Наредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв
ИмеНаредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв
страница1/8
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер1.18 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rzkbs.org/cat-documents/regulations/10.
  1   2   3   4   5   6   7   8
НАРЕДБА № 7 ОТ 15.12.2004 Г. ЗА ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 5 от 14.01.2005 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. техническите изисквания за икономия на енергия и топлосъхранение в сгради и методите за определяне на потребната топлина за отопление, като се отчитат топлинните загуби през сградните ограждащи конструкции и елементи, топлинните печалби от вътрешни топлинни източници и от слънчево греене, климатичните данни, начинът на застрояване и други специфични изисквания към сградите;
2. техническите правила и норми за проектиране на топлоизолацията на сгради, включително максимално допустимите стойности на коефициента на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи, както и изискванията за влагоустойчивост, въздухопропускливост, водонепропускливост и слънцезащита през летния период.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат при проектиране и изпълнение на жилищни сгради и на сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването, образованието, културата и изкуството, търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите, административни и производствени сгради, наричани за краткост "нежилищни сгради", със:
1. нормативна температура на вътрешния въздух, по-висока от 19oС, и относителна влажност на въздуха под 75 %;
2. ниска вътрешна температура - от 12 до 19oС в зависимост от предназначението им, които се отопляват най-малко три месеца годишно, наричани за краткост "нежилищни нискотемпературни сгради".

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при проектиране и изпълнение на нови сгради, както и при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат и при изчисляване на енергийните характеристики на сградите съгласно наредбата по чл. 15, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), като се отчитат изискванията и на наредбата по чл. 125, ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
(3) Нормативните изисквания на чл. 6, 7 и 8 не се отнасят за сгради, в които:
1. най-малко 70 % от топлината за отопление е получена чрез комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация);
2. най-малко 70 % от топлината за отопление е получена от възобновяем енергиен източник.
(4) Основните означения и единици за измерване, използвани в наредбата, са съгласно приложение № 1, а останалите означения - съгласно формулите, за които се отнасят.

Чл. 3. При проектиране топлоизолацията на ограждащите конструкции на сгради със специални параметри на температурно-влажностния режим, като стационарни хладилници, обществени бани и перални, производствени помещения с влажен и мокър режим (с относителна влажност на въздуха над 75 на сто), селскостопански и животновъдни сгради, оранжерии, временни сгради и др., могат да се прилагат изискванията на тази наредба и на специфичните нормативни актове и документи.

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Раздел I
Изисквания при проектиране на нови сгради

Чл. 4. Техническите критерии за определяне на основни показатели за разход на енергия и топлосъхранение в зависимост от вида на сградите са:
1. годишната потребна топлина за отопление на един квадратен метър полезна площ - за жилищни сгради;
2. коефициентът на специфични топлинни загуби от топлопреминаване на ограждащите конструкции и елементи - за нежилищни сгради;
3. годишната потребна топлина за отопление на един кубичен метър отопляем обем - за нежилищни нискотемпературни сгради.

Чл. 5. (1) Отопляемото пространство се определя преди изчисляване на топлотехническите характеристики на сградата. Сградните елементи се разглеждат като граници на отопляемото пространство.
(2) Площта на външните ограждащи конструкции и елементи А се определя по външните им размери в съответствие с БДС EN ISO 13789.
(3) Полезната площ Au за жилищни сгради със светла височина 2,60 m може да се определя по формулата:

Au = 0,32Ve (1)

(4) Нетният отопляем обем на сградата V се определя по вътрешните размери съгласно БДС EN ISO 13789. За опростени изчисления V може да се определя по формулата:

V = 0,8Vе (2)

(5) Коефициентът на специфични топлинни загуби от топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи Ht' се определя по формулата:

HT` = HT /A (3)

където Ht' е коефициентът на топлинни загуби от топлопреминаване.

Чл. 6. (1) Максималните нормативни стойности на годишната потребна топлина за отопление на един квадратен метър полезна жилищна площ (Qh max/Au) в зависимост от фактора на формата fo = A/Ve и денградусите (DD) при температура на вътрешния въздух, по-висока от 19oС, са определени в табл. 1.

Таблица 1

fo,m-1

Qhmax/Au, kWh/m2

DD, K.d

2100

2500

2900

3300

<= 0,2

50,0

51,8

54,0

56,5

0,3

55,4

57,3

59,4

61,9

0,4

60,8

62,7

64,8

67,3

0,5

66,2

68,1

70,2

72,7

0,6

71,6

73,5

75,6

78,1

0,7

77,1

78,9

81,1

83,6

0,8

82,5

84,3

86,5

89,0

0,9

87,9

89,7

91,9

94,4

1,0

93,3

95,1

97,3

99,8

>= 1,05

96,0

97,84

100

102,5

(2) Междинните стойности на Qh max/Au по табл. 1 се определят по формулата:

Qhmax / Au <= 43,18 + [(DD2 - 29002) / 10-6] + 54,12 fo (4)

(3) Необходимите данни за изчисляване на продължителността на отоплителния период и за денградусите по населени места са съгласно картата и табл. 1 и 2 на приложение № 2.

Чл. 7. (1) Максималните нормативни стойности на коефициента на специфични топлинни загуби от топлопреминаване (Ht max ') за нежилищни сгради в зависимост от fo и процента на остъкляване с нормативна температура на вътрешния въздух, по-висока от 19oС, са определени в табл. 2.

Таблица 2

fo, m-1

Htmax`, W/(m2 K)

при остъкляване на фасадата <= 30 %

при остъкляване на фасадата > 30 %

<= 0,2

1,15

1,65

0,3

0,90

1,25

0,4

0,78

1,05

0,5

0,70

0,93

0,6

0,65

0,85

0,7

0,61

0,79

0,8

0,59

0,75

0,9

0,57

0,72

1,0

0,55

0,69

>= 1,05

0,54

0,68

(2) Междинните стойности на Нtmax' за колони 2 и 3 от табл. 2 се
определят, както следва:
1. за колона 2 - по формулата:

Htmax` = 0,40 + 0,15/fo (5);

2. за колона 3 - по формулата:

Htmax` = 0,45 + 0,24/fо (6)

Чл. 8. (1) Максималните нормативни стойности на годишната потребна топлина за отопление на един кубичен метър отопляем обем за нежилищни нискотемпературни сгради (Qhmax/Ve), които се отопляват повече от три месеца годишно с температура на вътрешния въздух от 12 до 19oС, както и за сезонно отопляеми сгради за спорт и културни занимания, които се отопляват три и повече месеца годишно, при проектна вътрешна температура, по-висока от 15oС, са определени в табл. 3.

Таблица 3

fo, m-1

Qmax/Ve, kWh/m3

<= 0,2

33,9

0,3

36,5

0,4

39,0

0,5

41,6

0,6

44,2

0,7

46,7

0,8

49,3

0,9

51,8

1,0

54,4

>= 1,05

55,7

(2) Междинните стойности на Qhmax/Ve се определят по формулата:

Qhmaxe / Ve <= 28,8 + 25,6.fo (7)

Чл. 9. Потребната топлина за отопление и потребната първична енергия се изчисляват в съответствие с методиката в приложение № 3, като се отчитат загубите при добива и/или производството и преноса на енергийни ресурси и енергия. В изчисленията се отчитат топлинните загуби от топлопреминаване и вентилация, както и топлинните печалби от вътрешни топлинни източници и от слънчево греене.

Чл. 10. (1) На топлоизолация се изчисляват граничещите с външния въздух сградни ограждащи конструкции и елементи, както следва:
1. външни стени, включително участъците, разположени зад отоплителните тела, външни стени, граничещи със земята, части от стени на отопляеми подземни етажи, външни стени на тавански жилища и други обитавани помещения;
2. прозорци и външни врати;
3. покриви и тавански плочи при неотопляеми тавански помещения;
4. подове, разположени непосредствено върху земята, над неотопляеми подземни етажи и граничещи с външния въздух.
(2) На топлоизолация се изчисляват и вътрешните стени и междуетажните подове, ограждащи пространство в сгради, в което температурата може да спадне под 12oС, както и в други специфични случаи (например при подове с вградено площно отопление и др.), предвидени в проекта.
(3) Коефициентът на топлопреминаване (U) се определя съгласно БДС EN ISO 6946.
(4) Стойностите на U за отопляеми сгради не могат да бъдат по-големи от стойностите в табл. 4.

Таблица 4

№ по ред

Видове сградни ограждащи конструкции и елементи

U, W/(кв. мK)

за сгради с нормативна вътрешна температура
19 °С

за ниско
температурни сгради

1.

Външни стени и стени, граничещи с неотопляеми пространства

 0,50

 0,83

 2.

Преградни стени в отопляеми пространства

1,60

10,00

 3.

Външни стени, граничещи със земята

0,70

1,20

 4.

Преградни стени в отопля еми тавански пространства

1,35

2,00

 5.

Подове, граничещи със земята

0,45

0,83

 6.

Таванска плоча на студен покрив

0,35

0,83

 7.

Подова плоча над неотоп ляем подземен етаж

0,50

0,83

8.

Стена, таван или под, граничещ с външния въздух или със земята, при вградено площно отопление

 0,50

 0,57

9.

Топъл покрив

0,35

0,83

(5) Топлофизичните характеристики на строителните продукти (материали), необходими за изчисленията на топлоизолация, се определят съгласно табл. 1 на приложение № 4 или в техническите спецификации на производителя. Стойностите са валидни при експлоатационната влажност и температура на продуктите в ограждащите конструкции и елементи.

Чл. 11. Фугите между отделните сградни ограждащи конструкции и елементи (деформационни, между сглобяеми елементи и др.) трябва да удовлетворяват изискванията за топлоизолация и въздухопропускливост, които се поставят към ограждащите конструкции и елементи.

Чл. 12. (1) Сградите се проектират и изпълняват така, че ефектът на топлинните мостове да е минимален.
(2) Стойностите на линейния коефициент на топлопреминаване на топлинните мостове i не трябва да надвишават 0,2 W/(mK), съответно e - 0,1 W/(mK). Топлинни мостове с по-високи стойности на i и e се избягват чрез подходяща корекция на проектните детайли.
(3) При изчисляване на потребната топлина за отопление ефектът на топлинните мостове се отчита съгласно БДС EN ISO 13789 и БДС EN ISO 14683.
(4) В случаите, когато топлинните мостове в сградата имат стойности на линейния коефициент на топлопреминаване i < 0,2 W/(mK) или e < 0,1 W/(mK), техният ефект може да се отчете, като стойността на коефициента на специфични топлинни загуби от топлопреминаване се завиши с 0,1 W/(m2K).

Чл. 13. (1) Коефициентът на топлопреминаване на окачени (остъклени) фасади на сгради е не по-голям от 1,9 W/(m2K), както и коефициентът на сумарна пропускливост на слънчева енергия (g) е не по-голям от 0,55.
(2) Коефициентът на топлопреминаване на окачени фасади с повишени изисквания за звукоизолация (с индекс на звукоизолация Rw,R >= 40 dB съгласно БДС EN ISO 717-1) за огнеустойчивост (пожароустойчивост), за механична устойчивост и др. е не по-голям от 2,3 W/(m2K).
(3) Коефициентът на топлопреминаване на прозорци в зависимост от материала, от който са изпълнени рамките им, е не по-голям от следните стойности:
1. при дървени или пластмасови рамки или при комбинация от тях - 2,0 W/(m2K);
2. при метални рамки - 2,2 W/(m2K).
(4) Коефициентът на топлопреминаване на външни прозорци, балконски врати и покривни прозорци с повишени изисквания за звукоизолация (с индекс на звукоизолация Rw,R >= 40 dB съгласно БДС EN ISO 717-1) за огнеустойчивост (пожароустойчивост), за механична устойчивост и др. е не по-голям от 2,2 W/(m2K).
(5) Коефициентът на топлопреминаване на външни врати е не по-голям от 3,5 W/(m2K).

Чл. 14. (1) При определяне на потребната топлина за отопление кратността на въздухообмена (n) на вътрешния въздух с външен въздух се приема не по-голяма от 0,7 h-1 или при предвидени други условия тя се изчислява съгласно наредбата по чл. 125, ал. 4 ЗЕ.
(2) При сгради с кратност на въздухообмена, по-голяма от 3,0 h-1, може се предвижда оползотворяване на топлината от отработения въздух при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 125, ал. 4 ЗЕ.

Чл. 15. Опростената методика за изчисляване на показателите за годишен разход на енергия, включително на годишната потребна топлина за отопление, е съгласно приложение № 5.

Чл. 16. Допуска се при жилищни сгради с полезна площ до 100 m2 да не се изчислява потребната топлина за отопление по чл. 6, ако стойностите на U са не по-големи от стойностите в табл. 5.

Таблица 5


_____________________________________________________________________________

№ | Видове сградни | U, W/(кв.м.K)

по | ограждащи конструкции |

ред | и елементи |

| |

_____________________________________________________________________________

1. Външни стени 0,50

2. Външни прозорци, балконски вра-

ти и покривни прозорци 2,0

3. Тавански плочи, граничещи с нео-

битаеми пространства, и сградни

ограждащи конструкции и елемен-

ти, граничещи отгоре или отдолу с

външния въздух 0,22

4. Подове и стени, граничещи със зе-

мята, и подове над неотопляеми

пространства 0,35

_____________________________________________________________________________

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Наредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв iconНаредба №7 от 15. 12. 2004 г за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв, бр. 5 от 14. 01. 2005 г
Наредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв iconПърва общи положения
Наредба №7 от 2004 г за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
Наредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв iconНаредба №18 от 12. 11. 2004 г за енергийните характеристики на обектите
Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв, бр....
Наредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв iconОкончателно становище на националния инсталационен съюз относно предложението
Наредба №7 от 15 декември 2004 г за енергийна ефективност топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
Наредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв icon6 от 11. 2000 г а емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването...
Наредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв iconНаредба №12 от 18. 06. 2002 г
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството,...
Наредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв iconНаредба №8 от 25. 01. 2001 г за качеството на крайбрежните морски води
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването,...
Наредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв iconНаредба №1 от 26. 05. 2000 Г. За проектиране на пътища
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв, бр. 47 от 06. 2000 г., изм и доп., бр. 102 от 20. 12....
Наредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв iconЗа застрояване в земеделските земи
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, обн.,...
Наредба №7 от 15. 12. 2004 Г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв iconНаредба №3 от 17. 06. 2009 г за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., Дв, бр. 50 от 07. 2009 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом