Административна комисия за координация на системите за социална сигурност
ИмеАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер41.64 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/integration/agreements/Dec_S3bg.DOC
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ
НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТРЕШЕНИЕ № S3


от 12 юни 2009 г.


за определяне на обезщетенията, обхванати в член 19, параграф 1 и член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 25, буква А, параграф 3 от Регламент (ЕО) № […]


(текст от значение за ЕИП и за споразумението между ЕО и Швейцария)


АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ,


като взе предвид член 72, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност, съгласно който Административната комисия е натоварена с разглеждането на всички административни въпроси и въпросите, свързани с тълкуването, произтичащи от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № […],


като взе предвид членове 19 и 27 от Регламент (ЕО) № 883/2004 относно обезщетенията в натура по време на временен престой в държава-членка, различна от компетентната държава,


като взе предвид член 25, буква А), параграф 3 от Регламент (ЕО) № […],


като има предвид, че:


(1) Съгласно член 19, параграф 1 и член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004, осигурено лице, което има престой в държава-членка, различна от държавата-членка на пребиваване, има право на обезщетения в натура, които са необходими по медицински причини по време на престоя му, предвид същността на обезщетенията и очакваната продължителност на престоя.


(2) Съгласно член 25, буква А), параграф 3 от Регламент (ЕО) № […], обезщетенията, упоменати в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004, се отнасят за обезщетенията в натура, които са предоставяни в държавата-членка на престой в съответствие с нейното законодателство и необходимостта от които е медицински обоснована, с оглед на това да се избегне принудителното връщане на осигуреното лице в компетентната държава-членка преди края на предвидената продължителност на престоя, с цел получаване на необходимото лечение.


(3) Член 25, буква А), параграф 3 от Регламент (ЕО) № […] следва да се тълкува така, че всички обезщетения в натура, предоставяни във връзка с хронични или съществуващи болести, да са обхванати от въпросната разпоредба. Съдът на Европейските общности постанови1 че понятието за „необходимо лечение“ не може да бъде тълкувано като „означаващо че тези обезщетения са ограничени единствено до случаите, в които предоставеното лечение е станало необходимо поради внезапно заболяване“. По-конкретно, обстоятелството че дадено лечение, станало необходимо поради промяна в здравословното състояние на осигуреното лице през временния му престой в друга държава-членка, може да бъде свързано и с предварително съществуваща патология, с която той е наясно, като например хронично заболяване, не означава че условията за прилагане на тези разпоредби не са изпълнени.


(4) Член 25, буква А), параграф 3 от Регламент (ЕО) № […] следва да се тълкува така, че всички обезщетения в натура, предоставяни във връзка с бременност или раждане, да са обхванати от въпросната разпоредба. Въпреки това тази разпоредба не обхваща случаите, в които временният престой в чужбина е с цел раждане.


(5) Съгласно член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004 Административната комисия е инструктирана да състави списък на обезщетенията в натура, за предоставянето на които през време на престой в друга държава-членка по практически причини се изисква предварително съгласие между заинтересованото лице и институцията, която предоставя помощта.


(6) Целта на предварителното съгласие, предвидена в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004, е да се гарантира непрекъснатостта на лечението, необходимо на осигуреното лице по време на престой в друга държава-членка.


(7) С оглед на тази цел съществените критерии за определяне на обезщетенията в натура, изискващи предварително съгласие между пациента и отделението, което предоставя помощта в друга държава-членка, са жизненоважното значение на медицинското лечение и фактът, че това лечение е достъпно само в специализирани медицински отделения и/или може да бъде предоставено само от специализиран персонал и/или посредством специално оборудване. В приложението към настоящото решение е приложен неизчерпателен списък, базиран на тези критерии.


Като предприе действия в съответствие с условията, заложени в член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004,


РЕШИ:


1. Обезщетенията в натура, предвидени в член 19, параграф 1 и член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 25, буква А, параграф 3 от Регламент (ЕО) № […], включват обезщетения, предоставяни във връзка с хронични или вече съществуващи заболявания, както и във връзка с бременност и раждане.


2. Обезщетенията в натура, включително и предоставяните във връзка с хронични или съществуващи заболявания или раждане, не са обхванати от въпросните разпоредби когато целта на престоя в друга държава-членка е получаването на такова лечение.


3. Всяко жизненоважно медицинско лечение, което е достъпно само в специализирани медицински отделения и/или може да бъде предоставено само от специализиран персонал и/или посредством специално оборудване по принцип подлежи на предварително съгласие между осигуреното лице и отделението, предоставящо лечението, с цел да се гарантира, че лечението е достъпно по време на престоя на осигуреното лице в държава-членка, различна от компетентната държава-членка или държавата-членка на пребиваване.


В приложението към настоящото решение се съдържа неизчерпателен списък на видовете лечение, които отговарят на тези критерии.


4. Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от датата на влизане в сила на регламента по прилагането.


Председател на Административната комисия

Gabriela PIKOROVA


Приложение

- хемодиализа

- кислородотерапия

- специализирано лечение на астма

- ехокардиография в случай на хронични автоимунни заболявания

- химиотерапия

1 Дело C-326/00, Ioannidis, решение от 25 февруари 2003 г.

Свързани:

Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Съвета от 29 април 2004 г за координация на системите за социална сигурност, съгласно който Административната комисия е натоварена...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 относно правилата за предимство в случай на съвпадане на семейни обезщетения
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 и за изчисляването на сумите за възстановяване съгласно членове 62, 63 и 64 от Регламент (ЕО) № […]
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconАдминистративна комисия за координация на системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 987/2009 относно преходния период, съгласно която всяка държава-членка може да се ползва от преходен период за обмен...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconСъгласувал: утвърдил: заместник-министър: министър: Зорница Русинова Тотю Младенов
Регламент (EO) 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconРепубликабългари я народно събрание
Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.”
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconСъобщение за печата
Съветът постигна общ подход във връзка с изменения регламент за координация на системите за социална сигурност
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconС регламент (ЕС) №1231/2010 на Съвета
Република Албания, от друга страна1, („Споразумението“) се определя, че Съветът за стабилизиране и асоцииране с решение създава съответните...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconНа системите за социална сигурност
Регламент (ЕО) № 883/2004 относно законодателството, приложимо за командировани работници и самостоятелно заети работници временно...
Административна комисия за координация на системите за социална сигурност iconПосолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност между Република България и
Посолството на Република България в Канада уведомява, че на 5 октомври 2012 г в Отава бяха подписани Спогодба за социална сигурност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом