Bg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер172.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000561205.docx
00056-2012-0005

BG-Харманли: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Харманли, пл.'Възраждане'№1, За: Лиляна Йорданова, РБ 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg

Място/места за контакт: Община Харманли

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача: www.harmanli.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Харманли, ул.'Петко Каравелов' №4, За: Снежа Йорданова, РБ 6450, Харманли, Тел.: 0373 83383, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 83383

Място/места за контакт: Информационен център

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Харманли, ул.'Петко Каравелов' №4, За: Снежа Йорданова, РБ 6450, Харманли, Тел.: 0373 83383, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 83383

Място/места за контакт: Информационен център

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на медицинско оборудване в рамките на проект „Мерки за опазването на здравето на градското население с цел превенция, чрез прилагане на насоки за използване на нови технологии" с акроним PRE E HEALTH, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В1.13.05 от 30.03.2011 г. в рамките на Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г.’’

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: 'МБАЛ ХАРМАНЛИ' ЕООД ,на територията на Община Харманли
Код NUTS: BG422

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на медицинско оборудване до 'МБАЛ ХАРМАНЛИ' ЕООД на територията на Община Харманли.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

обособена позиция І: Електрокардиограф 6-канален - 1 бр, Стрес софтуер за ЕКГ -1бр, Велоергометър с апарат за автоматично измерване на кръвно налягане - 1 бр., ЕКГ вакуумна електродна система - 1 бр., Дефибрилатор бифазен - 1 бр.;-5 бр; обособена позиция ІІ: Инфузионни помпи – 6 бр., Монитор многофункционален -5 бр, Подвижен рентгенов апарат - 1бр.;-12бр; обособена позиция ІІІ: Респиратор – 1бр. обособена позиция ІV: Фиброколоноскоп - 1бр; обособена позиция V: Автоклав с кръгло сечение - 1бр.; обособена позиция VІ: Машина за опаковане - 2бр. и Ултразвукова вана - 2бр.;-4бр; обособена позиция VІІ: Анализатор за измерване на гликиран хемоглобин - 1бр. и Автоматичен анализатор за измерване на кръвна захар - 1бр.-2бр; обособена позиция VІІІ: ЕКГ холтер 12-канален – 1бр.; обособена позиция ІX: ЕКГ апарат 3-канален - 2бр. и Трансторакален пейсмейкър - 1бр.;-3бр; обособена позиция X: Фетален монитор -1бр. и Вакуумаспиратор – 1бр.;-2бр; обособена позиция XІ: Шкафче болнично - 12бр., Стол за венозни инфузии – 2бр. и Легло за посетители – 6 бр.-20бр; обособена позиция XІІ: Хирургически иструментариум -Ножици прави - 23бр, Ножици Зиболд - 3 бр.; Кохери прави малки - 10 бр.; Кохери прави големи - 10 бр. Иглодържатели – 12 бр.-58бр.; Общо -110 бр.

Прогнозна стойност без ДДС

183307.35 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията се представя в една от следните форми: а/ депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б/ банкова гаранция в полза на Възложителя (Приложения № 12 и № 13); 2. Гаранцията за участие или изпълнение се внася по следната банкова сметка IBAN BG18KORP9220 33 3333673501 BIC KORPBGSF в "Корпоративна търговска банка" АД, клон Харманли 3. Гаранцията за участие е абсолютна сума, която се внася отделно за всяка обособена позиция за която участва кандидата и е в следните размери: За обособена позиция І: Електрокардиограф 6-канален -1 бр, Стрес софтуер за ЕКГ -1бр, Велоергометър с апарат за автоматично измерване на кръвно налягане-1 бр., ЕКГ вакуумна електродна система.- 1 бр.Дефибрилатор бифазен- 1 бр. – 285,82 лв.; За обособена позиция ІІ : Инфузионни помпи – 6 бр.,Монитор многофункционален -5 бр, Подвижен рентгенов апарат -1бр.- 437,49лв; За обособена позиция ІІІ: Респиратор – 1бр - 249,99 лв; За обособена позиция ІV. Фиброколоноскоп.-1бр –199,99лв.; За обособена позиция V: Автоклав с кръгло сечение-1бр. –258,32 лв; За обособена позиция VІ: Машина за опаковане -2бр. и Ултразвукова вана-2бр-28,33 лв.; За обособена позиция VІІ: Анализатор за измерване на гликиран хемоглобин-1бр. и Автоматичен анализатор за измерване на кръвна захар -1бр – 101,66 лв.; За обособена позиция VІІІ: ЕКГ холтер 12-канален – 1бр.- 24,16 лв; За обособена позиция ІX: ЕКГ апарат 3-канален-2бр.и Трансторакален пейсмейкър- 1бр - 127,22лв.; За обособена позиция X: Фетален монитор -1бр. и Вакуумаспиратор – 1бр-33,33 лв.; За обособена позиция XІ: Шкафче болнично-12бр.,Стол за венозни инфузии – 2бр.и Легло за посетители – 6 бр.- 78,33 лв.; За обособена позиция XІІ: Хирургически иструментариум -Ножици прави - 23бр, Ножици Зиболд -3 бр.; Кохери прави малки -10 бр.; Кохери прави големи - 10 бр. Иглодържатели – 12 бр. – 8,37 лв 4. Гаранцията за изпълнение е 3 % от прогнозната стойност на поръчката . 5. Определеният изпълнител избира сам формата /депозит или банкова гаранция/ на гаранцията за участие, съответно за изпълнение

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средства от Европейския съюз. • 70% от стойността на договора в 5-дневен срок от датата на доставката на апаратурата в МБАЛ ‘’Харманли‘’ ЕООД, разопаковане на апаратурата и установяване на пълно съответствие с техническите изисквания на Възложителя, съгласно техническата спецификация и офертата на изпълнителя и представяне на следните документи: фактура, приемателно-предавателен протокол, сертификат за качество от производителя. 25% от стойността на договора в 5-дневен срок след монтажа на апаратурата и съставен и подписан двустранен протокол между страните по договора за успешен предварителен пуск на апаратурата и предоставяне на ръководство за експлоатация на апаратурата на български език и проведено апликационно обучение на персонала за работа с апаратурата. • 5% от стойността на договора в 5-дневен срок след издаване на лиценз и разрешение за експлоатация на апаратурата от държавните институции, протокол за въвеждане в експлоатация; • За обособена позиция №11 и обособена позиция №12 плащането ще се извърши след извършване на доставката на оборудването и хирургическия инструментариум в МБАЛ ‘’Харманли‘’ ЕООД до 15 дни след представяне и подписване на приемателно-предавателен протокол.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие. 2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; • престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс ; б) обявен в несъстоятелност; в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността. е) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. и) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки й). за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. Офертата(Приложение№1) и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.Офертата задължително съдържа всички изчерпателно изброени в документацията за участие документи.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Справка – декларация, даваща информация за общия оборот и за оборота от аналогични доставки с предмета на настоящата поръчката в зависимост от датата,на която участникът е учреден или е започнал дейността си за предходните 3 три години (2009, 2010 и 2011г.) по образец (Приложение № 9). 2 Участникът да представи копие от годишният финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен /чл. 50, ал.1, т.2 от ЗОП/.
Минимални изисквания: Участниците трябва да са реализирали положителен финансов резултат сумарно за последните три години 2009; 2010 и 2011г.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Декларация,съдържаща списък на основните договори с аналогичен предмет, извършени през предходните три години, включително стойностите, датите и получателите, като се посочат и лица и телефони за контакт (Приложение № 10). 2. Участникът трябва да представи минимум три бр. Референции /препоръки за добро изпълнение на подобни поръчки (доставка на медицинска апаратура/оборудване), издадени през последните три години, с посочени лица и телефони за контакт. 3.Списък на лицата извършващи сервизна поддръжка на оферираната апаратура./;/изискването не се отнася за обособени позиции №11 и №12/ 4. Удостоверения за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения на лицата извършващи сервизна поддръжка от участника./заверени копия/;/изискването се отнася само за Подвижен рентгенов апарат от обособена позиция №2/ 5. Документ за наличие на оторизиран сервиз на производителя със сертифицирани сервизни инженери./заверено копие/// изискването не е задължително за обособени позиции №11 и №12/ 6. Лиценз от АЯР за работа с източници на йонизиращи лъчения за участника и неговите служители,които ще обслужват апаратите./по списък,заверено копие/;/изискването се отнася само за Подвижен рентгенов апарат от обособена позиция №2/ 7. Участниците да представят заверено ксерокопие от валиден сертификат, удостоверяващ , че участникът е въвел и поддържа Система за управление на качеството според стандарта ISO 9001:2008/;изискването не се отнася за обособени позиции №11 и №12/ 8.Документ за удостоверяване на оторизация на участника от производителя на предлаганата медицинска апаратура или неговия упълномощен представител да извършва доставка, инсталация и гаранционно обслужване на оферираната медицинска апаратура./заверено копие//изискването не се отнася за обособени позиции №11 и №12/
Минимални изисквания: Участниците трябва да са изпълнили минимум три договора с аналогичен предмет на настоящата поръчка (доставка на медицинска апаратура/оборудване) през предходните три (2009, 2010 и 2011) години. Участникът трябва да представи минимум три бр. Референции /препоръки за добро изпълнение на подобни поръчки (доставка на медицинска апаратура/оборудване)., издадени през последните три години, с посочени лица и телефони за контакт. Актуален каталог на предлаганата апаратура с превод на български език../изискването не е задължително за обособени позиции №11 и №12/. Документ за наличие на оторизиран сервиз на производителя със сертифицирани сервизни инженери./заверено копие/./изискването не е задължително за обособени позиции №11 и №12/. Документ за удостоверяване на оторизация на участника от производителя на предлаганата медицинска апаратура или неговия упълномощен представител да извършва доставка, инсталация и гаранционно обслужване на оферираната медицинска апаратура./заверено копие//;/изискването не се отнася за обособени позиции №11 и №12/

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Гаранционен срок на новодоставената апаратура/оборудване; тежест: 20
Показател: Качество; тежест: 20


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

06.07.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 12.04 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие в откритата процедура се закупува от касата на община Харманли, находяща се в Информационен център: гр.Харманли, ул.”П.Каравелов”№4, срещу невъзстановимата сума от 12.04 лв. с ДДС до 06.07 .2012г..-16,00 часа. При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, възложителя е длъжен да я изпрати за сметка на лицето,отправило искането , когато сумата е внесена по сметка IBAN BG18KORP9220 33 3333673501 BIC KORPBGSF в "Корпоративна търговска банка" АД, клон Харманли.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

13.07.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 16.07.2012 г. Час: 14:00

Място

гр.Харманли,пл.'Възраждане'1,Конферентна зала,ет.4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013, 1-ва покана, приоритетна ос 1 - Качество на живот, област на интервенция 1.3 - Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.06.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Електрокардиограф 6-канален - 1 бр, Стрес софтуер за ЕКГ -1бр, Велоергометър с апарат за автоматично измерване на кръвно налягане - 1 бр., ЕКГ вакуумна електродна система - 1 бр., Дефибрилатор бифазен - 1 бр.;

1) Кратко описание

Доставка на Електрокардиограф 6-канален - 1 бр, Стрес софтуер за ЕКГ -1бр, Велоергометър с апарат за автоматично измерване на кръвно налягане - 1 бр., ЕКГ вакуумна електродна система - 1 бр., Дефибрилатор бифазен - 1 бр.;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

5 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
28582.85 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Инфузионни помпи – 6 бр., Монитор многофункционален -5 бр, Подвижен рентгенов апарат - 1бр.;

1) Кратко описание

Доставка на инфузионни помпи – 6 бр., Монитор многофункционален -5 бр, Подвижен рентгенов апарат - 1бр.;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

12бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
43749.33 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Респиратор – 1бр.

1) Кратко описание

Доставка на Респиратор -1бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
24999.6 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Фиброколоноскоп - 1бр

1) Кратко описание

Доставка на фиброколоноскоп - 1бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
19999.68 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование Автоклав с кръгло сечение - 1бр

1) Кратко описание

Доставка на автоклав с кръгло сечение - 1бр

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
25832.86 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 / Наименование Машина за опаковане - 2бр. и Ултразвукова вана - 2бр.;

1) Кратко описание

Доставка на машина за опаковане - 2бр. и ултразвукова вана - 2бр.;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

4бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
2833.25 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 / Наименование анализатор за измерване на гликиран хемоглобин - 1бр. и автоматичен анализатор за измерване на кръвна захар - 1бр

1) Кратко описание

Доставка на анализатор за измерване на гликиран хемоглобин - 1бр. и автоматичен анализатор за измерване на кръвна захар - 1бр

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

2бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
10166.65 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 / Наименование ЕКГ холтер 12-канален – 1бр

1) Кратко описание

Доставка на ЕКГ холтер 12-канален – 1бр

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
2416.63 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 / Наименование ЕКГ апарат 3-канален - 2бр. и Трансторакален пейсмейкър - 1бр.;

1) Кратко описание

Доставка на ЕКГ апарат 3-канален - 2бр. и Трансторакален пейсмейкър - 1бр.;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

3бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
12722.93 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 / Наименование Фетален монитор -1бр. и Вакуумаспиратор – 1бр.;

1) Кратко описание

Доставка на Фетален монитор -1бр. и Вакуумаспиратор – 1бр.;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

2бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
3333.27 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 / Наименование Шкафче болнично - 12бр., Стол за венозни инфузии – 2бр. и Легло за посетители – 6 бр.;

1) Кратко описание

Доставка на Шкафче болнично - 12бр., Стол за венозни инфузии – 2бр. и Легло за посетители – 6 бр.;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

20бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
7833.18 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 / Наименование Хирургически иструментариум -Ножици прави - 23бр,

1) Кратко описание

Доставка на Хирургически иструментариум -Ножици прави - 23бр,Ножици Зиболд - 3 бр.; Кохери прави малки - 10 бр.; Кохери прави големи - 10 бр. Иглодържатели – 12 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

58бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
837.12 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни 30

Свързани:

Bg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-харманли: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Харманли, пл. Възраждане №1, За: Десислава Дочева, Република България 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, e-mail:, Факс: 0373...
Bg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-харманли: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Харманли, пл. Възраждане 1, За: Галя Христова, Република България 6450, Харманли, Тел.: 0373 84132, e-mail: galya, Факс: 0373...
Bg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Анета Тлаченска, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433
Bg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Соу васил левски, Оборище 57, За: Еленка Борисова, България 7630, гр. Главиница, Тел.: 08636 2245, e-mail
Bg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
...
Bg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Bg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" №3, За: Янислава Георгиева Костадинова, България 1092, София, Тел.: 02 9220676, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом