До общински съвет град добрич докладназаписк а
ИмеДо общински съвет град добрич докладназаписк а
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер45.15 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/14DZ_DKC 2_KREDIT.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А


От Надежда Петкова

Зам. кмет ИРЕФ на Община град Добрич


ОТНОСНО: Даване съгласие на “ДКЦ- II- Добрич” ЕООД град Добрич за теглене на банков кредит – тип Овърдрафт.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


В Община град Добрич е получено писмо от управителя на ”ДКЦ- II- Добрич” ЕООД вх. №70-17-5/16.03.2010 г. с искане за даване съгласие от Общински съвет за теглене на банков кредит – тип Овърдрафт.

Съвкупността от всички материални, кадрови и финансови ресурси на едно дружество оформят неговия капацитет. В същото време, дисбалансът между видовете ресурси пречи този капацитет да бъде разгърнат и използван напълно. „ДКЦ-ІІ-Добрич” ЕООД приключва 2009 година с положителен финансов резултат в размер на 20 хил. лв. преди данъчно облагане при отчетен за предходната година отрицателен такъв в размер на минус 62 хил. лева.

Политиката на ръководството на дружеството е това да се превърне в устойчива тенденция, което да позволи да се търси развитие в най-близкото бъдеще. За съжаление, някои погрешни инвестиционни решения в миналото, ограничават до минимум възможността на „ДКЦ-ІІ-Добрич” ЕООД да разполага със свободни финансови средства, с които да реализира това развитие. Това е причината дружеството да търси финансов ресурс, който ще се използва в няколко насоки:

- Намаляване себестойността на медицинските услуги. Това може да бъде постигнато с намаляване на цените на използваните медицински и немедицински материали и консумативи. В момента те се купуват на възможно най-високите цени, тъй като липсата на финансов ресурс води до забавяне на разплащанията с основните доставчици и оттам до невъзможност да бъдат договорени по-добри цени и условия, каквито търговските фирми, безспорно, могат да предоставят. При 300 хил. лева разходи за материали и намаляване на цените с 20-50 %, очакваният ефект е 50-60 хил. лева. Същото важи, макар и в по-малка степен, за цените на външните услуги, ползвани от дружеството.

- Увеличение на приходите. Тук възможностите са много големи и могат да се обобщят в няколко насоки:

  • Предоставяне на нови видове услуги. Дружеството разполага с нови и модерни автоклав и тангентор. Това са съоръжения, които неминуемо ще донесат допълнителни приходи, като единственото условие е те да бъдат пуснати в действие. За целта трябва помещенията, в които ще работят уредите да бъдат основно ремонтирани и пригодени за работа. Трябва да се отбележи, че това ще бъдат приходи не от НЗОК, а от изцяло и на място заплатени услуги. Важно условие е наличието на квалифициран персонал, с какъвто дружеството разполага. Очаквано увеличение на приходите 70-80 хил. лева.

  • Във връзка с дадената от НРД 2010 възможност, относно свободния достъп на децата до лекари – специалисти, в „ДКЦ-ІІ-Добрич”ЕООД се предвижда създаването на нови дейности и сключване на договори с лекари с придобити специалности – Детска ендокринология, Детска нефрология и Детска алергология. Споразумения с въпросните специалисти вече е постигнато, като се изчаква единствено публикуването на нормативен акт, уреждащ достъпа на децата до специализирана извънболнична медицинска помощ. Разкриването на нови специалности ще доведе до допълнително натоварване на параклиничните сектори, вследствие на назначените изследвания, водещо до увеличаване на приходите от тяхната дейност. Дружеството разполага с необходимия сграден фонд, но са необходими свободни финансови средства за целите на новите дейности, както и за закупуването на необходимата материална част. Очаквано увеличение на приходите – 200 хил. лева.

  • Пълно използване на резервите, които имат вече налични и утвърдени за дружеството дейности. Всички сектори имат възможности за допълнително натоварване и съответно допълнителни приходи. Необходимото, което трябва да се направи е подмяна на част от наличната апаратура и съоръжения, както и известни вложения за допълнителна квалификация на персонала. Цените на апаратите, които трябва да се закупят не са високи, но пък ефектът им върху приходите е чувствителен. Най-голям потенциал за развитие имат секторите Физикална и рехабилитационна медицина, Клинична лаборатория и Рентген, за които и в сегашния им вид може да се твърди, че са най-добрите в доболничната помощ на град Добрич.

  • В друга основна насока, в която дружеството иска да насочи своите усилия е привличането на още утвърдени лекари – специалисти от специалности, които са уникални или много дефицитни за град Добрич – Клинична пулмология, Гастроентерология, Алергология, Хематология, а също и общопрактикуващи лекари със значителен брой пациенти. Необходимо е да се изпълни условието да им бъдат създадени условия за работа, отговарящи на съвременните стандарти в медицината.

  • Към част от разкритите в „ДКЦ-ІІ-Добрич”ЕООД кабинети ще се създадът условия за обучение на млади лекари без специалност, което е разрешено от НЗОК и е изключително важна стъпка към създаване на приемственост и обезпечаване с бъдещи специалисти.

За реализацията на тези намерения е необходимо наличие на постоянен, стабилен финансов ресурс, а не еднократно финансиране, което е и икономическата логика за вида на кредита. Искането на дружеството за кредит тип Овърдрафт, а не инвестиционен, е обусловено и от чисто икономически причини. Получаването на ежемесечните приходи от РЗОК, в размер на 70-90 хил. лева, както и ежедневните кешови приходи, които се внасят по банковата сметка ще осигурят циркулация на парични средства, което пък от своя страна ще осигури по-евтин финансов ресурс на дружеството.

Предвид на това, че от 2006 година „ДКЦ-ІІ-Добрич”ЕООД успява безпроблемно да покрива ежемесечните си задължения по главници и лихви на привлечени средства, смятам че Дружеството може да си позволи допълнителен месечен разход в размер на 1000-2000 лева, колкото ще е лихвата по искания Овърдрафт. Срокът на искания кредит е 5 години, а размерът 200 хил. лева.

Тъй като сградният фонд на”ДКЦ-ІІ-Добрич”ЕООД е публична общинска собственост, той не може да бъде ползван като залог. Това прави получаването на какъвто и да е банков кредит изключително трудно. В тази връзка са проведени множество разговори с различни банки, като има виждане на същите, че за залог на искания Овърдрафт могат да бъдат използвани медицинска апаратура и вземания на Дружеството, извън тези от НЗОК.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните,

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Я :


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич дава съгласие на управителя на ”ДКЦ- II- Добрич” ЕООД за теглене на банков кредит – тип Овърдрафт в размер на 200 хил. лева за срок от 5 години.


2. Възлага на Кмета да уведоми писмено кредитиращата банка за решението на Общински съвет.


С уважение,


НАДЕЖДА ПЕТКОВА

Зам. кмет на Община град Добрич


Свързани:

До общински съвет град добрич докладназаписк а iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
До общински съвет град добрич докладназаписк а iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Процедурата за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Добрич” е определена в Статута на символите на Община град Добрич,...
До общински съвет град добрич докладназаписк а iconЗаседание общински съвет
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от змсма, приема Програма за оптимизация на училищната мрежа...
До общински съвет град добрич докладназаписк а iconДобрички общински съвет, град добрич ул."Независимост" №20 справка за приетите решения от проведено заседание на Добрички Общински съвет, град Добрич протокол №6/ 11. 01. 2012г. От общо 21 общински съветника на заседанието присъстват 21
Относно: Писмо от Кмета на Община Добричка с рег. № Од-01-073/14. 12. 11 г относно писмо на снц „Управление на отпадъците – регион...
До общински съвет град добрич докладназаписк а iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град Добрич
До общински съвет град добрич докладназаписк а iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на съдружниците и Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град...
До общински съвет град добрич докладназаписк а iconОбщински съвет град добрич
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява...
До общински съвет град добрич докладназаписк а iconЗаседание общински съвет
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка...
До общински съвет град добрич докладназаписк а iconДо председателя на общински съвет град силистра докладназаписк а
Пепа Денева Георгиева – общински съветник в Общински съвет град Силистра, Председател на пк по местно самоуправление / нормативна...
До общински съвет град добрич докладназаписк а iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост: „Гостилница” от аемо “Стария...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом