчка е обект Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш”, включващ следнитеобекти: Позиция 1- Основен ремонт на общински пътища: път VTR 1232 /ІІІ 502/ Полски Тръмбеш –Раданово-/І-5/, път VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово- Полски Сеновец-/І-5/ път VTR 1234 /ІІІ-502, път Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504/ от Общинската пътна мрежа

Позиция 2- Основен ремонт на улична мрежа в с.Куцина –улица между о.т.212- о.т.221

Позиция 3- Текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно:

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км.

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км.

Позиция 4- Текущ ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Полски Тръмбеш

Позиция 5 - възстановяване на тротоари в с.П.Сеновец

Позиция 6изграждане на алея в гробищен парк с.П.Сеновец


Целта на ремонта е подобряване на транспортно-експлоатационните качества на съществуващите настилки и пътното тяло с оглед осигуряване на безопасно движение на превозните средства и пешеходци..

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка с офинвест еоод
Париж” №3, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокана за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка
Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за представяне на оферти за малка обществена поръчка...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2б, ал. 1, и чл. 2в, ал. 1, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconПокан а за участие в избор на изпълнител за малка обществена поръчка столична община
Столична община, ул. ”Московска” №33, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда...
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconНа конкурсната документация за участие в избор на изпълнител за
За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Преустройство на котелна и отоплителна инсталации в сградата на цоп гр. Птръмбеш- І етап”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на община полски тръмбеш”
Документация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка iconДокументация за участие в избор на изпълнител на малка обществена поръчка
Конструктивно укрепване на носещата конструкция на сграда на Обществена минерална баня, намираща се в упи- хі”за баня и компресорна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом