Bg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
ИмеBg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер84.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/023751102.docx
02375-2011-0002

BG-гр.Главиница: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, Оборище 57, За: Еленка Борисова, България 7630, гр.Главиница, Тел.: 08636 2245, E-mail: souvl@abv.bg

Място/места за контакт: Еленка Борисова

Общ адрес на възлагащия орган: souvl.dir.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на горива за нуждите на СОУ "Васил Левски" гр. Главиница финансирани от бюджета на училището"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: СОУ "Васил Левски" гр.Главиница
Код NUTS: BG325

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

1."Доставка на горива за нуждите на СОУ "Васил Левски" гр. Главиница финансирани от бюджета на училището" 1.1.дизелово гориво за два училищни автобуса; 1.2.дизелово гориво за парен котел; 1.3.дизелова добавка; 1.4.антифриз /концентрат/;

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09000000, 09100000, 09130000, 09134000, 09134200

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Нефт и негови дестилати
Газьол
Дизелово гориво

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За всички обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

46 000 литра дизелово гориво 246 литра дизелова добавка 40 литра антифриз

Прогнозна стойност без ДДС

124593 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - 1% от общата стойност на поръчката - 1 245,93 лв. Гаранция за изпълнение на договора - 3% от общата стойност на поръчката - 3 737,80 лв.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащанията ще бъдат извършени по банков път, чрез банкови преводи по банковата сметка на изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Административни сведения за участника/ по образец/; • Декларация за запознаване с условията и документацията за участие – оригинал; • Удостоверение за актуално състояние/ оригинал или заверено копие с мокър печат/ или Единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. За физическо лице – копие от документа за самоличност./ представят се и за подизпълнителите и за всички лица / юридически и физически/, включени в обединение, което не е юридическо лице/; • -Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП; • - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП; • -Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 т.1 от ЗОП; • Декларация/и за липса на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП; • 10.Сертификати за произход и качество по EN ISO и/или БДС или декларации за съответствие на продуктите; • Документ за внесена или учредена гаранция за участие в процедурата; • Документ за закупена документация за участие в процедурата – заверено копие или оригинал; • Парафиран от кандидата проект на договор; • Документ за упълномощаване - при наличие на представителство при подаване на офертата за участие в процедурата, както и при изпращане на представител при отваряне на офертите; • Списък с данните за подизпълнители/ако се ползват такива/ и делът на тяхното участие; • Споразумение по раздел ІІ, втори абзац, в случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице; • Декларация, съдържаща обща схема на териториалното разпределение на бензиностанциите по области, информация за техния брой в областта и посочване адреса на бензиностанциите и техния режим на работа;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Справка съгласно чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП, относно общия оборот и оборота от доставки, аналогични на предмета на настоящата поръчка за предходните три години. • Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за предходната година с изключение на новорегистрираните – оригинал или заверено копие; • Служебна бележка за липса на задължения - оригинал; • Справка за общия оборот и оборота на услугите, които са обект на поръчката за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие. • участникът трябва да е изпълнил минимум един договор с предмет доставка на гориво за отопление през последните три години; • кандидатите трябва да притежават или да са наели специални пунктове за продажба на горива, оборудвани с измервателни уреди; • участникът трябва да притежава валиден Лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Р България; • участникът да разполага със собствени или наети транспортни средства и съоръжения необходими за изпълнение по поръчката.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Съгласно документацията за участие. • Списък на основните договори за доставки , изпълнени през последните три години; • Декларация за техническо оборудване, с което участника разполага при изпълнение на поръчката; • Документ за валиден Лиценз за извършване на обществен превоз на товари на територията на Р.България.
Минимални изисквания: Да е с минимум един договор през последните три години

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 80
Показател: Срок на доставка; тежест: 20

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 19.01.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

7 BGN

Условия и начин на плащане

Касата на СОУ "Васил Левски"

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

26.01.2012 г. 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

До дата

30.04.2012 г.

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 01.02.2012 г. Час: 10:00

Място

Управление "Образование" гр.Главиница

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участници в процедурата или упълномощени техни представители.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

СОУ "Васил Левски", гр. Главиница, България 7630, Главиница, Тел.: 08636 2245, E-mail: souvl@abv.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.12.2011 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Доставка на дизелово гориво за парен котел

1) Кратко описание

Доставка на дизелово гориво за парен котел.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000, 09100000, 09130000, 09134000, 09134200

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Нефт и негови дестилати
Газьол
Дизелово гориво

3) Количество или обем

35 000

Прогнозна стойност, без ДДС
83650 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Дизелово гориво за два училищни автобуса

1) Кратко описание

Дизелово гориво за два училищни автобуса Зареждане на два училищни автобуса с дизелово гориво

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000, 09100000, 09130000, 09134000, 09134200

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Нефт и негови дестилати
Газьол
Дизелово гориво

3) Количество или обем

11 000

Прогнозна стойност, без ДДС
27610 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Дизелова добавка

1) Кратко описание

Дизелова добавка за училищните автобуси

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000, 09100000, 09130000, 09134000, 09134200

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Нефт и негови дестилати
Газьол
Дизелово гориво

3) Количество или обем

264

Прогнозна стойност, без ДДС
13200 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Антифриз /концентрат/

1) Кратко описание

Антифриз за училищните автобуси

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09000000, 09100000, 09130000, 09134000, 09134200

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Нефт и негови дестилати
Газьол
Дизелово гориво

3) Количество или обем

40

Прогнозна стойност, без ДДС
133 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Свързани:

Bg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-главиница: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Главиница, ул."Витоша" №44, За: Димо Илиев, Р. България 7630, Главиница, Тел.: 08636 2060, e-mail:, Факс: 08636 2258
Bg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Анета Тлаченска, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433
Bg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" №4, За: Ана Миткова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9407056, e-mail:, Факс: 02...
Bg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Национална Електрическа Компания /нек/ еад, ул. Веслец №5, За: Юли Ламбриев, България 1040, София, Тел.: 02 9263424, e-mail:, Факс:...
Bg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-русе: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на физическото възпитание и спорта, бул. "Васил Левски" No 75, За: Кристиян Велинов, България 1000, София, Тел.: 02...
Bg-гр. Главиница: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" №17, За: Ангел Ангелов, директор на дирекция "кпп", Република България...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом