За разрешаване ползването на строежите в република българия
ИмеЗа разрешаване ползването на строежите в република българия
страница9/15
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.81 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dnsk.mrrb.government.bg/zakoni/z04.rtf
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Приложение № 5
към чл. 5, ал. 2
Примерни документи за освидетелстване

на СМР за магазин за промишлени стоки

При условие че строежът е приет с протокол обр. 16 и е издадено

разрешение за ползване, се съставя констативен протокол обр. 16 на база

следните документи:

1. Документи за собственост и за учредено право на строеж в чужд имот.

2. Обр. 1 - Протокол за предаване и приемане на одобрения за

изпълнение проект от ...................... г., и обр. 4 - Протокол за

предаване и приемане на техническата документация от ............... г.

3. Разрешение за строеж № ......../..................., издадено от

............... г. (Акт за узаконяване).

4. Обр. 3 - Дневник на строежа, заверен в ДНСК на ......... г.

5. Договор за строителство от ............................. г.

6. Санитарно заключение от ХЕИ от ......................... г.

7. Становище от ХЕИ от .................................... г.

8. Становище на РС - ПАБ от ............................... г.

9. Становище на "Електроразпределение" от ................. г.

10. Становище от фирма В и К от ........................... г.

11. Становище от главния архитект на общината (района) за

законосъобразност и валидност на издадените строителни книжа и съответствие на

изпълнението на строежа със същите, както и за спазени изисквания по чл. 68,

чл. 178, ал. 3 ЗУТ от .................... г.

12. Протокол за проведена 72-часова проба на технологичното оборудване

при експлоатационни условия от ...................... г.

13. Становища на проектантите по съответните части в т. ч. на

проектант-конструктор, че конструкцията съответства на променените условия на

натоварване от ........................... г.

14. Протокол за измерване на импеданса Zs на "фаза защитен контур" на

монтирани контакти от .................... г.

15. Заповед за назначен персонал от ............................... г.

16. Дневник за инструктаж на персонала по ПБТСМР от ............... г.

17. Представено разрешение за ползване за цялата сграда.


Приложение № 6
към чл. 5, ал. 2
Примерни документи за освидетелстване

на СМР за трафопост

1. Обр. 1 - Протокол за предаване и приемане на одобрения за

изпълнение проект от ...................... г., и обр. 4 - Протокол за

предаване и приемане на техническата документация от .................... г.

2. Разрешение за строеж № ......../..................., издадено от

............... г. (Акт за узаконяване).

3. Обр. 2 - Протокол за откриване на строителна площадка и определяне

на строителна линия и ниво № ........./.......... г., издаден от .............

4. Обр. 3 - Дневник на строежа, заверен в ДНСК на ....................

5. Обр. 5 - Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с

работните чертежи и даване на основния репер на строежа от ................ г.

6. Обр. 6 - Акт за установяване на категорията на почвата и

действителните коти на извършените изкопни работи от ...................... г.

7. Обр. 7 - Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на

строителната конструкция - ..... бр., от .................................. г.

8. Обр. 8 - Акт за приемане и предаване на фундаменти за монтаж на

конструкции, машини и съоръжения - ........... бр., от .................... г.

9. Акт за приемане на кофражни, армировъчни (вкл. вбетонирани части) и

заваръчни работи съгласно Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и

стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 53

от 1999 г.) от ...................... г.

10. Протокол за установяване на отклонения от проектните размери и

допуските съгласно Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и

стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 53

от 1999 г.) от ...................... г. на:

- кофражни работи;

- армировъчни и заваръчни работи;

- бетонови работи;

- монтажни работи при конструкции от готови стб. елементи.

11. Обр. 9 - Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения -

........... бр., от ................. г.

12. Обр. 10 - Акт за установяване на състоянието на строежа при

спиране на строителството от .................. г.

13. Протокол за предприети антикорозионни мерки на металните

конструкции от ...................... г.

14. Обр. 11 - Акт за установяване състоянието на строежа при

продължаване на строителството на спрени и замразени строежи поради смяна на

изпълнителя или друга причина от .............. г.

15. Обр. 12 - Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на

закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, от .......

........ г. за:

- приемане на подложен бетон;

- обратна засипка;

- монтаж стб. щурцове над врати и прозорци;

- хастари под настилки;

- тухлена зидария;

- мазилки;

- хидроизолации;

- топлоизолации;

- пароизолации;

- монтаж на дограма;

- за направа на контур с ..... бр. колове за заземление; и

- други.

16. Обр. 13 - Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима

природна сила и др., от ...................... г.

17. Обр. 14 - Акт за приемане на конструкцията от ................. г.

18. Обр. 15 - Акт за установяване на годността за приемане на строежа

(част, етап от него).

19. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия

на трафопоста от ...................... г.

20. Дневник на:

- заваръчни работи;

- бетонови работи;

- монтажни работи;

- антикорозионна защита на заварените съединения;

- изпълнение на замонолитване на фуги.

21. Свидетелства за правоспособност на заварчиците.

22. Свидетелства за якостни характеристики на вложени материали и

изделия:

- бетонови разтвори;

- арматурно желязо;

- варови разтвори;

- тухли;

- керамични изделия;

- бетонови готови елементи;

- тръби за ЕЛ и ОВ инсталации; и

- други.

23. Писмено съгласие за влагане в строителството на вносни материали

и изделия, за които не съществува съответен БДС, протокол от акредитирана

българска лаборатория за вносни материали и изделия, за които съществува

съответен БДС, и съгласувана с МРРБ фирмена спецификация за нови български

продукти.

24. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни

продукти със съществените изисквания към строежите.

25. Писмо на "Електроразпределение".

26. Писмо за изпитване на силов трансформатор (...... kVA/..... kV).

27. Протокол за замерване на заземление от ...................... г.

28. Протокол за замерване съпротивлението на кабел ВН, НН или СН от

............... г.

29. Протокол за изпитване на шинна система от ..................... г.

30. Протокол за изпитване на маслен прекъсвач тип от .............. г.

31. Протокол за 72-часова проба при експлоатационни условия от .......

............... г.

32. Протокол за изпитване на трансформаторно масло от ............. г.

33. Контролна бележка от "Електроразпределение" за спазване

изискванията на Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на

технически проводи и съоръжения в населени места.

34. Становища на проектантите по съответните части на проекта ........

35. Санитарно заключение на ХЕИ от ...................... г.

36. Становище на ХЕИ от ................................. г.

37. Противопожарна оценка от ............................ г.

38. Становище на РС - ПАБ от ............................ г.

39. Становище от главния архитект на общината (района) за

законосъобразност и валидност на издадените строителни книжа и съответствие на

изпълнението на строежа със същите, както и за спазени изисквания по чл. 68,

чл. 178, ал. 3 ЗУТ от .................. г.

40. Документ от Агенцията по кадастъра за заснети и нанесени в

кадастъра сграда и подземни технически проводи и съоръжения от ............ г.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Свързани:

За разрешаване ползването на строежите в република българия iconОбщи положения
Чл с тази наредба се уреждат условията и редът за разрешаване ползването на строежите на територията на Република България независимо...
За разрешаване ползването на строежите в република българия iconА република българия заявление за разрешаване на
Координати на фирмата производител, притежаваща настоящото или бъдещо удостоверение за разрешаване
За разрешаване ползването на строежите в република българия iconА република българия заявление за разрешаване на

За разрешаване ползването на строежите в република българия icon6 Издаване на становище за разрешаване ползването от експлоатационното дружество на в и К
ВиК системите. Това становище /удостоверение/ е предпоставка обекта да бъде въведен в експлоатация и може да бъде издадено разрешение...
За разрешаване ползването на строежите в република българия iconПърва
За въвеждане в експлоатация на строежите в република българия и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни...
За разрешаване ползването на строежите в република българия iconРепублика българия
Лк- 000244/17. 11. 2004г, за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен...
За разрешаване ползването на строежите в република българия iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,...
За разрешаване ползването на строежите в република българия iconВенцислав Тодоров Генерален директор на нсрз
Списък на продуктите за растителна защита, чието разрешаване в Република България е прекратено в периода между
За разрешаване ползването на строежите в република българия iconВенцислав Тодоров Генерален директор на нсрз
Списък на продуктите за растителна защита, чието разрешаване в Република България е прекратено в периода между
За разрешаване ползването на строежите в република българия iconВенцислав Тодоров Генерален директор на нсрз
Списък на продуктите за растителна защита, чието разрешаване в Република България е прекратено в периода между
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом